2021-09-30

3.Pamokos apie tikėjimą į Vieną Dievą,monoteizmą

 


      Trumpa santrauka

 

·        Kodėl žmonės neigia Allah vardus ir atributus?

·        Apie Ahlus Suna žmonių įsitikinimus, kaip jie skirstė Allah Vardus ir Atributus.

·        Apie tai, kaip yra svarbu suprasti arabų kalbą tam, kad teisingai suprastumėme Koraną ir Suną.

·        Ar Islamas turi savo filosofiją?

·        Kokią poziciją Islame užima „protas“. Dauguma chadisų apie „proto“ išgyrimą yra nepatikimi ir labai silpni perdavimų grandinėje.

·        Apie išvadas, kad Allah yra Viršuje. Korane yra tūkstančiai išvadų apie Allah Aukštybę.

·        Apie melagingus įsitikinimus tų, kurie teigia, kad Allah randasi visur ir apie siaubingas šių įsitikinimų pasėkmes.

·        Apie panteistus(vert.past. požiūris, kad viskas kas mus supa yra abstrakti dievybė, kad Visata ir Žemė yra tolygi Dievui), apie jų erezijas ir netikėjimą.

·        Aukščiausiasis Allah yra atsiskyręs nuo savo Kūrinijos.

·        Apie mūsų proto ribas. Sveikas protas niekada neprieštarauja Koranui ir Sunai.

·        Pavyzdys apie tai, kaip yra viskas išsidėstę, kas yra aukščiau mūsų Visatos.

·        Apie kūrimą, kurį atliko Allah, didingumą. Didysis kūrimas nurodo į Kūrėjo didingumą.

·        Mes tikime į viską kas yra paslėpta, apie tai pranešė Aukščiausiasis Allah, neužduodamas klausimo „kaip?“

 

Štai paklausime mes brolio musulmono: „Kodėl tu neapibūdini Aukščiausiojo Allah taip, kaip Jis Pats Save apibūdino Korane? Ir kodėl tu nenori Jo apibūdinti taip, kaip apibūdino Jį mūsų pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, be žodžio „kaip“?Kodėl tie žmonės(vert.past žiūr. 2 pamoką  )neigia, kad „Allah yra Danguje“. Neigiantis žmogus iš karto lenda į klausimą „ O kaip Allah yra Danguje(fy samee)? „.  Kaip Jis Danguje randasi?. Kodėl iš karto tu nepasakai: „Taip,  Allah yra Danguje“ ir kalba baigta. Kam jis lenda į žodžio „kaip“ analizavimą?. 

Ahlus sunna va al džamaha žmonės, tie kurie seka Koranu ir laikosi pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, sunos, niekada netyrinėjo žodžio „kaip“. Tai reiškia, kad jie niekada  nekeldavo klausimo „kokiu būdu, kaip ir t.t“. Mes sakome - Allah yra Danguje(arabiškai fy samee). Ir pažiūrėkite į jų daromas klaidas, kai jie kalbėdami neigia. Žmonės neigia, nes jie galvoja kad žodis „danguje“ reiškia viduje, įlindus į dangaus vidų. Jie galvoja, kad žodelis fy (vert.pastaba rusiškai žodelis в  angliškai in) nurodo  būtį viduje todėl verčiasi "viduje dangaus". Jie mano, kad dalelytė fy nurodo į kažkieno randimasi viduje kažko. Ne, taip nėra. Kodėl?

