2016-01-14

Aukščiausiasis Allah - tik Jis vertas garbinimo!


بسمي اللة الرحمن الرحيم

Vardan Allah Maloningiausiojo,GailestingiausiojoAukščiausiasis Allah nepriima garbinimo, jeigu šiame garbinime yra priskyriami Jam bendrininkai. Garbinimas susideda iš dviejų dalykų: meilės ir nuolankumo. Aukščiausiasis Allah neleidžia žmogui mylėti kažką arba būti nuolankiu kažkam, lygiai taip pat, kaip žmogus myli ir yra nuolankus Allah. Visi žmonės, be jokių išimčių, yra Allah vergai! O vergovė gali būti arba savanoriška arba priverstine. Kai kas gali pasakyti: “Aš nesu Allah vergas.“
Gerai! Jeigu tu nesi Allah vergas, tai padaryk taip, kad mes nemirtume!
Jeigu tu nesi Allah vergas, tai padaryk taip, kad tu nesirgtum!
Jeigu tu nesi Allah vergas, tai padaryk taip, kad niekada nejaustum alkio!
Ne, negalėsi, nes tu - Allah vergas! Aukščiausiasis Allah yra tavo Viešpats!
Jeigu tu nepereisi į savanorišką vergovę Jam, tai amžiams įeisi į Ugnį! Kalbant apie savanorišką vergystę, tai jinai užima pačia aukščiausia vietą prieš Aukščiausiajį Allah. Dėl to, kai Aukščiausiasis Allah nori pagirti ką nors, Jis vadina jį savo vergu. Jis sako:
“Šlovė Tam, Kuris perkėlė naktį Savo vergą tam, kad parodytų jam kai ką iš Mūsų ženklų, iš Uždraustos mečetės į Al Aksą mečetę.(Koranas, 17:1)
Pavadindamas pranašą (taika ir Allah palaiminimas jam) ”Savo vergu”, Aukščiausiasis Allah jį pagyrė.

Dėl ko pranašai (nuo Nojaus iki Muhamedo, taika ir Allah palaiminimas jam) atėjo pas žmones?

Yra didelis skirtumas tarp garbinimo ir Allah išskyrimo garbinime. Garbinimas tai - viena, o išskyrimas Allah pačiame garbinime - kita. Visi pranašai, pradedant Nojum (taika jam) iki pat Muchamedo, taika ir Allah palaiminimas jam, atėjo pas žmones būtent kviesdami išskirti Allah Jo garbinime. Jie nekvietė žmonių į tai, kad jie garbintų Allah, jie kvietė žmones tam, kad jie garbintų tik Vienintelį Allah. Daugiadieviai dar iki Muchamedo (taika ir Allah palaiminimas jam) garbino Allah. Jie pareiškė, kad myli Aukščiausiąjį Allah, jie maitino piligrimus, jie demonstravo svetingumą svečiui ir visą tai darė vardan Aukščiausiojo Allah. Vis dėlto, kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pakvietė garbinti tik Vienintelį Allah, jie labai nustebo. Jie pasakė:
Nejaugi jis paverčia dievus į Vienintelį Dievą? Iš tikrųjų, tai - stebina!(Koranas, 38:5)

Dėl šios priežasties, problema yra ne tame, kad jie negarbino Allah, o tame, kad jie priskyrė bendrininkus Allah garbinime. Žmogus tampa išpažįstančiu viendievystę tik tada, kai aukština tik vienintelį Aukščiausiąjį Allah, myli tik vienintelį Aukščiausiąjį Allah, bijo tik vienintelio Aukščiausiojo Allah, maldauja pagalbos tik vienintelio Aukščiausiojo Allah, ieško prieglaudos pas Jį.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
Mečetės (masadžid) priklauso Allah. Nesišaukite pagalbos pas nieką šalia Allah.(Koranas, 72:18)
Korano aiškintojai sako, kad žodis „al-masadžid“ turi dvi reikšmes:
1. - „al–masadžid“ - tai mečetės.
2. - „al–masadžid“ - tai žmogaus kūno vieta, kuria jis liečia žemę, atlikdamas nusilenkimą ant žemės (past., sudžiūd - maldos veiksmas).

Maldavimo rūšys

Aukščiausiasis Allah pasakė:
Nesišaukite pagalbos pas nieką šalia Allah.(Koranas, 72:18)
Ahlus - suna mokslininkai pasakė, kad maldavimas (du‘a) dalijasi į dvi rūšis:
1. - „Du‘a Al–Masalia“ - kai žmogus ko nors prašo pas Aukščiausiąjį Allah.
2. - „Du‘a Al–Ibada“ - tai bet kokie Aukščiausiojo Allah garbinimo būdai.
 Atlikdamas bet kokį garbinimą, žmogus tuo pačiu prašo Allah apdovanoti jį už garbinimą. Kodėl mes meldžiamės? Argi melsdamiesi, stodamiesi atlikti maldą, mes tuo veiksmu neprašom Allah malonės? Kodėl mes pasninkaujame? Argi mes tai darydami nesitikime Allah malonės?
Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė:
„Jūsų Viešpats pasakė: “Šaukitės manęs ir Aš atsakysiu jums.(Koranas, 40:60)
Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) taip pat pasakė: “Maldavimas (du‘a) - tai garbinimas.“ (Abu Davud 1479, At Tirmidi 2969).

Meilė, baimė, pagalbos prašymas, ieškojimas prieglaudos pas kažką, pasikliovimas kažkuo -visa tai yra garbinimas. Kai kas gali paklausti: „Jeigu aš mylėsiu mamą, žmoną, vaikus tai nejaugi tuo priskirsiu Allah bendrininkus?“ Ne, mes kalbame būtent apie tą meilę, kuria tu privalai mylėti tik Aukščiausiąjį Allah! Pavyzdžiui, žmogus bijo ugnies, laukinio žvėries, priešo, piktadario ir t.t. Visgi, mes pasakėmė, kad bijoti reikia tik Allah Aukščiausiojo. Ar bus ugnies, laukinio žvėries ir t.t. bijojimas tolygus priskyrimui Allah bendrininkus? Ne,kalba eina būtent apie tą baimę, kuria reikia bijoti tik Aukščiausiojo Allah. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės eina prie kapų ir laiko šventais mirusiuosius, prašo jų pagalbos, bijo jų taip, kaip turėtų bijoti Aukščiausiojo Allah. Jie prašo tų numirėlių to, ką jiems gali duoti tik Aukščiausiasis Allah. Tai vadinama daugiadievyste (Širk).

Ar mes galime prašyti žmonių pagalbos? Jeigu galime, tai kokiomis salygomis?

Taip, mes galima prašyti žmonių pagalbos, nustatytomis salygomis: visų pirma - tas žmogus turi būti gyvu, o antra - jis turi būti gabus padėti. Jokiu būdu negalima prašyti pagalbos pas mirusiuosius. Juk mirusieji negirdi tų, kas jų šaukiasi ir negali niekuo padėti. Pavyzdžiui, žmogus skęsta ir prašo žmonių esančių pakrantėje jam padėti išsigelbėti. Tai nėra daugiadievystė (Širk), nes tie žmonės girdi jį ir gali padėti jam išsigelbėti, pavyzdžiui numesdami gelbėjimo ratą ir pan. Jeigu tokioje situacijoje kas nors pagalvos: „Ne! Pagalbos prašymas, tai – garbinimas, dėl to neprašysiu žmonių pagalbos.“, o po to numirs, tai numirs kaip savižudis. Juk pateiktoje situacijoje, žmonės būtų galėję jam padėti, dėl to jis turėjo prašyti jų pagalbos. Bet jokiu būdu negalima prašyti mirusiųjų! Aukščiausiasis Allah pasakė:
Kai jūs šaukiatės jų, jie negirdi jūsų maldavimų, o jeigu netgi išgirstų, tai neatsakytų jums. Prikėlimo Dieną jie atstums jūsų garbinimą. Niekas kitas tau neduos žinios taip,kaip Žinantysis!(Koranas, 35:14)
Aukščiausiasis Allah pavadino tokį kvietimą, mirusiųjų garbinimu. Dėl to, tas, kuris šaukiasi mirusiųjų pagalbos, puola į daugiadievystę (Širk). Aukščiausiasis Allah kreipiasi į tokius žmones sakydamas:
O žmonės! Pateikiamas pasakojimas, įsiklausykite. Iš tikrųjų, tie, kuriuos jūs garbinate šalia Allah nesukurs nei musės, netgi jei jie visi susivienytų dėl to. Jeigu musė atims ką nors iš jų, tai jie nesugebės atimti atgal iš jos. Silpnas tas, kuris prašo ir tas, kurio prašoma!(Koranas, 22:73)

Dėl ko Aukščiausiasis Allah sukūrė džinus ir žmones?

Aukščiausiasis Allah pasakė:

Aš sukūriau džinus ir žmones tik tam, kad jie Mane garbintų.(Koranas, 51:56)

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk