2021-09-30

4.Pamokos apie tikėjimą į vieną Dievą(monoteizmas)


       Trumpa santrauka

 

·        Mes apibūdiname Aukščiausiąjį Allah vardais ir atributais tik todėl, kad radome juos Jo Knygoje (t.y Korane) ir patikimoje Sunoje.

·        Kaip Aukščiausiasis Allah apibūdina Save Suroje „Al Ihlas“?

·        Daugiadieviai apibūdina Aukščiausiąjį Allah su trūkumo atributais, tokiomis savybėmis jie netgi patys savęs nenori  apibūdinti.

·        Į šį pasaulį reikia žvelgti per Akydos t.y teisingo religinio įsitikinimo prizmę.

·        Aukščiausiasis Allah apibūdino Save savybėmis ir Atributais, kurie pritinka Jo didybei. Žodžių „subhan Allah „ reikšmė.

·        Kas yra tokie „Ahlius Suna va al Džiamaha“?

·        Allah Atributai yra aiškūs, tačiau kokie Jie yra, mums nėra žinoma.

·        Tikintieji pamatys Aukščiausiąjį Allah  būdami Rojuje, bet vistiek negalės pilnai  Jo pažinti.

·        Žodis „supratimas“ yra platesnės prasmės, o ne tik reikšmė „žiūrėti“.

·        Netikintieji bus netekę šio didžiojo privalumo.

 

Sakykim koks nors netikintysis(kafir)arba daugiadievis(mušrik)kreipsis į musulmoną ir paklaus: „Broli musulmone, argi tu nesakei, kad Allah turi Ranką tik ji ne tokia, kaip mūsų ranka, ir kad Allah turi Veidą, tik Jis ne toks, kaip mūsų veidai ir kad Allah Iškilo virš Sosto, taip kaip Jam tinka, tada sakyk, kodėl neigi tai, ką aš priskiriu Allah?Tai kodėl tu neigi tai, ką aš priskiriu Allah ir nesakai, kad Allah gimdo, taip kaip Jam tinka, o ne taip, kaip mes gimdome arba, kad Allah kuria šeimą, taip kaip Jam pritinka, o ne taip, kaip mes kuriame šeimas?“

Į šiuos mušrik ar kafir žodžius mes atsakome sekančiu.

 

„Atsitolinęs yra Allah nuo viso to, ką tu sakai. Žinok, kad mes priskiriame Allah vardus ir atributus tik todėl, kad radome juos Korane ir patikimoje pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, Sunoje. Žinok, kad Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, Korane Save apibūdina žodžiais, kurie prieštarauja tam, ką tu sakai:

 

Sakyk Jis - Allah yra Vienas(Allahū Ahad)

Allah Pats sau Valdovas, Kurio reikia visiems kūriniams-Jis nei geria nei valgo( Allahū Samed)

Jis Pats negimdė nei Jis buvo pagimdytas.(Liam je lyd va liam jū led)

Ir nėra nieko lygių Jam nei nieko panašaus į Jį.“( va liam je kul lehū kufu an ahed) (Koranas, Sura Ihlas)

 

Pasakysim mes tam mušrik: „Kaip tu gali apibūdinti Allah tuo, kas prieštarauja apibūdinimui, kuriuo Allah Pats Save apibūdino?. Sakai, kad gimdymas yra Allah atributas būdingas tik Jam Vienam ir nepanašus į mūsų gimimą? Pažvelk nelaimingasis, Allah atsako tau, kad Jis negimdė( arab.liam je lyd) ir Jis Pats negimė(liam jū led).

Gimimo atributas yra trūkumo bruožas, netgi Allah kūrinijos atžvilgiu. Mes minėjome, kad atributas  yra tobūlas apibūdinant jį pilnavertėm savybėm. Apibūdinant ką nors savybėmis, kurios pažymi trūkumą, tai to daikto atributas tampa netobulas. Būtent žodis „gimdymas“ yra savybė reiškianti trūkumą, netgi kalbant apie žmones, tai argi galima šią savybę priskirti Allah? Kas gimdo vyras ar moteris? Žinoma, kad moteris gimdo. Bet kuris vyras įsižeis ir supyks, jeigu pasakysi jam, kad jis gimdo. Kodėl? Todėl, kad tai yra savybė pažyminti trūkumą. O juk vyras yra tik Allah kūrinys, tačiau kodėl jis įsižeis? Todėl, kad gimdymas yra savybė reiškianti silpnybę. Argi galima Allah apibūdinti tuo, kuo mes patys nenorime būti apibūdintais. Šlovė Allah! Čia salėje nėra moterų, vieni vyrai, štai įsivaizduokite paklausiu rimtai kurio nors iš jūsų: „Koks tavo nėštumo terminas ?“ arba „ Kada tu gimdysi?“. Jūs visi dabar šypsotės, nes žinote, kad tai nėra rimtas klausimas, bet jeigu aš rimtai  paklausiu jūs žinoma supyksite, nes nei vienas vyras nenori būti apibūdinamas moteriškomis savybėmis.

 

Aukščiausiasis Allah Korane smerkia tuos, kurie apibūdina angelus moteriškomis savybėmis t.y sako kad angelai yra moterys. Korane sakoma, kad tie žmonės, kurie angelus apibūdina esant moterimis yra patys nepatenkinti, jeigu jiems gimsta duktė.Aukščiausiasis Allah Korane sako apie daugiadievius: „..Ir padarė jie(daugiadieviai)angelus, kurie yra tik Maloningojo vergai, moterimis.

Apie tai pasakė Aukščiausiasis Allah Korane: „...kai juos pradžiugina gimimu tos, kurią jie priskyrė Maloningajam(t.y duktės gimimu), jo veidas patamsėja ir jis apimtas nepasitenkinimo.“(43:17)

 Šios eilutės reiškia, kad daugiadieviai vadino angelus moterimis t.y Allah dukromis, o patys nesidžiaugė dukters gimimu. Apsaugok Viešpatie!

Paklausim mes to daugiadievio ar kafir, apie kurį pradėjome kalbėti pamokos pradžioje „Koks jis, tas dievas, kuris gimė ir išėjo iš moters gimdos visas išsitepęs krauju?“ Kaip žinome, kiekvienas žmogus ar gyvūnas gimdamas( t.y išeidamas iš gimdos) būna aptekęs krauju ir nešvarumais. Taigi ar toks gali būti dievu ? Apsaugok Viešpatie! Dievas, kuris devynis mėnesius gyvena motinos isčiose, o paskui išeina per moters lytinius organus į lauką, argi toks gali būti dievu?! Apsaugok Viešpatie!

 

Labai svarbu yra žinoti, kad egzistuoja konkretus ryšys tarp tauhyd Asma va Sifat ir tauhyd Al Uliuhyja. Ar pamenate, mes kalbėjome, kad Asma va Sifat  reiškia patvirtinimą Allah vardų ir atributų, kuriais Jis Pats Save apibūdino ir tik Jam Vienam Jie yra priskirti, o  tauhyd Al Uliuhyja reiškia, kad Vienintelis Allah turi dievišką prigimtį ir Jis Vienintelis turi teisę būti garbinamu. Ir štai pažvelkite kas sako, kad dievas gimė? Krikščionys. Pažiūrėkit ką jie sako apie Jėzų(Isa taika jam). Jie prisiekinėja, kad dievas, kurį jie garbina yra pagimdytas. 

Todėl žinokite broliai musulmonai, kad kiekvienas netikintysis žmogus šioje žemėje, žiūrint per akydos prizmę, negana to, kad tas žmogus yra netikinysis(kafir), jis yra dar vienoje iš trijų tauhydo dalių netikinčiuoju(kafir). Žinome, kad yra trys tauhydo dalys : Rububyja,  Uliuhyja ir  Asma va Sifat .Žmogus yra kafir arba tauhyde Rububyja, kaip pavyzdžiui komunistai, kurie neigia Dievo egzistavimą  arba tauhyde Uliuhyja, kaip pavyzdžiui krikščionys ir kiti, kurie garbina šalia Dievo dar kažką kitą arba jis yra kafir tauhyde Asma va Sifat, kaip pavyzdžiui dauguma musulmonų nuklydusių į netikėjimą, nežinodami Allah vardų ir atributų, sako kad Allah yra visur( arab. fy kuli maken). Apsaugok Viešpatie! Apie tai kalbėjome minėdami Allah žodžius apie iškylimą virš Sosto, o musulmonai prieštaraujantys tam sako, kad Allah yra visur t.y atliekose, tualete ir t.t. Apsaugok Viešpatie!

Tas Dievas –  Vienintelis Allah –kurį mes  garbiname ir nepriskiriame Jam jokių pagalbininkų t.y tauhydas Uliuhyja. Jis –Allah apibūdintas tik didybės ir tik tobulumo atributais reiškiančiais absoliutų tobulumą. Allah yra Girdintis ir tu – Allah kūrinį- esi girdintis, visgi ar tavo klausa prilygsta Allah Klausai? Ne. Allah – Išaukštintas ir Pašlovintas yra Matantis  ir mes visi, taip pat galime matyti, tačiau ar Allah Mato taip, kaip mes matome? Allah apdovanojo mus regėjimu ir klausa. Visiems žinoma, kad regėjimo ir klausos savybės priklauso tobulumo savybėms. Jeigu žmogus yra aklas arba kurčias, argi jis yra be trūkumo?  Ne, mes sakome toks žmogus turi neįgalumą(t.y nepajėgus kažką atlikti). Jeigu apibūdintume, ką nors iš žmonių kurtumo arba aklumo savybėmis, tai reikš trūkumo savybes. O Aukščiausiasis Allah – Išaukštintas ir Pašlovintas, yra absoliučiai tyras neturintis net menkiausios trūkumo savybės. Netgi žodžiai, kuriuos mes sakome subhan Allah, ką jie reiškia? Tai reiškia, kad Allah – Išaukštintas ir Pašlovintas – yra absoliučiai be jokio trūkumo. Mūsų žodžiai – subhan Allah – reiškia : atsitolinęs yra Allah nuo bet kokio trūkumo.

