2018-03-14

Tikėjimo pagrindai 2 dalis,1 poskyris


Tikėjimas Į Allah

Tikėjimas į Didijį ir Visagalį Allah yra pats pirmiausias ir pats svarbiausias Tikėjimo(Iman) stulpas.Jis turi svarbiausią reikšmę ir yra pagrindas visiems kitiems likusiems stulpams t.y tikėjimą į Angelus,Dieviškas Knygas,Pranašus,Teismo Dieną ir gėrio bei blogio lemtį.Visi šie stulpai yra ištakos iš tikėjimo į Allah.Jie remiasi į šį tikėjimą ir yra jo pagrindas.


Tikėjimo į Allah esmė yra absoliutus širdies įsitikinimas,kad:


        **** Tik Allah yra Vienintelis Viešpats ****
        **** Tik Allah yra Vienintelis,kuris yra vertas garbinimo ****
        **** Tik Allah yra Vienintelis,kuris turi Dieviškus vardus ir Savybes ****


Šie trys pagrindiniai širdies įsitikinimai, kartu sudaro Viendievystės esmę-Tauhydą,būtent jis yra pagrindas, kuriuo paremtas yra visas tikėjimas.
Islamas-tai yra grynos (švarios)Viendievystės religija,kadangi ji remiasi tuo,kad Allah valdo viską kas egzistuoja ir atlieka Savo sumanymus Vienas,be jokių kitokių partnerių ir padėjėjų.Taip pat ,kad Jis Vienas turi Dievišką Esybę ir Dieviškus Vardus ir Savybes ir neturi Sau lygių ir taip pat tuo,kad tik Jis Vienas vertas garbinimo ir idealizavimo ir neturi į Save panašių.
Iš viso to,kas auksčiau paminėta,tampa aišku ,kad Viendievystė-Tauhydas,su kuriuo atėjo pranašai ir Allah pasiuntiniai,susideda iš trijų dalių:


1.Viendievystė viešpatavime(Tauhydas Rububyja)-tai pripažįnimas,kad tik Aukščiausiasis Allah yra Viešpats,Karalius,Kūrėjas ir Valdytojas viso ko, kas egzistuoja.Jis dovanoja gyvenimą ir numarina,atneša naudą ir kenkia,yra Vienintelis,kuris atsako į maldas sunkiomis minutėm,turi absoliučią valdžią viskam ,pilnai valdo gėrį ir tik nuo Jo priklauso visi reikalai ir niekas nesidalina su Juo šia valdžia.


2.Viendievystė dieviškume(Tauhydas Uliuchyja)-tai pašventimas visų garbinimo būdų,tokių kaip nusižeminimas(zul),nuolankumas(hudu),meilė(mahaba),susitaikymas(hušu),garbinamieji nusilenkimai(ruku) ir žemiškieji nusilenkimai(sudžiūd),gyvulio aukojimas(zabh) ir įžadai(nazr) tik vieninteliam Allah,nepridedant Jam jokių partnerių.


3.Viendievystė Dieviškų Vardų ir Savybių turėjime(Tauhydas asma va syfat)-tai reiškia pripažinimas visų Aukščiausiojo Allah Vardų ir Savybių,kuriomis Jis apibūdino Save Korane arba žodžiais Savo pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam,patikimoje Sunoje.

Tai yra, bet koks Jo trūkumų neigimas ir neigimas, bet koks Jo kūrinių ar pranašų panašumo į tai,kas tik Jam yra būdinga.
Tai yra pripažįnimas,kad tik Allah žino apie viską ir sugeba bet ką,kad Jis-Gyvas ir Palaiko gyvenimą ir kad Jo neapima nei snaudulys ,nei miegas.Jo Valia nepaveikiamai įvykdoma ir Jo Išmintis yra begalinė.

Jis -Girdintis,Matantis,Gailestingas,Atleidžiantis.Jis iškilo virš Sosto ir valdo Savo karalyste.

Jis-Valdovas,Šventas,Tyras,Globojantis,Saugantis,
Visagalis,Galingas,Išdidus.

