2017-03-06

Dešimt dalykų anuliuojančių islamąMusulmonas turi žinoti, kad Allah įpareigojo visus Savo tarnus priimti islamą, tvirtai laikytis jo ir saugotis visų dalykų, kurie prieštarauja jam. Allah atsiuntė Savo pasiuntinį Muchamedą (taika ir Allah palaiminimas jam) kviesti visus žmones į islamą, pranešdamas mums, kad bet kuris, kuris seka juos yra palaimintas ir bet kuris, kuris nusisuka nuo jo, yra paklydęs. Allah įspėjo mus daugelyje Korano ajatų apie dalykus, kurie išveda iš islamo, taip pat kaip ir apie visas kitas poliateizmo (Širkas) ir netikėjimo (Kufr) rūšis.

Islamo mokslininkai, tegul Allah bus jais patenkintas, tai paminėjo savo veikalų skyriuose apie „Išstojimo taisyklės“, kad musulmonai gali išeiti iš savo religijos dėl skirtingų religiją anuliuojančių priežasčių, kurios padaro jo gyvybę ir turtą leistinais (atimti) bei kurios priverčia jį palikti islamą.
Vieni iš labiausiai pavojingų ir dažniausiai pasitaikančių dalykų, kurie anuliuoja islamą, yra šie dešimt (1), kurių santraupą paminesime dabar tam, kad galėtumėt jų vengti ir įspėti kitus, tikėdamiesi, kad Allah apsaugos ir apgins mus nuo jų. Mes taip pat paminėsime po to keletą trumpų paaiškinimų.

1. Širkas - partnerystės pridėjimas Allah garbinime.

Allah sako:

„Iš tiesų, Allah neatleidžia garbinime partnerių susiejimo su Juo (Širko), bet atleidžia tai, kas yra mažiau nei tai, tam kam Jis panori.“

                                              (Koranas, Sura Nora:116)

Ir Jis sako:

„Iš tiesų, tas kuris  garbinime sumaišė partnerius (atliko Širk) su Allah, tam Rojus bus uždraustas ir galutinė jo pribuvimo vieta bus Pragaro ugnis. Ir nusidėjėliai negaus jokios pagalbos Pragare.“

                                              (Koranas, Sura Al Maidah:72)

Šiam skyriui priklauso garbinimas ir šaukimasis mirusiųjų, ieškojimas jų pagalbos, prisiekimas jų vardu ir gyvulių aukojimas jiems.

2. Bet kuris, kas įterpia tarpininkus, tarp savęs ir Allah, prašydamas tarpininkauti jų vardu, pasikliaudamas jais, tas atliko netikėjimo aktą. Tokia yra vieninga islamo mokslininkų nuomonė.

3. Bet kas, kas nelaiko daugiadievių netikinčiaisiais arba abejoja dėl jų netikėjimo arba mano, kad jų tikėjimo būdas yra teisingas, tas atliko netikėjimo aktą.

4. Bet kas, kas tiki, kad kitas mokymas nei pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) yra labiau išbaigtas ir nuosprendžiai yra geresni nei jo (taika ir Allah palaiminimas jam) nuosprendžiai, t.y. taip kaip kad tokie, kurie išaukština Tahūd, netikras dievybes ir religijas, tada tas yra netikintysis.

5. Bet kuris, kas nekenčia to, su kuo Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) atėjo, netgi jeigu jis tai ir praktikuoja, tapo netikinčiuoju, nes Allah tai patvirtina sakydamas:

„Tai yra dėl to, kad jie nemėgsta to, ką Allah atsiuntė, todėl Jis anuliavo jų gerus darbus.“

                                            (Koranas, Sura Muhamed:9)

6. Bet kas, kas juokiasi ar menkina/tyčiojasi iš bet kurios Pasiuntinio religijos dalies, iš jos apdovanojimų/atlygių ar bausmių, tas atliko netikėjimo aktą. Šito įrodymas yra Allah pareiškimas:„Sakyk: Ar tai buvo Allah ir Jo Suros ir Jo Pasiuntinys, kad tai jus privertė juoktis?Neatsiprašinėkite, jūs puolėte į netikėjimą po to, kai turėjote tikėjimą.“

                                            (Koranas, Sura Bakara:102)

7. Burtai/raganavimas, tam priklauso ir visos rūšies magiški žaidimai, kurie priverčia asmenį nekęsti (sarf) (2) arba mylėti (3) kažką arba ką nors. Taigi, tas kuris atlieka bet ką iš šių veiksmų arba mėgaujasi tai darydamas, tas atliko netikėjimo veiksmą. Tam įrodymas yra šis Allah pareiškimas:

„Ir nei vienas iš šių dviejų angelų, nieko nemokė prieš tai nesakydami: 'Mes - tik išbandymas, tad nebūk netikintis!'.“ 
     
                                            (Koranas, Sura Bakara:102)

8. Pagalbos ir rėmimo suteikimas daugiadieviams kovojantiems prieš musulmonus. Įrodymas yra Allah pareiškime:

„Ir bet kuris iš jūsų, kas paims juos (t.y. netikinčiuosius) sau į patarėjus ir ginėjus, tai iš tikrųjų tas yra toks pat kaip ir jie. Iš tiesų Allah neveda tiesos keliu neteisingų (4) žmonių.“
                                           
                                            (Koranas, Sura Maidah :51)

9.Bet kas, kuris tiki, kad kai kurie žmonės yra atleisti nuo Šarijos (Muchamedo nustatytų istatymu apie islamą), tai tas yra netikinysis, nes Allah sako:

„Ir bet kas, kas ieško kitos Religijos nei islamo, tai niekada nebus priimta iš jo ir  po mirties jis bus pralaimėjusiųjų tarpe.“
                                           
                                           (Koranas, Sura Al-Imran :85)

10.Nusisukimas nuo Allah Religijos, nesimokymas  arba nepraktikavimas jos, yra netikėjimo aktas. Šito įrodymas yra Allah pareiškimas:

"Kas yra neteisingesnis(5) už tą,kuriam buvo priminti(6) jo Viešpaties ženklai ,o jis nuo jų nusigręžė(7)?Iš tiesų Mes atkeršysim(8)nusidėjėliams!"

                                             (Koranas, Sura As-Sadžda:22)

Nėra jokio skirtumo, ar  vienas iš šių islamą anuliuojančių veiksmų yra atliekamas juokaujant, rimtai ar iš baimės. Tačiau tam, kuris atliko šiuos veiksmus per prievartą, yra atleistina. Visi šie dešimt punktų yra iš labiausiai pavojingų ir dažniausiai pasitaikančių. Todėl, musulmonai privalo baimintis ir laikytis atokiai nuo šių veiksmų, bijodami juos atlikti.

Ketvirtam islamą anuliuojančiam punktui priklauso ir tie, kurie tiki, kad žmonių sukurti įstatymai ir konstitucija  yra geresni nei Šarijos įstatymai islame.

Arba tie, kurie tiki, kad  dvidešimtajame amžiuje yra neteisinga įgyvendinti islamo įstatymus.

Arba, kad tai yra musulmonų atsilikimo priežastis.

Ketvirtam punktui taip pat priklauso ir tie, kurie mano, kad kai kurie Allah įstatymai, tokie kaip rankos nukirtimas vagiui arba užmėtymas akmenimis už svetimavimą, nėra tinkami šiai moderniai erai.

Šiai kategorijai priklauso ir tie, kurie tiki, kad yra leidžiama valdyti pagal kitus įstatymus nei Allah Įstatymai (Šarija) jų klausimuose ir sąveikose, baudžiamuosiuose įstatymuose ir taip toliau, netgi, jeigu jis ir netiki, kad tai yra geriau nei Šarijos valdymas. 
Tai tampa nuodėme nuo tada, kai jis padaro leidžiamu tai, ką Allah padarė draudžiamu, pagal vieningą islamo mokslininkų nuosprendį. Bet kas, kuris padaro leidžiamu tai, ką Allah uždraudė, tai ką kiekvienas būtinai turi žinoti, tokius dalykus kaip sanguliavimas, alkoholis, procentų ėmimas ir valdymas pagal kitus įstatymus nei Allah, tada tas yra netikintysis, remiantis vieningu islamo mokslininkų nuosprendžiu.

