2021-09-30

4.Pamokos apie tikėjimą į vieną Dievą(monoteizmas)


       Trumpa santrauka

 

·        Mes apibūdiname Aukščiausiąjį Allah vardais ir atributais tik todėl, kad radome juos Jo Knygoje (t.y Korane) ir patikimoje Sunoje.

·        Kaip Aukščiausiasis Allah apibūdina Save Suroje „Al Ihlas“?

·        Daugiadieviai apibūdina Aukščiausiąjį Allah su trūkumo atributais, tokiomis savybėmis jie netgi patys savęs nenori  apibūdinti.

·        Į šį pasaulį reikia žvelgti per Akydos t.y teisingo religinio įsitikinimo prizmę.

·        Aukščiausiasis Allah apibūdino Save savybėmis ir Atributais, kurie pritinka Jo didybei. Žodžių „subhan Allah „ reikšmė.

·        Kas yra tokie „Ahlius Suna va al Džiamaha“?

·        Allah Atributai yra aiškūs, tačiau kokie Jie yra, mums nėra žinoma.

·        Tikintieji pamatys Aukščiausiąjį Allah  būdami Rojuje, bet vistiek negalės pilnai  Jo pažinti.

·        Žodis „supratimas“ yra platesnės prasmės, o ne tik reikšmė „žiūrėti“.

·        Netikintieji bus netekę šio didžiojo privalumo.

 

Sakykim koks nors netikintysis(kafir)arba daugiadievis(mušrik)kreipsis į musulmoną ir paklaus: „Broli musulmone, argi tu nesakei, kad Allah turi Ranką tik ji ne tokia, kaip mūsų ranka, ir kad Allah turi Veidą, tik Jis ne toks, kaip mūsų veidai ir kad Allah Iškilo virš Sosto, taip kaip Jam tinka, tada sakyk, kodėl neigi tai, ką aš priskiriu Allah?Tai kodėl tu neigi tai, ką aš priskiriu Allah ir nesakai, kad Allah gimdo, taip kaip Jam tinka, o ne taip, kaip mes gimdome arba, kad Allah kuria šeimą, taip kaip Jam pritinka, o ne taip, kaip mes kuriame šeimas?“

Į šiuos mušrik ar kafir žodžius mes atsakome sekančiu.

 

„Atsitolinęs yra Allah nuo viso to, ką tu sakai. Žinok, kad mes priskiriame Allah vardus ir atributus tik todėl, kad radome juos Korane ir patikimoje pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, Sunoje. Žinok, kad Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, Korane Save apibūdina žodžiais, kurie prieštarauja tam, ką tu sakai:

 

Sakyk Jis - Allah yra Vienas(Allahū Ahad)

Allah Pats sau Valdovas, Kurio reikia visiems kūriniams-Jis nei geria nei valgo( Allahū Samed)

Jis Pats negimdė nei Jis buvo pagimdytas.(Liam je lyd va liam jū led)

Ir nėra nieko lygių Jam nei nieko panašaus į Jį.“( va liam je kul lehū kufu an ahed) (Koranas, Sura Ihlas)

 

Pasakysim mes tam mušrik: „Kaip tu gali apibūdinti Allah tuo, kas prieštarauja apibūdinimui, kuriuo Allah Pats Save apibūdino?. Sakai, kad gimdymas yra Allah atributas būdingas tik Jam Vienam ir nepanašus į mūsų gimimą? Pažvelk nelaimingasis, Allah atsako tau, kad Jis negimdė( arab.liam je lyd) ir Jis Pats negimė(liam jū led).