Aukščiausiasis Allah yra Girdintis ir Jo Klausa yra savita, kurią Tik Jis Vienintelis gali turėti, kuri pritinka Jo Išaukštintai ir Pašlovintai Didybei. Taip pat, Aukščiausiasis Allah yra Matantis ir Jis Mato taip, kaip pritinka Jo Didybei. Taip apibūdiname  visus Allah Vardus ir Atributus.

Ahlus Suna va al džiamaha  žmonės, mes jau minėjome, kad taip buvo vadinami žmonės turėję tokį pat religinį įsitikinimą, kaip pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam  ir jo bendražygiai, apibūdina Allah tais atributais, kurie yra perduoti Korane ir patikimoje Sunoje. Tai reiškia, kad tik Koranas ir Suna yra vieninteliai žinių šaltiniai. Ahlus Suna žmonės nieko nuo savęs nepridėjo ir nesugalvojo, o tik apibūdino tais vardais ir atributais, kuriuos rado Korane ir Sunoje. Sakykim tau pasakys: „ Allah –Girdintis, Matantis.“ Kaip paminėta Korano eilutėje „..nėra nieko panašaus į Jį ir Jis – Girdintis, Matantis...“ , todėl mes, privalome atsakyti sekančiu: „ Aš tvirtinu, kad Allah yra Girdintis, tačiau Jo Klausa, ne tokia kaip mūsų. Taip pat tvirtinu, kad Jis – Matantis, tačiau Jis Mato, ne taip, kaip mes. Ir Allah Klausa ir Rega  yra tokia,  kuri atitinka Jo Didybę. O mano klausa ir regėjimas yra toks, kuris atitinka mano silpnybę, bejėgiškumą ir vargingumą. Tuo apsiriboja atsakymas  į anksčiau paminėtą klausimą.

O yra ir tokių, kurie patvirtina Allah atributus t.y  Girdėjimo, Matymo ir nelenda į klausimą „kaip?“, tačiau kai jų paklausi, pavyzdžiui „ Ar Allah Girdi?“, jie atsako „Nežinau“. Kaip tu gali nežinoti?! Jeigu Allah Pats apie Save sako, kad Jis yra Girdintis, vadinasi taip ir yra. Jie sako, taip Allah yra Girdintis, nes Korane taip pasakyta, bet jeigu paklausi ką reiškia „Girdintis“, jie atsako: „Nežinau“. Tarsi žodis „girdintis“ arabiškai Al Basir jam reikštų atskirų raidžių skambesį be jokio supratimo. Toks reiškinys vadinasi tafvyd. Jie sako „ Allah yra Girdintis, nes Jis Korane sako, kad Jis – Girdintis. Allah Matantis, nes Jis Korane sako, Jis – Matantis“ o kai mes paklausime, ką tai reiškia „Matantis“, jie atsako: „Nežinau“. Mes tokiems žmonėms atsakome, kad reikšmė šių žodžių yra aiški. Matantis yra tas, kuris mato, o girdintis yra tas, kuris girdi. Tai reiškia, jeigu Allah sako, kad Jis – Girdintis vadinasi taip ir yra, tačiau mes – Ahlus Suna žmonės nelendame klausdami „Kaip?“ t.y mes niekada neklausiame „Kaip Allah girdi?“. Mes, žmonės, suprantame kokiu būdu garsas pasiekia mūsų ausis. Žinome, kad yra ausies būgnelis ir garsas atsimuša į jį ir suvirpina, tada garsas eina toliau per ausies konstrukcija, kol pasiekia smegenis ir tada mes suvokiame garsą. Tokiu principu garsą gali išgirsti žmogus. O jeigu aš pasakysiu: „ Allah taip pat girdi t.y kaip mes girdi?“. Apsaugok Viešpatie! Užduodamas tokį klausimą aš sulyginu Allah su Jo kūriniais. Mes žinome, kad Jis yra Girdintis, tačiau nežinome „Kaip?“ ir Allah Korane sako: „...nėra nieko panašaus į Jį.“

 Štai dėl ko Ahlus Suna va al džiamaha žmonės pasakė: „Atributai – žinomi, tačiau „ kaip, kokiu būdu“ – nežinoma.“ Kodėl? Todėl, kad mūsų protas negali suvokti. Mes jau minėjome, kad yra Žemė ir Septynios Padangės, Kursi ir Sostas, tačiau to neįmanoma suvokti. Mūsų protas jau nesuvokia Sosto didybės, o tuo labiau neįstengia suvokti Aukščiausiojo Allah Didybės. Mūsų protas netgi negali suvokti Visatos ribų nei tuo labiau suprasti kas yra už jų. Allah pasakė, kad Jis yra Girdintis ir mes žinome, kad Jis Girdi , tačiau nežinome, kaip.Todėl, kai Ahlus Suna val džiamaha žmonės sako: „ atributai – žinomi(aiškūs ir suprantami), o kokiu būdu(kaip) – nežinoma.“ Protu neįmanoma suvokti „kaip“. Tai nereiškia, kad apskritai yra nežinoma. Ne.Tai reiškia, kad mums žmonėms –tau, man ir kitiems –nėra žinoma „kaip“, tačiau Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis Žinantis atsakymą į žodį „kaip“. Aukščiausiasis Allah Žino, kaip, Jis Pats Girdi ir kaip, Jis Pats Mato.

 

Kai Aukščiausiasis Allah padovanos mums galimybę Jį išvysti in ša Allah, kai mes būsime Rojuje, galbūt tada mes sužinosime kokie yra tam tikri Aukščiausiojo Allah atributai, apie kuriuos mes dabar nieko nežinome.

 Paprašykime Aukščiausiojo Allah, kad Jis leistu mums Jį pamatyti(kaip paminėta apie tai Korane ir Sunoje) in ša Allah(Jam panorėjus). Aukščiausiasis Allah suteiks tikintiesiems galimybę pamatyti Jį ir apie tai Jis pasakė:

 Veidai tą dieną bus švytintys. Žiūrintys į savo Viešpatį( t.y Rojuje)(Koranas,75:22,23).

 Mums taip pat apie tai perdavė pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam. Ir nežiūrint į tai, kad mes pamatysime Aukščiausiąjį Allah, niekas negalės aprėbti  ir pilnai apie Jį suprasti, nes Allah sako:

 ...ir jie nepažins Jo....“ arba sako „...neaprėps Jo žvilgsniais(lia tudriku..)“.

Tai reiškia, netgi pamatę Aukščiausiąjį Allah, mes vistiek nesužinosime apie visus Jo atributus. Štai žiūrėk Aukščiausiasis Allah sako, kad nepažins, neaprėps, nepasieks Jo mūsų žvilgsniai. Netgi pamatę, mes negalėsime aprėpti, nes žodis idrak (t.y „lia tudriku“) arabų k reiškia ihaata „aprėpimas“. Kaip ir sakoma Korane „...jie nepažins visko, ką Jis Žino.“ (20:110)

 

Mes pateikiame pavyzdžius, tačiau Allah yra atsitolinęs nuo visų tų pavyzdžių. Sakykim, jeigu kažkas stipriai myli ir žiūri į mylimą žmogų, tada sakoma: „Negaliu atsižiūrėti“. Žiūri, gėriesi puikiomis to žmogaus savybėmis  ir vistiek negali atitraukti akių. Pavyzdžiui, sahaba sakydavo, kad negali atitraukti akių nuo pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam. Žiūrėjimui į Aukščiausiąjį Allah, Išaukštintą ir Pašlovintą, negalime rasti tinkamo apibūdinimo.

 

Mes turime būtinai žinoti vieną taisyklę. Arabu kalboje žodis „pažinimas“, reiškia ne tik „žiūrėti“, bet ir apima platesnę reikšmę. Eretikai pareiškė, kad mes niekada nepamatysime Allah t.y netgi Rojuje nepamatysime Allah, remdamiesi būtent šia Korano eilute „..nepažins Jo..“. Jie pasakė tai – konkretus įrodymas, kad mes niekada nepamatysime Allah. Ne, jie klysta ir neteisingai supranta Korane parašyta reikšmę. Ahlus Suna žmonės atsakė jiems į tai.Aukščiausiasis Allah apibūdina Korane įvykius, kai Mozė(Musa) ir jo žmonės (banu Izrail) bėgo nuo Faraono ir jo armijos. Ir kai Faraonas buvo pasivejąs Musą, jie išvydo vienas kitą t.y Faraonas išvydo Musą ir tuos, kurie buvo su juo, o jie iš vydo Faraoną. Aukščiausiasis Allah sako apie tai:

 

Ir kai išvydo abi grupės viena kitą, tie kurie buvo su Musa pasakė „ Iš tiesų mus pasieks“. Mūsa atsakė: „Ne“.“ (Koranas,26:61,62)

Štai žiūrėk, Allah pasakė: „..kai jie išvydo..“ ir Mūsa žmonės pasakė: „.. jie pasieks mus“. Arabiškų žodžių idrak (pasiekti) ir rūvija(pamatyti) reikšmė skiriasi. Eretikai suprato, kad žodis idrak(Korane:lia tudriku) reiškia pamatyti. Reiškia, kad žodis idrak turi daug platesnę reikšmę.

Kaip sakoma, arabų kalbos išsireiškime: „ Gal būt tu pamatysi, bet negalėsi pažinti(aprėpti)“. Iš to seka išvada , kad Aukščiausiąjį Allah pamatys Rojuje esantys tikintieji, bet nematys Jo netikintieji . Aukščiausiasis Allah apie tai pasakė: „ O ne! Tą dieną jie bus atskirti nuo savo Viešpaties uždanga(nepamatys Allah).“(Koranas, 83:15)


versta iš rusų.k

https://toislam.ws/aqidah/uroki_edinobojiya

3.Pamokos apie tikėjimą į Vieną Dievą,monoteizmą

 


      Trumpa santrauka

 

·        Kodėl žmonės neigia Allah vardus ir atributus?

·        Apie Ahlus Suna žmonių įsitikinimus, kaip jie skirstė Allah Vardus ir Atributus.

