2015-10-29

Iš kur ir kodėl reikia žinoti apie Allah?بسم الله الرحمن الرحيم

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Vardan Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo

Tęsinys temos "Kas tavo Viešpats?"

Viskas prasideda nuo trijų klausimų, pirmas iš jų: „Kas tavo Viešpats?“.Dauguma žmonių mano, kad po mirties ramiai galės pasakyti„Allah“, nes jie tiki į Allah.Aš pasakysiu tiems žmonėms:"Argi Pranašas, taika jam ir Allah palaiminimas, melavo?".Jūs atsakysite: „Ne“.Visi žmonės ant žemės patvirtins, kad mūsų Viešpats - Visagalis Allah.Visgi,vieni sako,kad Jis turi sūnus,kiti - dukteris,treti – priskiria Jam bendrininkus.Kita vertus, bendrai paėmus šioje žemėje nėra nei vieno žmogaus, kuris netikėtų į Aukščiausiąjį Allah,išskyrus ateistus. Nors ir jie  pripažįsta,kad Aukščiausiasis Allah egzistuoja, tik vadina Jį kitais vardais.
Tada mes suprantame, kad kiekvienam žmogui, tuo labiau musulmonui,privaloma žinoti, kas yra mūsų Viešpats?

1.Iš kur mes galime sužinoti apie tai, kas yra mūsų Viešpats?

Tai yra vadinama At -Tauhyd studijavimu (mokymasis apie monoteizmą).Viename iš Pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, bendražygių perdavimų yra sakoma,kai Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasiuntė Muazą į Jemeną, pasakė jam:
 „Iš tiesų, tu nueisi pas žmones, kurie yra iš Rašto žmonių tarpo. Tai tegul pirmas dalykas, į kurį tu juos pakviesi, būna liudijimas apie tai, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah.‘‘ (Muslim chadisas, nr.19).
Argi krikščionys ir žydai nežinojo,kad yra Dievas?Žinoma, kad žinojo. Visgi, nežiūrint į tai, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:"Tegul pirmas dalykas,į kurį tu juos pakviesi, būna liudijimas apie tai, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah.“
Ir kaip gi Muazas turėjo į tai kviesti?Pavyzdžiu Muazui ir mums buvo Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.Visagalis Allah pasakė:

„Allah Pasiuntinys buvo jums gražiausiu pavyzdžiu.“ (Koranas 33:21)

O dabar supratę tai, pažiūrėsime kaip Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kvietė paliudyti apie tai, kad nėra kitos dievybės, vertos garbinti, išskyrus Allah.Muhamedas, taika ir Allah palaiminimas jam, tapo pranašu būdamas 40-ies metų amžiaus.Visagalis Allah pasakė mums, su kuo Jis atsiuntė Pranašą, taika ir Allah palaiminimas jam.

„Mes atsiuntėm į kiekvieną bendruomenę pasiuntinį su paliepimu: „Garbinkite Allah ir venkite Tagūto“ (Koranas 16:36)

2. Kada musulmonams tapo privalomas maldų atlikimas, pasninkas, zakat mokestis ir hadž?

Po 10 metų, kai Pranašui taika ir Allah palaiminimas jam, buvo 50 metų, Aukščiausiajam Allah panorėjus, mūsų Pranašas, taika jam ir Allah palaiminimas, pasikėlė į Septintąjį Dangų. Šis įvykis vadinasi „Al Isra val-Muradž‘‘.Korane yra apie tai sura, kuri vadinasi Al Isra (Naktinė Kelionė).
Kartą, kai Pranašas, taika jam ir Allah palaiminimas, dar buvo Mekoje, Aukščiausiasis Allah per angelą Džibril (Gabrielių)atsiuntė žirgą Burak.Šitas žirgas pernešė jį į Al-Kuds (dabartinė Palestinos teritorija).Po viso to, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasikėlė į Septintą Dangų.Tenai Aukščiausiasis Allah įvedė maldą į Pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam, bendruomenės įsipareigojimus.
Malda tapo privaloma mūsų bendruomenei po dešimties metų po to, kai Muhamedas,taika ir Allah palaiminimas jam, tapo Pranašu.
Pasninkavimas tapo privalomu antrais metais po Hidžros, t.y. po dviejų metų, kai Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, persikėlė iš Mekos į Medyną.Aukščiausiasis Allah pasakė:

„O tie, kurie įtikėjote!Jums paskirtas pasninkas, lygiai toks pat,kaip jis buvo paskirtas prieš jus buvusiems, - ir galbūt jūs tapsite dievobaimingais.“

(Koranas 2:183)

Zakat tapo privalomu tuo pat metu arba iškart po to.
Hadž(past.piligriminė kelionė į Meką) tapo privalomu devintais metais po Hidžros.Aukščiausiasis Allah padarė privalomą Hadž tam, kas turi galimybę ją atlikti.