Kilnus yra Allah ir nutolęs nuo visko,kas priskiriama Jam į pagalbininkus.Tai yra tik keletas iš Jo gražiųjų Vardų ir aukščiausiųjų Savybių.
Kiekviena iš šių trijų dalių yra patvirtinta su daugybę įrodymų Korane ir Sunoje.


Koranas yra pilnai pašvęstas Viendievystėj ir kalba apie Jo reikalavimus ir pažadėta už tai atlygį,o taip pat apie daugiadievystę, jos pasekėjus ir jiems paruoštus atlyginimus.


Šias tris viendievystės dalis islamo mokslininkai išvedė iš Korano tekstų ir Sunos.Kruopšti ir daugiapusė  Šarijos tekstų analizė leido įsisąmoninti religijos tiesą,kurios esmė yra tame,kad Viendievystė,kurios yra reikalaujama iš vergų,tai -tikėjimas į tai,kad Allah yra Vienintelis Viešpats,Vienintelis vertas garbinimo ir Vienintelis,Kuris turi Dieviškus Vardus ir Savybes.

Tas,kuris viso to  nepripažįsta ,tas- nėra tikintysis.

šaltinis:
https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_2/

Tikėjimo pagrindai 1-os dalies pabaiga


TIKĖJIMAS IŠ ŠIRDIES


Mes jau paminėjome apie tai,kad Allah garbinimas pasireiškia žodžiuose,darbuose ir įsitikinimuose.Pradėsime nuo paaiškinimo,ką Allah įsakė kiekvienam žmogui būti įsitikinusiu.
Aukščiausiasis Allah įsakė mums įtikėti Juo:

" O tie,kurie įtikėjote!Tikėkite Allah..." (Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

"Nėra palaimos tame,kad jūs atsuktumėte savo veidus į rytus ir vakarus,bet palaimintas tas,kuris įtikėjo Allah,Jo angelus,Jo Raštu ir Jo pasiuntiniais ..." (Koranas,sura Karvė,177 ajatas)

"Pranašas ir tikintieji patikėjo tuo,kas buvo pasiųsta jam nuo Viešpties.Visi įtikėjo Allah, Jo angelais, Jo Raštu ir Jo Pasiuntiniais...." (Koranas,sura Karvė,285 ajatas)

"Tas,kuris netiki  Allah,Jo angelais,Jo Raštais,Jo pasiuntiniais ir Paskutine Diena,yra papuolęs į gilų paklydimą."(Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

 Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam,pranešė mums apie tai,juk Tikėjimo(Iman)esmė yra tame,kad žmogus iš širdies tiki į šešetą dalykų.

Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė:
"Tikėjimo esmė susideda iš to,kad tu tikėtum Allah ir Jo angelais ir Jo Raštu ir Jo pranašais ir Paskutine Diena,o taip pat,kad  tu tikėtum lemtimi tiek gera, tiek bloga."

Tokiu būdu,įsitikinusi širdis susideda iš sekančių dalykų:
1.Tikėjimas Allah
2.Tikėjimas Jo angelais
3.Tikėjimas Jo Raštu
4.Tikėjimas Jo pasiuntiniais
5.Tikėjimas Teismo diena
6.Tikėjimas lemtimi su jos gėriu ir blogiu.

Arabų kalboje veiksmažodis "akada",šaknis kurio susideda iš raidės "ain","kaf" ir "dal" ,perduoda skirtingas reikšmes,turinčias sąsajas su tokiais dalykais,kaip "apsisprendimas","užsispyrimas" ir "tvirtumas".
Kalbant apie bendrašaknį su juo žodį "akyda" ,tai - specialus terminas,kuris reiškia viską ,kas susiję su religija,tai kas yra žmogui žinoma ir kuo jis yra įsitikinęs.
Visų šių žinių  ir širdies įsitikinimų ratas yra taip pat vadinamas "religijos pagrindais".
Tai  vadinama "religijos pagrindais" dar ir dėl to,kad atsakydamas į angelo Džibrylio(Gabrieliaus),taika jam,klausimus apie tikėjimą,Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,paminėjo šiuos šešius jos pagrindus,būtent:tikėjimas Allah,Jo angelais,Jo Raštu,Jo pranašais,Paskutine diena ir gėrio bei blogio lemtimi.

šaltinis:
https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_1/