2016-02-24

Iš kur sužinoti apie nematomą pasaulį?

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Pasaulis susideda iš dviejų dalių: nematomas ir matomas.Nematomas pasaulis yra tas, kurio mes nematome, tačiau žinome apie jį iš Korano ir Sunos. Aukščiausiasis
Allah, angelai, džinai, Rojus, kapas, teismo diena - visa tai yra nematomas pasaulis. Negalima lyginti nematomo pasaulio su matomu. Apie nematomą pasaulį sužinome tik iš Korano ir patikimos sunos! Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie gauna tik tai iš Jo žinių, ką Jis panori.” (Koranas, 2:255)
Mes - žmonės, galime sužinoti tik tai, apie ką panorės Aukščiausiasis Allah. Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Nesek to, apie ką tu nežinai. Iš tikrųjų, klausa, regėjimas ir širdis - jie visi bus pašaukti atsiskaitymui.” (Koranas,17:36)
Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė:
“Sakyk: ”Mano Viešpats uždraudė šlykščiai elgtis - tiek viešai, tiek slaptai, daryti nuodėmes, piktadarystes be jokios teisės, priskirti Allah bendrininkus, apie ką Jis neatsiuntė jokio įrodymo, ir kalbėti apie Allah tai, ko jūs nežinote.” (Koranas, 7:33)
Aukščiausiasis Allah tau uždraudė kalbėti apie tai, ko tu nežinai. Mes galime žinoti tik tai, apie ką panorėjo, kad  žinotume Allah. Iš kur mes galime žinoti apie Sostą, apie tai kaip iškilo Aukščiausiasis Allah, apie rankas Aukščiausiojo Allah ir taip toliau? Aukščiausiasis Allah papasakojo mums apie visa tai Korane. Jis pasakė, kad jos yra ir mes tuo tikime, taip kaip tuo tikėjo teisingieji pirmtakai (past., pirmos trys kartos po pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, mirties).

Kartą vienas žmogus uždavė klausimą imamui Malikui: ”Aukščiausiasis Allah sako:
“Gailestingasis iškilo virš Sosto.” (Koranas, 20:5) Kaip Jis iškilo?”
Imamas Malik nuleido galvą, paskui užsidengė, o po to, pakėlęs galvą, pasakė: “Iškylimas nėra nežinomas, o štai “kaip” - tai nesuvokiama. Tikėti tuo yra būtina, o klausti “kaip” yra naujovės įvedimas.”
Šarh Suna”, 664; Baichaki “Asma va Sifat”, 867. Hafizas ibn Hadžr “Fath val Bari” 13/407; Isnad Džeiyd”. Perdavė Ad-Darami “ar-Rijad al-Džahmyja’’, 104; ibn Abd val Bar “At-Tamhid”, 7/151. Ir panašūs perdavimai yra nuo Rabi’a (Šeichas Malik) ir nuo Ummu Salamos.

Koks yra skirtumas tarp Muchkam ir Mutašabich ajatų?