·        Apie tai, kaip yra svarbu suprasti arabų kalbą tam, kad teisingai suprastumėme Koraną ir Suną.

·        Ar Islamas turi savo filosofiją?

·        Kokią poziciją Islame užima „protas“. Dauguma chadisų apie „proto“ išgyrimą yra nepatikimi ir labai silpni perdavimų grandinėje.

·        Apie išvadas, kad Allah yra Viršuje. Korane yra tūkstančiai išvadų apie Allah Aukštybę.

·        Apie melagingus įsitikinimus tų, kurie teigia, kad Allah randasi visur ir apie siaubingas šių įsitikinimų pasėkmes.

·        Apie panteistus(vert.past. požiūris, kad viskas kas mus supa yra abstrakti dievybė, kad Visata ir Žemė yra tolygi Dievui), apie jų erezijas ir netikėjimą.

·        Aukščiausiasis Allah yra atsiskyręs nuo savo Kūrinijos.

·        Apie mūsų proto ribas. Sveikas protas niekada neprieštarauja Koranui ir Sunai.

·        Pavyzdys apie tai, kaip yra viskas išsidėstę, kas yra aukščiau mūsų Visatos.

·        Apie kūrimą, kurį atliko Allah, didingumą. Didysis kūrimas nurodo į Kūrėjo didingumą.

·        Mes tikime į viską kas yra paslėpta, apie tai pranešė Aukščiausiasis Allah, neužduodamas klausimo „kaip?“

 

Štai paklausime mes brolio musulmono: „Kodėl tu neapibūdini Aukščiausiojo Allah taip, kaip Jis Pats Save apibūdino Korane? Ir kodėl tu nenori Jo apibūdinti taip, kaip apibūdino Jį mūsų pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, be žodžio „kaip“?Kodėl tie žmonės(vert.past žiūr. 2 pamoką  )neigia, kad „Allah yra Danguje“. Neigiantis žmogus iš karto lenda į klausimą „ O kaip Allah yra Danguje(fy samee)? „.  Kaip Jis Danguje randasi?. Kodėl iš karto tu nepasakai: „Taip,  Allah yra Danguje“ ir kalba baigta. Kam jis lenda į žodžio „kaip“ analizavimą?. 

Ahlus sunna va al džamaha žmonės, tie kurie seka Koranu ir laikosi pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, sunos, niekada netyrinėjo žodžio „kaip“. Tai reiškia, kad jie niekada  nekeldavo klausimo „kokiu būdu, kaip ir t.t“. Mes sakome - Allah yra Danguje(arabiškai fy samee). Ir pažiūrėkite į jų daromas klaidas, kai jie kalbėdami neigia. Žmonės neigia, nes jie galvoja kad žodis „danguje“ reiškia viduje, įlindus į dangaus vidų. Jie galvoja, kad žodelis fy (vert.pastaba rusiškai žodelis в  angliškai in) nurodo  būtį viduje todėl verčiasi "viduje dangaus". Jie mano, kad dalelytė fy nurodo į kažkieno randimasi viduje kažko. Ne, taip nėra. Kodėl?

 Visų pirma, jeigu žmogus taip kalba, vadinasi jis nemoka arabų kalbos. Arabų kalboje žodelis fy , kurio pagrindinė reikšmė yra kažko viduje, turi ir daugiau reikšmių. Viena iš šių reikšmių yra ta, kuri dabar mus domina ir verčiasi iš arabų kalbos į žodį „virš“ arba „aukščiau“. Aukščiausiasis Allah kalba faraono žodžiais Korane, kuris pasakė savo burtininkams „...aš nukirsiu jums iš abieju pusių rankas ir kojas ir nukryžiuosiu virš palmės kamieno...“ Arabiškai Korane fy džiudhuji  ir jeigu mes žodelį fy išversime prasme „viduje“ tai gaunasi, kad Faraonas pasakė „aš nukryžiuosiu jus palmės viduje. Tarsi Faraonas įeis į palmės kamieną, nukirs ją, nukryžiuos ir paskui uždarys ją? Jug iš tikrųjų yra ne taip. Čia kalbama apie žodį virš t.y ant palmės paviršiaus. Įrodymas (arabiškai dalyl) to, kad žodelis fy turi kitą reikšmę, o ne tik reikšmę, kažkieno randimasis kieno nors viduje, yra  Aukščiausiojo Allah aja(eilutė)Korane, kurioje sako: „..sakyk: „eikite žeme ir pažiūrėkite kaip Jis pradėjo kūrimą..“.Arabiškai fy-l-ardard reiškia žemė. Nejaugi dabar sakysi, kad Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, įsakė žmonėms įlysti į žemės vidų, išrausti žemę, įlysti į ją ir keliauti žemės viduje tarsi kokie sliekai?Žinoma, kad ne, nes prasmė yra „eikite žeme“. Todėl mums būtina žinoti, kad arabų kalboje žodelis fy reiškia „virš“, „ant“ ir kitas reikšmes. Štai dėl ko mūsų žodžiai : „Allah yra Danguje(fy samee)“, kuriuos mes paėmėm iš pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, žodžių pavyzdžio ( kai vergė pasakė „Allah yra Danguje“, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, patvirtino tuos žodžius ) taip pat žodžiai „Allah yra Danguje“ iš  Korano ( apie tai vėliau pakalbėsime) reiškia, kad Aukščiausiasis Allah yra virš septynetos padangių, virš Didžiojo Sosto, Išaukštintas ir Pašlovintas yra Jis.

Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, pasakė daugelyje Korano eilučių (aja), kad Jis-Istava alal Arš t.y iškilęs virš Sosto. Žodį Iškilimas t.y Istava reikia suprasti teisingai, o ne taip, kaip dauguma sako istaulia tarsi užgrobė. Štai kaip pasiklydo žmonės, kurie rėmėsi savo protu. Kaip žmonės pasiklysta islame? Būtent dėl tokios filosofijos, kurios apskritai Islame nėra. Dėl to, tokiam žmogui, kuris pavadina islamą „islamiška filosofija“ reikia atsakyti, kad tokio dalyko nėra. Palyginimui pavyzdys, ar yra toks daiktas kaip „islamiška degtinė“? Ne, tokio dalyko nėra. Apsaugok Viešpatie! Lygiai taip pat neegzistoja islamiška filosofija. Islame yra Koranas ir Sunna. Būtina žinoti, kad rėmimasis savo protu yra pats pagrindinis kelias į paklydimą nuo teisingo supratimo.

 Dar kartą noriu pasakyti, kad visi chadisai, kuriuose yra giriamas  protas yra arba sugalvoti(maudu) arba yra labai silpni (da‘yf džidan). Taip j vadina islamo mokslininkai chadisus. Mums Aukščiausiasis Allah įsako „..klauskite tų, kurie žino, jeigu jūs nežinote...“. Tai reiškia, kad jeigu mes ką nors norime sužinoti apie chadisą (t.y patikimas jis ar nepatikimas), kieno mes turime klausti? Žinoma, kad klausime tų islamo mokslininkų, kurie yra chadisų žinovai. Būtent šie islamo mokslininkai pasakė, kad chadisai, kuriuose yra giriamas protas yra arba sugalvoti arba labai silpni. 

Vienas iš tų sugalvotų chadisų pavyzdžių, kuris yra labai paplitęs žmonių tarpe, tarsi iš ties toks chadisas būtų: „Pirmiausia  Allah sukūrė  protą ir pasakė Aukščiausiasis Allah: Jeigu ne tu, tai aš nieko nebūčiau sukūręs“. Apsaugok Viešpatie! Mes iš karto matome, kad šis chadisas yra kažkoks nesveikas. Mes puikiai žinome, kad Aukščiausiasis Allah viską sutvėrė tam, kad Jį garbintų. Korane sakoma „..aš sukūriau džinus ir žmones tik tam, kad jie Mane garbintų...“. Nepasakyta: „ ..sukūriau dėl proto...“.

Dėl ko Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas sukūrė protą? Protą sukūrė tam, kad įpareigotu mus –žmones-duodamas mums protą. Kodėl Aukščiausiasi Allah neįpareigojo niekuo pavyzdžiui šuns?Arba pavyzdžiui tigro, dramblio arba medžio? Todėl, kad jie neturi proto. Aukščiausiasis Allah įpareigojo mus ir davė protą, tam kad mes suprastume ir atliktume tuos įsipareigojimus, kuriuos Jis mums uždėjo.

Protas taip pat yra pažinimo ir mąstymo priemonė. Būtina žinoti, kad kiekvienas protas turi savo ribas, nes visos žmogaus savybės yra ribotos. Žmogaus jėga yra ribota. Pavyzdžiui ar gali žmogus įgyti tokią jėgą, kokią turi dramblys? Ne, vadinasi žmogaus jėga yra ribota. Arba ar gali žmogus suvalgyti tokį kiekį  maisto, kiek pavyzdžiui suvalgo  begemotas? Ne, nes žmogaus skrandis yra ribotas. Kaip ir kiekviena žmogaus savybė yra ribota lygiai taip pat ir žmogaus protas yra ribotas. Dėl to, negalima visko suprasti remiantis protu. Remdamiesi tuo, kad mes negalime suprasti visko kas mus supa, tai ką sukūrė Aukščiausiasis Allah, mes galvojame, kad Visatos riba aprėpia ribas, kurias siekia mūsų proto ribos. Tai reiškia, mes suprantame tiek, kiek sugeba mūsų protas. Kaip aš minėjau, kad žmonės išklydo iš teisingo mąstymo, kai pradėjo viską lyginti su savimi. Negali išgirdęs suprasti ką reiškia „Allah Ranka“, bet matydamas savo ranką galvoja, kad Aukščiausiasis Allah turi irgi tokią pat ranką, kaip ir jo paties ranka. Štai dėl ko, kai kurie žmonės išgirdę „Allah yra Danguje“ sako „Jūs ką? Paskyrėt Allah būvimo vietą?“ .Pateiksiu pavyzdį paaiškinimui. Tarkim aš sakau: „Štai šitas žmogus sėdi ant kėdės“. Štai čia yra kambarys. Aš paskyriau tam žmogui jo būvimo vietą ir sėdi jis kampelyje ant kėdės. Apsaugok Viešpatie! Tokie žmonės sako: „Jūs paskyrėte Allah būvimui vietą“.