3. Kuo užsiėmė Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, iki to laiko, pakol Allah įpareigojo šią bendruomenę malda, pasninku, zakat ir hadž? 


Visą tą laiką, Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam, kvietė žmones į viendievystę -Tauhydą.Jis dešimt metų aiškino žmonėms,kas tai yra vienas Dievas ir kaip gyventi pagal tai! Ir tai yra puikus pavyzdys, kad mes pradėtume nuo to, nuo ko pradėjo Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

4.Nuo ko mes turime pradėti kvietimą?

Pradėti reikia nuo Tauhydo, tai yra nuo viendievystės, taip kaip pradėjo Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.Aukščiausiasis Allah pasakė:

„Allah Pasiuntinys buvo jums geriausiu pavyzdžiu.“ (Koranas 33:21)

Pradėkite nuo to, jog jūs pažindinsite žmones su Aukščiausiuoju Allah! Žmones reikia supažindint su tuo, kuo jie yra įsipareigoję prieš Allah, tai yra - kokią teisę turi Allah į Savo vergus.

5. Kokios yra Tauhydo mokymosi vertybės?


a) Įėjimas į Rojų.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

„Iš tiesų, tas, kuris priskiria Allah bendrininkus, tam Jis uždraudė  Rojų.‘‘ (Koranas 5:72)

Abu Hureira pasakojo, kad Allah Pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė jam: 
„Eik ir nesvarbu ką tu besutiktum liudijantį, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah, esantį įsitikinusį tuo savo širdimi, pradžiugink jį Rojumi!“ (Muslim, nr. 31)
Taip pat Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
„Neįeis į Rojų niekas, išskyrus tikinčiuosius."(Muslim, nr. 114)

b) Išsigelbėjimas nuo Ugnies.

Muad ibn Džabal pasakojo, juk Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė jam:
„Bet kas, kas paliudys, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah ir kad Muhamedas-Allah Pasiuntinys,būdamas  nuoširdus, tą Allah būtinai apsaugos nuo Ugnies!” (Bukchari,nr.128;Muslim nr.32)

c) Nuodėmių atleidimas.

Aukščiausiasis Allah sako:

„Iš tikrųjų, Allah neatleidžia, kai Jam priskiria bendrininkus, bet atleidžia visas likusias nuodėmes tam, kam panori.“ (Koranas 4:48)

Žmogui, kuris gyvena laikydamasis viendievystės, nepastatydamas šalia Allah bendrininkų, gali būti atleistos visos nuodėmės, netgi tos, už kurias jis neatgailavo.Tai yra mūsų įsitikinimas(akyda).Jeigu žmogus padaro nuodėmę mažesnę už širk (daugiadievystę), tai jis tada priklauso nuo Allah Valios.Jeigu Aukščiausiasis Allah panorės-atleis, jeigu nepanorės-nubaus.
Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
„Aukščiausiasis Allah tarė: „O Adomo sūnau, jeigu tu ateisi pas Mane su nuodėmėmis, kurios savo didžiu prilygsta žemei ir stosi prieš Mane nepriskirdamas Man bendrininkų, tai Aš padovanosiu tau tiek pat atleidimų.“ (patikimas chadisas, patvirtino Munziri, Sujuti ir Albani. Žr. Silsiliah Sahiha 127)

d) Viendievystė - geriausia iš darbų.

Pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, paklausė:„Koks darbas yra geriausias?“ Jis atsakė: “Tikėjimas Allah ir Jo Pasiuntiniu.“(Bukchari, nr. 26)

e) Viendievystė – yra tai, dėl ko buvo pasiųsti pranašai.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

„Mes pasiuntėme į kiekvieną bendruomenę pasiuntinį su paliepimu: „Garbinkite Allah ir venkite Tagūto!“ (Koranas 16:36)

f) Viendievystė bus sunkumo Svarstyklėse priežastis,Teismo Dieną.

Allah Pasiuntinys, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
 “Mozė tarė: “O  mano Viešpatie,išmokink mane to, kame aš Tave pastoviai prisiminčiau ir šaukčiausi Tavęs savo maldomis!“.Viešpats atsakė: “Sakyk, o Moze, nėra kitos dievybės vertos garbinti,išskyrus Allah!“.Mozė sušuko: “Bet juk visi Tavo vergai, tai sako!“.Viešpats pasakė: „O Moze, netgi jeigu visi septyni dangūs kartu su tuo, kas juose yra,išskyrus Mane; ir taip pat visos septynios žemės būtu ant vienos svarstyklių pusės, o žodžiai “ nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah"- ant kitos, tai nusvertų juos tie žodžiai.“ (Perduota Nasai „Suna al Kubra‘‘, 10670, 10980; Baihaki „Asma va sifat“  ir kt.)
Abdullah ibn Amr pasakojo, kad Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, sakė:
 „Kai prie Allah Pasiuntinio Nuh (Nojaus), taika jam, prisiartino mirtis, jis tarė savo sūnui: „Aš įsakau tau pakartoti žodžius: “lia iliaha illaAllah“, netgi jeigu septynias žemes padėti ant vienos svarstyklių pusės, o žodžius „lia iliaha illaAllah“- ant kitos, tai persvers jas tie žodžiai.O jeigu septynis dangus ir septynias žemes sudėtų į žiedą, tai tie žodžiai nutrauktų jį.“ (Albani ir Mukbil patvirtino patikimumą chadiso, žr. Ahmad 2/169, Hakim 1/148; “silsilia sahih“, Sahih al Musnad nr. 809)
Perduota nuo Abdullah ibn Amr, juk Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė: 
„Prikėlimo Dieną prieš visus kūrinius pakvies vieną žmogų iš mano bendruomenės ir bus atversta prieš jį devyniasdešimt devynios knygos su jo nuodėmėmis, žvilgsnis neaprėbs kiekvienos iš tų knygų.Po to, jo paklaus:
“Ar tu neigi ką nors iš viso šito?Ar pasielgė su tavimi neteisingai du Rašytojai(past. angelai užrašantys darbus)?“
Jis atsakys:
“Ne, mano Viešpatie!“
Jo paklaus:“Ar turi pasiteisinimą ar padarytą gerą darbą?“
Tas žmogus pasimes ir sakys:
 „Ne, mano Viešpatie.“
Tada jam bus pasakyta: “Tu turi!Mes turime vieną tavo padarytą gerą darbą ir su tavimi šiandien nebus pasielgta neteisingai!“
Tada jam atneš lapelį su žodžiais : „ Aš liudiju, kad nėra kitos dievybės, vertos garbinti, išskyrus Allah ir Muhamedas-Jo vergas ir pranašas.“
Tada jis pasakys: „O Viešpatie!Kokia vertė šio lapelio, palyginus su visomis šiomis knygomis?!“.
Jam bus pasakyta: “Šiandien kartu su tavimi nebus neteisingieji“.Tada padės knygas ant vienos svarstyklių pusės, o lapelį-ant kitos ir lengvos bus knygos, o lapelis-sunkus.Ir niekas negali būti sunkesnis už Allah Vardą!“.(Tirmizi2639,Ibn Manhadž4300,Ahmad4/213.Chadiso patikimumą patvirtino šeichas Albani,imamas Abu Isa Tirmizi,al Hakim,hafizas Zahabi.)

g)Viendievystė-tai yra tai, dėl ko sutverti visi kūriniai.

Aukščiausiasis Allah pasakė: “Aš sukūriau džinus ir žmones tam, kad Mane garbintų“(Koranas 51:56)

h)Atlikti darbai priimami tik esant viendievystei.

„Iš tiesų, Allah priima tik iš dievobaimingų.“(Koranas 5:27)
Islamo mokslininkai pasakė, kad "dievobaimingieji"-tai tikintys vienu Dievu,tie- kurie bijo nukrypti į daugiadievystę, bijo suteikti Allah bendrininkus, atlikdami savo darbus.
Aukščiausiasis Allah pasakė:


„Jeigu tu pradėsi Man priskirti bendrininkus, tai netikę bus tavo darbai“
(Koranas 39:65)
„Tas, kuris tikisi susitikti su savo Viešpačiu, tegul atlieka teisingus darbus ir nieko kito negarbina, šalia savo Viešpaties.“(Koranas 18:110)

i)Aukščiausiasis Allah atsako į maldavimus to, kuris išpažįsta viendievystę.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Iš tikrųjų, netikinčiųjų maldavimai yra tik paklydimas.“(Koranas 13:14)

Kartą,Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, girdėjo,kaip koks tai žmogus šaukiasi Allah tokiais žodžiais:
“O Allah, iš tikrųjų aš prašau Tavęs, kad Tu-Allah,Vienintelis,Nepriklausomas, Kuris negimė ir nebuvo pagimdytas ir nėra nieko panašaus į Tave!“.Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
“Iš tikrųjų, jis paprašė Allah užtarimo, Jo Didžiaisiais Vardais.Jeigu žmogus prašo ko nors Allah šiais Vardais, tai gauna tai, o jeigu šaukiasi Jo šiais Vardais-gauna atsaką į savo maldavimą.“(Patikimas chadisas.Žr.Tahridž Miškat al Masabih“ 2229)


j)Viendievystė gelbsti nuo liūdesio ir kančių.

Kartą,pranašą Jūnus(Jonas)prarijo žuvis ir jis patekoį jos pilvą.Atsidūręs tokioje padėtyje,jis šaukėsi Allah:

„Nėra kitos dievybės, vertos garbinti,išskyrus Tave!Garbė Tau!Iš tikrųjų, aš buvau vienas iš nepaklusniųjų!“(Koranas 21:87)
Po to Aukščiausiasis Allah atsakė:

Mes atsakėme į jo maldavimą ir išgelbėjome jį nuo liūdesio.Taip Mes gelbstime tikinčiuosius.“(Koranas 21:88)
Yra perduota, kad Ibn Umar, tegul bus Allah juo ir jo tėvu, patenkintas,pasakojo, juk girdėjo kaip Allah Pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam, kalbėjo:
Kartą trys žmonės, gyvenę tuomet dar iki jums atsirandant, išsiruošė į kelią ir ėjo iki tol,pakol priėjo olą, kurioje susiruošė nakvoti.Tačiau, kai jie įėjo į ją, nuo kalno atitrūko didžiulis akmuo ir nukritęs aklinai uždarė išėjimą.Tada jie tarė vienas kitam:
"Iš tikrųjų, nuo šito akmens jus gali išgelbėti tik maldavimas Allah, kad Jis išgelbėtų  jus nuo jo, už jūsų gerus darbus!“
Po to, vienas iš jų pasakė:
“O Allah, aš turėjau senus tėvus ir vakarais aš niekada neduodavau gerti pieno nei namiškiams nei vergams, pakol nenunešdavau pieno jiems.Kartą medienos ieškotojai nuvedė mane toli nuo namų ir kai aš grįžau, jie jau miegojo.Aš pripyliau jiems pieno ir sužinojęs, kad jie jau užmigo, nepanorau jų žadinti nei panorau girdyti pienu savo namiškius nei vergus, o iki pat aušros laukiau su taure  jų pabudimo.O Allah, jeigu aš padariau tai norėdamas priartėti link Tavęs, tai išvaduok mus iš šios padėties, kurioje mes atsidūrėme už šio akmens!“.
Ir po to akmuo pajudėjo iš savo vietos atidarydamas išėjimą, bet ne tiek, kad jie būtų galėję iš ten ištrūkti.
Tada kitas pasakė:
“O Allah, iš tikrųjų, mano dėdė turėjo dukterį, kurią aš mylėjau labiausiai iš visų žmonių ir troškau jos, bet ji mane atstumdavo.Taip tęsėsi iki tol, pakol neatėjo sausros metai.Atsidūrusi sunkioje padėtyje, ji atėjo pas mane ir aš daviau jai šimtą dvidešimt dinarų, tam, kad ji leistų man ja pasinaudoti; ir ji sutiko su tuo.Kai aš turėjau proga ją užvaldyti, ji pasakė:
“Neleistina tau nuimti šio antspaudo kitaip nei teisėtai!“.
Ir tada aš suvokiau, kad padarysiu nuodėmę,jeigu užvaldysiu ją, todėl palikau ją, nežiūrint į tai, kad mylėjau ją labiausiai už visus, palikdamas jai tą auksą, kurį buvau jai davęs.O Allah, jeigu aš padariau tai, norėdamas priartėti link Tavęs, tai išvaduok mus iš šios padėties, kurioje mes atsidūrėme!“.
Ir po to akmuo pajudėjo iš savo vietos, bet išėjimas buvo nepakankamai platus, kad jie būtų galėję ištrūkti iš ten.
Tada trečiasis pasakė:
“O Allah, iš tikrųjų,kartą aš pasamdžiau darbininkus ir sumokėjau jiems visiems, išskyrus vieną žmogų, kuris paliko tai, kas jam priklausė ir išėjo.Aš išnaudojau jo pinigus ir gavau pelną iš jų.O po kurio laiko, jis pasirodė pas mane ir pasakė:
“O Allah verge, atiduok man mano uždarbį.“
Tada aš pasakiau jam:
“Tavo uždarbis yra visi šie kupranugariai, karvės,avys ir vergai, kuriuos tu matai.“
Jis pasakė:
“O Allah verge, tu tyčiojiesi iš manęs!“.
Aš pasakiau:
“Iš tikrųjų, aš nesityčioju iš tavęs!“- jis pasiėmė visą tai ir dingo nieko nepalikdamas.O Allah, jeigu aš padariau tai tam, kad priartėti link Tavęs, tai išvaduok mus iš šios padėties, kurioje mes atsidūrėme!“-po to akmuo pajudėjo tiek, kad jie galėjo prasibrauti į lauką ir išeiti.“( Chadisą perdavė Bukchari3465.Muslim2743.)
Jų išsigelbėjimo priežastis buvo viendievystė.Šiame chadise tai pat parodoma draugystės su teisingaisiais,vertė.Tie žmonės buvo tryse ir visi jie buvo teisuoliai, pasiremdami tuo, jie išsigelbėjo.Jeigu vienas iš jų būtu buvęs nedoras, tai jie nebūtų galėję ištrūkti iš olos.
Abu Huraira pranešė, kad Allah Pasiuntinys, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
“Žmogus išpažįsta tą pačią religija, kaip ir jo draugas.Todėl tegul kiekvienas iš jūsų pažiūri, kas yra jūsų artimas draugas!“(Abu Davud 4833,Tirmizi 2378.Imamas Navavi, hafizas ibn Hadžr, imamas ibn Muflik,hafizas Sujūti ir šeichas Albani patvirtino chadiso patikimumą.)

6.Kokios turi būti salygos, kad Allah priimtu mūsų darbus?

Aukščiausiasis Allah pasakė:
"Tas, kuris tikisi susitikti su savo Viešpačiu, tegul daro gerus darbus ir nieko kito negarbina šalia savo Viešpats."(Koranas 18:110)
Korano aiškintojas, Jahja ibn Kathyr pasakė, kad šiame ajate Allah paminėjo dvi salygas, kurias turi atitikti mūsų ketinimai.Visų pirma, reikalas turi būti atliktas tik vardan Aukščiausiojo Allah, nurodymas tame yra Jo žodžiuose:“...nieko negarbina šalia savo Viešpats.“
Antra, ketinimai turi atitikti Pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam, suną, o nurodymas į tai yra Allah žodžiai: “tegul atlieka gerus darbus.“

7.Ką atsakė Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kai daugiadieviai paklausė jo apie Allah?

Kas geriau už visus gali papasakoti apie Allah?Žinoma,juk pats Allah!Aukščiausiasis Allah atsako tiems daugiadieviams:

"Sakyk:Allah-Vienintelis, Amžinas.Jis negimė ir nebuvo pagimdytas ir nėra nieko lygaus Jam."(Koranas 112:1-4)
Perduodama, juk Pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam, žmona Aiša, tegul bus Allah ja patenkintas, pasakojo:
“Kartą Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, išleido į žygį karinę grupę, kuriai vadovavo vienas žmogus, kuris maldų atlikimo metu, būdavo imamu savo bendražygiams ir visada užbaigdavo Korano recitavimą sura Al Ihlas(Visiškas atsidavimas).Kai jie grįžo, apie jį papasakojo Pranašui, taika ir Allah palaiminimas jam, kuris atsakė:
"Paklauskite jo, kodėl jis tai daro?“.Jam uždavė klausimą ir jis atsakė: “Joje minimos  Maloningiausiojo savybės, dėl to,aš mėgstu ją recituoti.“

Sužinojęs apie tai, Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam, paliepė jiems: “Pasakykite jam, kad Allah myli jį.“
(Bukchari 7375,Muslim 813.)
Kartą Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, paklausė savo bendražygių:
"Ar gali kas nors iš jūsų perskaityti Koraną per trečdalį nakties?".Jiems tai atrodė sunkiai įmanoma, todėl jie ėmė kalbėti:
"Kuris iš mūsų pajėgus tai padaryti?".Tada Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė:
"Allah-Vienintelis,Amžinas...(sura al Ihlas)-tai yra trečdalis Korano!"

(Bukchari 5015.Muslim 811)


Versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk

2015-10-07

Kas tavo Viešpats?


بسم الله الرحمن الرحيم

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Vardan Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo

"Štai tavo Viešpats išvedė iš Adomo sūnų strėnų jų palikuonis ir liepė jiems, prieš juos pačius paliudyti : "Argi Aš - ne jūsų Viešpats?".Jie pasakė : " Taip,mes liudijam."Tai-tam,kad jie prikėlimo Dieną nekalbėtų :"Mes šito nežinojom".
(Koranas 7:172)


Kas tavo Viešpats?

Visi žmonės žino,juk kiekvienam sutvėrimui ateina jo pabaiga.Visi sutvėrimai numirs.Visagalis Allah sukūrė mus ir nepaliko Savo kūrinių šiaip sau.Jis pasakė:

"Nejaugi jūs manėte,kad Mes sukūrėme jus pramogai ir kad nebūsite sugrąžinti pas Mus?".Allah yra aukščiau visko ,Tikrasis Valdovas!Nėra kitos dievybės vertos garbinti,išskyrus Jį,Viešpatį Garbingojo Sosto."(Koranas 23:115,116)
Dar Allah pasakė:

"Nejaugi tie,kurie darė blogį manė,kad Mes prilyginsim juos tiems,kurie įtikėjo ir atliko gerus darbus,gyvenime ir po mirties?Kaip neteisingai jie galvojo!"
(Koranas 45:21)

"Mes nesukūrėm dangaus ir žemės,ir to,kas yra tarp jų,veltui.Taip mano tik tie,kurie netiki.Vargas tiems ,kurie netiki,nuo Ugnies!Nejaugi Mes laikysime lygiais tuos,kurie įtikėjo ir atliko gerus darbus,tiems,kurie skleidė blogybes žemėje?Arba - netgi,Mes prilyginsim dievobaimingus nedorėliams?" (Koranas 38:27-28)

Vienas Allah Pasiuntinio bendražygis pasakojo:

"Kartą, mes išvykome kartu su Pranašu,tegul būna jam taika ir Allah palaiminimas,laidoti vieno musulmono iš Medynos.Mes pasiekėme kapą,kai jis jau buvo užkasamas.Allah Pasiuntinys,tegul būna jam taika ir Allah palaiminimas,atsisėdo veidu į Meką ir mes susėdome aplink jį,bijodami netgi kvėptelėti.Jis laikė rankoje lazdelę ir kapstė ja žemę.Po to jis staiga pažiūrėjo į dangų,o po to į žemę.Jis tris kartus pakėlė savo žvilgsnį ir jį nuleido,o po to pasakė:

"Ieškokite prieglaudos pas Allah nuo kapo kančių! "-ir jis pakartojo tai du ar tris kartus,o po to pasakė:

"Kai ištikimas Allah vergas palieka žemišką gyvenimą ir randasi ant būsimo gyvenimo slenksčio,pas jį iš dangaus nusileidžia angelai su šviesiais,tarsi saulė veidais.Jie atneša su savimi įkapes ir Rojaus smilkalus,ir sėdasi netoliese jo.Po to, prie jo prieina mirties angelas-taika jam-atsisėda jam prie galvos ir sako:

"O nusiraminusi siela,išeik sutikti Allah atleidimą ir gerovę."

Tikinčiojo siela palieka savo kūną,panašiai kaip lašelis išteka iš indo kaklelio ir tada visi angelai esantys tarp dangaus ir žemės, ir esantys virš dangaus,palaimina ją.Prieš ją(sielą)atsiveria visi dangaus Vartai ir visi dangaus Vartų saugotojai maldauja Allah,kad siela įeitų į dangų pro juos.Mirties angelas pasiima sielą ir nepraeina nei akimirka, kai kiti angelai priima ją apgaubdami kvapiomis įkapėmis.Apie tai pasakė Aukščiausiasis:

"Nuramina ją Mūsų pasiuntiniai,-o jie niekada ir niekur neapleidžia savo pareigų."(Koranas 6:61)

Po to siela ima kvepėti,skleisdama patį skaniausią muskuso aromatą,kokį tik galima rasti žemėję.Tada angelai užneša sielą į dangų.Kai jie pralenkia angelus,tie klausia:

-"Kieno ši puiki siela?" Jiems atsako:
-"Sūnaus to ir to."

Jie vadina teisingajį Allah vergą pačiais gražiausiais vardais,kuriais jį vadino jam esant gyvam.Galiausiai jie pasiekia Pirmąjį Dangų ir prašo atidaryti vartus;ir vartai atsidaro.Kiekvieno dangaus angelai palydi sielą iki sekančio dangaus,pakol ji pasiekia Septintą Dangų.Tada Didysis ir Visagalis Allah sako: "Įrašykite žinią apie Mano vergą į "Iljūn",Rojaus viršūnėse."

