2018-03-14

Tikėjimo pagrindai 2 dalis,1 poskyris


Tikėjimas Į Allah

Tikėjimas į Didijį ir Visagalį Allah yra pats pirmiausias ir pats svarbiausias Tikėjimo(Iman) stulpas.Jis turi svarbiausią reikšmę ir yra pagrindas visiems kitiems likusiems stulpams t.y tikėjimą į Angelus,Dieviškas Knygas,Pranašus,Teismo Dieną ir gėrio bei blogio lemtį.Visi šie stulpai yra ištakos iš tikėjimo į Allah.Jie remiasi į šį tikėjimą ir yra jo pagrindas.


Tikėjimo į Allah esmė yra absoliutus širdies įsitikinimas,kad:


        **** Tik Allah yra Vienintelis Viešpats ****
        **** Tik Allah yra Vienintelis,kuris yra vertas garbinimo ****
        **** Tik Allah yra Vienintelis,kuris turi Dieviškus vardus ir Savybes ****


Šie trys pagrindiniai širdies įsitikinimai, kartu sudaro Viendievystės esmę-Tauhydą,būtent jis yra pagrindas, kuriuo paremtas yra visas tikėjimas.
Islamas-tai yra grynos (švarios)Viendievystės religija,kadangi ji remiasi tuo,kad Allah valdo viską kas egzistuoja ir atlieka Savo sumanymus Vienas,be jokių kitokių partnerių ir padėjėjų.Taip pat ,kad Jis Vienas turi Dievišką Esybę ir Dieviškus Vardus ir Savybes ir neturi Sau lygių ir taip pat tuo,kad tik Jis Vienas vertas garbinimo ir idealizavimo ir neturi į Save panašių.
Iš viso to,kas auksčiau paminėta,tampa aišku ,kad Viendievystė-Tauhydas,su kuriuo atėjo pranašai ir Allah pasiuntiniai,susideda iš trijų dalių:


1.Viendievystė viešpatavime(Tauhydas Rububyja)-tai pripažįnimas,kad tik Aukščiausiasis Allah yra Viešpats,Karalius,Kūrėjas ir Valdytojas viso ko, kas egzistuoja.Jis dovanoja gyvenimą ir numarina,atneša naudą ir kenkia,yra Vienintelis,kuris atsako į maldas sunkiomis minutėm,turi absoliučią valdžią viskam ,pilnai valdo gėrį ir tik nuo Jo priklauso visi reikalai ir niekas nesidalina su Juo šia valdžia.


2.Viendievystė dieviškume(Tauhydas Uliuchyja)-tai pašventimas visų garbinimo būdų,tokių kaip nusižeminimas(zul),nuolankumas(hudu),meilė(mahaba),susitaikymas(hušu),garbinamieji nusilenkimai(ruku) ir žemiškieji nusilenkimai(sudžiūd),gyvulio aukojimas(zabh) ir įžadai(nazr) tik vieninteliam Allah,nepridedant Jam jokių partnerių.


3.Viendievystė Dieviškų Vardų ir Savybių turėjime(Tauhydas asma va syfat)-tai reiškia pripažinimas visų Aukščiausiojo Allah Vardų ir Savybių,kuriomis Jis apibūdino Save Korane arba žodžiais Savo pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam,patikimoje Sunoje.

Tai yra, bet koks Jo trūkumų neigimas ir neigimas, bet koks Jo kūrinių ar pranašų panašumo į tai,kas tik Jam yra būdinga.
Tai yra pripažįnimas,kad tik Allah žino apie viską ir sugeba bet ką,kad Jis-Gyvas ir Palaiko gyvenimą ir kad Jo neapima nei snaudulys ,nei miegas.Jo Valia nepaveikiamai įvykdoma ir Jo Išmintis yra begalinė.

Jis -Girdintis,Matantis,Gailestingas,Atleidžiantis.Jis iškilo virš Sosto ir valdo Savo karalyste.

Jis-Valdovas,Šventas,Tyras,Globojantis,Saugantis,
Visagalis,Galingas,Išdidus.

Kilnus yra Allah ir nutolęs nuo visko,kas priskiriama Jam į pagalbininkus.Tai yra tik keletas iš Jo gražiųjų Vardų ir aukščiausiųjų Savybių.
Kiekviena iš šių trijų dalių yra patvirtinta su daugybę įrodymų Korane ir Sunoje.


Koranas yra pilnai pašvęstas Viendievystėj ir kalba apie Jo reikalavimus ir pažadėta už tai atlygį,o taip pat apie daugiadievystę, jos pasekėjus ir jiems paruoštus atlyginimus.


Šias tris viendievystės dalis islamo mokslininkai išvedė iš Korano tekstų ir Sunos.Kruopšti ir daugiapusė  Šarijos tekstų analizė leido įsisąmoninti religijos tiesą,kurios esmė yra tame,kad Viendievystė,kurios yra reikalaujama iš vergų,tai -tikėjimas į tai,kad Allah yra Vienintelis Viešpats,Vienintelis vertas garbinimo ir Vienintelis,Kuris turi Dieviškus Vardus ir Savybes.

Tas,kuris viso to  nepripažįsta ,tas- nėra tikintysis.

šaltinis:
https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_2/

Tikėjimo pagrindai 1-os dalies pabaiga


TIKĖJIMAS IŠ ŠIRDIES


Mes jau paminėjome apie tai,kad Allah garbinimas pasireiškia žodžiuose,darbuose ir įsitikinimuose.Pradėsime nuo paaiškinimo,ką Allah įsakė kiekvienam žmogui būti įsitikinusiu.
Aukščiausiasis Allah įsakė mums įtikėti Juo:

" O tie,kurie įtikėjote!Tikėkite Allah..." (Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

"Nėra palaimos tame,kad jūs atsuktumėte savo veidus į rytus ir vakarus,bet palaimintas tas,kuris įtikėjo Allah,Jo angelus,Jo Raštu ir Jo pasiuntiniais ..." (Koranas,sura Karvė,177 ajatas)

"Pranašas ir tikintieji patikėjo tuo,kas buvo pasiųsta jam nuo Viešpties.Visi įtikėjo Allah, Jo angelais, Jo Raštu ir Jo Pasiuntiniais...." (Koranas,sura Karvė,285 ajatas)

"Tas,kuris netiki  Allah,Jo angelais,Jo Raštais,Jo pasiuntiniais ir Paskutine Diena,yra papuolęs į gilų paklydimą."(Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

 Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam,pranešė mums apie tai,juk Tikėjimo(Iman)esmė yra tame,kad žmogus iš širdies tiki į šešetą dalykų.

Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė:
"Tikėjimo esmė susideda iš to,kad tu tikėtum Allah ir Jo angelais ir Jo Raštu ir Jo pranašais ir Paskutine Diena,o taip pat,kad  tu tikėtum lemtimi tiek gera, tiek bloga."

Tokiu būdu,įsitikinusi širdis susideda iš sekančių dalykų:
1.Tikėjimas Allah
2.Tikėjimas Jo angelais
3.Tikėjimas Jo Raštu
4.Tikėjimas Jo pasiuntiniais
5.Tikėjimas Teismo diena
6.Tikėjimas lemtimi su jos gėriu ir blogiu.

Arabų kalboje veiksmažodis "akada",šaknis kurio susideda iš raidės "ain","kaf" ir "dal" ,perduoda skirtingas reikšmes,turinčias sąsajas su tokiais dalykais,kaip "apsisprendimas","užsispyrimas" ir "tvirtumas".
Kalbant apie bendrašaknį su juo žodį "akyda" ,tai - specialus terminas,kuris reiškia viską ,kas susiję su religija,tai kas yra žmogui žinoma ir kuo jis yra įsitikinęs.
Visų šių žinių  ir širdies įsitikinimų ratas yra taip pat vadinamas "religijos pagrindais".
Tai  vadinama "religijos pagrindais" dar ir dėl to,kad atsakydamas į angelo Džibrylio(Gabrieliaus),taika jam,klausimus apie tikėjimą,Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,paminėjo šiuos šešius jos pagrindus,būtent:tikėjimas Allah,Jo angelais,Jo Raštu,Jo pranašais,Paskutine diena ir gėrio bei blogio lemtimi.

šaltinis:
https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_1/

2018-01-16

Tikėjimo pagrindai 1 dalisALLAH RELIGIJA-ISLAMAS

Aukščiausiasis Allah-Kūrėjas,Sutvėrėjas,Žinantis ,Išmintingas-dėka visą Savo apimančio Žinojimo,Savo Išminties ir Savo Visagalybės,Jis sukūrė šitą didingą Visatą ir nustatė joje tvarką,tam kad suteikti  gyvenimui Savo dievišką sumanymą,o ne šiaip sau ir ne dėl pasilinksminimo.
Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Ne iš pasilinksminimo Mes sukūrėme Dangų,Žemę ir tai,kas tarp jų.Mes sukūrėmę juos tik dėl tiesos,bet dauguma jų nežino apie tai."(Koranas,44:38,39)

Aukščiausiasis sukūrė džinus ir žmones ir pranešė apie didžią išmintį ir kilnius jų sukūrimo tikslus.

" Aš sukūriau džinus ir žmones tik dėl to,kad jie Mane garbintų.Man nereikia iš  jų jokios dalies ir nereikia ,kad jie Mane maitintų ."(Koranas 51:56-58)

"O žmonės!Garbinkite savo Viešpatį-Kuris sukūrė jus iš tų,kurie gyveno iki jūsų atsiradimo ir galbūt,jūs tapsite dievobaimingi;Kuris sukūrė jums žemę guoliu, o dangų-gaubtu jums,Kuris išvedė iš dangaus vandenį ir užaugino žemėj vaisius jums maitintis.Nepriskirkite Allah Jam lygių,sąmoningai žinodami,kad nėra nieko Jam lygaus." (Koranas,2:21-22)

Viešpats parodė didžiausią malonę tame,kad palengvino ir padėjo žmogui suprasti tiesą.Tiesą ,kad  Allah yra -Kūrėjas visko kas egzistuoja.Tiesa ,kad žmogus sukurtas tik tam,kad garbintų vienintelį Allah.Šitas palengvinimas ir pagalba žmogui susideda iš sekančių punktų:

1.Allah sukūrė žmogų su įgimtomis sąvybėmis,kurių dėka jis pasirengęs priimti Allah religiją.Ir jeigu žmogus nebūtų kitų žmonių įtakoje,tai be abejonės jis sektų jame įdiegtu instinktu.Vis dėlto,koks nors žmogiškas trūkumas arba polinkis sekti  vienokius ar kitokius žmones,atskiria jį nuo to instinkto.

Aukščiausiais Allah pasakė:
"Atgręžk nuoširdžiai savo veidą į religiją.Tai yra įgimta savybė, kurią Allah sukūrė žmonėse.Nedera keisti to,ką sukūrė Allah.Toks yra tikras tikėjimas,tik dauguma žmonių to nežino."(Koranas,30:30)

Abu Huraira pasakojo,kad Pranašas,taika ir Allah palaiminimas Jam,pasakė:

"Kiekvienas žmogus gimsta su įgimtu jam polinkiu garbinti vienintelį Allah,o jo tėvai padaro jį žydu,krikščioniu arba ugnies garbintoju.Juk ir gyvūnai gimdo vaikelius nesugadintus ir nepažeistus.Ar matėte,kad kas nors iš jų gimtu su nupjauta nosimi?"
Po to Abu Hureira parecitavo Aukščiausiojo žodžius : " Tai savybė,kurią Allah davė žmonėms." (Al Bukhari 1359,1385,Muslim 2658.)

Pranašas pasakė: " Aukščiausiasis ir Visagalis Allah paliepė man išmokinti jus to,ką Jis šiandien išmokino mane ir to,ko jūs nežinote:

 " Visas turtas, kuriuo Aš apdovanojau Savo vergus,yra jiems leistinas.Aš sukūriau visus Savo vergus nuolankiais Man.Bet pas juos atėjo šėtonai ir atitolino juos nuo jų religijos,uždraudė jiems tai,ką Aš jiems leidau ir liepė jiems garbinti šalia Manęs netikras dievybes,neturėdami tam jokių įrodymų...." Muslim 4/2197

2.Allah apdovanojo žmogų protu.Žmogus sugeba proto dėka suvokti ir mąstyti apie supančius  jį ženklus.Bet kuris ,kas turi protą,tas kuris pamąsto apie šviesą ir dangų,apie žemę,kuri randasi visatoj,apie žvaigždes,planetas ir visą apimančią tvarką,kuri nustatyta visatoje,kuriai paklūsta visa kas egzistuoja,nedviprasmiškai supras,kad visata turi Visagalį ir Neprilygstama Kūrėją,Kuris sukūrė ir valdo ją.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Mes parodysim jiems Savo ženklus žemėje ir juose pačiuose,pakol jie nesupras,kad tai yra tiesa.Nejaugi,neužtenka to,kad tavo Viešpats yra Liudytojas, bet kurio dalyko?"
(Koranas 39:53)

3.Allah pasiuntė žmonėms pasiuntinius,kurie pasakojo žmonėms apie tai,koks yra Allah,tai kad tik Jis Vienas vertas garbinimo ir kokiu būdu reikia garbinti Aukščiausiąjį.Kitaip tariant jie išaiškino žmonėms religiją.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Mes pasiuntėme į kiekvieną tautą pasiuntinį(tam, kad jie pasakytų jiems): "Garbinkite Allah ir venkite netikrų dievų." (Koranas,16:36)

Allah taip pat pasakė:

"Mes nepasiuntėm iki tavęs nei vieno pasiuntinio,neįdiegę jam: "Nėra kitos dievybės vertos garbinimo,išskyrus Mane.Taigi,garbinkite Mane." (Koranas,21:25)

Ir būtent per Savo pasiuntinius Aukščiausiasis Allah pranešė žmonėms, kokiu būdu Jo kūriniai privalo Jį garbinti.

Garbinimas-tai supratimas,apjungiantis visus žodžius ir darbus,tiek atvirus, tiek paslėptus ir taip pat įsitikinimus,kuriuos myli Allah ir yra jais patenkintas.Ir pranešė Allah mums apie tai,kokius žodžius,darbus ir įsitikinimus Jis myli,atsiūsdamas įsakymus ir draudimus pateiktus Korane ir Sunoje.
Religija-tai yra  garbinimo taisyklių rinkinys skirtas Vieninteliam Allah.

Ir pavadino Allah Savo religija- Islamu:

"Iš tiesų,Allah religija yra Islamas." (Koranas,3:19)

"Nei iš vieno,kuris ieško kitos religijos nei Islamas, niekada tai nebus priimta ir Paskutiniame gyvenime jis atsidurs nelaimėlių tarpe." (Koranas,3:85)

Allah Pasiuntinys pasakė:

" Islamo esmė yra tame,kad tu paliudytum,kad nėra kitos dievybės vertos garbinti,išskyrus Allah ir kad Muchamedas -Allah Pasiuntinys,atlik maldas,duok Zakatą,laikykis pasninko Ramadano mėnesį ir atlik Hadž į Namą-jeigu sugebėsi tai padaryti." (Muslim,8)(vertėjo past.Namą t.y Kabą)

Ir pavadino Allah Savo religija tikėjimu-Iman:

"O tie,kuri įtikėjote!Tikėkite Allah,Jo Pranašu ir Raštu,kurį Jis atsiuntė Savo Pasiuntiniui ir Raštais,kuriuos Jis atsiuntė prieš tai." (Koranas,4:136)

Ir pasakė Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam,:

" Tikėjimas susideda iš daugiau nei septyniasdešimt atšakų ir geriausi iš jų yra: liudijimas,kad nėra jokio kito dievo verto garbinimo išskyrus Allah(le iliaha illallah),o menkiausias :pašalinimas iš kelio tai,kas gali pakenkti žmonėms ir gėdijimasis kilęs iš tikėjimo."

Šį chadisą perdavė Al Bukhari 9,Muslim 35,Abu Davūd 4676,At Tirmizi 2614,An Nasai 8/110,Ibn Madžak 57.Šeichas Albani pavadino šį chadisą patikimu.Žiūrėti "Miškat al Masabih."


Paklausė  Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam, vieną iš savo genčių :

"Ar jūs žinote,kas yra tikėjimas tik į vieną Allah? " .Jie pasakė : " Allah ir Jo Pasiuntinys žino apie tai geriausiai."
Tada Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam ,pasakė :

" Tai -liudijimas,kad nėra kito dievo verto garbinti,išskyrus Allah ir kad Muchamedas-Allah Pasiuntinys,Zakato mokėjimas,pasninkavimas Ramadano mėnesį ir mokėjimas penktosios dalies karinio grobio." Al Bukchari 53,Muslim 17.

versta iš rusų k.
šaltinis:daura.com/vtoroy kurs po izucheniu edinobojiya