 Visų pirma, jeigu žmogus taip kalba, vadinasi jis nemoka arabų kalbos. Arabų kalboje žodelis fy , kurio pagrindinė reikšmė yra kažko viduje, turi ir daugiau reikšmių. Viena iš šių reikšmių yra ta, kuri dabar mus domina ir verčiasi iš arabų kalbos į žodį „virš“ arba „aukščiau“. Aukščiausiasis Allah kalba faraono žodžiais Korane, kuris pasakė savo burtininkams „...aš nukirsiu jums iš abieju pusių rankas ir kojas ir nukryžiuosiu virš palmės kamieno...“ Arabiškai Korane fy džiudhuji  ir jeigu mes žodelį fy išversime prasme „viduje“ tai gaunasi, kad Faraonas pasakė „aš nukryžiuosiu jus palmės viduje. Tarsi Faraonas įeis į palmės kamieną, nukirs ją, nukryžiuos ir paskui uždarys ją? Jug iš tikrųjų yra ne taip. Čia kalbama apie žodį virš t.y ant palmės paviršiaus. Įrodymas (arabiškai dalyl) to, kad žodelis fy turi kitą reikšmę, o ne tik reikšmę, kažkieno randimasis kieno nors viduje, yra  Aukščiausiojo Allah aja(eilutė)Korane, kurioje sako: „..sakyk: „eikite žeme ir pažiūrėkite kaip Jis pradėjo kūrimą..“.Arabiškai fy-l-ardard reiškia žemė. Nejaugi dabar sakysi, kad Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, įsakė žmonėms įlysti į žemės vidų, išrausti žemę, įlysti į ją ir keliauti žemės viduje tarsi kokie sliekai?Žinoma, kad ne, nes prasmė yra „eikite žeme“. Todėl mums būtina žinoti, kad arabų kalboje žodelis fy reiškia „virš“, „ant“ ir kitas reikšmes. Štai dėl ko mūsų žodžiai : „Allah yra Danguje(fy samee)“, kuriuos mes paėmėm iš pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, žodžių pavyzdžio ( kai vergė pasakė „Allah yra Danguje“, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, patvirtino tuos žodžius ) taip pat žodžiai „Allah yra Danguje“ iš  Korano ( apie tai vėliau pakalbėsime) reiškia, kad Aukščiausiasis Allah yra virš septynetos padangių, virš Didžiojo Sosto, Išaukštintas ir Pašlovintas yra Jis.

Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, pasakė daugelyje Korano eilučių (aja), kad Jis-Istava alal Arš t.y iškilęs virš Sosto. Žodį Iškilimas t.y Istava reikia suprasti teisingai, o ne taip, kaip dauguma sako istaulia tarsi užgrobė. Štai kaip pasiklydo žmonės, kurie rėmėsi savo protu. Kaip žmonės pasiklysta islame? Būtent dėl tokios filosofijos, kurios apskritai Islame nėra. Dėl to, tokiam žmogui, kuris pavadina islamą „islamiška filosofija“ reikia atsakyti, kad tokio dalyko nėra. Palyginimui pavyzdys, ar yra toks daiktas kaip „islamiška degtinė“? Ne, tokio dalyko nėra. Apsaugok Viešpatie! Lygiai taip pat neegzistoja islamiška filosofija. Islame yra Koranas ir Sunna. Būtina žinoti, kad rėmimasis savo protu yra pats pagrindinis kelias į paklydimą nuo teisingo supratimo.

 Dar kartą noriu pasakyti, kad visi chadisai, kuriuose yra giriamas  protas yra arba sugalvoti(maudu) arba yra labai silpni (da‘yf džidan). Taip j vadina islamo mokslininkai chadisus. Mums Aukščiausiasis Allah įsako „..klauskite tų, kurie žino, jeigu jūs nežinote...“. Tai reiškia, kad jeigu mes ką nors norime sužinoti apie chadisą (t.y patikimas jis ar nepatikimas), kieno mes turime klausti? Žinoma, kad klausime tų islamo mokslininkų, kurie yra chadisų žinovai. Būtent šie islamo mokslininkai pasakė, kad chadisai, kuriuose yra giriamas protas yra arba sugalvoti arba labai silpni. 

Vienas iš tų sugalvotų chadisų pavyzdžių, kuris yra labai paplitęs žmonių tarpe, tarsi iš ties toks chadisas būtų: „Pirmiausia  Allah sukūrė  protą ir pasakė Aukščiausiasis Allah: Jeigu ne tu, tai aš nieko nebūčiau sukūręs“. Apsaugok Viešpatie! Mes iš karto matome, kad šis chadisas yra kažkoks nesveikas. Mes puikiai žinome, kad Aukščiausiasis Allah viską sutvėrė tam, kad Jį garbintų. Korane sakoma „..aš sukūriau džinus ir žmones tik tam, kad jie Mane garbintų...“. Nepasakyta: „ ..sukūriau dėl proto...“.