Muchkam - tai yra reikšmė to, kas yra suprantama. Mutašabich - tai yra neaišku, kokiu būdu kas nors vyksta. Pavyzdžiui, mes pasakysime: “Atėjo Muchamedas.” Reikšmė šio sakinio aiški (muchkam). Visi supratome, kad Muchamedas atėjo. Išgirdę žodį “atėjo”, niekas iš mūsų nepagalvojo, kad jis, pavyzdžiui, išsimaudė arba pavalgė. Jeigu kas nors paklaus: ”Kokiu būdu Muchamedas atėjo?”, galima paprastai atsakyti: ”Atsikelk, eik ir pažiūrėk”. Arba galima pasakyti: “Pameni, vakar atėjo Mustafa, tai štai Muchamedas atėjo irgi lygiai taip pat.” Tai reikškia, galima palyginti Muchamedo atėjimą su Mustafos atėjimu.
Aukščiausiasis Allah sako:
“Ir tavo Viešpats ateis su angelais, išsirikiavusiais eilėmis.” (Koranas, 89:22)
Šio ajato reikšmė suprantama (muchkam). Kai kas gali pasakyti: ”Šis ajatas neturi reikšmės.” Tada, kodėl Aukščiausiasis Allah pasiuntė mums tai, apie ką mes nesuprantame? Ir kai tas ajatas buvo atsiūstas pranašui Muchamedui (taika ir Allah palaiminimas jam), jeigu jis jo nebūtų supratęs, argi nebūtų paklausęs reikšmės šio ajato? Ir kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) skaitė šį ajatą savo bendražygiams, jeigu jie nebūtų supratę, argi jie nebūtų paklausę apie tai pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam)? O mes žinome iš sunos, jog kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) mokino savo bendražygius ir kai šie nesuprato nors vienos raidės, tai iš karto klausdavo. Kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) perskaitė jiems šį ajatą:
“Ir tavo Viešpats ateis su angelais, išsirikiavusiais eilėmis”.(Koranas, 89:22)
Bendražygiai neklausinėjo jo, nes jiems buvo aiški šio ajato reikšmė. Kita vertus, kai kas gali paklausti: ”O kokiu būdu ateis Aukščiausiasis Allah?”. Mes atsakysime: ”Mes nežinome apie tai, nes nematėme ir todėl neturime su kuo palyginti, o Jis mums apie tai nepasakė/nepranešė.” Aukščiausiasis Allah pranešė mums apie tai, kad Jis ateis Teismo Dieną, nors Jis ir nepasakojo,kaip tai įvyks. Toks yra įsitikinimas visų pranašų ir jų bendražygių! Toks įsitikinimas imamo Abu Hanifos, imamo Aš-Šafi, imamo Maliko, imamo Achmedo ir kitų ahlius suna val-džama mokslininkų.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Alif. Liam. Ra. Tai - Raštas, ajatai, kurie yra aiškiai išdėstyti (muchkam), o paskui išaiškinti Išmintingojo, Matančiojo.” (Koranas, 11:1)
Kitame ajate:
“Allah atsiuntė geriausius pasakojimus - Raštus, kurio ajatai sutampa (mutašabich) ir kartojasi.” (Koranas, 39:23)
Kitame ajate:
“Jis - Tas, Kuris atsiuntė tau Raštą, kuriame yra aiškiai išdėstyti ajatai (muchkam), sudarantys Rašto pagrindą, o taip pat ir kiti ajatai, kurie yra neaiškūs (mutašabich). Tie, kurių širdys krypsta į šalį, seka neaiškiais (mutašabich) ajatais, norėdami pasėti sąmyšį ir prisikasti prie paaiškinimo, nors aiškinimo nežino niekas, išskyrus Allah. O tie, kurie turi pagrindines žinias, sako: ”Mes patikėjome į Jį. Visa tai nuo mūsų Viešpaties.“ Bet pamokymus supranta tik tie, kurie turi proto.” (Koranas, 3:7)
Kaip susigaudyti tarp šių trijų ajatų? Visų pirma, visi Korano ajatai yra aiškiai išdėstyti (muchkam). Kita vertus, yra ajatų, kurių reikšmė yra aiški, bet kokiu būdu ir kas vyksta yra neaišku. Antra, būna taip, kad mes su jumis nežinome prasmės kokio nors ajato, bet vistiek šiame pasaulyje yra kas nors, kas žino tą reikšmę. Nėra taip, kad reikšmė kokio nors ajato būtų paslėpta nuo visų iš karto. Dėl to, Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jeigu jūs nežinote, tai paklauskite tų, kurie turi žinių.” (Koranas,16:43)

Žodis “Mutašabich” turi dvi reikšmes: pirma - sutapimas, antra - neaiškus. Pavyzdžiui, Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie pasakė: “ Pasimelsk už mus savo Viešpačiui, tam kad Jis paaiškintų mums, kokia ji, juk karvės atrodo mums panašios viena į kitą (mutašabich).” (Koranas, 2:70)
O kalbant apie antrąją prasmę žodžio “Mutašabich”, tai Allah sako:
“Jis yra Tas, Kuris atsiuntė tau Raštą, kuriame yra aiškiai išdėstyti ajatai (muchkam), sudarantys pagrindą rašto, o taip pat kiti ajatai, kurie yra neaiškūs (mutašabich).” (Koranas, 3:7)
Tai reiškia, kad pavidalas atributų mums yra neiškus. Mes paliekame šį klausimą, nesigilindami į jį. Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie pasiekia žinias iš Jo tik tas, kurias Jis panori.” (Koranas, 2:255)
Aukščiausiasis Allah nepanorėjo, kad mes žinotume pavidalą. Jis panorėjo, kad mes žinotume tik reikšmę. Dėl to, mes galime sužinoti apie nematomą pasaulį tik per Šarijos (past., islamo teisės) tekstus, t.y. Koraną ir Suną, o tai reiškia, kad čia nėra vietos išvedžiojimams.