Po to,Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam,pacitavo Korano ajatus:

" Ir iš kur tau žinoti,kas yra "Iljūn"?Tai -knyga nubrėžta.Liudija apie ją prisiartinusieji(angelai)." (Koranas 83:19-21).

Po to Pranašas ,tegul bus jam taika ir Allah palaima,tęsė:

"Kai angelai įrašo žinią apie jį," Iljūn " knygoje,jiems paliepiama:

"Grąžinkite jį į žemę,nes Aš pažadėjau jiems,kad iš jos sukūriau juos ir į ją juos sugrąžinu ir iš jos juos sugrąžinsiu dar kartą."

Angelai sugrąžina teisingojo sielą į žemę taip, kad ji sugrįžta į kūną ir girdi žingsnius nueinančių nuo jos žmonių.Tada pas tikintįjį ateina du angelai,kurie grubiai jį pabudina.Jie sėdasi ir klausia jo:

-Kas tavo Viešpats? Jis atsako:

-Mano Viešpats -Allah.

-Kokia tavo religija?

-Mano religija-islamas.

-Koks žmogus buvo jums atsiųstas?

-Tai buvo Allah pasiuntinys,tegul bus taika ir Allah palaiminimas jam.

-Kaip tu elgeisi?

-Aš skaičiau Allah Knygą,įtikėjau ją ir buvau tam ištikimas.

Jie pažadiną jį ir klausia: Kas tavo Viešpats?Kokia tavo religija?Kas tavo Pranašas?Tai yra paskutinis išbandymas,kuris ištinka tikintįjį.Apie jį Visagalis ir Didysis Allah pasakė:

"Allah palaiko tikinčiuosius tvirtu žodžiu, žemiškame gyvenime ir būsimame."(Koranas 14:27)

Dėka to,tikintysis atsako,kad jo Viešpats-Allah,jo religija-islamas,jo Pranašas-Muhamedas.

Tada balsas iš Dangaus paliudija: "Teisus yra mano vergas.Paruoškite jam Rojaus grožybes,aprenkite jį Rojaus apdarais ir atidarykite jam Rojaus vartus."

Jam atneša Rojaus malones ir kvapus ir jo kapas pasidaro be galo erdvus,kokį tik gali apimti jo žvilgsnis.Prieš jį stoja vyras su gražiausiu veidu ir nuostabiu apdaru,kvepiantis maloniu kvapu ir sako:

- Aš pranešu tau,tai kas pradžiugins tave.Džiaukis Allah Malone ir amžinomis  Rojaus Sodų grožybėmis.Toji diena tau buvo pažadėta.Tikintysis paklausia:

-Kas tu toks,tegul bus tau taika ir Allah palaiminimas?Tavo išvaizda spindi gėriu,kas tu?

-Aš-tavo geradarystė.Prisiekiu Allah,aš visada mačiau,kaip tu skubi būti nuolankiu Allah ir išvengi nepaklusnumo Jam.Ir štai Allah apdovanojo tave gėriu.

Po to, tikinčiajam atsiveria Rojaus vartai ir Pragaro vartai.Jam yra sakoma:

-Tai būtų tavo pribuvimo vieta,jeigu tu būtum nepaklausęs Allah,tačiau Allah tau pakeitė jį tuo.

Kai jis įžvelgs tai,kas yra Rojuje,jis pasakys:

-Viešpatie mano ,pagreitink Valandos atėjimą tam, kad aš galėčiau sugrįžti pas savo šeimą ir vėl įgauti savo turtus.

Tada jam atsakoma:
-Būk ramus!

Kai netikintysis vergas(kitoje šio chadiso versijoje sakoma " nusidėjėlis") palieka žemišką gyvenimą ir randasi ant būsimo gyvenimo slenksčio,pas jį nusileidžia iš dangaus angelai su grubiais juodais veidais.Jie atsineša su savimi pakulas iš pragaro ir sėdasi netoliese jo.Po to,prie jo prieina mirties angelas ir atsisėdęs jam prie galvos sako: 
"O nedoroji siela,išeik sutikti pyktį ir nepasitenkinimą Allah."

Tuomet netikinčiojo siela blaškosi jo kūne ir mirties angelas išplėšia ją,nutraukdamas jos organus ir nervus,panašiai kaip ištraukiamas iešmas su daugybe dantų ,iš šlapio kailio.
Visi angelai esantys tarp dangaus ir žemės, ir virš dangaus,prakeikia ją.Jai užsiveria dangaus Vartai ir visi dangaus Vartų saugotojai maldauja Allah,kad ta siela nepraeitų pro juos.Mirties angelas pasiima ją ir nepraeina nei akimirka,kai angelai įsupa ją į pakulas.Nusidėjėlio siela ima jausti patį nemaloniausią kvapą,kokį tik galima rasti žemėje.Po to, angelai nusineša ją į dangų.Kai jie praeina pro angelus ,tie klausia:

-Kieno ši netikusi siela?

Jiems atsakoma:
-Sūnaus to ir to.

Jie vadina netikintįji pačiais gėdingiausiais vardais,kokiais jį vadino jam gyvam esant.Galiausiai jie pasiekia Pirmą Dangų ir prašo atidaryti vartus,bet jie neatsidaro.

Tada Allah Pasiuntinys,pacitavo Koraną :

"Iš tikrųjų neatsidarys dangaus Vartai prieš juos ir jie neįeis į Rojų,pakol kupranugaris nepralys pro adatos skylutę." (Koranas 7:40)
Pranašas ,tegul bus taika ir Allah palaiminimas jam,pratęsė:

"Tada Visagalis ir Didysis Allah pasakys:

"Įrašykite žinią apie jį į "sidžyn",tai kas randasi žemiausioje žemėję."Po to angelams bus paliepta :

"Grąžinkite jį į žemę,nes Aš pažadėjau jiems,kad iš jos sukūriau juos ir į ją juos sugrąžinu ir iš jos juos sugrąžinsiu dar kartą."

Angelai nutrenkia netikinčiojo sielą į žemę taip, kad ji patenka atgal į kūną.Čia Pranašas, tegul bus taika ir Allah palaiminimas jam,pacitavo Koraną:

"Tas, kuris priskyrė bendrininkus Allah,yra tolygus tam, kuris nukrito iš dangaus ir paukščiai pagriebė jį arba vėjas nunešė jį į pasaulio kraštą." (Koranas 22:31)
-ir pasakė :
 "Jo siela sugrįžta į kūną,taip kad girdėtų nueinančių nuo jo žmonių žingsnius.Po to,pas netikėlį ateina du angelai,kurie grubiai pabudina jį.Jie sėdasi ir klausia jo:

-Kas tavo Viešpats?


Jis veblena:

-M..mmm...m..Aš nežinau...

-Kokia tavo religija?

-M...mmm...m... Aš nežinau...

-Ką tu žinai apie žmogų,kuris buvo pas jus atsiųstas?


Tačiau netikintysisi negali pasakyti vardo ir tada angelai sušunka:

- Tai Muhamedas!

Jis tada veblena:

- M...mmm...m...Aš nežinau.Aš tik girdėjau ,juk žmonės kalbėjo taip.
-Tu nežinojai ir nesekei paskui jį.

Tada balsas iš Dangaus paliudija:

" Jis meluoja!Paskleiskite jam ugnies lovą,atidarykite jam Pragaro Vartus."

Jį pasiekia Pragaro karštis ir Ugnies Vėjas " samūt" ir jo kapas sumažėja taip,kad jo šonkauliai sueina vienas ant kito.Tada prieš jį stoja vyras su šlykščia išvaizda ir nemaloniu apdaru, nuo kurio trenkia pūvančiu kvapu ir sako:
- Aš pranešiu tau tai ,kas nuliūdins tave.Šita diena tau buvo pažadėta.

Nedorėlis klausia jo:
-Tegul Allah užtraukia tau blogį,kas tu toks?O kokį blogį skleidžia tavo išvaizda!

Jis atsakys:

-Aš -tavo nedori darbai.Prisiekiu Allah,aš visada mačiau,kaip tu neskubėjai būti paklusnus Allah ir skubėjai neklausyti Jo.Ir štai Allah apdovanojo tave blogiu.

Po to,pas jį atsiunčia aklą,kurčią ir nebylų budelį,laikantį rankoje kūjį.Jeigu jis trenktu juo per kalną,tai tas subyrėtų į dulkes.Bet jis muša juo kankinį ir tas pavirsta į dulkes,ir Allah vėl sukuria jį atgal tokiu ,koks jis buvo.Tada jis muša dar kartą,ir tas išleidžia klyksmą ,kurį girdi visi padarai,išskyrus žmones ir džinus.Tada netikinčiajam atsiveria Pragaro Vartai,jam ištiesiamas ugninis guolis ir jis surinka: "O Viešpatie mano,neleisk ateiti Valandai!"


šaltinis Ahmad 4/284,Abu Davud 2/281,An Nasai 1/282 ir kt.  Albani knyga " sahih at- tarhib jat- tarhib nr 3558.