Dėl ko Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas sukūrė protą? Protą sukūrė tam, kad įpareigotu mus –žmones-duodamas mums protą. Kodėl Aukščiausiasi Allah neįpareigojo niekuo pavyzdžiui šuns?Arba pavyzdžiui tigro, dramblio arba medžio? Todėl, kad jie neturi proto. Aukščiausiasis Allah įpareigojo mus ir davė protą, tam kad mes suprastume ir atliktume tuos įsipareigojimus, kuriuos Jis mums uždėjo.

Protas taip pat yra pažinimo ir mąstymo priemonė. Būtina žinoti, kad kiekvienas protas turi savo ribas, nes visos žmogaus savybės yra ribotos. Žmogaus jėga yra ribota. Pavyzdžiui ar gali žmogus įgyti tokią jėgą, kokią turi dramblys? Ne, vadinasi žmogaus jėga yra ribota. Arba ar gali žmogus suvalgyti tokį kiekį  maisto, kiek pavyzdžiui suvalgo  begemotas? Ne, nes žmogaus skrandis yra ribotas. Kaip ir kiekviena žmogaus savybė yra ribota lygiai taip pat ir žmogaus protas yra ribotas. Dėl to, negalima visko suprasti remiantis protu. Remdamiesi tuo, kad mes negalime suprasti visko kas mus supa, tai ką sukūrė Aukščiausiasis Allah, mes galvojame, kad Visatos riba aprėpia ribas, kurias siekia mūsų proto ribos. Tai reiškia, mes suprantame tiek, kiek sugeba mūsų protas. Kaip aš minėjau, kad žmonės išklydo iš teisingo mąstymo, kai pradėjo viską lyginti su savimi. Negali išgirdęs suprasti ką reiškia „Allah Ranka“, bet matydamas savo ranką galvoja, kad Aukščiausiasis Allah turi irgi tokią pat ranką, kaip ir jo paties ranka. Štai dėl ko, kai kurie žmonės išgirdę „Allah yra Danguje“ sako „Jūs ką? Paskyrėt Allah būvimo vietą?“ .Pateiksiu pavyzdį paaiškinimui. Tarkim aš sakau: „Štai šitas žmogus sėdi ant kėdės“. Štai čia yra kambarys. Aš paskyriau tam žmogui jo būvimo vietą ir sėdi jis kampelyje ant kėdės. Apsaugok Viešpatie! Tokie žmonės sako: „Jūs paskyrėte Allah būvimui vietą“.

Jeigu mes giliai susimąstysime apie šią kūriniją ir Visatą, tai suprasime, kad žodžio „iškilimas“, kaip Aukščiausiasis Allah pasakė „..iškilo virš Sosto..“ prasmė nėra tokia, kaip mes ją suprantame. Žmogus, kuris laiko save protingu, sako „Jeigu jūs sakote, kad Allah yra viršuje, tai kaip tada yra priešingoje žemės dalyje pav. Antarktidoj, tai gaunasi kad Allah yra apačioje ar ką?“. Taip kalba žmogus, kuris manosi esąs protingas? Sako, tarkim aš esu Rusijoje ar Amerikoje ir sakau , kad Allah yra viršuje, tai Antaktidos vietovė reikštų kad Allah yra apačioje.Matote toks žmogus mano kad yra protingas, nors iš tikrųjų jis yra kvailas. Toks žmogus turbūt net pusę gramo proto neturi. Mes tokiems žmonėms atsakome sekančiu: visų prima,  atsitolinęs yra Allah nuo visko ką jūs sakote, Išaukštintas ir Pašlovintas Jis. Jūsų protas, kuriuo jūs remiatės nuvedė jus į klystelius, išvedė jus iš tiesaus kelio ir teisingo supratimo. Visų prima, mes nieko nepriskiriame ir nekalbame apie  Aukščiausiąjį  Allah , išskyrus tik tai, ką Aukščiausiasis Allah Pats pasakė apie Save arba pasakė Jo pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam. Antra, Aukščiausiasis Allah sako Korane šiuos konkrečius žodžius :

"Nejaugi jūs įsitikinę, kad Tas, Kuris yra danguje, neprivers žemės jus praryti ir ji ims drebėti?Nejaugi jūs įsitikinę, kad Tas, Kuris yra danguje nepasiųs ant jūsų uragano su akmenimis? Tada jūs sužinosite koks baisus yra Mano Įspėjimas(Koranas,67:16,17)“

Iš šių Korano eilučių tampa visiškai aišku, kad Allah pasako kur Jis yra t.y danguje (fy samee). Šios konkrečios ajos(Korano eilutės) atitinka patikimą Suną. Kaip minėjome chadisą apie Muaviją, kuriame atsakoma į klausimą, kur yra Allah.

Aukščiausiasis Allah Korane sako: „Jis-Allah yra Danguje ir Žemėje. Jis žino viską, ką jūs darote slapčiomis ir parodote viešai ir Jis žino, ką jūs įgyjate.“ Sura Al An‘aam,trečia eilutė. Šioje eilutėje nenurodoma vieta, kurioje  klaustų: „Kur yra Allah?“. Tai reiškia, kad šita aja nėra atsakymas į klausimą „aina Allah (kur Allah?“). Tačiau šita eilutė tokia pati kaip ir kitoje Korano vietoje Allah sako: „ Jis- Allah, Kuris yra vienintelis Dievas vertas garbinimo(Ilah) Danguje ir vienintelis Dievas vertas garbinimo(Ilah) Žemėje...“. Šių abieju Korano eilučių prasmė yra ta, kad Aukščiausiasis Allah yra Tas, Kurį  garbina tiek Danguje tiek ir Žemėje. Todėl jeigu tavęs kas nors paklaus: „Kur yra Allah?“ nesugalvok pasakyti, kad Allah yra visur (fy kulli me‘ken). Apsaugok Viešpatie!

Jeigu tu sakysi, kad Aukščiausiasis Allah yra visur, tai reikš (atkreipkite į šių žodžių pavojų) kad kiekvienas atomas, kiekviena dalelytė šioje Visatoje yra susimaišiusi su Allah Esybe. Ir taip pat, kiekviena ląstelė gyvo padaro ir dalelė negyvo daikto yra susimaišiusi su Allah Esybe. Apsaugok Viešpatie! Jeigu tu sakysi, kad Allah yra visur vadinasi tai reikš, kad kiekviena atliekos, šiukšlių šlapimo, išmatų dalelė yra Allah Esybės dalelė. Apsaugok Viešpatie! Išaukštintas ir Atsitolinęs nuo visko yra Allah!

Kiekvienas žmogus, kuris mokinosi mokykloj žino, kad mus supantys daiktai susideda iš atomų, dalelių. Ir paklausime mes to žmogaus, kuris sako, kad “Allah yra visur , ką jis nori pasakyti šiais žodžiais? Nejaugi tu nori pasakyti, kad Aukščiausiasis Allah yra ištirpęs visuose šiuose daiktuose, materijose? Žmonės, kurie tai tvirtina vadinasi uliulyja išvertus reikštų panteistai.

Šiuolaikinis mokslas įrodė, kad nėra tušumos niekur, kas mus supa. Ir netgi oras, kuris yra aplink mus yra užpildytas atomais. O atomai - Allah kūrinys. Vadinasi, jeigu žmogus sakys: “Allah yra visur” tai reikš , kad mūsų Viešpats, kurį mes garbiname, yra persimaišęs su savo kūriniais. Ir iš to seka išvada, kad Allah ir šie kūriniai yra viena esybė. Ta,s kuris panašiai galvoja yra panteistas. O kiekvienas panteistas yra netikintysis (kafir). Apsaugok Viešpatie!