Jeigu mes giliai susimąstysime apie šią kūriniją ir Visatą, tai suprasime, kad žodžio „iškilimas“, kaip Aukščiausiasis Allah pasakė „..iškilo virš Sosto..“ prasmė nėra tokia, kaip mes ją suprantame. Žmogus, kuris laiko save protingu, sako „Jeigu jūs sakote, kad Allah yra viršuje, tai kaip tada yra priešingoje žemės dalyje pav. Antarktidoj, tai gaunasi kad Allah yra apačioje ar ką?“. Taip kalba žmogus, kuris manosi esąs protingas? Sako, tarkim aš esu Rusijoje ar Amerikoje ir sakau , kad Allah yra viršuje, tai Antaktidos vietovė reikštų kad Allah yra apačioje.Matote toks žmogus mano kad yra protingas, nors iš tikrųjų jis yra kvailas. Toks žmogus turbūt net pusę gramo proto neturi. Mes tokiems žmonėms atsakome sekančiu: visų prima,  atsitolinęs yra Allah nuo visko ką jūs sakote, Išaukštintas ir Pašlovintas Jis. Jūsų protas, kuriuo jūs remiatės nuvedė jus į klystelius, išvedė jus iš tiesaus kelio ir teisingo supratimo. Visų prima, mes nieko nepriskiriame ir nekalbame apie  Aukščiausiąjį  Allah , išskyrus tik tai, ką Aukščiausiasis Allah Pats pasakė apie Save arba pasakė Jo pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam. Antra, Aukščiausiasis Allah sako Korane šiuos konkrečius žodžius :

"Nejaugi jūs įsitikinę, kad Tas, Kuris yra danguje, neprivers žemės jus praryti ir ji ims drebėti?Nejaugi jūs įsitikinę, kad Tas, Kuris yra danguje nepasiųs ant jūsų uragano su akmenimis? Tada jūs sužinosite koks baisus yra Mano Įspėjimas(Koranas,67:16,17)“

Iš šių Korano eilučių tampa visiškai aišku, kad Allah pasako kur Jis yra t.y danguje (fy samee). Šios konkrečios ajos(Korano eilutės) atitinka patikimą Suną. Kaip minėjome chadisą apie Muaviją, kuriame atsakoma į klausimą, kur yra Allah.

Aukščiausiasis Allah Korane sako: „Jis-Allah yra Danguje ir Žemėje. Jis žino viską, ką jūs darote slapčiomis ir parodote viešai ir Jis žino, ką jūs įgyjate.“ Sura Al An‘aam,trečia eilutė. Šioje eilutėje nenurodoma vieta, kurioje  klaustų: „Kur yra Allah?“. Tai reiškia, kad šita aja nėra atsakymas į klausimą „aina Allah (kur Allah?“). Tačiau šita eilutė tokia pati kaip ir kitoje Korano vietoje Allah sako: „ Jis- Allah, Kuris yra vienintelis Dievas vertas garbinimo(Ilah) Danguje ir vienintelis Dievas vertas garbinimo(Ilah) Žemėje...“. Šių abieju Korano eilučių prasmė yra ta, kad Aukščiausiasis Allah yra Tas, Kurį  garbina tiek Danguje tiek ir Žemėje. Todėl jeigu tavęs kas nors paklaus: „Kur yra Allah?“ nesugalvok pasakyti, kad Allah yra visur (fy kulli me‘ken). Apsaugok Viešpatie!

Jeigu tu sakysi, kad Aukščiausiasis Allah yra visur, tai reikš (atkreipkite į šių žodžių pavojų) kad kiekvienas atomas, kiekviena dalelytė šioje Visatoje yra susimaišiusi su Allah Esybe. Ir taip pat, kiekviena ląstelė gyvo padaro ir dalelė negyvo daikto yra susimaišiusi su Allah Esybe. Apsaugok Viešpatie! Jeigu tu sakysi, kad Allah yra visur vadinasi tai reikš, kad kiekviena atliekos, šiukšlių šlapimo, išmatų dalelė yra Allah Esybės dalelė. Apsaugok Viešpatie! Išaukštintas ir Atsitolinęs nuo visko yra Allah!

Kiekvienas žmogus, kuris mokinosi mokykloj žino, kad mus supantys daiktai susideda iš atomų, dalelių. Ir paklausime mes to žmogaus, kuris sako, kad “Allah yra visur , ką jis nori pasakyti šiais žodžiais? Nejaugi tu nori pasakyti, kad Aukščiausiasis Allah yra ištirpęs visuose šiuose daiktuose, materijose? Žmonės, kurie tai tvirtina vadinasi uliulyja išvertus reikštų panteistai.

Šiuolaikinis mokslas įrodė, kad nėra tušumos niekur, kas mus supa. Ir netgi oras, kuris yra aplink mus yra užpildytas atomais. O atomai - Allah kūrinys. Vadinasi, jeigu žmogus sakys: “Allah yra visur” tai reikš , kad mūsų Viešpats, kurį mes garbiname, yra persimaišęs su savo kūriniais. Ir iš to seka išvada, kad Allah ir šie kūriniai yra viena esybė. Ta,s kuris panašiai galvoja yra panteistas. O kiekvienas panteistas yra netikintysis (kafir). Apsaugok Viešpatie!

O jeigu kas nors iš musulmonų bus įsitikęs į ką tik minėtus dalykus dėl savo neišprusimo, kaip minėjome, nėra bėdos tame, kai žmogus nežino, tačiau blogai yra tai, kai jis net neįtaria, kad jis nežino. Jug kai žmogus ko nors nežino ir vėliau sužino, tai jis tampa žinančiu. Tiesa? O panteistas (kafir) yra tas, kuris sužino, bet ir toliau vaizduoja, kad jis nežino. Štai žmogus nežino, todėl ir sako: „Allah yra visur“. Mes jam paaiškinom ir jis sužinojo. Tada jis pasakė: „Astakfirulah“. Paprašė Allah atleidimo ir atgailavo Jam. Toliau tas žmogus sako: „ Allah yra Danguje“, nes įrodymas yra Korane ir Sunoje. O jeigu jis po paaiškinimo, vis tiek ims ginčytis ir toliau laikysis savo nusistatymo, tai toks žmogus yra netikintysis (kafir). Apsaugok Viešpatie! Jeigu musulmonai laikysis auksčiau paminėtų klaidingų įdėjų, tai jie bus giliame paklydime ir darys klaidas tolygias tiems, kurie sako: „Mes pažinome Allah savo proto dėka“ arba tolygūs tiems, kurie sako: „Nėra kito Dievo išskyrus Allah“(vietoj „Nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“). Apie tai  paminėjome anksčiau kalbėdami apie tauhydą Ar Rububyja. Todėl pasakymas „Allah yra visur“ arba „Allah neturi vietos“ yra klaidingas. Pažvelk iki kokio lygio nuklydo visi panteistai. Apsaugok Viešpatie! Vienas iš jų buvo Ibn Syna al Arabi. Kitas ibnu Arabi ir visi kiti , jie kalbėjo sekantį: „ Ar tai būtų šuo ar kiaulė, visa tai- mūsų dievas. Allah yra ne kas kitas, o tik vienuolis bažnyčioj“.  Apsaugok Viešpatie. Toks yra jų įsitikimų rezultatas. Tokia yra įsitikinimo, kad Allah yra įsiliejęs į kiekvieną mus supančią dalelytę, pasekmė. Jie sako štai šuo susideda iš dalelių, atomų, todėl ir Allah yra jame įsiliejęs. Apsaugok Viešpatie. Šių panteistų vadovas, kurio vardas Al Haledž, būdamas mirties patale pasakė „Iš tikrųjų, mano visose kišenėse guli Allah“. Apsaugok Viešpatie!

Ahlus sunna va al džiamaha žmonės, atskiria  Kūrėją nuo  Jo kūrinių, todėl sako: „Allah yra atsiskyręs nuo savo kūrinių“. Jie atskiria Allah Esybę nuo kūrinių esybės, todėl sako: „ Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas, nėra Jo šioje Visatoje, nes Jis atsiskyręs nes Jis atsiskyręs nuo jos". Todėl viskas, kas yra už  šios būties, visatos ribų yra už mūsų proto suvokimo ribų. Todėl mums negalima užduoti klausimo „Kaip?“, nes mūsų protas yra apribotas šios būties ribose. Viskam, kas yra už šios būties, Visatos ribų t.y už mūsų proto ribų, neįmanoma nustatyti tam vietą arba laiką. Mes sakome -  Allah yra Danguje.

Šiais laikais mokslininkai vis dar nežino pirmo Dangaus ribų. Sako, kad tai gali būti kažkiek milijonų šviestmečių arba kiek ten milijardų tokių ir tokių atstumo vienetų. O mes žinome, kad Auščiausiasis Allah Korane sako „ ..Mes papuošėme pirmajį Dangų šviestuvais...“. Visos žvaigždės, kurios matosi  yra pirmajame Danguje. Kaip minėjome, mokslininkai maždaug apskaičiavo, kad judant maždaug tiek ir tiek milijardų šviesmečių yra tokia ir tokia žvaigždė. Ir vistiek jie iki galo šito negali suprasti, o kaip tada yra antrajame, trečiajame, ketvirtajame ir tt Danguje. Štai todėl, to kas yra už šios būties ribų, mūsų protas suvokti negali, nes yra ribotas. Todėl, mes neturime teisės sakyti „Kaip?“.

 Grįžtant prie tauhydo temos klausimo, kur randasi Aukščiausiasis Allah. Pavyzdžiui, aš pakelsiu rankas ir sakysiu: „Štai toks yra aukštis“. Vadinasi, toks bus aukščio supratimas mus supančioje aplinkoje, mūsų gyvenime. Šis aukštis yra tolygus mano supratimui. Kaip kalbėjome apie žmones, kurie sako Antarktidos atžvilgiu, kad  tai bus apačioje, o ne viršuje. Žinoma , kad netiesa. Vistiek bus viršuje. Pateiksime pavyzdį, tačiau noriu pabrėžti, kad Allah yra atsitolinęs nuo visų tų pavyzdžių. Mes pateiksime šį pavyzdį tik tam, kad mūsų protas maždaug suvoktų, suprastų, nes protas yra ribotas. Todėl pavyzdys reikalingas tam, kad priartėtume šiek tiek arčiau teisingo supratimo. Prieš pateikiant pavyzdį noriu pasakyti, kad mes nuo pat pradžių pokalbio tikime visais Allah vardais ir atributais. 

Jeigu Aukščiausiasis Allah pasakė, kad Jis turi tokį Vardą, mes sakome: "Taip, toks Vardas yra ". O jeigu Aukščiausiasis Allah pasakė, kad Jis turi kokį tai atributą, mes sakome: "Taip, Jis turi tą atributą". Mes tikime ir neužduodame klausimo „Kaip?“. Visgi, mes pateiksime pavyzdį tam, kad atsakyti ir įrodyti tiems, kurie prieštarauja Koranui ir Sunai dėl savo kvailumo. O pavyzdžiu mes pateiksime kopūstą. Visi puikiai žino, kaip atrodo kopūstas ar ne? Visi žinome, kad kopūstas susideda iš kopūsto šerdies arba koto t.y kopūsto viduje yra šerdis ir aplink ją yra lapai. Mūsų žemė ir visų padangių aplink ją išsidėstymas yra panašus į šitą kopūstą. Kai aš apibūdinu kopūstą, tai sakau, kad kopūstas tai yra jo kotas(šerdis),o  ant jos viršaus yra lapai, ant tų lapų viršaus yra dar kiti lapai, o ant jų viršaus yra dar kiti lapai. Niekada neteko girdėti žmogaus sakančio, kad po kopūsto kotu yra lapai. Netgi, kai tie lapai auga iš apačios, vistiek yra sakoma, kad jie yra viršuje, o ne apačioje. Kalbėdami apie kopūstą mes sakome kad visi lapai yra viršuje koto(šerdies) ar ne? Lygiai taip pat ir Dangus yra viršuje, Žemės atžvilgiu. Kur tu bebūtum Vakarų ar Rytų pusiaujuje, Dangus visada bus viršuje, Žemės centro atžvilgiu. Šį pavyzdį, mes pateikiame tiems, kurie nori viską paaiškinti remdamiesi savo protu. Tie kurie galvoja, kad savo proto dėka gali apie viską išsiaiškinti. Štai duodu tau patį paprasčiausią pavyzdį palyginantu  Žemės ir Dangaus išsidėstymą. Mes pateikėme šį pavyzdį dar ir tam, kad parodytume, jug sveikas protas niekada neprieštarauja Koranui ir  patikimai Sunai.

 Lygiai taip pat Koranas ir patikima Suna, niekada neprieštarauja sveikam protui. Atkreipkite dėmesį į žodį „sveikas“ t.y tavo protas turi būti  sveikas. Mūsų religija t.y islamas visada atitinka sveiko proto supratimą. Islamo mokslininkai vadina Koraną ir Suną, vienu žodžiu „nakl“( vert.past.L minkštai tariasi) ir jeigu kas nors susidurs su tuo, kad nakl prieštarauja protui, tai tegul žino, kad problema slypi ne Korane ir Sunoje, o jo proto apribojime. Tai reiškia, kad jo protas yra ribotas ir negali suvokti. Visgi, jeigu tu susidursi su tuo t.y kad tavo protas prieštarauja nakl (Koranui ir Sunai), štai Koranas yra patikimas ir tame nėra abejonių, bet gali būti, kad tavo protas prieštarauja  Sunai. Tu gali nežinoti ar ji yra patikima ar ne, tai žinok, kad ta suna yra nepatikima. Visgi išgirdęs kokį nors chadisą, kaip mes minėjome apie labai paplitusį netikrą chadisą, apie proto sukūrimą( "Allah sukūrė protą ir pasakė ,jeigu ne tu aš nieko nebūčiau suskūręs") tu negali nepastebėti, kad šis chadisas yra netinkamas. Normalų, sveiko proto musulmoną, iš kart apima abejonės dėl chadiso tikrumo. Iškyla arba aš esu nenormalaus proto arba tas chadisas yra nenormalus. Ir iš ties nežinau patikimas ar ne, šis chadisas, todėl einu pas islamo mokslininkus, kurie studijuoja apie chadisus. Ir štai sužinau kad, šis chadisas yra netikras, nes mes žinome, kad Koranas ir Suna niekada neprieštarauja sveikam protui (nuovokai).

Mūsų Visatoje yra septynetas padangių, virš pirmo Dangaus yra antras Dangus, virš antro yra trečias Dangus, virš trečio - ketvirtas, virš ketvirto - penktas, virš penkto – šeštas, o virš šešto- septintas Dangus. O pirmas Dangus yra virš Žemės. Tai reiškia, kai tu judi Žemės paviršiumi, tai Dangus visada bus virš tavęs. Dangus visada bus virš tavęs, kad ir kokiame žemyne tu būtum. Nesvarbu kokiame Žemės ašigalyje būtum, bet Dangų visada matysi virš savęs. Todėl, jeigu  tu paklausi, be kurio sveikos nuovokos žmogaus „Kur yra dangus?“, jis tau parodys į viršų. Netgi jeigu jis matys dangų tolumoje pav. horizonte, tai vis tiek nerodys į šoną „Štai ten dangus“. Sakykim jis bus aukštumoje ir horizonte žemiau savęs matys dangų, juk nesakys: " Štai ten dangus" rodydamas žemyn. Kodėl? Todėl, kad jis žino, kad jeigu jis nueis iki to taško, kur jis mato dangų, tai vistiek dangus bus viršuje.

Mes minėjome, kad visos septynios padangės  septynios t.y ant pirmo Dangaus yra antras, o ant antro – trečias ir taip toliau iki septinto Dangaus. O virš visų tų septynetos Padangių yra Kėdė (Kursi), kuri aprėpia visas šias septynes padanges ir Aukščiausiasis Allah sako Korane:

..aprėpia Kursi Žemę ir padanges..“(ver.past. sura Bakara, aja Kursi).

 Mes žinom, kad Kursi , kuri aprėpia visas šias septynetą padangių, yra tik yra mažytis dalykėlis palyginus su Sostu (Arš) t.y Aukščiausiojo Allah Sostu, Išaukštintas ir Pašlovintas Jis.

Pastebėjai, kad mes vis kalbame apie septynetą padangių t.y apie Aukščiausiojo Allah kūriniją, o mums jau nebeužtenka proto viso to suvokimui. Grįškim atgal , kur minėjome kad mokslininkai iki šio nesužinojo, kur yra  pirmo Dangaus ribos. Sako, kad tai siekia neaišku kiek milijonų šviesmečių. SubhanAllah!(Šlovė Allah). Šviesos atėjimas nuo Saulės iki Žemės užtrunka septynias minutes, kurios greitis yra 30 tūkstančių kilometrų per sekundę. Atstumas tarp Saulės ir Žemės  yra 150 milijonų kilometrų. Visą šį atstumą šviesa nueina per 7 minutes. O dabar įsivaizduok, pav. yra kokia tai žvaigždė, kuri yra už 100 milijardų šviesmečių atstumo. Ar įsivaizduoji, koks tada bus atstumas nuėjus 150 milijardų šviesmečių, jeigu šviesa užtrunka 7 minutes, kol  nueina 150 milijonų kilometrų atstumą ? Jau gali jausti, kad tavo protas turi ribas, nes tu jau nebegali įsivaizduoti šio atstumo.

Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė, kad pirmą Dangų palyginus su antruoju, tai tarsi būtų mažas žiedelis begalinėje dykumoje. Tai ar gali įsivaizduoti antro Dangaus dydį? Toliau pasakė tą patį apie trečia Dangų ir tt.

Įsivaizduokite lėkštę ir aš padėsių į ją ryžio grūdą. O šita lėkštė sakykim yra dideliame krepšyje, o tas krepšys yra kambaryje ir t.t.t  Šis palyginimas pateiktas tam, kad šiek tiek suvoktume Dangaus dydį. Kaip minėjome, kad pirmas Dangus yra tarsi mažas žiedelis begalinėje dykumoje, o antras Dangus, kuris apgaubia pirmajį yra palyginus su trečiuoju tarsi mažas žiedelis begalinėje dykumoje ir taip iki septinto Dangaus, o visi septynetas padangių kartu paėmus yra tarsi mažas žiedelis begalinėje dykumoje, o Kėdė palyginus su Sostu yra tarsi mažas žiedelis dykumoje. Tokiais žodžiais apibudino pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

Štai, mes kalbame apie šią  Aukščiausiojo Allah kūriniją, o mums jau proto nebeužtenka, kad tai suprastume. Tai argi galime užduoti klausimą „Kaip?“, klausdami apie Kūrėją, Išaukštintą ir Pašlovintą, šios kūrinijos? Aukščiausiasis Allah, Išaukštintas ir Pašlovintas Jis, yra virš visų tų septynetos Padangių ir virš Kursi ir virš Sosto(Arš). Mes neturime teisės klausti „kaip?“, nes Aukščiausiasis Allah pasakė Korane: „..nėra nieko panašaus į Jį...“.

Prisiminus šios pamokos pradžią pasakysime, tai nereiškia, kad Ahlus Suną žmonės kalbėdami apie Allah Išsiaukštinimą, suteikia jam kūną arba sulyginą Jį su kūriniu. Ir taip pat nereiškia, kad jie nurodo Aukščiausiojo Allah būvimo vietą t.y rytuose ar vakaruose arba tam tikrą tašką(kaip minėjome palyginimui duodami kambario kampą).Ne. Sunoje apie tai niekas nekalba. Ahlus Suna va al džiamaha žmonės t.y tie, kurie suprato islamą taip, kaip tai suprato pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, ir jo bendražygiai, sako: „...Allah iš Savo Malonės iškilo Virš Sosto...“ arba kaip pasakė vergė: „ Allah yra Danguje“. O jeigu kas nors mūsų paklaus „ Kaip Allah yra Danguje arba kaip Allah įsitvirtino virš Sosto?“. Mes jam atsakysime sekančiu atsakymu, kurį pasakė vienas iš žymių imamu, Imamas Malik, tegul bus Allah jam maloningas. Tai laikais irgi atsirasdavo žmonės, kurie klausdavo „kaip“, ir kai pas Imamą Malik atėjo žmogus ir paklausė: „Kaip Aukščiausiasis Allah įsitvirtino virš Sosto?“, jis atsakė: „Iškylimas-yra žinomas, o kokių būdu-nežinoma“. 

