2015-10-07

Kas tavo Viešpats?


بسم الله الرحمن الرحيم

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Vardan Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo

"Štai tavo Viešpats išvedė iš Adomo sūnų strėnų jų palikuonis ir liepė jiems, prieš juos pačius paliudyti : "Argi Aš - ne jūsų Viešpats?".Jie pasakė : " Taip,mes liudijam."Tai-tam,kad jie prikėlimo Dieną nekalbėtų :"Mes šito nežinojom".
(Koranas 7:172)


Kas tavo Viešpats?

Visi žmonės žino,juk kiekvienam sutvėrimui ateina jo pabaiga.Visi sutvėrimai numirs.Visagalis Allah sukūrė mus ir nepaliko Savo kūrinių šiaip sau.Jis pasakė:

"Nejaugi jūs manėte,kad Mes sukūrėme jus pramogai ir kad nebūsite sugrąžinti pas Mus?".Allah yra aukščiau visko ,Tikrasis Valdovas!Nėra kitos dievybės vertos garbinti,išskyrus Jį,Viešpatį Garbingojo Sosto."(Koranas 23:115,116)
Dar Allah pasakė:

"Nejaugi tie,kurie darė blogį manė,kad Mes prilyginsim juos tiems,kurie įtikėjo ir atliko gerus darbus,gyvenime ir po mirties?Kaip neteisingai jie galvojo!"
(Koranas 45:21)

"Mes nesukūrėm dangaus ir žemės,ir to,kas yra tarp jų,veltui.Taip mano tik tie,kurie netiki.Vargas tiems ,kurie netiki,nuo Ugnies!Nejaugi Mes laikysime lygiais tuos,kurie įtikėjo ir atliko gerus darbus,tiems,kurie skleidė blogybes žemėje?Arba - netgi,Mes prilyginsim dievobaimingus nedorėliams?" (Koranas 38:27-28)

Vienas Allah Pasiuntinio bendražygis pasakojo:

"Kartą, mes išvykome kartu su Pranašu,tegul būna jam taika ir Allah palaiminimas,laidoti vieno musulmono iš Medynos.Mes pasiekėme kapą,kai jis jau buvo užkasamas.Allah Pasiuntinys,tegul būna jam taika ir Allah palaiminimas,atsisėdo veidu į Meką ir mes susėdome aplink jį,bijodami netgi kvėptelėti.Jis laikė rankoje lazdelę ir kapstė ja žemę.Po to jis staiga pažiūrėjo į dangų,o po to į žemę.Jis tris kartus pakėlė savo žvilgsnį ir jį nuleido,o po to pasakė:

"Ieškokite prieglaudos pas Allah nuo kapo kančių! "-ir jis pakartojo tai du ar tris kartus,o po to pasakė:

"Kai ištikimas Allah vergas palieka žemišką gyvenimą ir randasi ant būsimo gyvenimo slenksčio,pas jį iš dangaus nusileidžia angelai su šviesiais,tarsi saulė veidais.Jie atneša su savimi įkapes ir Rojaus smilkalus,ir sėdasi netoliese jo.Po to, prie jo prieina mirties angelas-taika jam-atsisėda jam prie galvos ir sako:

"O nusiraminusi siela,išeik sutikti Allah atleidimą ir gerovę."

Tikinčiojo siela palieka savo kūną,panašiai kaip lašelis išteka iš indo kaklelio ir tada visi angelai esantys tarp dangaus ir žemės, ir esantys virš dangaus,palaimina ją.Prieš ją(sielą)atsiveria visi dangaus Vartai ir visi dangaus Vartų saugotojai maldauja Allah,kad siela įeitų į dangų pro juos.Mirties angelas pasiima sielą ir nepraeina nei akimirka, kai kiti angelai priima ją apgaubdami kvapiomis įkapėmis.Apie tai pasakė Aukščiausiasis:

"Nuramina ją Mūsų pasiuntiniai,-o jie niekada ir niekur neapleidžia savo pareigų."(Koranas 6:61)

Po to siela ima kvepėti,skleisdama patį skaniausią muskuso aromatą,kokį tik galima rasti žemėję.Tada angelai užneša sielą į dangų.Kai jie pralenkia angelus,tie klausia:

-"Kieno ši puiki siela?" Jiems atsako:
-"Sūnaus to ir to."

Jie vadina teisingajį Allah vergą pačiais gražiausiais vardais,kuriais jį vadino jam esant gyvam.Galiausiai jie pasiekia Pirmąjį Dangų ir prašo atidaryti vartus;ir vartai atsidaro.Kiekvieno dangaus angelai palydi sielą iki sekančio dangaus,pakol ji pasiekia Septintą Dangų.Tada Didysis ir Visagalis Allah sako: "Įrašykite žinią apie Mano vergą į "Iljūn",Rojaus viršūnėse."