O jeigu kas nors iš musulmonų bus įsitikęs į ką tik minėtus dalykus dėl savo neišprusimo, kaip minėjome, nėra bėdos tame, kai žmogus nežino, tačiau blogai yra tai, kai jis net neįtaria, kad jis nežino. Jug kai žmogus ko nors nežino ir vėliau sužino, tai jis tampa žinančiu. Tiesa? O panteistas (kafir) yra tas, kuris sužino, bet ir toliau vaizduoja, kad jis nežino. Štai žmogus nežino, todėl ir sako: „Allah yra visur“. Mes jam paaiškinom ir jis sužinojo. Tada jis pasakė: „Astakfirulah“. Paprašė Allah atleidimo ir atgailavo Jam. Toliau tas žmogus sako: „ Allah yra Danguje“, nes įrodymas yra Korane ir Sunoje. O jeigu jis po paaiškinimo, vis tiek ims ginčytis ir toliau laikysis savo nusistatymo, tai toks žmogus yra netikintysis (kafir). Apsaugok Viešpatie! Jeigu musulmonai laikysis auksčiau paminėtų klaidingų įdėjų, tai jie bus giliame paklydime ir darys klaidas tolygias tiems, kurie sako: „Mes pažinome Allah savo proto dėka“ arba tolygūs tiems, kurie sako: „Nėra kito Dievo išskyrus Allah“(vietoj „Nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“). Apie tai  paminėjome anksčiau kalbėdami apie tauhydą Ar Rububyja. Todėl pasakymas „Allah yra visur“ arba „Allah neturi vietos“ yra klaidingas. Pažvelk iki kokio lygio nuklydo visi panteistai. Apsaugok Viešpatie! Vienas iš jų buvo Ibn Syna al Arabi. Kitas ibnu Arabi ir visi kiti , jie kalbėjo sekantį: „ Ar tai būtų šuo ar kiaulė, visa tai- mūsų dievas. Allah yra ne kas kitas, o tik vienuolis bažnyčioj“.  Apsaugok Viešpatie. Toks yra jų įsitikimų rezultatas. Tokia yra įsitikinimo, kad Allah yra įsiliejęs į kiekvieną mus supančią dalelytę, pasekmė. Jie sako štai šuo susideda iš dalelių, atomų, todėl ir Allah yra jame įsiliejęs. Apsaugok Viešpatie. Šių panteistų vadovas, kurio vardas Al Haledž, būdamas mirties patale pasakė „Iš tikrųjų, mano visose kišenėse guli Allah“. Apsaugok Viešpatie!

Ahlus sunna va al džiamaha žmonės, atskiria  Kūrėją nuo  Jo kūrinių, todėl sako: „Allah yra atsiskyręs nuo savo kūrinių“. Jie atskiria Allah Esybę nuo kūrinių esybės, todėl sako: „ Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, nėra Jo šioje Visatoje, nes Jis atsiskyręs nes Jis atsiskyręs nuo jos". Todėl viskas, kas yra už  šios būties, visatos ribų yra už mūsų proto suvokimo ribų. Todėl mums negalima užduoti klausimo „Kaip?“, nes mūsų protas yra apribotas šios būties ribose. Viskam, kas yra už šios būties, Visatos ribų t.y už mūsų proto ribų, neįmanoma nustatyti tam vietą arba laiką. Mes sakome -  Allah yra Danguje.

Šiais laikais mokslininkai vis dar nežino pirmo Dangaus ribų. Sako, kad tai gali būti kažkiek milijonų šviestmečių arba kiek ten milijardų tokių ir tokių atstumo vienetų. O mes žinome, kad Auščiausiasis Allah Korane sako „ ..Mes papuošėme pirmajį Dangų šviestuvais...“. Visos žvaigždės, kurios matosi  yra pirmajame Danguje. Kaip minėjome, mokslininkai maždaug apskaičiavo, kad judant maždaug tiek ir tiek milijardų šviesmečių yra tokia ir tokia žvaigždė. Ir vistiek jie iki galo šito negali suprasti, o kaip tada yra antrajame, trečiajame, ketvirtajame ir tt Danguje. Štai todėl, to kas yra už šios būties ribų, mūsų protas suvokti negali, nes yra ribotas. Todėl, mes neturime teisės sakyti „Kaip?“.