Gimimo atributas yra trūkumo bruožas, netgi Allah kūrinijos atžvilgiu. Mes minėjome, kad atributas  yra tobūlas apibūdinant jį pilnavertėm savybėm. Apibūdinant ką nors savybėmis, kurios pažymi trūkumą, tai to daikto atributas tampa netobulas. Būtent žodis „gimdymas“ yra savybė reiškianti trūkumą, netgi kalbant apie žmones, tai argi galima šią savybę priskirti Allah? Kas gimdo vyras ar moteris? Žinoma, kad moteris gimdo. Bet kuris vyras įsižeis ir supyks, jeigu pasakysi jam, kad jis gimdo. Kodėl? Todėl, kad tai yra savybė pažyminti trūkumą. O juk vyras yra tik Allah kūrinys, tačiau kodėl jis įsižeis? Todėl, kad gimdymas yra savybė reiškianti silpnybę. Argi galima Allah apibūdinti tuo, kuo mes patys nenorime būti apibūdintais. Šlovė Allah! Čia salėje nėra moterų, vieni vyrai, štai įsivaizduokite paklausiu rimtai kurio nors iš jūsų: „Koks tavo nėštumo terminas ?“ arba „ Kada tu gimdysi?“. Jūs visi dabar šypsotės, nes žinote, kad tai nėra rimtas klausimas, bet jeigu aš rimtai  paklausiu jūs žinoma supyksite, nes nei vienas vyras nenori būti apibūdinamas moteriškomis savybėmis.

 

Aukščiausiasis Allah Korane smerkia tuos, kurie apibūdina angelus moteriškomis savybėmis t.y sako kad angelai yra moterys. Korane sakoma, kad tie žmonės, kurie angelus apibūdina esant moterimis yra patys nepatenkinti, jeigu jiems gimsta duktė.Aukščiausiasis Allah Korane sako apie daugiadievius: „..Ir padarė jie(daugiadieviai)angelus, kurie yra tik Maloningojo vergai, moterimis.

Apie tai pasakė Aukščiausiasis Allah Korane: „...kai juos pradžiugina gimimu tos, kurią jie priskyrė Maloningajam(t.y duktės gimimu), jo veidas patamsėja ir jis apimtas nepasitenkinimo.“(43:17)

 Šios eilutės reiškia, kad daugiadieviai vadino angelus moterimis t.y Allah dukromis, o patys nesidžiaugė dukters gimimu. Apsaugok Viešpatie!

Paklausim mes to daugiadievio ar kafir, apie kurį pradėjome kalbėti pamokos pradžioje „Koks jis, tas dievas, kuris gimė ir išėjo iš moters gimdos visas išsitepęs krauju?“ Kaip žinome, kiekvienas žmogus ar gyvūnas gimdamas( t.y išeidamas iš gimdos) būna aptekęs krauju ir nešvarumais. Taigi ar toks gali būti dievu ? Apsaugok Viešpatie! Dievas, kuris devynis mėnesius gyvena motinos isčiose, o paskui išeina per moters lytinius organus į lauką, argi toks gali būti dievu?! Apsaugok Viešpatie!

 

Labai svarbu yra žinoti, kad egzistuoja konkretus ryšys tarp tauhyd Asma va Sifat ir tauhyd Al Uliuhyja. Ar pamenate, mes kalbėjome, kad Asma va Sifat  reiškia patvirtinimą Allah vardų ir atributų, kuriais Jis Pats Save apibūdino ir tik Jam Vienam Jie yra priskirti, o  tauhyd Al Uliuhyja reiškia, kad Vienintelis Allah turi dievišką prigimtį ir Jis Vienintelis turi teisę būti garbinamu. Ir štai pažvelkite kas sako, kad dievas gimė? Krikščionys. Pažiūrėkit ką jie sako apie Jėzų(Isa taika jam). Jie prisiekinėja, kad dievas, kurį jie garbina yra pagimdytas. 

Todėl žinokite broliai musulmonai, kad kiekvienas netikintysis žmogus šioje žemėje, žiūrint per akydos prizmę, negana to, kad tas žmogus yra netikinysis(kafir), jis yra dar vienoje iš trijų tauhydo dalių netikinčiuoju(kafir). Žinome, kad yra trys tauhydo dalys : Rububyja,  Uliuhyja ir  Asma va Sifat .Žmogus yra kafir arba tauhyde Rububyja, kaip pavyzdžiui komunistai, kurie neigia Dievo egzistavimą  arba tauhyde Uliuhyja, kaip pavyzdžiui krikščionys ir kiti, kurie garbina šalia Dievo dar kažką kitą arba jis yra kafir tauhyde Asma va Sifat, kaip pavyzdžiui dauguma musulmonų nuklydusių į netikėjimą, nežinodami Allah vardų ir atributų, sako kad Allah yra visur( arab. fy kuli maken). Apsaugok Viešpatie! Apie tai kalbėjome minėdami Allah žodžius apie iškylimą virš Sosto, o musulmonai prieštaraujantys tam sako, kad Allah yra visur t.y atliekose, tualete ir t.t. Apsaugok Viešpatie!

Tas Dievas –  Vienintelis Allah –kurį mes  garbiname ir nepriskiriame Jam jokių pagalbininkų t.y tauhydas Uliuhyja. Jis –Allah apibūdintas tik didybės ir tik tobulumo atributais reiškiančiais absoliutų tobulumą. Allah yra Girdintis ir tu – Allah kūrinį- esi girdintis, visgi ar tavo klausa prilygsta Allah Klausai? Ne. Allah – Išaukštintas ir Pašlovintas yra Matantis  ir mes visi, taip pat galime matyti, tačiau ar Allah Mato taip, kaip mes matome? Allah apdovanojo mus regėjimu ir klausa. Visiems žinoma, kad regėjimo ir klausos savybės priklauso tobulumo savybėms. Jeigu žmogus yra aklas arba kurčias, argi jis yra be trūkumo?  Ne, mes sakome toks žmogus turi neįgalumą(t.y nepajėgus kažką atlikti). Jeigu apibūdintume, ką nors iš žmonių kurtumo arba aklumo savybėmis, tai reikš trūkumo savybes. O Aukščiausiasis Allah – Išaukštintas ir Pašlovintas, yra absoliučiai tyras neturintis net menkiausios trūkumo savybės. Netgi žodžiai, kuriuos mes sakome subhan Allah, ką jie reiškia? Tai reiškia, kad Allah – Išaukštintas ir Pašlovintas – yra absoliučiai be jokio trūkumo. Mūsų žodžiai – subhan Allah – reiškia : atsitolinęs yra Allah nuo bet kokio trūkumo.

Aukščiausiasis Allah yra Girdintis ir Jo Klausa yra savita, kurią Tik Jis Vienintelis gali turėti, kuri pritinka Jo Išaukštintai ir Pašlovintai Didybei. Taip pat, Aukščiausiasis Allah yra Matantis ir Jis Mato taip, kaip pritinka Jo Didybei. Taip apibūdiname  visus Allah Vardus ir Atributus.

Ahlus Suna va al džiamaha  žmonės, mes jau minėjome, kad taip buvo vadinami žmonės turėję tokį pat religinį įsitikinimą, kaip pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam  ir jo bendražygiai, apibūdina Allah tais atributais, kurie yra perduoti Korane ir patikimoje Sunoje. Tai reiškia, kad tik Koranas ir Suna yra vieninteliai žinių šaltiniai. Ahlus Suna žmonės nieko nuo savęs nepridėjo ir nesugalvojo, o tik apibūdino tais vardais ir atributais, kuriuos rado Korane ir Sunoje. Sakykim tau pasakys: „ Allah –Girdintis, Matantis.“ Kaip paminėta Korano eilutėje „..nėra nieko panašaus į Jį ir Jis – Girdintis, Matantis...“ , todėl mes, privalome atsakyti sekančiu: „ Aš tvirtinu, kad Allah yra Girdintis, tačiau Jo Klausa, ne tokia kaip mūsų. Taip pat tvirtinu, kad Jis – Matantis, tačiau Jis Mato, ne taip, kaip mes. Ir Allah Klausa ir Rega  yra tokia,  kuri atitinka Jo Didybę. O mano klausa ir regėjimas yra toks, kuris atitinka mano silpnybę, bejėgiškumą ir vargingumą. Tuo apsiriboja atsakymas  į anksčiau paminėtą klausimą.

O yra ir tokių, kurie patvirtina Allah atributus t.y  Girdėjimo, Matymo ir nelenda į klausimą „kaip?“, tačiau kai jų paklausi, pavyzdžiui „ Ar Allah Girdi?“, jie atsako „Nežinau“. Kaip tu gali nežinoti?! Jeigu Allah Pats apie Save sako, kad Jis yra Girdintis, vadinasi taip ir yra. Jie sako, taip Allah yra Girdintis, nes Korane taip pasakyta, bet jeigu paklausi ką reiškia „Girdintis“, jie atsako: „Nežinau“. Tarsi žodis „girdintis“ arabiškai Al Basir jam reikštų atskirų raidžių skambesį be jokio supratimo. Toks reiškinys vadinasi tafvyd. Jie sako „ Allah yra Girdintis, nes Jis Korane sako, kad Jis – Girdintis. Allah Matantis, nes Jis Korane sako, Jis – Matantis“ o kai mes paklausime, ką tai reiškia „Matantis“, jie atsako: „Nežinau“. Mes tokiems žmonėms atsakome, kad reikšmė šių žodžių yra aiški. Matantis yra tas, kuris mato, o girdintis yra tas, kuris girdi. Tai reiškia, jeigu Allah sako, kad Jis – Girdintis vadinasi taip ir yra, tačiau mes – Ahlus Suna žmonės nelendame klausdami „Kaip?“ t.y mes niekada neklausiame „Kaip Allah girdi?“. Mes, žmonės, suprantame kokiu būdu garsas pasiekia mūsų ausis. Žinome, kad yra ausies būgnelis ir garsas atsimuša į jį ir suvirpina, tada garsas eina toliau per ausies konstrukcija, kol pasiekia smegenis ir tada mes suvokiame garsą. Tokiu principu garsą gali išgirsti žmogus. O jeigu aš pasakysiu: „ Allah taip pat girdi t.y kaip mes girdi?“. Apsaugok Viešpatie! Užduodamas tokį klausimą aš sulyginu Allah su Jo kūriniais. Mes žinome, kad Jis yra Girdintis, tačiau nežinome „Kaip?“ ir Allah Korane sako: „...nėra nieko panašaus į Jį.“

 Štai dėl ko Ahlus Suna va al džiamaha žmonės pasakė: „Atributai – žinomi, tačiau „ kaip, kokiu būdu“ – nežinoma.“ Kodėl? Todėl, kad mūsų protas negali suvokti. Mes jau minėjome, kad yra Žemė ir Septynios Padangės, Kursi ir Sostas, tačiau to neįmanoma suvokti. Mūsų protas jau nesuvokia Sosto didybės, o tuo labiau neįstengia suvokti Aukščiausiojo Allah Didybės. Mūsų protas netgi negali suvokti Visatos ribų nei tuo labiau suprasti kas yra už jų. Allah pasakė, kad Jis yra Girdintis ir mes žinome, kad Jis Girdi , tačiau nežinome, kaip.Todėl, kai Ahlus Suna val džiamaha žmonės sako: „ atributai – žinomi(aiškūs ir suprantami), o kokiu būdu(kaip) – nežinoma.“ Protu neįmanoma suvokti „kaip“. Tai nereiškia, kad apskritai yra nežinoma. Ne.Tai reiškia, kad mums žmonėms –tau, man ir kitiems –nėra žinoma „kaip“, tačiau Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis Žinantis atsakymą į žodį „kaip“. Aukščiausiasis Allah Žino, kaip, Jis Pats Girdi ir kaip, Jis Pats Mato.

 

Kai Aukščiausiasis Allah padovanos mums galimybę Jį išvysti in ša Allah, kai mes būsime Rojuje, galbūt tada mes sužinosime kokie yra tam tikri Aukščiausiojo Allah atributai, apie kuriuos mes dabar nieko nežinome.

 Paprašykime Aukščiausiojo Allah, kad Jis leistu mums Jį pamatyti(kaip paminėta apie tai Korane ir Sunoje) in ša Allah(Jam panorėjus). Aukščiausiasis Allah suteiks tikintiesiems galimybę pamatyti Jį ir apie tai Jis pasakė:

 Veidai tą dieną bus švytintys. Žiūrintys į savo Viešpatį( t.y Rojuje)(Koranas,75:22,23).

 Mums taip pat apie tai perdavė pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam. Ir nežiūrint į tai, kad mes pamatysime Aukščiausiąjį Allah, niekas negalės aprėbti  ir pilnai apie Jį suprasti, nes Allah sako:

 ...ir jie nepažins Jo....“ arba sako „...neaprėps Jo žvilgsniais(lia tudriku..)“.

Tai reiškia, netgi pamatę Aukščiausiąjį Allah, mes vistiek nesužinosime apie visus Jo atributus. Štai žiūrėk Aukščiausiasis Allah sako, kad nepažins, neaprėps, nepasieks Jo mūsų žvilgsniai. Netgi pamatę, mes negalėsime aprėpti, nes žodis idrak (t.y „lia tudriku“) arabų k reiškia ihaata „aprėpimas“. Kaip ir sakoma Korane „...jie nepažins visko, ką Jis Žino.“ (20:110)

 

Mes pateikiame pavyzdžius, tačiau Allah yra atsitolinęs nuo visų tų pavyzdžių. Sakykim, jeigu kažkas stipriai myli ir žiūri į mylimą žmogų, tada sakoma: „Negaliu atsižiūrėti“. Žiūri, gėriesi puikiomis to žmogaus savybėmis  ir vistiek negali atitraukti akių. Pavyzdžiui, sahaba sakydavo, kad negali atitraukti akių nuo pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam. Žiūrėjimui į Aukščiausiąjį Allah, Išaukštintą ir Pašlovintą, negalime rasti tinkamo apibūdinimo.

 

Mes turime būtinai žinoti vieną taisyklę. Arabu kalboje žodis „pažinimas“, reiškia ne tik „žiūrėti“, bet ir apima platesnę reikšmę. Eretikai pareiškė, kad mes niekada nepamatysime Allah t.y netgi Rojuje nepamatysime Allah, remdamiesi būtent šia Korano eilute „..nepažins Jo..“. Jie pasakė tai – konkretus įrodymas, kad mes niekada nepamatysime Allah. Ne, jie klysta ir neteisingai supranta Korane parašyta reikšmę. Ahlus Suna žmonės atsakė jiems į tai.Aukščiausiasis Allah apibūdina Korane įvykius, kai Mozė(Musa) ir jo žmonės (banu Izrail) bėgo nuo Faraono ir jo armijos. Ir kai Faraonas buvo pasivejąs Musą, jie išvydo vienas kitą t.y Faraonas išvydo Musą ir tuos, kurie buvo su juo, o jie iš vydo Faraoną. Aukščiausiasis Allah sako apie tai:

 

Ir kai išvydo abi grupės viena kitą, tie kurie buvo su Musa pasakė „ Iš tiesų mus pasieks“. Mūsa atsakė: „Ne“.“ (Koranas,26:61,62)

Štai žiūrėk, Allah pasakė: „..kai jie išvydo..“ ir Mūsa žmonės pasakė: „.. jie pasieks mus“. Arabiškų žodžių idrak (pasiekti) ir rūvija(pamatyti) reikšmė skiriasi. Eretikai suprato, kad žodis idrak(Korane:lia tudriku) reiškia pamatyti. Reiškia, kad žodis idrak turi daug platesnę reikšmę.

Kaip sakoma, arabų kalbos išsireiškime: „ Gal būt tu pamatysi, bet negalėsi pažinti(aprėpti)“. Iš to seka išvada , kad Aukščiausiąjį Allah pamatys Rojuje esantys tikintieji, bet nematys Jo netikintieji . Aukščiausiasis Allah apie tai pasakė: „ O ne! Tą dieną jie bus atskirti nuo savo Viešpaties uždanga(nepamatys Allah).“(Koranas, 83:15)


versta iš rusų.k

https://toislam.ws/aqidah/uroki_edinobojiya