Po to,Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam,pacitavo Korano ajatus:

" Ir iš kur tau žinoti,kas yra "Iljūn"?Tai -knyga nubrėžta.Liudija apie ją prisiartinusieji(angelai)." (Koranas 83:19-21).

Po to Pranašas ,tegul bus jam taika ir Allah palaima,tęsė:

"Kai angelai įrašo žinią apie jį," Iljūn " knygoje,jiems paliepiama:

"Grąžinkite jį į žemę,nes Aš pažadėjau jiems,kad iš jos sukūriau juos ir į ją juos sugrąžinu ir iš jos juos sugrąžinsiu dar kartą."

Angelai sugrąžina teisingojo sielą į žemę taip, kad ji sugrįžta į kūną ir girdi žingsnius nueinančių nuo jos žmonių.Tada pas tikintįjį ateina du angelai,kurie grubiai jį pabudina.Jie sėdasi ir klausia jo:

-Kas tavo Viešpats? Jis atsako:

-Mano Viešpats -Allah.

-Kokia tavo religija?

-Mano religija-islamas.

-Koks žmogus buvo jums atsiųstas?

-Tai buvo Allah pasiuntinys,tegul bus taika ir Allah palaiminimas jam.

-Kaip tu elgeisi?

-Aš skaičiau Allah Knygą,įtikėjau ją ir buvau tam ištikimas.

Jie pažadiną jį ir klausia: Kas tavo Viešpats?Kokia tavo religija?Kas tavo Pranašas?Tai yra paskutinis išbandymas,kuris ištinka tikintįjį.Apie jį Visagalis ir Didysis Allah pasakė:

"Allah palaiko tikinčiuosius tvirtu žodžiu, žemiškame gyvenime ir būsimame."(Koranas 14:27)

Dėka to,tikintysis atsako,kad jo Viešpats-Allah,jo religija-islamas,jo Pranašas-Muhamedas.

Tada balsas iš Dangaus paliudija: "Teisus yra mano vergas.Paruoškite jam Rojaus grožybes,aprenkite jį Rojaus apdarais ir atidarykite jam Rojaus vartus."

Jam atneša Rojaus malones ir kvapus ir jo kapas pasidaro be galo erdvus,kokį tik gali apimti jo žvilgsnis.Prieš jį stoja vyras su gražiausiu veidu ir nuostabiu apdaru,kvepiantis maloniu kvapu ir sako:

- Aš pranešu tau,tai kas pradžiugins tave.Džiaukis Allah Malone ir amžinomis  Rojaus Sodų grožybėmis.Toji diena tau buvo pažadėta.Tikintysis paklausia:

-Kas tu toks,tegul bus tau taika ir Allah palaiminimas?Tavo išvaizda spindi gėriu,kas tu?

-Aš-tavo geradarystė.Prisiekiu Allah,aš visada mačiau,kaip tu skubi būti nuolankiu Allah ir išvengi nepaklusnumo Jam.Ir štai Allah apdovanojo tave gėriu.

Po to, tikinčiajam atsiveria Rojaus vartai ir Pragaro vartai.Jam yra sakoma:

-Tai būtų tavo pribuvimo vieta,jeigu tu būtum nepaklausęs Allah,tačiau Allah tau pakeitė jį tuo.

Kai jis įžvelgs tai,kas yra Rojuje,jis pasakys:

-Viešpatie mano ,pagreitink Valandos atėjimą tam, kad aš galėčiau sugrįžti pas savo šeimą ir vėl įgauti savo turtus.

Tada jam atsakoma:
-Būk ramus!

Kai netikintysis vergas(kitoje šio chadiso versijoje sakoma " nusidėjėlis") palieka žemišką gyvenimą ir randasi ant būsimo gyvenimo slenksčio,pas jį nusileidžia iš dangaus angelai su grubiais juodais veidais.Jie atsineša su savimi pakulas iš pragaro ir sėdasi netoliese jo.Po to,prie jo prieina mirties angelas ir atsisėdęs jam prie galvos sako: 
"O nedoroji siela,išeik sutikti pyktį ir nepasitenkinimą Allah."