Mes ieškome prieglobsčio pas Allah nuo visų šių dalykų, kurie užtraukia Jo Pyktį ir skausmingą bausmę. Tegul būna taika ir Allah palaiminimas geriausiam iš Jo kūrinių, Muchamedui.

Šaltinis :Navakid ul Islam, imamas Abdul Azyz bin Baaz
anglų k." Things that invalidate islam " alifta.net

Paaiškinimai:

1. Tai paminėjo šeichas ir imamas Muchamedas bin Abdul Vahab ir kiti islamo mokslininkai, tegul bus Allah jais visais patenkintas.
2. Sarf: burtų atlikimo veiksmas, kuris daromas tam, kad atitraukti žmogų nuo jo aistros, pavyzdžiui, tokios kaip priversti vyrą paliktį jo mylimą žmoną ir mylėti kitą.
3. Atf: burtų veiksmas daromas tam, kad priversti žmogų daryti tai, ko jis netrokšta, naudojant šėtoniškus metodus.
4. Dalimūn (nusikaltėliai), čia kalbama apie netikinčiuosius.
5. Reiškia: “Nėra nieko kito, kas padarė daugiau blogio...“
6. Tadh-kyr (priminimas) reiškia: „Įspėti ir atkreipti kieno nors dėmesį į tai, kas turi būti priminta.“
7. Iraad (nusisukimas) reiškia: „Susilaikyti ir atsukti nugarą/nusigręžti.“
8. Intikaam (kerštas, atpildo ieškojimas) reiškia: „Griežtas/rūstus atsakas į tai, kas buvo prieš tai padaryta“.

2017-01-31

Pažink Allah gerovėj ir Jis pažins tave nelaimėjImamas Ibn Radžab Al Hanbali

Ištraukos paimtos iš Ibn Radžab Al Hanbali knygos „Žinių ir išminties rinkinys“ ir paaiškinimai „40-ies chadisu„ žymios chadisu kolekcijos imamo al Navavi. Paaiškinamas chadisas šiame straipsnelyje yra devynioliktas.

Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:

„Pažink Allah gerovėj ir Jis pažins tave nelaimėj“ (1)

Kai tikintysis žino ir baiminasi Allah gerovės ir pasitenkinimo metu, laikosi Allah nustatytų taisyklių ir atidžiai kreipia dėmesį į Allah turimą teisę į jį, tada jis pradeda pažinti Allah.
Tuomet tarp jo ir jo Viešpaties nusistovi ypatingas ryšys. Atsilygindamas jam, Viešpats atmins jį ir žinos apie savo garbintoją sunkiu jam laikotarpiu. Allah saugos ir rūpinsis šiuo žmogaus ryšiu su Juo sunkiais laikotarpiais, nes šio ryšio dėka, Allah apsaugo Savo garbintoją nuo sunkumų. Šis ypatingas ryšys priartina žmogų prie jo Viešpaties, užtikrina Jo meilę jam ir atsaką į jo maldas.

Asmens „žinojimas apie Allah“ būna dviejų rūšių:

1.Turėjimas bendrų žinių.
Kai žmogus žino apie Allah, jis paprasčiausiai priima tai, kad Allah egzistuoja, patvirtina teisingą tikėjimą į Jį ir tiki Juo. Bendrai paėmus, šiuo būdu visi tikintieji žino apie Allah.
2. Ypatingos žinios ir ryšys.
Kai žmogus iš tiesų žino apie Allah ir absoliučiai atveria širdį Jam, atsiduoda Jam ir jaučia palengvėjimą tikėdamas Juo. Jis jaučia paguodą, kai Allah yra paminimas, nors ir išlieka vistiek gėdlyvas prieš Allah ir bijosi Jo. Tie, kurie iš tiesų žino apie Allah, yra susikoncentravę į šį specifinį žinojimą apie Jį.


Analogiškai, Allah žinojimas apie savo „žinančius`` tarnus yra dviejų rūšių:

1. Bendras žinojimas.
Tai yra Allah žinojimas apie visus Savo tarnus, Jo stebėjimas apie visko, ką šie slepia ir daro atvirai, kadangi Jis sako:

„Iš tiesų, Mes sukūrėm žmoniją ir Mes žinom ką šnabžda jam siela ir Mes esam arčiau jo nei jo kaklo arterija.“ (2)
Kitas pavyzdys apie Allah žinojimą apie visus Savo kūrinius yra šis Jo teiginys:

„... Jis geriausiai jus pažino išvesdamas jus iš žemės ir kai jūs buvote gemalais savo motinų įsčiose...“ (3)

2. Ypatingas žinojimas ir ryšys.
Ši rūšis apie „žinantį Jo tarną“ yra tada, kai Allah myli savo garbintoją, priartina jį arčiau Savęs, atsako į Jo maldas ir padeda jam išeiti iš sunkumų. Šios rūšies ryšys, pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) yra nurodytas chadise, kai jis (taika ir ramybė jam) sako, kad Allah pasakė (Kudsi chadisas):

„Mano tarnas nepaliaujamai artėja link manęs su papildomais garbinimo veiksmais tol, pakol Aš jį myliu. Kai Aš jį myliu, aš tampu jo ausimis, kuriomis jis girdi; jo akimis, kuriomis jis mato; jo rankomis, kuriomis jis kovoja; jo kojomis, kuriomis jis eina. Visko, ko jis paprašytų manęs, Aš tikrai jam suteikčiau ir ten, kur jis ieško Mano pagalbos, Aš tikrai ją suteikčiau.“ (4)

Šį ypatingą Allah žinojimo apie Savo tarnus rūšį iliustruoja pranešimas, kai Al Hasanas, bėgdamas nuo Al Hadžadž priespaudos, atėjo į Habib ibn Muhamed namus. Habib pasakė jam: „Abu Said, ar nėra ryšio tarp tavęs ir tavo Viešpaties, kurio dėka tu gali melstis Jam ir pasislėpti nuo tų žmonių? Įeik i namus“. Al Hasanas įėjo į vidų ir Al Hažadž kareiviai įėjo paskui jį, bet negalėjo matyti jo. Kai tai buvo paminėta Al Hadžadžui, jis pasakė :
„Jis buvo name, tačiau Allah apakino jūsų akis taip, kad jūs negalėjote jo matyti.“

Apibendrinant galima pasakyti, kad bet kas, kas parodo pastoviai savo pagarbią baimę Allah ir paklusnumą, lengvumo ir gerovės metu, tai Allah parodys jam Savo malonę ir paramą sunkumų ir nelaimės metu.

At Tirmidi perdavė chadisą nuo Abu Hurairos (tegul bus Allah juo patenkintas), kad
pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
„Bet kuris, kuris nori, kad Allah atsakytų jam į jo maldas sunkumų ir rūpesčių metu, tegul pagausina meldimąsi savo gerovės metu.“ (5)

Pats sunkiausias išbandymas, su kuriuo susiduria tarnas savo gyvenime, yra mirtis. Tai, kas nutinka po to, yra netgi daug skaudžiau, jeigu tarnas nepasiekia geros galutinės paskirties vietos, t.y. Rojaus. Todėl, tikinčiajam yra būtina ruoštis mirčiai būnant gerovės ir pasitenkinimo laikotarpyje, nuolat prisiminti Allah ir bijotis Jo bei daryti gerus darbus savo gyvenimo metu.

Allah Visagalis sako:
„O tu, kuris tiki, bijokis Allah ir tegul kiekviena siela pažiūri, ką ji paruošė rytojui. Ir bijokitės Allah, juk Allah žino apie tai, ką jūs darote. Ir nebūkite tais, kurie pamiršo Allah ir Jis privertė pamiršti apie jų pačių sielas. Jie yra aiškiai nepaklūstantys.“ (6)

Bet kuris, kas prisimena Allah būdamas geros sveikatos, gerovės ir komforto laikotarpiu bei ruošia save susitikimui su Allah Visagaliu mirus ir po mirties, tai Allah prisimins jį sunkumų metu, t.y. sunkumų, susijusių su mirtimi, metu. Allah bus švelnus jam, nes Jis jį lydės, rūpinsis juo ir laikys tvirtai ant garbinimo Vienintelio Allah (po to kai jis mirs). Allah sutiks tokį žmogų, būdamas patenkintas juo.

Iš kitos pusės, tas, kuris užmiršta Allah savo gyvenimo metu lengvumo ir komforto laikotarpiu ir sužlugdo savo pasiruošimą susitikimui su Juo, Allah pamirš jį esant sunkumu laikotarpiui, t.y. mirties metu. „Pamiršimas“ čia reiškia tai, kad Allah apleis ir paniekins tokį žmogų. (7)

Bet kai mirtis ateis pas tikrą tikintįjį į Allah, kuris pasiruošė tam ir viliasi gero iš savo Viešpaties ir geros žinios pasieks jį nuo Allah, jis tada trokš sutikti Allah ir Allah trokš sutikti jį. Kita vertus, nedoras žmogus yra priešingybė tam, t.y. jis nekęs susitikimo su Allah ir Allah nekęs susitikimo su juo. (8)

Tikintysis yra tas, kurį užpildo laimė, nes jis investavo žemėje (t.y. darė gerus darbus) ir su šia investicija jis atvyks į Rojų. O tas, kuris apsileido (t.y. pamiršo savo sielą), yra žlugęs sakydamas:
„O koks aš žlugęs, kai aš atstūmiau Allah“ (9)

Pastabos:

(1) Tai yra ištrauka iš ilgo chadiso, perduoto Ahmad, Al Baihaki, Al Lalakai ir šeicho Nasir Al Dyn Al Albani, kuris pasakė, kad tai yra autentiška savo rinkinyje Al Džami al Sagir va Zyjadatuh

(2) Koranas, Sura Kaf (50:16);

(3) Koranas Sura Nadžm (53:32);

(4) Perduota per Al Bukchari;

(5) Perduota At Tirmidi, nr.: 3382, Albani pasakė, kad tai yra „hasan“ savo Sahih Suna At Tirmidi, nr.: 2693;

(6) Koranas, Sura Al Hasr (59:18-19);

(7) Apie šios rūšies jų „pamiršimą“ Allah sako suroje Al Araf:
„Taigi, šiandien Mes pamiršime juos lygiai taip pat, kaip jie pamiršo šią susitikimo dieną ir tai, kad jie neigė mūsų ženklus.“ (7:51)
Ir Jo (Subhana va Taallia) bauginančiam ajate Suroj Taha :
„Ir bet kas, kas nusigręš nuo Mano priminimo, jo gyvenimas bus tikrai sunkus. Ir
Prikėlimo Dieną Mes atvesime jį aklą. Jis pasakys: „Mano Viešpatie, kam prikėlei mane aklą, juk anksčiau aš galėjau matyti?„ Allah atsakys jam: „Taip, kaip Mūsų ženklai pasiekdavo tave, bet tu pamiršdavai juos, taip ir šiandien tu būsi pamirštas.“ (20:124-126);

(8) Bukchari chadisas, Allah pasiuntinys pasakė, jog Allah yra pasakęs: „Jeigu mano tarnas trokšta sutikti Mane, tai ir Aš trokšiu sutikti jį, o jeigu jis nekęs susitikimo su Manimi, tai ir Aš nekęsiu.“;

(9) Sura Zumar (39:56).


versta iš anglu k.
pavadinimas: Know Allah in Prosperity He will know you  in Adversity
originalus pavadinimas: جامع العلوم والحكم
originalus autorius :ibn Radžab al Hanbali