2021-09-29

2. Pamokos apie tikėjimą į Vieną Dievą (monoteizmą)

 

      2 dalis

 

      Trumpa santrauka

 

      ·        Kaip mes galime pažinti mūsų Viešpatį?

 

·        Visi žemėje žino apie savo  Viešpatį. Allah yra aukštinamas ir garbinamas tiek sąmoningų ir nesąmoningų būtybių.

 

·        Klaidingas yra pasakymas apie tauhydą Ar-Rububyją : mes pažinome Viešpatį  savo protu.

 

·        Klaidingas yra supratimas apie tauhydą Al Uliuhyja, tai kad liudijimas „ Lia    iliaha illa Allah „ reiškia „ nėra kito Kūrėjo, išskyrus Allah“.

 

·        Visi šventraščiai ir pranašai buvo pasiųsti tik dėl taudydo Al Uliuhyja.


·        Visų trijų tauhydo dalių apjungimas vadinasi monoteizmu.

 

·        Apie daromas klaidas tauhyde Al Asma va As-Sifat

 

·        Arabiškas žodis mudžasim (garbinimui priskiriantis kieno nors išvaizdą) t.y garbinatis stabus, o arabiškas žodis muatyl (ištuštinantys) t.y garbinantys tuštumą.

 

·        Apie Allah Vardų ir Atributų suskirtymą Ahlius Sunna įsitikinimuose.

 

·        Kur yra Allah? Svarbus klausimas, kurio kai kurie žmonės nesuprato.

 

·        Vienas iš tikėjimo požymių yra žinojimas apie tai, kad Aukščiausiasis Allah yra virš visų kūrinių. Vergės istorija.

 

·        Mes privalome suprasti Koraną taip, kaip Aukščiausiasis Allah nori kad suprastume, o Suną suprasti taip, kaip norėjo kad suprastume, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

 

Vertimas iš  audio https://toislam.ws/aqidah/uroki_edinobojiya

 

       Pamoką tęsia Rinat abu Muchamed

 

 

Yra didelis skirtumas tarp liudijimų „ nėra kito Kūrėjo išskyrus Allah“  ir tarp liudijimo „nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“. Pavyzdziu  galime pateikti tauhydą Ar-Rububyja (vert.pastaba t.y paaiškinimas apie Allah- Kūrėjo reikšmę). Yra tokių žmonių, kurių paklausus: „Kaip tu sužinojai apie Allah?“ t.y kaip tu pažinai Allah, jie  atsako: “ Aš sužinojau apie Jį savo proto dėka.“ Tokiais žodžiais musulmonai neturi kalbėti. Aukščiausiasis Allah yra tas, Kuris apdovanojo žmogų protu. Argi įmanoma žmogui savo protu sužinoti apie Allah ?

 Teisingas atsakymas į šį klausimą yra tas, kad mes sužinojome apie mūsų Viešpatį dėka Jo valdymo, vadovavimo mums.  Allah atvedė mus į žinojimą, tam kad mes sužinotumę apie Jį. Allah yra tas, Kuris atvedė mane į Jo pažinimą. Tai reiškia, kad ne savo protu mes sužinojome apie  Allah, o Allah atvedė mus į Jo pažinimą.

 Tam pateiksime sekantį pavyzdį, sakykim siena, ar ji turi protą? Ne, ji neturi proto. O stalas ar turi protą? Ne, neturi. Ir šitas magnetofonas neturi proto. Visgi, jie visi t.y negyvi daiktai, žino apie Visagalį Viešpatį. Aukščiausiasis Allah  Korane sako:

Nėra nieko t.y žemėje ir danguje, kas Jo( t.y Aukščiausiojo Allah) nešlovintų, bet jūs nesuprantate šito šlovinimo...“ Argi nereikalingas protas tam, kad galėtum šlovinti Allah?

 „..kiekvienas daiktas žino savo maldą..“ t.y Korane sakoma, kad ir neturėdami proto jie gali garbinti Allah. Daiktas proto neturi, o vistiek gali garbinti Allah. Vadinasi mes nesužinojome apie Allah savo proto dėka, bet Aukščiausiasis Allah mus atvedė į sužinojimą apie Jį. Kiekvienas daiktas žino savo maldą ir kaip reikia garbinti, šiame ajate (Korano eilutėj)sako Aukščiausiasis Allah.