Tuomet netikinčiojo siela blaškosi jo kūne ir mirties angelas išplėšia ją,nutraukdamas jos organus ir nervus,panašiai kaip ištraukiamas iešmas su daugybe dantų ,iš šlapio kailio.
Visi angelai esantys tarp dangaus ir žemės, ir virš dangaus,prakeikia ją.Jai užsiveria dangaus Vartai ir visi dangaus Vartų saugotojai maldauja Allah,kad ta siela nepraeitų pro juos.Mirties angelas pasiima ją ir nepraeina nei akimirka,kai angelai įsupa ją į pakulas.Nusidėjėlio siela ima jausti patį nemaloniausią kvapą,kokį tik galima rasti žemėje.Po to, angelai nusineša ją į dangų.Kai jie praeina pro angelus ,tie klausia:

-Kieno ši netikusi siela?

Jiems atsakoma:
-Sūnaus to ir to.

Jie vadina netikintįji pačiais gėdingiausiais vardais,kokiais jį vadino jam gyvam esant.Galiausiai jie pasiekia Pirmą Dangų ir prašo atidaryti vartus,bet jie neatsidaro.

Tada Allah Pasiuntinys,pacitavo Koraną :

"Iš tikrųjų neatsidarys dangaus Vartai prieš juos ir jie neįeis į Rojų,pakol kupranugaris nepralys pro adatos skylutę." (Koranas 7:40)
Pranašas ,tegul bus taika ir Allah palaiminimas jam,pratęsė:

"Tada Visagalis ir Didysis Allah pasakys:

"Įrašykite žinią apie jį į "sidžyn",tai kas randasi žemiausioje žemėję."Po to angelams bus paliepta :

"Grąžinkite jį į žemę,nes Aš pažadėjau jiems,kad iš jos sukūriau juos ir į ją juos sugrąžinu ir iš jos juos sugrąžinsiu dar kartą."

Angelai nutrenkia netikinčiojo sielą į žemę taip, kad ji patenka atgal į kūną.Čia Pranašas, tegul bus taika ir Allah palaiminimas jam,pacitavo Koraną:

"Tas, kuris priskyrė bendrininkus Allah,yra tolygus tam, kuris nukrito iš dangaus ir paukščiai pagriebė jį arba vėjas nunešė jį į pasaulio kraštą." (Koranas 22:31)
-ir pasakė :
 "Jo siela sugrįžta į kūną,taip kad girdėtų nueinančių nuo jo žmonių žingsnius.Po to,pas netikėlį ateina du angelai,kurie grubiai pabudina jį.Jie sėdasi ir klausia jo:

-Kas tavo Viešpats?


Jis veblena:

-M..mmm...m..Aš nežinau...

-Kokia tavo religija?

-M...mmm...m... Aš nežinau...

-Ką tu žinai apie žmogų,kuris buvo pas jus atsiųstas?


Tačiau netikintysisi negali pasakyti vardo ir tada angelai sušunka:

- Tai Muhamedas!

Jis tada veblena:

- M...mmm...m...Aš nežinau.Aš tik girdėjau ,juk žmonės kalbėjo taip.
-Tu nežinojai ir nesekei paskui jį.

Tada balsas iš Dangaus paliudija:

" Jis meluoja!Paskleiskite jam ugnies lovą,atidarykite jam Pragaro Vartus."

Jį pasiekia Pragaro karštis ir Ugnies Vėjas " samūt" ir jo kapas sumažėja taip,kad jo šonkauliai sueina vienas ant kito.Tada prieš jį stoja vyras su šlykščia išvaizda ir nemaloniu apdaru, nuo kurio trenkia pūvančiu kvapu ir sako:
- Aš pranešiu tau tai ,kas nuliūdins tave.Šita diena tau buvo pažadėta.

Nedorėlis klausia jo:
-Tegul Allah užtraukia tau blogį,kas tu toks?O kokį blogį skleidžia tavo išvaizda!

Jis atsakys:

-Aš -tavo nedori darbai.Prisiekiu Allah,aš visada mačiau,kaip tu neskubėjai būti paklusnus Allah ir skubėjai neklausyti Jo.Ir štai Allah apdovanojo tave blogiu.

Po to,pas jį atsiunčia aklą,kurčią ir nebylų budelį,laikantį rankoje kūjį.Jeigu jis trenktu juo per kalną,tai tas subyrėtų į dulkes.Bet jis muša juo kankinį ir tas pavirsta į dulkes,ir Allah vėl sukuria jį atgal tokiu ,koks jis buvo.Tada jis muša dar kartą,ir tas išleidžia klyksmą ,kurį girdi visi padarai,išskyrus žmones ir džinus.Tada netikinčiajam atsiveria Pragaro Vartai,jam ištiesiamas ugninis guolis ir jis surinka: "O Viešpatie mano,neleisk ateiti Valandai!"


šaltinis Ahmad 4/284,Abu Davud 2/281,An Nasai 1/282 ir kt.  Albani knyga " sahih at- tarhib jat- tarhib nr 3558.