 Grįžtant prie tauhydo temos klausimo, kur randasi Aukščiausiasis Allah. Pavyzdžiui, aš pakelsiu rankas ir sakysiu: „Štai toks yra aukštis“. Vadinasi, toks bus aukščio supratimas mus supančioje aplinkoje, mūsų gyvenime. Šis aukštis yra tolygus mano supratimui. Kaip kalbėjome apie žmones, kurie sako Antarktidos atžvilgiu, kad  tai bus apačioje, o ne viršuje. Žinoma , kad netiesa. Vistiek bus viršuje. Pateiksime pavyzdį, tačiau noriu pabrėžti, kad Allah yra atsitolinęs nuo visų tų pavyzdžių. Mes pateiksime šį pavyzdį tik tam, kad mūsų protas maždaug suvoktų, suprastų, nes protas yra ribotas. Todėl pavyzdys reikalingas tam, kad priartėtume šiek tiek arčiau teisingo supratimo. Prieš pateikiant pavyzdį noriu pasakyti, kad mes nuo pat pradžių pokalbio tikime visais Allah vardais ir atributais. 

Jeigu Aukščiausiasis Allah pasakė, kad Jis turi tokį Vardą, mes sakome: "Taip, toks Vardas yra ". O jeigu Aukščiausiasis Allah pasakė, kad Jis turi kokį tai atributą, mes sakome: "Taip, Jis turi tą atributą". Mes tikime ir neužduodame klausimo „Kaip?“. Visgi, mes pateiksime pavyzdį tam, kad atsakyti ir įrodyti tiems, kurie prieštarauja Koranui ir Sunai dėl savo kvailumo. O pavyzdžiu mes pateiksime kopūstą. Visi puikiai žino, kaip atrodo kopūstas ar ne? Visi žinome, kad kopūstas susideda iš kopūsto šerdies arba koto t.y kopūsto viduje yra šerdis ir aplink ją yra lapai. Mūsų žemė ir visų padangių aplink ją išsidėstymas yra panašus į šitą kopūstą. Kai aš apibūdinu kopūstą, tai sakau, kad kopūstas tai yra jo kotas(šerdis),o  ant jos viršaus yra lapai, ant tų lapų viršaus yra dar kiti lapai, o ant jų viršaus yra dar kiti lapai. Niekada neteko girdėti žmogaus sakančio, kad po kopūsto kotu yra lapai. Netgi, kai tie lapai auga iš apačios, vistiek yra sakoma, kad jie yra viršuje, o ne apačioje. Kalbėdami apie kopūstą mes sakome kad visi lapai yra viršuje koto(šerdies) ar ne? Lygiai taip pat ir Dangus yra viršuje, Žemės atžvilgiu. Kur tu bebūtum Vakarų ar Rytų pusiaujuje, Dangus visada bus viršuje, Žemės centro atžvilgiu. Šį pavyzdį, mes pateikiame tiems, kurie nori viską paaiškinti remdamiesi savo protu. Tie kurie galvoja, kad savo proto dėka gali apie viską išsiaiškinti. Štai duodu tau patį paprasčiausią pavyzdį palyginantu  Žemės ir Dangaus išsidėstymą. Mes pateikėme šį pavyzdį dar ir tam, kad parodytume, jug sveikas protas niekada neprieštarauja Koranui ir  patikimai Sunai.