Taip pat Aukščiausiasis Allah sako Korane:

„..Vienintelį  Allah garbina tas, kas danguje ir žemėje...

 arabiškas žodis „ men“(vertimas "tas") nurodo į gyvus daiktus pav. žmones ir t.t. Kitame ajate .t.y Korano eilutėje, Aukščiausiasis Allah sako:

..Allah garbina tas , kas danguje ir žemėje..“ žodis "tas" (vertimas iš  arabiško žodžio "mee") nurodo į negyvus daiktus

 Argi jie nematė, ką Allah sukūrė iš skirtingų dalykų ir jų šešėliai nesąmoningai krypsta į dešinę ir kairę garbindami Allah..“. Tai reiškia, kad medžiai garbina Allah savo šešėlio kryptimi t.y jų šešėlis keičia savo vietą. Panašiu būdu visi negyvi daiktai lenkiasi Allah ir garbina Jį. Argi po viso to galima sakyti, kad tu savo protu pažinai savo Viešpatį ?

Paklausė vieno iš teisingųjų : „ Kaip tu pažinai savo Viešpatį? “ ir jis atsakė: „ Aš pažinau savo Viešpatį, savo Viešpaties pagalba. Jeigu ne mano Viešpats, tai nebūčiau sužinojęs apie savo Viešpatį “.

 Dėl to yra didžiulė  klaida , kalbant apie tauhydą Ar-Rububyja, sakyti „ sužinojau apie  Viešpatį savo protu“. Teisingas atsakymas yra tas, kad tu sužinojai apie savo Viešpatį  dėka Jo valdymo ir vadovavimo tau.

 Lygiai  taip pat yra didžiulė klaida manyti, kad tauhyde Al Uliuhyja esantys žodžiai „lia  iliaha illa Allah“ reiškia „ nėra kito Kūrėjo, išskyrus Allah“. Kaip jau minėjome, teisinga šių žodžių reikšmė yra „ nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“. Mes taip pat minėjome, kad Abu Lahab ir Abu Džiahal irgi tikėjo, kad „nėra kito Kūrėjo išskyrus Allah“. Jie buvo tikintieji vienu Dievu tauhyde Ar-Rububyja, bet  tauhyde Al Uliuhyja, jie nebuvo tikintieji vienu Dievu. Tauhyde  Al Uliuhyja, savo veiksmais, jie buvo daugiadieviai. 

Mūsų pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kvietė į tikėjimą žodžiais „Nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah “. O jie t.y Abu Lahab ir Abu Džiahal  šalia Allah dar garbino ir savo dievybes. Iš to seka išvada, kad visi pranašai kvietė tikėti tauhydu Al Uliuhyja, o ne tauhydu Ar-Rububyja.

 

Kas nors iš mūsų išgirdęs, juk tauhydas dalijasi į Al Rububyja ir Al Uliuhyja, gali pasakyti „ gerai, mes dabar sužinojome, kad  tauhydas susideda iš  Ar Rububyja ir Al Uliuhyja dalių, bet ar yra dar kitos tauhydo dalys? Mes atsakysime tokiam žmogui sekančiu būdu: islamo mokslininkai įdėmiai perskaitę ir išstudijavę Koraną ir pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, Suną, pasakė, kad monoteizmas-vieno Dievo garbinimas- susideda iš 3 dalių:

 

Pirma vadinasi tauhydu Ar Rububyja. Apie tai mes jau kalbėjome t.y  vienintelio Allah viešpatavimo pripažinimas-Jis yra Kūrėjas, Viešpats, Valdovas- viso kas egzistuoja(gyva ir negyva), Dovanojantis gyvybę, Suteikiantis mirtį, Dovanojantis egzistavimui būtinus dalykus ir t.t. Šį tauhydą pripažįsta visi žmonės, netgi daugiadieviai. Tauhydą Ar-Rububyja pripažįsta ir neteisūs žmonės. Jie pripažįsta, kad Aukščiausiasis Allah iš tikrųjų yra: Kūrėjas, Maitintojas, Valdovas šio pasaulio ir t.t tačiau jie priskiria Jam(Dievui) pagalbininkus.

 

Antroji dalis yra tauhydas Al Uliuhyja t.y pripažinimas, kad dievišką prigimtį turi tik Allah. Tai yra pripažinimas, kad Allah yra vienintelis Dievas vertas garbinimo ir niekas kitas šito nenusipelno. Būtent žodžių „ lia  iliaha illa Allah  tikroji  reikšmė yra „nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah “. Su šiuo tauhydu buvo pasiųsti visi pranašai ir visos Knygos. Aukščiausiasis Allah pasakė, kad pranašai kviestų savo tautos žmones sekančiais žodžiais:

O žmonės, garbinkite Allah, nėra jums kito dievybės...“.Šios Korano eilutės reikšmė yra ta, kad tas Dievas, kurį jūs pripažįstate tauhyde Ar-Rububyja, garbinkite Jį ir nepriskirkite Jam  jokių pagalbininkų. Štai dėl ko Aukščiausiasis Allah kreipdamasis į daugiadievius, sako Korane :

  ..nejaugi tas, kuris kuria prilygsta tam, kuris nekuria, nejaugi jūs nesusiprasite..“. Kitais žodžiais tariant, Aukščiausiasis Allah  pranašo garbei kreipiasi į daugiadievius sakydamas:

  O daugiadievi, tu tvirtini, kad Allah yra visko Kūrėjas, štai ir pagalvok argi tas, kuris kuria, prilygsta tam, kuris nekuria. Nejaugi tu sulyginį Kūrėją-išaukštintą ir pašlovintą-su kūriniu?

Dėl to Korane yra daug ajatų(eilučių) nurodančių, kad pranašai kreipdamiesi į savo tautos žmonėms užduodavo būtent šį klausimą. Kitaip tariant jie kreipėsi sakydami, kad tai ką jūs garbinate, negali pats kurti. Tie dalykai, kuriuos jūs garbinate, yra patys sukurti.

 

Trečioji tauhydo dalis yra labai svarbi ir ją nustatė islamo mokslininkai įdėmiai išstudijavę Koraną ir pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, Suną. Šios tauhydo dalies nesupras niekas, išskyrus tuos, kurie suprato pirmas dvi tauhydo dalis t.y tauhydą Ar-Rububyja ir Al Uliuhyja. Šita tauhydo dalis nurodo š tai, kaip yra apibūdinamas Aukščiausiasis Allah, Jo vardais( Asmaa) ir atributais (Sifat). Ši tauhydo dalis vadinasi tauhydas asmaa va as-sifaat t.y Aukščiausiojo Allah vardų ir Jo atributų pažinimas.

 

Vadinasi dabar mes supratome, kad tauhydas dalijasi į 3 dalis: tauhydas Ar-Rububyja, tauhydas Al Uliuhyja ir tauhydas  Asmaa  Va Sifaat. Vadinasi po to, kai mes sužinojome apie mūsų Viešpatį tauhyde Ar-Rububyja t.y dabar mes žinome, kad Aukščiausiasis Allah yra. Ir  po to mes pradėjome Jį-Aukščiausiąjį Allah garbinti t.y tauhydas Al Uliuhyja, o dabar žinome, kad Allah turi tam tikrus atributus(Sifat) ir tam tikrus vardus(Asmaa). Po to, kai mes patvirtinome mūsų Viešpaties egzistavimą, norėtusi apie Jį sužinoti t.y koks Jis yra –mūsų Viešpats(Išaukštintas ir Pašlovintas), Kurį mes garbiname ir Kurio egzistavimą mes pripažįstame.

 Dideliam apgailestavimui, tačiau dauguma musulmonų patvirtinę Allah egzistavimą t.y tauhydą Ar-Rububyja, ir patvirtinę tauhydą Al Uliuhyja t.y garbinantys  tik vienintelį Allah, po viso to, jie pradeda priskirti Allah pagalbininkus  tauhyde Asmaa Va Sifaat arba atlieka, arabiškai tariant, Širk. Šis reikalas yra labai siaubingas ir labai pavojingas. Pateiksime vieną pavyzdį, kokią klaidą iš daugelio, kai kurie musulmonai daro tauhyde Asmaa Va Sifaat

Mes jau davėme po pavyzdį daromų klaidų, paaiškindami apie tauhydus. Bet tai nereiškia, kad yra daromos tik mūsų nurodytos klaidos, jeigu mes atsisėsim ir pradėsim nuodugniai tyrinėti daromas klaidas, tai visas tyrinėjimas tęsis metų metais. Mes paaiškinome tik labiausiai paplitusiai daromas klaidas pav. tauhyde Ar-Rububyja daroma klaida tame, kad žmonės sako, jug pažino Viešpatį savo protu. Netiesa, mes pažinome savo Viešpatį, nes Jis atvedė mus į šį pažinimą. Mes taip pat minėjome, kad tauhyde Al Uliuhyja yra neteisingai suprantami žodžiai „ lia iliaha illa Allah“ kurie reiškia  „ nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah“, o ne „ nėra kito Kūrėjo, išskyrus Allah“.

O dabar mes pateiksime labai paplitusią klaidą daroma musulmonų apie tauhydą Asmaa va Sifat. Štai jeigu tu paklausinėsi sutiktų musulmonų pav. gatvėj ar kitur, kurie tave supa, tu pav. paklausi: „Ar tu musulmonas?“. Tau atsakys: „ Taip, aš musulmonas“. Tada tu jam sakyk: „ Tas Dievas, kurį tu garbini, kur Jis?Kur yra Aukščiausiasis Allah(Išaukštintas ir Pašlovintas)?“. Jis atsakys tau sekančiu: „ Mūsų Viešpats, neturi vietos, mūsų Viešpats yra visur“. Apsaugok Viešpatie! Arba sako: „ Mūsų Viešpats neturi nei vietos nei laiko“. Tai apskritai skamba labai keistai. Tada tokiam žmogui galima atsakyti, kad jis meldžiasi kažkam kas neegzistuoja. Jeigu tu sakai,kad „mūsų Viešpats neturi vietos“ vadinasi tu sakai ,kad tai neegzistuoja.

Ahlus Suna Va Al Džiamaha t.y žmonės,  kurie sekė pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, ir jo bendražygių pavyzdžiu, vesdami diskusijas su tais, kurie neteisingai suprato tauhydo Asmaa va Sifat reikšmę,(t.y visų rūšių srovės prieštaravusios ahlius suna va al džamaha), pastebėjo, kad visi jie patvirtino Allah Esybę  (arabiškai  tariant Dhat Ullah). Visi sako „taip Allah turi Esybę “. Taip žinoma yra normalu sakyti, nes Aukščiausiasis Allah, perduodamas Jo pokalbį su Isą (lietuviškai Jėzus,taika jam) Korane sako:

 Isa,pasakė: „ Tu žinai kas mano sieloje, o aš nežinau kas Tavo sieloje “. Štai dėl ko mes sakome, kad Allah turi nafs t.y siela. Islamo mokslininkai sako, kad žodis nafs arabų k. yra žodžio dhat(esybė) sinonimas. Žmonės, kurie prieštarauja ahlius suna (t.y pranašo taika ir Allah palaiminimas jam, ir jo bendražygių žodžiams ir veiksmams) sako: „Taip, Allah turi sielą, visgi ji nėra tokia, kokią mes ją suprantame.“ Kitaip tariant jie patys nesupranta ką sako, tai siela, bet tai ir ne siela . Žinoma, jeigu jie pradės neigti Allah sielą vadinasi jie paneigs Allah egzistavimą ir toks dalykas vadinasi kufr t.y netikėjimas. Vienas žmogus pasakys: „ Aš meldžiuosi/garbinu Allah, kuris neturi sielos“. Mes tokiam žmogui atsakysime: „ Tu meldiesi ir garbini tą, kas neegzistuoja“.

Kaip sako ahlus suna va al džiamaha žmonės, „tu garbini stabą“. Ir pasakysim muatil, „Tu garbini tuštumą“. Kas tokie yra mudžasim apie kurios ahlius suna val al džiamaha žmonės pasakė: „ Jūs garbinate stabus“. Mudžasim- tai tie žmonės, kurie skaitydami ir matydami  Aukščiausiojo Allah atributus  Korane  pav „ ..ir pasiliks tavo Viešpaties Veidas..“, jie sako: „ Allah turi veidą tokį kaip mes“ t.y nosis,burna,akys,antakiai ir tt. Apsaugok Viešpatie!

Arba Aukščiausiasis Allah sako Korane :„...Allah Ranka“ , jie sako, Allah turi tiksliai tokią pat ranką kaip ir mes t.y mentis, petys, riešas, penki pirštai ir t.t.

Arba Allah Korane sako „...ir atėjo tavo Viešpats..“.Jie sako, kad Allah vaikšto taip kaip ir mes. Tai reiškia, jie visus Allah  vardus ir atributus prilygina žmogui. Jie sako: „jeigu Allah eina, tai su kuo mes palyginsim? Su mumis t.y palyginsim su žmonėmis,. Vadinasi  Allah eina taip kaip mes einame. O jeigu Allah turi ranką, vadinasi ji tokia pat kaip ir mes turime.

 Apsaugok Viešpatie! Išaukštintas ir Atsitolinęs yra Viešpats nuo šio melo. Tokie žmonės vadinasi mudžasim t.y tie, kurie priskiria Allah žmogaus kūno turėjimą. Kitaip tariant jie prilygina Aukščiausiąjį Allah Jo kūriniams. Ahlus suna val džiamaha žmonės, atsako šiems žmonėms, kad jie- mudžasim t.y  garbina stabus.

 Ir jie sako, kad muatil garbina tuštumą. Kas tokie yra muatil? Muatil(išvertus iš arabu k.ištuštinantys) yra priešingai nei mudžasil, pamatę ką darė mudžasim-tai kad jie Aukščiausiąjį Allah prilygino žmogui, jie pasakė: „ O ne, taip negalima daryti“. Ir kaip jie tada ėmė kalbėti? Tada jie pamatę Aukščiausiojo Allah ają( eilutę Korane) : „..ir pasiliks Allah Veidas..“ pasakė: „Ne, Allah iš viso neturi veido“. Gerai, o ką tada žodis veidas (arabiškai vadž) reiškia?Jie atsako: „ Nežinau tai galbūt reiškia, kad yra Allah Esybė“

„..Allah Ranka..“jie sako: „Ne Allah neturi Rankos“. Gerai, o ką reiškia tada žodis Ranka? Jie sako: “ Na gal tai reiškia jėgą, žodžio prasmė perkeltine prasme susijusi su galia, jėga „ ir t.t.

 Apsaugok Viešpatie! Kitas pavyzdys, pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė, kad Aukščiausiasi Allah kiekvieną trečiąją nakties dalį nusileidžia iki Pirmojo Dangaus, o jie (muatil)sako: „ Ne, Allah nenusileidžia „. Gerai, o ką tada tas chadisas reiškia?Jie sako: „ Tai reiškia, kad priartėja Jo Malonė“ ir t.t. Tokie yra muatil t.y ištuštinantys visus Aukščiausiojo Allah atributus ir vardus. Štai dėl to   Ahlus suna va al džiamaha žmonės pasakė muatil: „ Jūs meldžiatės tuštumai“, nes jie viską neigia. Muatil  neigia Aukščiausiojo Allah vardus ir vtributus.

 

Ahlus suna val al džiamaha kalbėdami laikosi centro ir jie sako: „ Mes negalime patys pažinti Allah išskyrus tik dėka Jo vadovavimo mums“. Mes jau apie tai kalbėjome tauhyde Ar-Rububyja, kad negalime patys išgalvoti  Allah garbinimo,  jeigu Jis mūsų į tai neatves t.y jeigu neduos mums hidaja (vedimo).Tai reiškia, Jis mus atves į Jo garbinimą. Lygiai taip pat tauhyde asma va sifat, mes negalime patys suprasti nei vardų nei atributų Aukščiausiojo Allah , o tik dėka Jo vadovavimo mums . Mes nesulyginam  nieko su Jo vardais ir atributais, nei juos neigiame. Tai reiškia mes nesulyginam Jo vardų ir atributų su žmonėmis ir neneigiame Jo vardų ir atributų būvimo.

