2017-03-06

Dešimt dalykų anuliuojančių islamąMusulmonas turi žinoti, kad Allah įpareigojo visus Savo tarnus priimti islamą, tvirtai laikytis jo ir saugotis visų dalykų, kurie prieštarauja jam. Allah atsiuntė Savo pasiuntinį Muchamedą (taika ir Allah palaiminimas jam) kviesti visus žmones į islamą, pranešdamas mums, kad bet kuris, kuris seka juos yra palaimintas ir bet kuris, kuris nusisuka nuo jo, yra paklydęs. Allah įspėjo mus daugelyje Korano ajatų apie dalykus, kurie išveda iš islamo, taip pat kaip ir apie visas kitas poliateizmo (Širkas) ir netikėjimo (Kufr) rūšis.

Islamo mokslininkai, tegul Allah bus jais patenkintas, tai paminėjo savo veikalų skyriuose apie „Išstojimo taisyklės“, kad musulmonai gali išeiti iš savo religijos dėl skirtingų religiją anuliuojančių priežasčių, kurios padaro jo gyvybę ir turtą leistinais (atimti) bei kurios priverčia jį palikti islamą.
Vieni iš labiausiai pavojingų ir dažniausiai pasitaikančių dalykų, kurie anuliuoja islamą, yra šie dešimt (1), kurių santraupą paminesime dabar tam, kad galėtumėt jų vengti ir įspėti kitus, tikėdamiesi, kad Allah apsaugos ir apgins mus nuo jų. Mes taip pat paminėsime po to keletą trumpų paaiškinimų.

1. Širkas - partnerystės pridėjimas Allah garbinime.

Allah sako:

„Iš tiesų, Allah neatleidžia garbinime partnerių susiejimo su Juo (Širko), bet atleidžia tai, kas yra mažiau nei tai, tam kam Jis panori.“

                                              (Koranas, Sura Nora:116)

Ir Jis sako:

„Iš tiesų, tas kuris  garbinime sumaišė partnerius (atliko Širk) su Allah, tam Rojus bus uždraustas ir galutinė jo pribuvimo vieta bus Pragaro ugnis. Ir nusidėjėliai negaus jokios pagalbos Pragare.“

                                              (Koranas, Sura Al Maidah:72)

Šiam skyriui priklauso garbinimas ir šaukimasis mirusiųjų, ieškojimas jų pagalbos, prisiekimas jų vardu ir gyvulių aukojimas jiems.

2. Bet kuris, kas įterpia tarpininkus, tarp savęs ir Allah, prašydamas tarpininkauti jų vardu, pasikliaudamas jais, tas atliko netikėjimo aktą. Tokia yra vieninga islamo mokslininkų nuomonė.

3. Bet kas, kas nelaiko daugiadievių netikinčiaisiais arba abejoja dėl jų netikėjimo arba mano, kad jų tikėjimo būdas yra teisingas, tas atliko netikėjimo aktą.

4. Bet kas, kas tiki, kad kitas mokymas nei pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) yra labiau išbaigtas ir nuosprendžiai yra geresni nei jo (taika ir Allah palaiminimas jam) nuosprendžiai, t.y. taip kaip kad tokie, kurie išaukština Tahūd, netikras dievybes ir religijas, tada tas yra netikintysis.

5. Bet kuris, kas nekenčia to, su kuo Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) atėjo, netgi jeigu jis tai ir praktikuoja, tapo netikinčiuoju, nes Allah tai patvirtina sakydamas:

„Tai yra dėl to, kad jie nemėgsta to, ką Allah atsiuntė, todėl Jis anuliavo jų gerus darbus.“

                                            (Koranas, Sura Muhamed:9)

6. Bet kas, kas juokiasi ar menkina/tyčiojasi iš bet kurios Pasiuntinio religijos dalies, iš jos apdovanojimų/atlygių ar bausmių, tas atliko netikėjimo aktą. Šito įrodymas yra Allah pareiškimas:„Sakyk: Ar tai buvo Allah ir Jo Suros ir Jo Pasiuntinys, kad tai jus privertė juoktis?Neatsiprašinėkite, jūs puolėte į netikėjimą po to, kai turėjote tikėjimą.“

                                            (Koranas, Sura Bakara:102)

7. Burtai/raganavimas, tam priklauso ir visos rūšies magiški žaidimai, kurie priverčia asmenį nekęsti (sarf) (2) arba mylėti (3) kažką arba ką nors. Taigi, tas kuris atlieka bet ką iš šių veiksmų arba mėgaujasi tai darydamas, tas atliko netikėjimo veiksmą. Tam įrodymas yra šis Allah pareiškimas:

„Ir nei vienas iš šių dviejų angelų, nieko nemokė prieš tai nesakydami: 'Mes - tik išbandymas, tad nebūk netikintis!'.“ 
     
                                            (Koranas, Sura Bakara:102)

8. Pagalbos ir rėmimo suteikimas daugiadieviams kovojantiems prieš musulmonus. Įrodymas yra Allah pareiškime:

„Ir bet kuris iš jūsų, kas paims juos (t.y. netikinčiuosius) sau į patarėjus ir ginėjus, tai iš tikrųjų tas yra toks pat kaip ir jie. Iš tiesų Allah neveda tiesos keliu neteisingų (4) žmonių.“
                                           
                                            (Koranas, Sura Maidah :51)

9.Bet kas, kuris tiki, kad kai kurie žmonės yra atleisti nuo Šarijos (Muchamedo nustatytų istatymu apie islamą), tai tas yra netikinysis, nes Allah sako:

„Ir bet kas, kas ieško kitos Religijos nei islamo, tai niekada nebus priimta iš jo ir  po mirties jis bus pralaimėjusiųjų tarpe.“
                                           
                                           (Koranas, Sura Al-Imran :85)

10.Nusisukimas nuo Allah Religijos, nesimokymas  arba nepraktikavimas jos, yra netikėjimo aktas. Šito įrodymas yra Allah pareiškimas:

"Kas yra neteisingesnis(5) už tą,kuriam buvo priminti(6) jo Viešpaties ženklai ,o jis nuo jų nusigręžė(7)?Iš tiesų Mes atkeršysim(8)nusidėjėliams!"

                                             (Koranas, Sura As-Sadžda:22)

Nėra jokio skirtumo, ar  vienas iš šių islamą anuliuojančių veiksmų yra atliekamas juokaujant, rimtai ar iš baimės. Tačiau tam, kuris atliko šiuos veiksmus per prievartą, yra atleistina. Visi šie dešimt punktų yra iš labiausiai pavojingų ir dažniausiai pasitaikančių. Todėl, musulmonai privalo baimintis ir laikytis atokiai nuo šių veiksmų, bijodami juos atlikti.

Ketvirtam islamą anuliuojančiam punktui priklauso ir tie, kurie tiki, kad žmonių sukurti įstatymai ir konstitucija  yra geresni nei Šarijos įstatymai islame.

Arba tie, kurie tiki, kad  dvidešimtajame amžiuje yra neteisinga įgyvendinti islamo įstatymus.

Arba, kad tai yra musulmonų atsilikimo priežastis.

Ketvirtam punktui taip pat priklauso ir tie, kurie mano, kad kai kurie Allah įstatymai, tokie kaip rankos nukirtimas vagiui arba užmėtymas akmenimis už svetimavimą, nėra tinkami šiai moderniai erai.

Šiai kategorijai priklauso ir tie, kurie tiki, kad yra leidžiama valdyti pagal kitus įstatymus nei Allah Įstatymai (Šarija) jų klausimuose ir sąveikose, baudžiamuosiuose įstatymuose ir taip toliau, netgi, jeigu jis ir netiki, kad tai yra geriau nei Šarijos valdymas. 
Tai tampa nuodėme nuo tada, kai jis padaro leidžiamu tai, ką Allah padarė draudžiamu, pagal vieningą islamo mokslininkų nuosprendį. Bet kas, kuris padaro leidžiamu tai, ką Allah uždraudė, tai ką kiekvienas būtinai turi žinoti, tokius dalykus kaip sanguliavimas, alkoholis, procentų ėmimas ir valdymas pagal kitus įstatymus nei Allah, tada tas yra netikintysis, remiantis vieningu islamo mokslininkų nuosprendžiu.

Mes ieškome prieglobsčio pas Allah nuo visų šių dalykų, kurie užtraukia Jo Pyktį ir skausmingą bausmę. Tegul būna taika ir Allah palaiminimas geriausiam iš Jo kūrinių, Muchamedui.

Šaltinis :Navakid ul Islam, imamas Abdul Azyz bin Baaz
anglų k." Things that invalidate islam " alifta.net

Paaiškinimai:

1. Tai paminėjo šeichas ir imamas Muchamedas bin Abdul Vahab ir kiti islamo mokslininkai, tegul bus Allah jais visais patenkintas.
2. Sarf: burtų atlikimo veiksmas, kuris daromas tam, kad atitraukti žmogų nuo jo aistros, pavyzdžiui, tokios kaip priversti vyrą paliktį jo mylimą žmoną ir mylėti kitą.
3. Atf: burtų veiksmas daromas tam, kad priversti žmogų daryti tai, ko jis netrokšta, naudojant šėtoniškus metodus.
4. Dalimūn (nusikaltėliai), čia kalbama apie netikinčiuosius.
5. Reiškia: “Nėra nieko kito, kas padarė daugiau blogio...“
6. Tadh-kyr (priminimas) reiškia: „Įspėti ir atkreipti kieno nors dėmesį į tai, kas turi būti priminta.“
7. Iraad (nusisukimas) reiškia: „Susilaikyti ir atsukti nugarą/nusigręžti.“
8. Intikaam (kerštas, atpildo ieškojimas) reiškia: „Griežtas/rūstus atsakas į tai, kas buvo prieš tai padaryta“.