2021-09-20

Tikėjimo pagrindai 2 dalies,2 poskyris


Viendievystė viešpatavime (Tauhydas ar-rububyja)

Tai įsitikinimas visa širdimi, kad tik Allah  atlieka dieviškus veiksmus: 
kūrimas, paveldėjimo paskirstymas, valdymas, malonės parodymas, viešpatavimas, išvaizdos suteikimas, dovanojimas ir atėmimas, naudos ir žalos atnešimas, atgaivinimas, numarinimas, absoliutus valdymas, nulėmimas ir daugelis kitų veiksmų, kuriuos atlieka tik vienintelis Allah ir niekas kitas.

Arabiškas žodis "rububyja" kyla iš veiksmažodžio "raba", tai reiškia "auklėti". Iš šio žodžio išvestinis yra kitas žodis "rab", reiškia "viešpats,valdovas".
Viešpatavimas - tai Aukščiausiojo ir Visagalio Allah atributas. Tokiu būdu žodis "rububyja" yra kilęs iš vardo "rab", arabų kalboje šis žodis turi eilę reikšmių, iš kurių keleta yra šios:
 valdantis; valdovas, kuriam paklūsta; pertvarkantis, nustatantis veiksmų eigą.

Bet kas, kas turi proto, mąstantis apie pasaulio dalis ir dangų, apie žemę, žvaigždes, saulę, mėnulį, kalnus, medžius, jūras, upes; apie dieną ir naktį, kuri apgaubia, apie absoliučią ir visą apimančią tvarką, kuri yra nustatyta Visatoj, kuriai paklūsta absoliučiai viskas, tas nedviprasmiškai suvoks, kad Visata turi Visagalį ir Galingąjį Allah, Kuris sukūrė ir valdo ją.
Ir kuo giliau išmintingas žmogus mąsto apie visus tuos kūrinius, tuo daugiau jo prote atsiranda minčių  ir tuo aiškiau jis supranta, kad visa tai sukurta dėl tiesos ir iš tikros tiesos. Tai, kad Visata yra tarsi spiralė, kurioje yra surinktos žinios, knygos, kurios pateikia išvadas ir liudijimai, patvirtinantys tiesą. Visą tai ką Allah pranešė apie Save ir tai patvirtinana Jo vientisumą.

Mums nežinomi jokie šios viendievystės neigimo faktai iš kokių nors religinių bendruomenių. Taip kaip ir nežinomi jokie teiginiai, kad pasaulis yra sukurtas dviejų kūrėjų, kurie turėtų vienas į kitą panašius atributus ir sugebėtų  atlikti vieną ir tą patį veiksmą, nes tai neįmanoma pagal apibrėžimą. Apie tai mes kalbėsime vėliau.


Taip pat nėra jokių pranešimų, kuriuose kas nors iš žmonių tvirtintų, kad kas nors dalyvavo kūrimo procese kartu su Allah arba sakytų, kad yra kažkas, kuris turi tokius pats atributus, kaip Allah.

Daugiadievių tvirtinimų esmę  atspindi jų  įsitikinimai tame, kad bet koks Allah bendrininkas t.y angelas, pranašas, kokia nors planeta ar stabas, visi paklūsta Allah.

Viename Muslim Sahih  chadise, perduotame Ibn Abas žodžiais, tegul bus Allah juo patenkintas, pranešama, kad daugiadieviai  iš arabų tarpo,s akydami talbyja (vert.past.maldos žodžiai daug kartų kartojami hadž(piligrimystės)metu )žodžius, sakydavo:

"Štai aš prieš Tave, neturi Tu bendrininkų, išskyrus to, kuris Tau priklauso, kaip ir tai, kuo jis valdo, priklauso Tau."

 Allah pasiuntinys ėmė liudyti apie gryną viendievystę ir jis sakė:

"Štai aš prieš Tave, o Allah, štai aš prieš Tave, štai aš prieš Tave ir neturi Tu bendrininkų, štai aš prieš Tave, iš tiesų garbė ir malonė ir valdžia-viskas priklauso Tau ir neturi Tu bendrininkų! "


Aukščiausiasis Allah pranešė mums, kad daugiadieviai iš arabų tarpo, kuriems buvo atsiųstas Allah pasiuntinys, pripažino Allah esant Vieninteliu Kūrėju, apie tai minima Korano eilutėse.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Jeigu tu paklausi jų: "Kas sukūrė padanges ir žemę? "-, tai jie neabejotinai atsakys: "Allah".
Sakyk jiems: "Garbė Allah!". Tačiau dauguma iš jų nesupranta." (Koranas,sura Lukman, 25 ajatas)

Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė:


"Jeigu tu jų paklausi: "Kas sukūrė padanges ir žemę ir Jo valdžiai paklūsta saulė ir mėnulis? ", jie neabejotinai atsakys : "Allah". Kad ir kiek jie paklydę būtų ! " (Koranas, sura Voras,61 ajatas)


Aukščiausiasis Allah  taip pat pasakė:


"Jeigu tu jų paklausi : " Kas išveda iš dangaus vandenį ir atgaivina žemę, po tai kai ji numirė? ", jie neabejotinai atsakys : " Allah" . Sakyk : " Garbė Allah! ". Bet dauguma iš jų nesuvokia ". (Koranas sura voras ,63 ajatas.)


"Paklausk : "Kas jums duoda naudą iš dangaus ir žemės? " Arba " Kas valdo klausą ir regėjimą? Kas atgaivina gyvą iš mirusio ir išveda mirusį iš gyvo?Kas valdo visą tai? " Ir jie atsakys : "Allah" (Koranas,sura Junus, 31 ajatas)


"Sakyk: "Kam priklauso žemė ir tai, kas joje, jeigu jūs tai žinote?Jie tars: " Allah". Sakyk: Nejaugi jūs neprisiminsite?" Sakyk: "Kieno Dešinėj Rankoj valdžia kiekvienam daiktui?Kas gina, o prieš Jo valią neįmanoma gintis, jeigu tik žinote?"Jie tars: "Allah". Sakyk : "Kaipgi jūs užkerėti!"

(Koranas, sura Tikintieji, 84-89 ajatai)

Neskaitant to, kad kurie žmonės mano, kad yra dalykai, kuriuos sukūrė ne Allah, pavyzdžiui, ugniagarbiai-dualistai mano, kad ne Allah sukūrė tamsą, kadaristai mano, kad Allah nėra gyvūnų elgesio Kūrėjas, o kai kurie daugiadieviai iš arabų tarpo ir kitų tautų manė, kad jų dievai atneša jiems naudą arba kenkia ir Allah nekuria viso šito.


Dėl tokio pobūdžio daugiadievystės būvimo, Korane buvo nurodytas jų nemokšiškumas:


"Allah neėmė Sau nieko į sūnus ir nebuvo šalia Jo kito dievo. Priešingu atveju, kiekvienas dievas atneštų su savimi tai, ką jis sukūrė ir kai kurie iš jų išsiaukštintų save prieš kitus dievus ". (Koranas, sura Tikintieji, 91 ajatas)


Aukščiausiojo žodžiai šiuo pateiktu pavyzdžiu yra ne kas kitas, kaip teorinės išvados pavyzdys, kurios esmė yra paneigimas to, kad gali egzistuoti du kūrėjai ir paaiškinimas, kad Tikras Dievas būtinai turi būti Kūrėju:turintis galybę ir sugebėjimą atlikti veiksmus. O jeigu kartu su juo egzistuotų koks nors kitas dievas turintis tokią pat galią, tai jis būtų valdytojas atskiros kūrinijos ir taip pat išskirtų savo valdžia ir galia. Visgi, valdymas kartu, nepatenkintų kito dievo, kuris pasistengtų prisversti paklusti sau  pagalbininką ir pabandytų valdyti visus iki vieno. Ir jeigu jis galėtų, tai padarytų tai, o jeigu negalėtų, tai atsiskirtų  su savo kūrinija, išsivesdamas ją kažkur kitur.


Tokiu būdu, jeigu egzistuotų du kūrėjai, neišvengiamai būtų vienas iš dviejų dalykų:
-arba kiekvienas dievas išsineštų tai, ką jis sukūrė;
-arba vienas dievas užvaldytų kitą.


Visgi ,viso to, ko mes esme liudininkai, prieštarauja pačiai minčiai apie keletos kūrėjų egzistavimo galimybę , nes eiliškumas, harmonija ir ryšys tarp visų kūrinijos dalių: dangaus, žemės, to kas jos viršuje ir to kas jos apačioje, nurodo į tai, kad visą pasaulį valdo Vienintelis Dievas, Didysis ,Visagalis.


Kuo pasireiškia žmogaus nuklydimas nuo viendievystės?

Nežiūrint į tai, kad į  žmogaus esybę  yra įdėtas nesąmoningas viendievystės pripažinimas, kuris yra žmogaus prigimtyje,( tam yra daugybė įrodymų) visgi atsiranda tokių, kurie vistiek nukysta nuo tiesos. Iškraipytą žmonių įsitikinimą apie Allah Viešpatavimo pripažinimą galima trumpai apibūdinti žemiau paminėtais punktais:

1.Pirmas nuklydimas: absoliutus netikėjimas į Allah ir Jo egzistavimo neigimas. Šis įsitikinimas priskiriamas bedieviams: ateistams,kurie mano ,kad viskas kas egzistuoja yra atsiradę iš gamtos, laiko tėkmės arba atsirado pats iš savo stichijos ir t.t.

"Jie pasakė: "Yra tik mūsų pasaulinis gyvenimas. Mes mirštame ir gimstame. Ir mūsų nepražudo niekas, išskyrus tik laiką."
(Koranas, 45 sura, 24 ajatas.)

2 .Antras nuklydimas. Tai nepripažinimas kai kurių Aukščiausiojo   Viešpaties sąvybių ir neigimas, kai kurių Jo viešpatystės apsireiškimų. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės laikosi nuomonės neigdami, kad Allah  numarina arba atgaivina po mirties, atneša naudą arba atvirkščiai  atneša žalą, nenaudą.

3.Trečias nuklydimas: priskyrimas kai kurių dieviškų sąvybių kam nors kitam, išskyrus Aukščiausiąjį Allah. Jeigu žmogus savo įsitikinimuose mano, kad kas nors, išskyrus Visagalį  ir Aukščiausiąjį Viešpatį, gali valdyti tokius Visatos įvykius, kaip pavyzdžiui sukūrimas, sunaikinimas, atgaivinimas, malonės parodymas, apsauga nuo blogio ir panašius procesus(kurie yra priskiriami viešpatavimo pasireiškimui), tai jis priskiria bendrininkus Aukščiausiajam Allah.

versta iš rusų k.
šaltinis:
"Второй курс по изучению Единобожия"

https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_2/