 Vadinasi, jeigu mes perskaitėme Korane, kad Aukščiausiasis Allah turi Veidą (vadž), mes sakome: „Taip Aukščiausiasis Allah turi Veidą“. Ir Jo Veidas yra toks, koks gali būti prilyginamas tik Jam ir nepanašus į nieką. Todėl, kad Auščiausiasis Allah sako „ ..nėra nieko panašaus į Jį ir Jis yra Matantis,Girdintis.“ Lygiai taip pat, kai mes Korane perskaitome „ ..Allah turi Ranką..“ arba Aukščiausiasis Allah kreipdamasis į šėtoną  sako: „..kas tau sutrukdė pult kniubsčiomis(garbinti) prieš tai, ką aš sukūriau Savo Dvejomis Rankomis“. Mes sakome: „Taip Aukščiausiasis Allah turi dvi Rankas“, o jeigu mūsų paklaus: „ Kokios yra tos Rankos?“. Mes  turim atsakyti:„ Aš nežinau(arabiškai la alem)“. Kodėl mes taip atsakome? Todėl, kad Aukščiausiasis Allah pasakė: „..nėra nieko panašaus į Jį..“ Tai reiškia, kad Allah turi Ranką, tačiau Ji yra tokia, kokia tik Jam, Išaukštintam ir Pašlovintam, Vieninteliui yra prilygstanti.

Aukščiausiasis Allah turi tokius vardus ir atributus, kurie yra vieninteliai Jam Vieninteliui tinkantys. Taip kaip tauhyde Ar-Rububyja minėjome, Jis yra Vienas ir Jo Vienumas yra Jo kūrinijoje. Jis -Aukščiausiasi Allah- Vienintelis, Kuris kuria. Jis taip pat yra Vienintelis, Aukščiausiasis Allah, kuris maitina, duodą gyvybę, siunčia mirtį. 

Lygiai taip pat Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis tauhyde Al Uliuhyja t.y mes meldžiamės ir garbiname vienintelį Aukščiausiąjį Allah. Ir lygiai taip pat Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis tauhyde asmaa va sifat. Tik Jis vienintelis turi Ranką, kuri yra tik Jam Vieninteliui tinkanti ir niekas kitas tokios neturi. Aukščiausiasis Allah turi Veidą tik Jam Vieninteliui tinkamą ir tik Jis Vienintelis turi būtent tokį Veidą. Iš kur mes sužinojome, kad Jis turi Veidą? Iš Korano, kaip Aukščiausiasis Allah apibūdino šį Veidą. O iš kur mes sužinojome, kad Allah nusileidžia kiekvienos nakties trečdalyje? Tai apibūdino Jo pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, patikimoje Sunoje.

Štai tokiu būdu mes patvirtiname, kad Allah (Išaukštintas ir Pašlovintas) yra Vienas savo viešpatystėje t.y tauhyde Ar-Rububyja. Taip pat  Jis yra  Vienas Savo Dieviškoje prigimtyje t.y tauhydas Al Uliuhyja ir Vienas Savo Varduose ir Atributuose t.y Asmaa va sifat. Tame yra viso tauhydo reikšmė, kurios  nežino devyniasdešimt procentų musulmonų.

Dabar sugrįžkime prie temos apie tą neišmanėlį, kuris pasakė: „ Allah yra visur“,  t.y tas kuris nežino, kur randasi jo Viešpats. Mes tokiam žmogui pasakysime: „ Ar tu bent jau supranti ką tu sakai?“ t.y  sako: „ Allah yra visur „ arba sako: „ Aš nežinau kur yra mano Viešpats.“ Tada mes jo paklausim: „ Ką reiškia tai, kad tu nežinai kur yra tavo Viešpats? Tu meldiesi/garbini Dievą, kurio tu nežinai?Tu privalai žinoti, kad į šį klausimą yra atsakymas Korane ir sunoje. Į kokį  klausimą reikia atsakyti?Į klausimą: kur randasi tavo Viešpats. Ir tu privalai žinoti ir atsakyti į šį klausimą taip, kaip apie tai pasakė arba paaiškino mūsų pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

 Ir štai pažiūrėkite, imamas Šafi, tegul Allah būna jam gailestingas, pasakė: „ Mes suprantame Koraną taip, kaip to nori Allah ir suprantame Suną taip, kaip to nori pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.“ Tai reiškia, kaip yra apreikšta Korane ir Sunoje, taip mes tą dalyką  ir suprantame. Vadinasi mes nesiimsime patys išmąstyti savo protu, apie ką mes vėliau dar pakalbėsime.