Aukščiausiasis Allah sako: „Nėra nieko panašaus į Jį“. Tikėti į tai yra privaloma(vadžib), nes jeigu žmogus netiki kuo nors, kas yra parašyta Korane, tai tas žmogus yra netikintysis(kafir). O klausimas apie iškylimą yra bidą(t.y naujovės įvedimas religijoje). Kodėl? Todėl, kad tą dieną, kai Aukščiausiasis Allah apreiškė pranašui, taika ir Allah palaiminimas jam, Korano eilutę: „...ir Allah iškilo virš Sosto...“ar kas nors iš bendražygių (sahab) atėjo paklaust „Kaip?“. Ne, niekas neatėjo ir neuždavė klausimo „Kaip?“. Štai dėl ko klausti „Kaip?“ yra bida.


versta iš rusų k.

https://toislam.ws/aqidah/uroki_edinobojiya

2021-09-29

2. Pamokos apie tikėjimą į Vieną Dievą (monoteizmą)

 

      2 dalis

 

      Trumpa santrauka

 

      ·        Kaip mes galime pažinti mūsų Viešpatį?

 

·        Visi žemėje žino apie savo  Viešpatį. Allah yra aukštinamas ir garbinamas tiek sąmoningų ir nesąmoningų būtybių.

 

·        Klaidingas yra pasakymas apie tauhydą Ar-Rububyją : mes pažinome Viešpatį  savo protu.

 

·        Klaidingas yra supratimas apie tauhydą Al Uliuhyja, tai kad liudijimas „ Lia    iliaha illa Allah „ reiškia „ nėra kito Kūrėjo, išskyrus Allah“.

 

·        Visi šventraščiai ir pranašai buvo pasiųsti tik dėl taudydo Al Uliuhyja.


·        Visų trijų tauhydo dalių apjungimas vadinasi monoteizmu.

 

·        Apie daromas klaidas tauhyde Al Asma va As-Sifat

 

·        Arabiškas žodis mudžasim (garbinimui priskiriantis kieno nors išvaizdą) t.y garbinatis stabus, o arabiškas žodis muatyl (ištuštinantys) t.y garbinantys tuštumą.

 

·        Apie Allah Vardų ir Atributų suskirtymą Ahlius Sunna įsitikinimuose.

 

·        Kur yra Allah? Svarbus klausimas, kurio kai kurie žmonės nesuprato.

 

·        Vienas iš tikėjimo požymių yra žinojimas apie tai, kad Aukščiausiasis Allah yra virš visų kūrinių. Vergės istorija.

 

·        Mes privalome suprasti Koraną taip, kaip Aukščiausiasis Allah nori kad suprastume, o Suną suprasti taip, kaip norėjo kad suprastume, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

 

Vertimas iš  audio https://toislam.ws/aqidah/uroki_edinobojiya

 

       Pamoką tęsia Rinat abu Muchamed

 

 

Yra didelis skirtumas tarp liudijimų „ nėra kito Kūrėjo išskyrus Allah“  ir tarp liudijimo „nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“. Pavyzdziu  galime pateikti tauhydą Ar-Rububyja (vert.pastaba t.y paaiškinimas apie Allah- Kūrėjo reikšmę). Yra tokių žmonių, kurių paklausus: „Kaip tu sužinojai apie Allah?“ t.y kaip tu pažinai Allah, jie  atsako: “ Aš sužinojau apie Jį savo proto dėka.“ Tokiais žodžiais musulmonai neturi kalbėti. Aukščiausiasis Allah yra tas, Kuris apdovanojo žmogų protu. Argi įmanoma žmogui savo protu sužinoti apie Allah ?

 Teisingas atsakymas į šį klausimą yra tas, kad mes sužinojome apie mūsų Viešpatį dėka Jo valdymo, vadovavimo mums.  Allah atvedė mus į žinojimą, tam kad mes sužinotumę apie Jį. Allah yra tas, Kuris atvedė mane į Jo pažinimą. Tai reiškia, kad ne savo protu mes sužinojome apie  Allah, o Allah atvedė mus į Jo pažinimą.

 Tam pateiksime sekantį pavyzdį, sakykim siena, ar ji turi protą? Ne, ji neturi proto. O stalas ar turi protą? Ne, neturi. Ir šitas magnetofonas neturi proto. Visgi, jie visi t.y negyvi daiktai, žino apie Visagalį Viešpatį. Aukščiausiasis Allah  Korane sako:

Nėra nieko t.y žemėje ir danguje, kas Jo( t.y Aukščiausiojo Allah) nešlovintų, bet jūs nesuprantate šito šlovinimo...“ Argi nereikalingas protas tam, kad galėtum šlovinti Allah?

 „..kiekvienas daiktas žino savo maldą..“ t.y Korane sakoma, kad ir neturėdami proto jie gali garbinti Allah. Daiktas proto neturi, o vistiek gali garbinti Allah. Vadinasi mes nesužinojome apie Allah savo proto dėka, bet Aukščiausiasis Allah mus atvedė į sužinojimą apie Jį. Kiekvienas daiktas žino savo maldą ir kaip reikia garbinti, šiame ajate (Korano eilutėj)sako Aukščiausiasis Allah.

Taip pat Aukščiausiasis Allah sako Korane:

„..Vienintelį  Allah garbina tas, kas danguje ir žemėje...

 arabiškas žodis „ men“(vertimas "tas") nurodo į gyvus daiktus pav. žmones ir t.t. Kitame ajate .t.y Korano eilutėje, Aukščiausiasis Allah sako:

..Allah garbina tas , kas danguje ir žemėje..“ žodis "tas" (vertimas iš  arabiško žodžio "mee") nurodo į negyvus daiktus

 Argi jie nematė, ką Allah sukūrė iš skirtingų dalykų ir jų šešėliai nesąmoningai krypsta į dešinę ir kairę garbindami Allah..“. Tai reiškia, kad medžiai garbina Allah savo šešėlio kryptimi t.y jų šešėlis keičia savo vietą. Panašiu būdu visi negyvi daiktai lenkiasi Allah ir garbina Jį. Argi po viso to galima sakyti, kad tu savo protu pažinai savo Viešpatį ?

Paklausė vieno iš teisingųjų : „ Kaip tu pažinai savo Viešpatį? “ ir jis atsakė: „ Aš pažinau savo Viešpatį, savo Viešpaties pagalba. Jeigu ne mano Viešpats, tai nebūčiau sužinojęs apie savo Viešpatį “.

 Dėl to yra didžiulė  klaida , kalbant apie tauhydą Ar-Rububyja, sakyti „ sužinojau apie  Viešpatį savo protu“. Teisingas atsakymas yra tas, kad tu sužinojai apie savo Viešpatį  dėka Jo valdymo ir vadovavimo tau.

 Lygiai  taip pat yra didžiulė klaida manyti, kad tauhyde Al Uliuhyja esantys žodžiai „lia  iliaha illa Allah“ reiškia „ nėra kito Kūrėjo, išskyrus Allah“. Kaip jau minėjome, teisinga šių žodžių reikšmė yra „ nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“. Mes taip pat minėjome, kad Abu Lahab ir Abu Džiahal irgi tikėjo, kad „nėra kito Kūrėjo išskyrus Allah“. Jie buvo tikintieji vienu Dievu tauhyde Ar-Rububyja, bet  tauhyde Al Uliuhyja, jie nebuvo tikintieji vienu Dievu. Tauhyde  Al Uliuhyja, savo veiksmais, jie buvo daugiadieviai. 

Mūsų pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kvietė į tikėjimą žodžiais „Nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah “. O jie t.y Abu Lahab ir Abu Džiahal  šalia Allah dar garbino ir savo dievybes. Iš to seka išvada, kad visi pranašai kvietė tikėti tauhydu Al Uliuhyja, o ne tauhydu Ar-Rububyja.

 

Kas nors iš mūsų išgirdęs, juk tauhydas dalijasi į Al Rububyja ir Al Uliuhyja, gali pasakyti „ gerai, mes dabar sužinojome, kad  tauhydas susideda iš  Ar Rububyja ir Al Uliuhyja dalių, bet ar yra dar kitos tauhydo dalys? Mes atsakysime tokiam žmogui sekančiu būdu: islamo mokslininkai įdėmiai perskaitę ir išstudijavę Koraną ir pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, Suną, pasakė, kad monoteizmas-vieno Dievo garbinimas- susideda iš 3 dalių:

 

Pirma vadinasi tauhydu Ar Rububyja. Apie tai mes jau kalbėjome t.y  vienintelio Allah viešpatavimo pripažinimas-Jis yra Kūrėjas, Viešpats, Valdovas- viso kas egzistuoja(gyva ir negyva), Dovanojantis gyvybę, Suteikiantis mirtį, Dovanojantis egzistavimui būtinus dalykus ir t.t. Šį tauhydą pripažįsta visi žmonės, netgi daugiadieviai. Tauhydą Ar-Rububyja pripažįsta ir neteisūs žmonės. Jie pripažįsta, kad Aukščiausiasis Allah iš tikrųjų yra: Kūrėjas, Maitintojas, Valdovas šio pasaulio ir t.t tačiau jie priskiria Jam(Dievui) pagalbininkus.

 

Antroji dalis yra tauhydas Al Uliuhyja t.y pripažinimas, kad dievišką prigimtį turi tik Allah. Tai yra pripažinimas, kad Allah yra vienintelis Dievas vertas garbinimo ir niekas kitas šito nenusipelno. Būtent žodžių „ lia  iliaha illa Allah  tikroji  reikšmė yra „nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah “. Su šiuo tauhydu buvo pasiųsti visi pranašai ir visos Knygos. Aukščiausiasis Allah pasakė, kad pranašai kviestų savo tautos žmones sekančiais žodžiais:

O žmonės, garbinkite Allah, nėra jums kito dievybės...“.Šios Korano eilutės reikšmė yra ta, kad tas Dievas, kurį jūs pripažįstate tauhyde Ar-Rububyja, garbinkite Jį ir nepriskirkite Jam  jokių pagalbininkų. Štai dėl ko Aukščiausiasis Allah kreipdamasis į daugiadievius, sako Korane :

  ..nejaugi tas, kuris kuria prilygsta tam, kuris nekuria, nejaugi jūs nesusiprasite..“. Kitais žodžiais tariant, Aukščiausiasis Allah  pranašo garbei kreipiasi į daugiadievius sakydamas:

  O daugiadievi, tu tvirtini, kad Allah yra visko Kūrėjas, štai ir pagalvok argi tas, kuris kuria, prilygsta tam, kuris nekuria. Nejaugi tu sulyginį Kūrėją-išaukštintą ir pašlovintą-su kūriniu?

Dėl to Korane yra daug ajatų(eilučių) nurodančių, kad pranašai kreipdamiesi į savo tautos žmonėms užduodavo būtent šį klausimą. Kitaip tariant jie kreipėsi sakydami, kad tai ką jūs garbinate, negali pats kurti. Tie dalykai, kuriuos jūs garbinate, yra patys sukurti.

 

Trečioji tauhydo dalis yra labai svarbi ir ją nustatė islamo mokslininkai įdėmiai išstudijavę Koraną ir pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, Suną. Šios tauhydo dalies nesupras niekas, išskyrus tuos, kurie suprato pirmas dvi tauhydo dalis t.y tauhydą Ar-Rububyja ir Al Uliuhyja. Šita tauhydo dalis nurodo š tai, kaip yra apibūdinamas Aukščiausiasis Allah, Jo vardais( Asmaa) ir atributais (Sifat). Ši tauhydo dalis vadinasi tauhydas asmaa va as-sifaat t.y Aukščiausiojo Allah vardų ir Jo atributų pažinimas.

 

Vadinasi dabar mes supratome, kad tauhydas dalijasi į 3 dalis: tauhydas Ar-Rububyja, tauhydas Al Uliuhyja ir tauhydas  Asmaa  Va Sifaat. Vadinasi po to, kai mes sužinojome apie mūsų Viešpatį tauhyde Ar-Rububyja t.y dabar mes žinome, kad Aukščiausiasis Allah yra. Ir  po to mes pradėjome Jį-Aukščiausiąjį Allah garbinti t.y tauhydas Al Uliuhyja, o dabar žinome, kad Allah turi tam tikrus atributus(Sifat) ir tam tikrus vardus(Asmaa). Po to, kai mes patvirtinome mūsų Viešpaties egzistavimą, norėtusi apie Jį sužinoti t.y koks Jis yra –mūsų Viešpats(Išaukštintas ir Pašlovintas), Kurį mes garbiname ir Kurio egzistavimą mes pripažįstame.

 Dideliam apgailestavimui, tačiau dauguma musulmonų patvirtinę Allah egzistavimą t.y tauhydą Ar-Rububyja, ir patvirtinę tauhydą Al Uliuhyja t.y garbinantys  tik vienintelį Allah, po viso to, jie pradeda priskirti Allah pagalbininkus  tauhyde Asmaa Va Sifaat arba atlieka, arabiškai tariant, Širk. Šis reikalas yra labai siaubingas ir labai pavojingas. Pateiksime vieną pavyzdį, kokią klaidą iš daugelio, kai kurie musulmonai daro tauhyde Asmaa Va Sifaat

Mes jau davėme po pavyzdį daromų klaidų, paaiškindami apie tauhydus. Bet tai nereiškia, kad yra daromos tik mūsų nurodytos klaidos, jeigu mes atsisėsim ir pradėsim nuodugniai tyrinėti daromas klaidas, tai visas tyrinėjimas tęsis metų metais. Mes paaiškinome tik labiausiai paplitusiai daromas klaidas pav. tauhyde Ar-Rububyja daroma klaida tame, kad žmonės sako, jug pažino Viešpatį savo protu. Netiesa, mes pažinome savo Viešpatį, nes Jis atvedė mus į šį pažinimą. Mes taip pat minėjome, kad tauhyde Al Uliuhyja yra neteisingai suprantami žodžiai „ lia iliaha illa Allah“ kurie reiškia  „ nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“, o ne „ nėra kito Kūrėjo, išskyrus Allah“.

O dabar mes pateiksime labai paplitusią klaidą daroma musulmonų apie tauhydą Asmaa va Sifat. Štai jeigu tu paklausinėsi sutiktų musulmonų pav. gatvėj ar kitur, kurie tave supa, tu pav. paklausi: „Ar tu musulmonas?“. Tau atsakys: „ Taip, aš musulmonas“. Tada tu jam sakyk: „ Tas Dievas, kurį tu garbini, kur Jis?Kur yra Aukščiausiasis Allah(Išaukštintas ir Pašlovintas)?“. Jis atsakys tau sekančiu: „ Mūsų Viešpats, neturi vietos, mūsų Viešpats yra visur“. Apsaugok Viešpatie! Arba sako: „ Mūsų Viešpats neturi nei vietos nei laiko“. Tai apskritai skamba labai keistai. Tada tokiam žmogui galima atsakyti, kad jis meldžiasi kažkam kas neegzistuoja. Jeigu tu sakai,kad „mūsų Viešpats neturi vietos“ vadinasi tu sakai ,kad tai neegzistuoja.

Ahlus Suna Va Al Džiamaha t.y žmonės,  kurie sekė pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, ir jo bendražygių pavyzdžiu, vesdami diskusijas su tais, kurie neteisingai suprato tauhydo Asmaa va Sifat reikšmę,(t.y visų rūšių srovės prieštaravusios ahlius suna va al džamaha), pastebėjo, kad visi jie patvirtino Allah Esybę  (arabiškai  tariant Dhat Ullah). Visi sako „taip Allah turi Esybę “. Taip žinoma yra normalu sakyti, nes Aukščiausiasis Allah, perduodamas Jo pokalbį su Isą (lietuviškai Jėzus,taika jam) Korane sako:

 Isa,pasakė: „ Tu žinai kas mano sieloje, o aš nežinau kas Tavo sieloje “. Štai dėl ko mes sakome, kad Allah turi nafs t.y siela. Islamo mokslininkai sako, kad žodis nafs arabų k. yra žodžio dhat(esybė) sinonimas. Žmonės, kurie prieštarauja ahlius suna (t.y pranašo taika ir Allah palaiminimas jam, ir jo bendražygių žodžiams ir veiksmams) sako: „Taip, Allah turi sielą, visgi ji nėra tokia, kokią mes ją suprantame.“ Kitaip tariant jie patys nesupranta ką sako, tai siela, bet tai ir ne siela . Žinoma, jeigu jie pradės neigti Allah sielą vadinasi jie paneigs Allah egzistavimą ir toks dalykas vadinasi kufr t.y netikėjimas. Vienas žmogus pasakys: „ Aš meldžiuosi/garbinu Allah, kuris neturi sielos“. Mes tokiam žmogui atsakysime: „ Tu meldiesi ir garbini tą, kas neegzistuoja“.

Kaip sako ahlus suna va al džiamaha žmonės, „tu garbini stabą“. Ir pasakysim muatil, „Tu garbini tuštumą“. Kas tokie yra mudžasim apie kurios ahlius suna val al džiamaha žmonės pasakė: „ Jūs garbinate stabus“. Mudžasim- tai tie žmonės, kurie skaitydami ir matydami  Aukščiausiojo Allah atributus  Korane  pav „ ..ir pasiliks tavo Viešpaties Veidas..“, jie sako: „ Allah turi veidą tokį kaip mes“ t.y nosis,burna,akys,antakiai ir tt. Apsaugok Viešpatie!

Arba Aukščiausiasis Allah sako Korane :„...Allah Ranka“ , jie sako, Allah turi tiksliai tokią pat ranką kaip ir mes t.y mentis, petys, riešas, penki pirštai ir t.t.

Arba Allah Korane sako „...ir atėjo tavo Viešpats..“.Jie sako, kad Allah vaikšto taip kaip ir mes. Tai reiškia, jie visus Allah  vardus ir atributus prilygina žmogui. Jie sako: „jeigu Allah eina, tai su kuo mes palyginsim? Su mumis t.y palyginsim su žmonėmis,. Vadinasi  Allah eina taip kaip mes einame. O jeigu Allah turi ranką, vadinasi ji tokia pat kaip ir mes turime.

 Apsaugok Viešpatie! Išaukštintas ir Atsitolinęs yra Viešpats nuo šio melo. Tokie žmonės vadinasi mudžasim t.y tie, kurie priskiria Allah žmogaus kūno turėjimą. Kitaip tariant jie prilygina Aukščiausiąjį Allah Jo kūriniams. Ahlus suna val džiamaha žmonės, atsako šiems žmonėms, kad jie- mudžasim t.y  garbina stabus.

 Ir jie sako, kad muatil garbina tuštumą. Kas tokie yra muatil? Muatil(išvertus iš arabu k.ištuštinantys) yra priešingai nei mudžasil, pamatę ką darė mudžasim-tai kad jie Aukščiausiąjį Allah prilygino žmogui, jie pasakė: „ O ne, taip negalima daryti“. Ir kaip jie tada ėmė kalbėti? Tada jie pamatę Aukščiausiojo Allah ają( eilutę Korane) : „..ir pasiliks Allah Veidas..“ pasakė: „Ne, Allah iš viso neturi veido“. Gerai, o ką tada žodis veidas (arabiškai vadž) reiškia?Jie atsako: „ Nežinau tai galbūt reiškia, kad yra Allah Esybė“

„..Allah Ranka..“jie sako: „Ne Allah neturi Rankos“. Gerai, o ką reiškia tada žodis Ranka? Jie sako: “ Na gal tai reiškia jėgą, žodžio prasmė perkeltine prasme susijusi su galia, jėga „ ir t.t.

 Apsaugok Viešpatie! Kitas pavyzdys, pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė, kad Aukščiausiasi Allah kiekvieną trečiąją nakties dalį nusileidžia iki Pirmojo Dangaus, o jie (muatil)sako: „ Ne, Allah nenusileidžia „. Gerai, o ką tada tas chadisas reiškia?Jie sako: „ Tai reiškia, kad priartėja Jo Malonė“ ir t.t. Tokie yra muatil t.y ištuštinantys visus Aukščiausiojo Allah atributus ir vardus. Štai dėl to   Ahlus suna va al džiamaha žmonės pasakė muatil: „ Jūs meldžiatės tuštumai“, nes jie viską neigia. Muatil  neigia Aukščiausiojo Allah vardus ir vtributus.

 

Ahlus suna val al džiamaha kalbėdami laikosi centro ir jie sako: „ Mes negalime patys pažinti Allah išskyrus tik dėka Jo vadovavimo mums“. Mes jau apie tai kalbėjome tauhyde Ar-Rububyja, kad negalime patys išgalvoti  Allah garbinimo,  jeigu Jis mūsų į tai neatves t.y jeigu neduos mums hidaja (vedimo).Tai reiškia, Jis mus atves į Jo garbinimą. Lygiai taip pat tauhyde asma va sifat, mes negalime patys suprasti nei vardų nei atributų Aukščiausiojo Allah , o tik dėka Jo vadovavimo mums . Mes nesulyginam  nieko su Jo vardais ir atributais, nei juos neigiame. Tai reiškia mes nesulyginam Jo vardų ir atributų su žmonėmis ir neneigiame Jo vardų ir atributų būvimo.

 Vadinasi, jeigu mes perskaitėme Korane, kad Aukščiausiasis Allah turi Veidą (vadž), mes sakome: „Taip Aukščiausiasis Allah turi Veidą“. Ir Jo Veidas yra toks, koks gali būti prilyginamas tik Jam ir nepanašus į nieką. Todėl, kad Auščiausiasis Allah sako „ ..nėra nieko panašaus į Jį ir Jis yra Matantis,Girdintis.“ Lygiai taip pat, kai mes Korane perskaitome „ ..Allah turi Ranką..“ arba Aukščiausiasis Allah kreipdamasis į šėtoną  sako: „..kas tau sutrukdė pult kniubsčiomis(garbinti) prieš tai, ką aš sukūriau Savo Dvejomis Rankomis“. Mes sakome: „Taip Aukščiausiasis Allah turi dvi Rankas“, o jeigu mūsų paklaus: „ Kokios yra tos Rankos?“. Mes  turim atsakyti:„ Aš nežinau(arabiškai la alem)“. Kodėl mes taip atsakome? Todėl, kad Aukščiausiasis Allah pasakė: „..nėra nieko panašaus į Jį..“ Tai reiškia, kad Allah turi Ranką, tačiau Ji yra tokia, kokia tik Jam, Išaukštintam ir Pašlovintam, Vieninteliui yra prilygstanti.

Aukščiausiasis Allah turi tokius vardus ir atributus, kurie yra vieninteliai Jam Vieninteliui tinkantys. Taip kaip tauhyde Ar-Rububyja minėjome, Jis yra Vienas ir Jo Vienumas yra Jo kūrinijoje. Jis -Aukščiausiasi Allah- Vienintelis, Kuris kuria. Jis taip pat yra Vienintelis, Aukščiausiasis Allah, kuris maitina, duodą gyvybę, siunčia mirtį. 

Lygiai taip pat Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis tauhyde Al Uliuhyja t.y mes meldžiamės ir garbiname vienintelį Aukščiausiąjį Allah. Ir lygiai taip pat Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis tauhyde asmaa va sifat. Tik Jis vienintelis turi Ranką, kuri yra tik Jam Vieninteliui tinkanti ir niekas kitas tokios neturi. Aukščiausiasis Allah turi Veidą tik Jam Vieninteliui tinkamą ir tik Jis Vienintelis turi būtent tokį Veidą. Iš kur mes sužinojome, kad Jis turi Veidą? Iš Korano, kaip Aukščiausiasis Allah apibūdino šį Veidą. O iš kur mes sužinojome, kad Allah nusileidžia kiekvienos nakties trečdalyje? Tai apibūdino Jo pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, patikimoje Sunoje.

Štai tokiu būdu mes patvirtiname, kad Allah (Išaukštintas ir Pašlovintas) yra Vienas savo viešpatystėje t.y tauhyde Ar-Rububyja. Taip pat  Jis yra  Vienas Savo Dieviškoje prigimtyje t.y tauhydas Al Uliuhyja ir Vienas Savo Varduose ir Atributuose t.y Asmaa va sifat. Tame yra viso tauhydo reikšmė, kurios  nežino devyniasdešimt procentų musulmonų.

Dabar sugrįžkime prie temos apie tą neišmanėlį, kuris pasakė: „ Allah yra visur“,  t.y tas kuris nežino, kur randasi jo Viešpats. Mes tokiam žmogui pasakysime: „ Ar tu bent jau supranti ką tu sakai?“ t.y  sako: „ Allah yra visur „ arba sako: „ Aš nežinau kur yra mano Viešpats.“ Tada mes jo paklausim: „ Ką reiškia tai, kad tu nežinai kur yra tavo Viešpats? Tu meldiesi/garbini Dievą, kurio tu nežinai?Tu privalai žinoti, kad į šį klausimą yra atsakymas Korane ir sunoje. Į kokį  klausimą reikia atsakyti?Į klausimą: kur randasi tavo Viešpats. Ir tu privalai žinoti ir atsakyti į šį klausimą taip, kaip apie tai pasakė arba paaiškino mūsų pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

 Ir štai pažiūrėkite, imamas Šafi, tegul Allah būna jam gailestingas, pasakė: „ Mes suprantame Koraną taip, kaip to nori Allah ir suprantame Suną taip, kaip to nori pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.“ Tai reiškia, kaip yra apreikšta Korane ir Sunoje, taip mes tą dalyką  ir suprantame. Vadinasi mes nesiimsime patys išmąstyti savo protu, apie ką mes vėliau dar pakalbėsime.

Imamas Muslim, tegul Allah būna jam gailestingas, parašė savo rinkinį „Sahih Muslim“ t.y parašė knygą, kurioje užrašė surinktus visus patikimus chadisus. Visa musulmonų umma(bendruomenė)patvirtina visų  rinkinyje „ Sahih Muslim“ esančių chadisų patikimumą. Ir štai imamas Muslim perduoda chadisą nuo sahabi, vardu Muavija ibnul Hakim al Sulemi. Tai yra absoliučiai patikimas chadisas. Jame pasakojama, kad kartą Muavijos vergė išėjo į dykumą ganyti ėriukų ir vieną ėriuką nutvėrė vilkas. Po to vergė grįžo ir papasakojo Muavijai apie tai, kas nutiko. Jis supyko ir įtūžo, todėl trenkė delnu jai per veidą. Po to, kai jis nusiramino ir grįžo į protą, suprato, kad jis padarė didelę klaidą  trenkdamas vergei į veidą. Tai yra draudžiama islame. Ir štai Muavija nuėjo pas pranašą, taika ir Allah palaiminimas jam, tam kad papasakoti kas nutiko. Be to jis norėjo išpirkti savo kaltę. Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, išklausęs Muavijos, suprato iš jo žodžių, kad Muavija (tegul bus Allah patenkintas juo)ketina ją atleisti nuo vergovės t.y suteikti vergei laisvę. Visgi Muavija norėjo įsitikinti ar ta vergė yra tikinčioji ar ne. Nes islame yra uždrausta atleisti nuo vergovės netikinčiuosius. Apie tai Aukščiausiasis Allah sako:

 ..jeigu jūs norite išlaisvinkite iš vergovės vergus, tačiau tas vergas turi būti tikinčiuoju.

Dėl to pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, įsakė atvesti pas jį tą vergę. Ir kai ją atvedė, pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, jos paklausė :

 „ Kas aš?“ (arabiškai: men ena?). Ji atsakė:

 „ Tu-Allah pasiuntinys“ (arabiškai :enta rasull Ullah“), tada jos paklausė :

 „ Kur yra Allah?“ (arabiškai: aina Allah?) ir ji atsakė:

 „ Danguje“ (arabiškai:  fy samee).

Po to, pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė Muavijai: „ Išlaisvink ją, nes iš tiesų, ji yra tikinčioji“.

Kai kurie neapsišvietę musulmonai, mėgstantys aiškinti chadisų ir ajatų (Korano eilučių) reikšmę, išgirdę šį chadisą sako: „ Ne, ne šitas chadisas yra netinkamas“. O yra netgi tokių, kurie sako, kad tai iš viso ne chadisas! Apsaugok Viešpatie! Visa uma pripažįsta, kad Muslim chadisai yra visi patikimi, o šitas neišmanėlis sako, kad tai iš viso ne chadisas.Apsaugok Viešpatie! O jeigu paklausi kodėl netinkamas? Jie atsako, kad pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kreipėsi į tą vergę pagal jos proto lygį. Apsaugok Viešpatie! Štai iki ko privedė neišprusimas. Jie sako, tarsi pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, patvirtina netikrovę. Tarsi tai ką pasakė vergė yra netiesa. Apsaugok Viešpatie! Tarsi pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, ieškojo patvirtinimo. Vadinasi negana to, kad nuslėpė tiesą, bet dar ir giria šitą melą. Tarsi pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakydamas žodžius: „ Išlaisvink ją ,nes ji iš ties yra tikinčioji“ pagyrė ją už melą. Apsaugok Viešpatie! Štai matote, tokie žmonės  netgi šmeižia pranašą, taika ir Allah palaiminimas jam.

Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, niekada nepatvirtino melo. Netgi tada, kai pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, juokaudavo, jis visada juokaudavo tiesos žodžiais.