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk


Viendievystė-tikėjimo malonumas


Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo


Tauhydas al Asma va sifat-tai toks viendievystės išpažinimo būdas, kurios pagalba tikintysis jaučia viendievystės malonumą.Aukščiausiasis Allah pasakė Korane:
„Allah bijosi tik tie iš Jo vergų tarpo, kurie turi žinių.“(Koranas,35:28)
Štai čia kyla klausimas: “ Apie ką konkrečiai tie žmonės turi turėti žinių?“
Apie fiziką, matematiką, chemija, astronomija, geografija?Ne!Jie-žinantys apie Aukščiausiąjį Allah.Bet kokios žinios, kurias kažkas turi ir jeigu tos žinios nedaro jo daugiau dievobaimingu, iš tikrųjų visiškai neatspindi jo(žmogaus )išminties.Tokiu atveju, kuomet žmonės, nors juos ir laiko žinančiais, negarbina Allah, mes galime pasakyti, kad jie - kvailiai.
Apie tai mums pranešė Aukščiausiasis Allah:
„Tiems, kurie neįtikėjo į savo Viešpatį, paruošti kankinimai Pragare.Kokia bloga ši vieta .Kai juos įmes ten, jie išgirs,kaip ji šniokščia kai verda.Ji pasiruošusi pratrūkti iš pykčio.Kas kartą, kai ten įmes grupę, jos sargai paklaus jų: “ Argi pas jus neatėjo įspėjantis pranešėjas?“. Jie atsakys:“Žinoma, įspėjantis pranešėjas atėjo pas mus, bet mes palaikėme jį melagiu ir pasakėme: “Allah nieko nesiuntė, o jūs tik vedate į didelį paklydimą“.Jie pasakys: „ Jeigu tik mes būtume paklausę ir turėję proto, tai nebūtume Liepsnos gyventojai.“(Koranas,67:6-10)

Tai reiškia , kad patys protingiausi žmonės šioje žemėje yra tie, kurie garbina Aukščiausiąjį Allah.O pačiu protingiausiu iš visų žmonių buvo Muchamedas(taika ir Allah palaiminimas jam).Dėl to, tas kuris turi proto, ruošiasi susitikti su Aukščiausiuoju Allah, išpažindamas viendievystę.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Niekas nėra Jam lygus, ir Jis-Girdintis,Matantis.“(Koranas,42:11)
Aukščiausiasis Allah aprašo Save šiame ajate, kad Jis-Girdintis, Matantis.O kitame ajate Aukščiausiasis Allah sako: 
„ Mes sukūrėme žmogų iš sumaišyto lašelio, paleisdami jį išbandymams ir padarėme jį girdinčiu ir matančiu.“(Koranas,76:2)
Aukščiausiasis Allah pasakė, kad Jis-Girdintis, Matantis ir pasakė apie žmogui , kad tas, taip pat yra girdintis, matantis.Kaip mums tada suprasti Jo Išskirtinumą varduose ir savybėse?Yra būtina pažiūrėti į skirtumą tarp žmogaus regėjimo ir klausos; ir Allah Regėjimo ir Klausos.
Kalbant apie žmogaus girdėjimą, tai kaip sako medikai, pats tolimiausias garsas,kurį gali išgirsti žmogus, tai yra laikrodžio tiksėjimas už 30 metrų atstumo.O ka sakyti apie Aukščiausiąjį Allah?Aukščiausiasis Allah,Kuris yra virš Sosto!Sostas aprėpia Jo Krėslą(Kursi), o Jo Krėslas aprėpia dausas ir žemę.
Kaip pasakė Aukščiausiasis:
„Jo Sostas apima padanges ir žemę.“(Koranas,2:255)
Allah pasiuntinys(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė: “Iš tikrųjų, palyginus septynias padanges ir septynios žemes su Al Kursi, (Krėslą) tai yra tarsi mažas žiedelis didžiulėje dykumoje.O Arša(Sostą)palyginus su Al Kursi(Krėslo)tai yra , kaip Al Kursi(Krėslas)prieš tą žiedelį.“ Perdavė ibn Abi Šeiba „Arš“,58;Al Baihaki „Al asmavu va sifat“ 862,Šeichas Albani pavadino chadisą patikimu.Žiūrėti „Silsilia as Sahiha“,109.

Kalbant apie pirmąjį dangų, tai Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Iš tikrųjų mes papuošėme artimiausią dangų šviestuvais“.(Koranas,67:5)
Vadinasi visos žvaigždės, kurios egzistuoja, yra tik pirmasis dangus.O ką tada kalbėti apie antrąjį, trečiąjį ir taip toliau,dangų?!O ką tada sakyti apie Krėslą(Al Kursi)?O ką sakyti apie Sostą(Arš)?Ir po viso to, ką mes sužinojome, mes matome Allah žodžius:
„Allah jau išgirdo moters žodžius, kuri ėmė su tavim ginčytis apie savo vyrą ir pasiskundė Allah.Allah girdėjo jūsų ginčą, nes Allah-Girdintis, Matantis.“(Koranas,58:1)
Aiša(tegul bus Allah ja patenkintas)pasakė apie šį įvykį: “Visos šlovės yra vertas tik Allah, kurio klausa aprėpia visus garsus!Prisiekiu Allah, aš buvau su juo viename kambaryje, tačiau jo žodžiai buvo paslėpti nuo manęs.“ Perdavė Al Bukchari „Al Mu‘aliak“ žr.“Fath ul Bari“ 13/372.Taip pat perdavė imamas Ahmad 6/46.

Aukščiausiasis Allah išgirdo iš septynerių padangių aukščio ir Didžiojo Sosto, ką kalbėjo toji moteris.Iš tikrųjų, mes kartais drovimės kalbėti apie ką nors negero prieš žmones.Tai kodėl mes nesigėdyjame To, Kuris girdi mus iš septynerių padangiu aukščio?Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Saugojate savo kalbas paslaptyje arba kalbate jas garsiai, Jis mato tai, kas širdyje.“(Koranas,67:13)
Kaip mes nesigėdyjame Allah,kalbėdami nešvankius dalykus apie ką nors, leisdami apkalbas?!Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
„Tegul tas, kuris tiki Allah ir Paskutiniąja diena, kalba tik gėrį arba tyli.“Al Bukchari 6018,Muslim 47.
Kodėl jis pasakė būtent „tiki Allah ir Paskutiniąja diena“?Todėl kad tas, kuris tiki į Allah,tiki, kad Aukščiausiasis Allah girdi iš septynerių padangių aukščio, niekada nepasakys ko nors blogo, neapkalbės savo brolio, nemeluos,neleis paskalų ir nekalbės nešvankių dalykų.Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
 
„Iš tikrųjų, koks nors žmogus gali pasakyti žodį, netgi nesuteikdamas tam jokios reikšmės, bet dėl kurio, jis bus įmestas į ugnį septyniasdešimčiai metų.“Tirmidi 2314
Allah pasiuntinys(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
"Iš tikrųjų, Allah turi devyniasdešimt devynis vardus-šimtas, be vieno- ir tas, kuris juos įsimins, įžengs į Rojų“. Al Bukchari 2736,Muslim 2677.

Čia aš užduosiu klausimą: ar Aukščiausiasis Allah turi tik devyniasdešimt devynis vardus?Ne!Aukščiausiasis Allah turi tiek vardų, kiek nei vienas apie tai nežino, visgi Jis pranešė mums tik devyniasdešimt devynis.Juk pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
“Jeigu tas, kurį apims nerimas arba liudesys,pasakys: “ O Allah, iš tikrųjų, aš-Tavo vergas, sūnus Tavo vergo ir sūnus Tavo vergės.Aš esu Tavo valdžioje, Tavo sprendimai man privalomi, o Tavo pateiktas nuosprendis-teisingas.Aš maldauju Tavęs, kiekvienu iš Tavo vardų, kuriais Tu pavadinai Save arba atsiuntei Savo Knygoje arba apreiškei kam nors tai iš savo kūrinių arba palikai jį  paslėptu nuo visų, išskyrus Tave; maldauju padaryti Koraną mano širdies pavasariu, šviesa mano krūtinėje ir priežastim panaikinančia mano liūdesį ir nutraukiančią mano nerimą!“, - tai Didysis ir Visagalis Allah būtinai išlaisvins jį nuo graudulio  ir pakeis jo liūdesį pakeis džiaugsmu.“ Žmonės pasakė: „ O Allah pasiuntinį!Ar mums reikia išmokti tuos žodžius?“ Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė: „ Žinoma.Tam, kuris juos išgirs, reikia juos išmokti.“Ahmad 1/391,ibn Hiban 3/972,At Tabarani 10352.Chadiso patikimumą patvirtino imamas al Hakim,Al Bagavi,hafizas Abdul Fadal Al Bagdadi,šeichul Islam ibn Taimyja,šeichas ibn Kajym ir šeichas Albani.