Imamas Muslim, tegul Allah būna jam gailestingas, parašė savo rinkinį „Sahih Muslim“ t.y parašė knygą, kurioje užrašė surinktus visus patikimus chadisus. Visa musulmonų umma(bendruomenė)patvirtina visų  rinkinyje „ Sahih Muslim“ esančių chadisų patikimumą. Ir štai imamas Muslim perduoda chadisą nuo sahabi, vardu Muavija ibnul Hakim al Sulemi. Tai yra absoliučiai patikimas chadisas. Jame pasakojama, kad kartą Muavijos vergė išėjo į dykumą ganyti ėriukų ir vieną ėriuką nutvėrė vilkas. Po to vergė grįžo ir papasakojo Muavijai apie tai, kas nutiko. Jis supyko ir įtūžo, todėl trenkė delnu jai per veidą. Po to, kai jis nusiramino ir grįžo į protą, suprato, kad jis padarė didelę klaidą  trenkdamas vergei į veidą. Tai yra draudžiama islame. Ir štai Muavija nuėjo pas pranašą, taika ir Allah palaiminimas jam, tam kad papasakoti kas nutiko. Be to jis norėjo išpirkti savo kaltę. Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, išklausęs Muavijos, suprato iš jo žodžių, kad Muavija (tegul bus Allah patenkintas juo)ketina ją atleisti nuo vergovės t.y suteikti vergei laisvę. Visgi Muavija norėjo įsitikinti ar ta vergė yra tikinčioji ar ne. Nes islame yra uždrausta atleisti nuo vergovės netikinčiuosius. Apie tai Aukščiausiasis Allah sako:

 ..jeigu jūs norite išlaisvinkite iš vergovės vergus, tačiau tas vergas turi būti tikinčiuoju.

Dėl to pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, įsakė atvesti pas jį tą vergę. Ir kai ją atvedė, pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, jos paklausė :

 „ Kas aš?“ (arabiškai: men ena?). Ji atsakė:

 „ Tu-Allah pasiuntinys“ (arabiškai :enta rasull Ullah“), tada jos paklausė :

 „ Kur yra Allah?“ (arabiškai: aina Allah?) ir ji atsakė:

 „ Danguje“ (arabiškai:  fy samee).

Po to, pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė Muavijai: „ Išlaisvink ją, nes iš tiesų, ji yra tikinčioji“.

Kai kurie neapsišvietę musulmonai, mėgstantys aiškinti chadisų ir ajatų (Korano eilučių) reikšmę, išgirdę šį chadisą sako: „ Ne, ne šitas chadisas yra netinkamas“. O yra netgi tokių, kurie sako, kad tai iš viso ne chadisas! Apsaugok Viešpatie! Visa uma pripažįsta, kad Muslim chadisai yra visi patikimi, o šitas neišmanėlis sako, kad tai iš viso ne chadisas.Apsaugok Viešpatie! O jeigu paklausi kodėl netinkamas? Jie atsako, kad pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kreipėsi į tą vergę pagal jos proto lygį. Apsaugok Viešpatie! Štai iki ko privedė neišprusimas. Jie sako, tarsi pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, patvirtina netikrovę. Tarsi tai ką pasakė vergė yra netiesa. Apsaugok Viešpatie! Tarsi pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, ieškojo patvirtinimo. Vadinasi negana to, kad nuslėpė tiesą, bet dar ir giria šitą melą. Tarsi pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakydamas žodžius: „ Išlaisvink ją ,nes ji iš ties yra tikinčioji“ pagyrė ją už melą. Apsaugok Viešpatie! Štai matote, tokie žmonės  netgi šmeižia pranašą, taika ir Allah palaiminimas jam.

Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, niekada nepatvirtino melo. Netgi tada, kai pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, juokaudavo, jis visada juokaudavo tiesos žodžiais.