 Lygiai taip pat Koranas ir patikima Suna, niekada neprieštarauja sveikam protui. Atkreipkite dėmesį į žodį „sveikas“ t.y tavo protas turi būti  sveikas. Mūsų religija t.y islamas visada atitinka sveiko proto supratimą. Islamo mokslininkai vadina Koraną ir Suną, vienu žodžiu „nakl“( vert.past.L minkštai tariasi) ir jeigu kas nors susidurs su tuo, kad nakl prieštarauja protui, tai tegul žino, kad problema slypi ne Korane ir Sunoje, o jo proto apribojime. Tai reiškia, kad jo protas yra ribotas ir negali suvokti. Visgi, jeigu tu susidursi su tuo t.y kad tavo protas prieštarauja nakl (Koranui ir Sunai), štai Koranas yra patikimas ir tame nėra abejonių, bet gali būti, kad tavo protas prieštarauja  Sunai. Tu gali nežinoti ar ji yra patikima ar ne, tai žinok, kad ta suna yra nepatikima. Visgi išgirdęs kokį nors chadisą, kaip mes minėjome apie labai paplitusį netikrą chadisą, apie proto sukūrimą( "Allah sukūrė protą ir pasakė ,jeigu ne tu aš nieko nebūčiau suskūręs") tu negali nepastebėti, kad šis chadisas yra netinkamas. Normalų, sveiko proto musulmoną, iš kart apima abejonės dėl chadiso tikrumo. Iškyla arba aš esu nenormalaus proto arba tas chadisas yra nenormalus. Ir iš ties nežinau patikimas ar ne, šis chadisas, todėl einu pas islamo mokslininkus, kurie studijuoja apie chadisus. Ir štai sužinau kad, šis chadisas yra netikras, nes mes žinome, kad Koranas ir Suna niekada neprieštarauja sveikam protui (nuovokai).

Mūsų Visatoje yra septynetas padangių, virš pirmo Dangaus yra antras Dangus, virš antro yra trečias Dangus, virš trečio - ketvirtas, virš ketvirto - penktas, virš penkto – šeštas, o virš šešto- septintas Dangus. O pirmas Dangus yra virš Žemės. Tai reiškia, kai tu judi Žemės paviršiumi, tai Dangus visada bus virš tavęs. Dangus visada bus virš tavęs, kad ir kokiame žemyne tu būtum. Nesvarbu kokiame Žemės ašigalyje būtum, bet Dangų visada matysi virš savęs. Todėl, jeigu  tu paklausi, be kurio sveikos nuovokos žmogaus „Kur yra dangus?“, jis tau parodys į viršų. Netgi jeigu jis matys dangų tolumoje pav. horizonte, tai vis tiek nerodys į šoną „Štai ten dangus“. Sakykim jis bus aukštumoje ir horizonte žemiau savęs matys dangų, juk nesakys: " Štai ten dangus" rodydamas žemyn. Kodėl? Todėl, kad jis žino, kad jeigu jis nueis iki to taško, kur jis mato dangų, tai vistiek dangus bus viršuje.

Mes minėjome, kad visos septynios padangės  septynios t.y ant pirmo Dangaus yra antras, o ant antro – trečias ir taip toliau iki septinto Dangaus. O virš visų tų septynetos Padangių yra Kėdė (Kursi), kuri aprėpia visas šias septynes padanges ir Aukščiausiasis Allah sako Korane:

..aprėpia Kursi Žemę ir padanges..“(ver.past. sura Bakara, aja Kursi).

 Mes žinom, kad Kursi , kuri aprėpia visas šias septynetą padangių, yra tik yra mažytis dalykėlis palyginus su Sostu (Arš) t.y Aukščiausiojo Allah Sostu, Išaukštintas ir Pašlovintas Jis.

Pastebėjai, kad mes vis kalbame apie septynetą padangių t.y apie Aukščiausiojo Allah kūriniją, o mums jau nebeužtenka proto viso to suvokimui. Grįškim atgal , kur minėjome kad mokslininkai iki šio nesužinojo, kur yra  pirmo Dangaus ribos. Sako, kad tai siekia neaišku kiek milijonų šviesmečių. SubhanAllah!(Šlovė Allah). Šviesos atėjimas nuo Saulės iki Žemės užtrunka septynias minutes, kurios greitis yra 30 tūkstančių kilometrų per sekundę. Atstumas tarp Saulės ir Žemės  yra 150 milijonų kilometrų. Visą šį atstumą šviesa nueina per 7 minutes. O dabar įsivaizduok, pav. yra kokia tai žvaigždė, kuri yra už 100 milijardų šviesmečių atstumo. Ar įsivaizduoji, koks tada bus atstumas nuėjus 150 milijardų šviesmečių, jeigu šviesa užtrunka 7 minutes, kol  nueina 150 milijonų kilometrų atstumą ? Jau gali jausti, kad tavo protas turi ribas, nes tu jau nebegali įsivaizduoti šio atstumo.

Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė, kad pirmą Dangų palyginus su antruoju, tai tarsi būtų mažas žiedelis begalinėje dykumoje. Tai ar gali įsivaizduoti antro Dangaus dydį? Toliau pasakė tą patį apie trečia Dangų ir tt.

Įsivaizduokite lėkštę ir aš padėsių į ją ryžio grūdą. O šita lėkštė sakykim yra dideliame krepšyje, o tas krepšys yra kambaryje ir t.t.t  Šis palyginimas pateiktas tam, kad šiek tiek suvoktume Dangaus dydį. Kaip minėjome, kad pirmas Dangus yra tarsi mažas žiedelis begalinėje dykumoje, o antras Dangus, kuris apgaubia pirmajį yra palyginus su trečiuoju tarsi mažas žiedelis begalinėje dykumoje ir taip iki septinto Dangaus, o visi septynetas padangių kartu paėmus yra tarsi mažas žiedelis begalinėje dykumoje, o Kėdė palyginus su Sostu yra tarsi mažas žiedelis dykumoje. Tokiais žodžiais apibudino pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

Štai, mes kalbame apie šią  Aukščiausiojo Allah kūriniją, o mums jau proto nebeužtenka, kad tai suprastume. Tai argi galime užduoti klausimą „Kaip?“, klausdami apie Kūrėją, Išaukštintą ir Pašlovintą, šios kūrinijos? Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas Jis, yra virš visų tų septynetos Padangių ir virš Kursi ir virš Sosto(Arš). Mes neturime teisės klausti „kaip?“, nes Aukščiausiasis Allah pasakė Korane: „..nėra nieko panašaus į Jį...“.

Prisiminus šios pamokos pradžią pasakysime, tai nereiškia, kad Ahlus Suną žmonės kalbėdami apie Allah Išsiaukštinimą, suteikia jam kūną arba sulyginą Jį su kūriniu. Ir taip pat nereiškia, kad jie nurodo Aukščiausiojo Allah būvimo vietą t.y rytuose ar vakaruose arba tam tikrą tašką(kaip minėjome palyginimui duodami kambario kampą).Ne. Sunoje apie tai niekas nekalba. Ahlus Suna va al džiamaha žmonės t.y tie, kurie suprato islamą taip, kaip tai suprato pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, ir jo bendražygiai, sako: „...Allah iš Savo Malonės iškilo Virš Sosto...“ arba kaip pasakė vergė: „ Allah yra Danguje“. O jeigu kas nors mūsų paklaus „ Kaip Allah yra Danguje arba kaip Allah įsitvirtino virš Sosto?“. Mes jam atsakysime sekančiu atsakymu, kurį pasakė vienas iš žymių imamu, Imamas Malik, tegul bus Allah jam maloningas. Tai laikais irgi atsirasdavo žmonės, kurie klausdavo „kaip“, ir kai pas Imamą Malik atėjo žmogus ir paklausė: „Kaip Aukščiausiasis Allah įsitvirtino virš Sosto?“, jis atsakė: „Iškylimas-yra žinomas, o kokių būdu-nežinoma“. 

Aukščiausiasis Allah sako: „Nėra nieko panašaus į Jį“. Tikėti į tai yra privaloma(vadžib), nes jeigu žmogus netiki kuo nors, kas yra parašyta Korane, tai tas žmogus yra netikintysis(kafir). O klausimas apie iškylimą yra bidą(t.y naujovės įvedimas religijoje). Kodėl? Todėl, kad tą dieną, kai Aukščiausiasis Allah apreiškė pranašui, taika ir Allah palaiminimas jam, Korano eilutę: „...ir Allah iškilo virš Sosto...“ar kas nors iš bendražygių (sahab) atėjo paklaust „Kaip?“. Ne, niekas neatėjo ir neuždavė klausimo „Kaip?“. Štai dėl ko klausti „Kaip?“ yra bida.


versta iš rusų k.

https://toislam.ws/aqidah/uroki_edinobojiya