Kas yra pats turtingiausias?!Kas dovanoja išgyjimą?!Kas yra pats stipriausias?!Argi ne Aukščiausiasis Allah?!Dėl to yra perduodama, kad pranašo(taika ir Allah palaiminimas jam)bendražygiai bet kuriame savo veiksme, pirmiausia pasikliaudavo Aukščiausiuoju Allah, o paskui juos atlikdavo ir tai pasitarnaudavo gero rezultato gavimui.Netgi tada , kai jų sandalai suplyšdavo, jie pirmiausia sakydavo:“O Allah, padėk man pataisyti mano sandalus“ ir po to eidavo ieškoti ieškoti meistrų taisančių apavą.Mūsu laikais daroma visiškai atvirkščiai!Iš pradžių žmonės ieško kaip išspręsti problemą, o tik paskui kreipiasi į Aukščiausiąjį Allah.Iš tiesų tikrieji tikintieji yra tie, kurie pirmiausia kreipiasi į Allah, o paskui ieško problemos sprendimo būdų.
Visi pranašai buvo teisingieji ir pirmiausia kreipdavosi į Allah , o tik  paskui ieškojo sprendimų.Ibrahymas(taika jam)pasakė:
„Jis išgydo mane, kai aš susergu.“(Koranas,26:80)
Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pranešė mums apie devyniasdešimt devynis vardus, kadangi žmonių poreikiai,nesvarbu kokie jie bebūtų,neviršyja poreikio ribos devyniasdešimt devynių vardų.Dėl to, pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
„Iš tiesu, Allah turi devyniasdešimt devynis vardus-šimtas, be vieno, ir tas, kuris įsimins juos, įžengs į Rojų.“Al Bukchari 2736,Muslim 2677.
Islamo mokslininkai sako, kad pats didžiausias Aukščiausiojo Allah vardas yra tas, kurį tu vartoji, kokiu nors konkrečiu momentu.Jeigu tu neturtingas ir tau labai reikia paramos, tai didysis vardas tau bus „Turtingasis“.Tai reikškia, tu šaukiesi Allah šiuo vardu, kurio tau šiuo metu labiausiai reikia.Dėl to Aukščiausiasis Allah sako:
„Allah turi pačius gražiausius vardus.Dėl to šaukitės Jo, juos sakydami.“(Koranas,7:180)
Jeigu žmogus serga, tai jam pačiu didžiausiu vardu bus „Gydantysis“.Kita vertus, islamo mokslininkai sako, kad pačiais didžiausiais vardais yra „Gyvas“ ir „Esantis“(Al Hayju ir Al Kajūm).Kodėl būtent jie?Todėl kad šie du vardai nurodo į visus likusius vardus.Pavyzdžiui,Turtingas turi būti Gyvas ir taip toliau.Esantis(Kaijūm), tai-Tas , Kuris valdo savo atributus nepaliaujamai.Aukščiausiasis Allah sako:
„Allah-nėra kitos dievybės, išskyrus Jį, Gyvojo, Esančiojo.Jo neapima nei snaudulys, nei miegas.“(Koranas,2:255)

Islamo mokslininkai pasakė: “ Mieguistumas yra panašus į mažąją mirtį".Aukščiausiasis Allah nei miega nei snaudžia ir niekada nemirs.Pavyzdžiui, žmogus yra gyvas, bet jis miega, miršta ir negyvena amžinai.O Aukščiausiasis Allah-Gyvas, bet ne miega ir nesnaudžia ir niekada nemirs.Žmogus girdi,bet jis sensta ir jo klausa tampa silpnesne.O Aukščiausiasis Allah pastoviai girdi ir Jo klausa nesilpnėja.Žmogus mato, bet kai jis sensta,jo regėjimas tampa silpnu ir jis užsideda akinius.O Aukščiausiasis Allah mato visada ir Jo regėjimas niekada nesilpnėja.

versta iš konspekto tauhydas al asma va sifat
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk