2016-03-11

Kaip apibūdinti Allah?


بسمي اللة الرحمن الرحيم
Vardan Allah Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo

Kokius Aukščiausiojo Allah atributus ašaritai patvirtina , kokius paneigia ir kodėl?

Ašaritai, išsikraustydami iš savo proto, tvirtina septynis Aukščiausiojo Allah atributus:

1.Aukščiausiasis Allah yra Kūrėjas, vadinasi Jo atributas - Galia.
2.Aukščiausiasis Allah kam nors duoda, o kam nors - neduoda, vadinasi Jis turi Norą.
4.Jeigu Jis turi Galią, Norą, vadinasi Jis - Gyvas. O Gyvas turi dar tris atributus, kurie paminėti žemiau.
5.Klausa.
6.Regėjimas.
7.Kalba.

Likusių atributų jų protas nepriima, dėl to jie sako: “Jeigu kokiame nors ajate ar chadise, paminėtas Allah atributas ir tai tavo protas suvokia kaip Allah palyginimą su kūriniu, tai paneik tą atributą, tam kad išgryninti Aukščiausiąjį Allah.”
Ašaritai iškelia savo protą aukščiau nei Koraną ir Suną.
 Pavyzdžiui, jie neigia, kad Aukščiausiasis Allah ateis Teismo Dieną. Ašaritai sako: 
”Jeigu mes pasakysime, kad Aukščiausiasis Allah ateis, tai tokiu būdu mes sulyginsim Jį su žmogumi, kuris irgi ateis.” Taip pat ašaritai neigia Aukščiausiojo Allah iškylimą virš Sosto. Jie sako: “Jeigu mes pasakysime, kad Allah iškilo virš Sosto, tai mes sulyginsim Jį su karaliais, kurie taip pat yra ant Sosto.”
 Panašiai kalba apie likusius atributus. Jie pasikliauja labiau savo protu nei Koranu ir Suna. Tegul Allah apsaugo mus nuo to!
 Ašaritai galvoja, kad atributų patvirtinimas yra tolygus sulyginimui. Visgi, viskas iš tikrųjų yra ne taip. Iš tikrųjų, tai ką jie sako, yra Aukščiausiojo Allah  šmeižtas. Jie kalba apie Aukščiausiąjį Allah neturėdami jokių žinių, nors Jis sako:
“Sakyk: Mano Viešpats uždraudė šlykščiai elgtis, tiek aiškiai, tiek paslėptai, daryti nuodėmes, piktadarystes be jokios teisės, priskirti Allah bendrininkus, apie ką Jis nesiuntė jokio įrodymo, ir kalbėti apie Allah tai, ko jūs nežinote. (Koranas,7:33)
Mes galime žiūrėti vienas į kitą ir palyginti save su kitais. Tačiau, kalbėdami apie Allah mes turime sakyti:
“Nėra nieko lygaus Jam ir Jis - Girdintis, Matantis.” (Koranas,42:11)

Kokios yra Tauhydo Asma va Sifat taisyklės?

Aukščiausiasis Allah apibūdino Save Korane tam tikrais Vardais ir tam tikrais atributais. Lygiai taip pat, tam tikrais vardais ir atributais, Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) chadisuose apibūdino Aukščiausiąjį Allah. Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam), teisingieji bendražygiai, tabijūnai (past.sekančios kartos po pirmųjų trijų kartų einančių po Pranašo (taika ir ramybė jam) mirties) ir keturi imamai - jie visi buvo įsitikinę, kad apibūdinti Allah galima tik taip, kaip Jis Pats Save apibūdino arba taip, kaip Jį apibūdino Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam).
Pavyzdžiui, Aukščiausiasis Allah pasakė:
„O Iblis! Kas tau neleido nusilenkti prieš tą, kurį Aš sukūriau Savo Abiejomis Rankomis?“ (Koranas,38:75)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi dvi Rankas. Tokias, kurios prilygsta Jo Didybei. Kitame ajate sakoma:
„Pakentėk iki tavo Viešpaties sprendimo, juk tu – Mūsų Akyse. Aukštink savo Viešpatį, kai pabundi iš miego.“ (Koranas,52:48)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi dvi Akis.Tokias, kurios prilygsta Jo Didybei. Kitame ajate sakoma:
„Amžinas tik Veidas Viešpaties tavo, Kuriam priklauso šlovė ir garbė.“(Koranas,55:27)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi Veidą, tokį, kuris atitinka Jo Didybę. Taip pat Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
„Žmones mes į Ugnį, o ji vis kalbės: “Ar dar gali pridėti?“. Tai vyks iki tol, pakol neuždės Viešpats iš Savo Didybės  ant jos Savo Pėdą taip, kad viena dalis Ugnies sueis į kitą ir pasakys ji: “Pakanka, pakanka!“
Al Bukchari 6284,4568; Muslim2848,2847; Tirmidi 3272,2557, Ahmad 234/3,369/2.

Šiame chadise Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) apibūdino Allah tame, kad Jis turi Pėdą. Argi tai sakydamas Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pateikė, kad Allah turi kūną?! Mes patvirtiname visus šiuos atributus, lygiai taip pat, kaip apie juos pranešama Korane ir Sunoje. Visgi, kai kas gali paklausti:
 “ Kokios yra Allah Akys? Koks yra Allah Veidas, kokia Pėda?“ Mes atsakysime: 
“Mes nežinome, kadangi mes nematėme Allah, mes negalime Jo su niekuo palyginti ir Aukščiausiasis Allah mums nepranešė apie tai, kokie yra Jo atributai.“ Aukščiausiasis Allah pasakė:
 “Nieko nelyginkite su Allah! Iš tiesų, Allah žino, o jūs nežinote.“ (Koranas,16:74). O taip pat:
,,Allah apibūdinimas - pats aukščiausias, ir  Jis – Galingiausiasis,  Išmintingas.“ (Koranas,16:60)


Allah Vardų ir Atributų palyginimo taisyklės

Yra trys palyginimo būdai:

1.Palyginimas  per pateiktą pavyzdį.

Dabartiniais laikais atsirado musulmonai, kurie sako mums:
 „Jūs sakote, kad marihuana arba kiti narkotikai yra draudžiami religijoje. O iš kur jūs tai ėmėte? Pateikite įrodymą iš Korano  ir Sunos, kur būtų pasakyta, kad marihuana yra uždrausta.“

 SubhanAllah! (Past. Šlovė Allah) Iš kur mums paimti įrodymus iš Korano ir Sunos apie marihuanos draudimą? Yra žinoma, kad Aukščiausiasis Allah uždraudė vyną, tačiau nei Korane nei Sunoje nėra kalbama apie  marihuaną ir kitus narkotikus. Visgi Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) išmokė mus, kaip elgtis panašioje situacijoje. Jis išmokė mus palyginti pateikiant pavyzdį (kyijas at-tamsil). Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
 „Viskas yra vynu, kas svaigina, o bet koks vynas yra draudžiamas!“ (Muslim 2002).

Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pateikė palyginimą (kyijas) duodamas pavyzdį. Ką su tavimi padaro vynas?! Kodėl vynas yra uždraustas?! Jis uždraustas dėl to, kad apsvaigina žmogų. Vadinasi, bet koks dalykas, kuris apsvaigina žmogų, taip pat yra uždraustas. Vadinasi, šiame klausime esminis yra vynas, nes jo uždraudimas atėjo iš Korano ir Sunos. O po to, viskas, kas apsvaigina - tai kas atsirado mūsų laikais po vyno – yra taip pat uždrausta.

Islamo mokslininkai naudoja šį palyginimo būdą daugelyje klausimų, kurių nebuvo iškilę Pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) laikais. Šį palyginimo būdą jūs naudojate nuo pat gimimo. Kai gimsta kūdikis, jis nieko nežino, jo protas švarus, tuščias kaip baltas popieriaus lapas. Kai tik vaikas ima matyti, jis visų pirma mato savo motiną. Jis tarsi padaro jos nuotrauką ir padeda savo smegenyse. Paskui jis girdi motinos balsą, girdi jos vardą ir viską susideda į savo smegenis. Jeigu jis išgirsta savo motinos vardą, jam iš karto prieš akis atsiranda jos atvaizdas. Paskui, po keleto dienų, jis mato savo tėvą, brolį ir taip toliau. Visą gyvenimą jis renka žinias ir deda jas į savo protą, viską įsimindamas.

Tačiau, kalbant apie Aukščiausiąjį Allah, yra draudžiama naudoti tokį palyginimo būdą. Aukščiausiasis Allah  sako Korane:
„ Amžinas yra tik tavo Viešpaties Veidas, jam priklauso didybė ir dosnumas.“ (Koranas,55:27)
Skaitydami šį ajatą, kai kurie žmonės ima įsivaizduoti „veidą“ ir ima sklaidyti visas nuotraukas, išlaikytas savo atminty. Veidas šito? Ne! Ir ima palyginti matytus savo gyvenime veidus su Aukščiausiuoju Allah. Toks palyginimas su Aukščiausiuoju Allah yra draudžiamas, nes mes nematėme Allah ir negalima jo su niekuo lyginti. Dėl to Allah Aukščiausiasis pasakė:
„ Nieko nelyginkite su Allah! Iš tiesų, Allah žino, o jūs nežinote.“ (Koranas,16:74)

O ką daro ašaritai?! Jie sako: ,,Ne, Allah neturi Veido, nes jeigu mes  pasakysime, kad Allah turi Veidą, vadinasi, Jis panašus į mano veidą, bet juk nieko negali būti panašaus į Allah.“ Štai tokiu būdu, jie nepripažįsta Allah atributų. Tačiau aukščiau pateiktas ajatas aiškiai nurodo į tokių palyginimų draudimą. Aukščiausiasis Allah turi Veidą, tokį, kuris atitinka Jo Didybę, o mes turim veidą, kuris atitinka mūsų silpnumą.

2.Palyginimas per apibendrinimą (Kyijas aš-šumul)

Šį palyginimo būdą taip pat naudoja naujagimiai. Naujagimis mato kažką, kas kalba, kad tas turi burną, mato liežuvį. Paskui jis sužino kažką, ką girdi, tada tas turi turėti ausis. Tas, kuris turi ausis, vadinasi, turi ir ausies būgnelį.
 Mes naudojame tokį palyginimo būdą kalbėdami apie žmones, apie jų sandarą. Visgi yra žmonių, kurie naudoja tokį pavyzdį tam, kad apibūdintų Aukščiausiąjį Allah, o tai yra griežtai draudžiama! Nesakyk: „Jeigu Aukščiausiasis Allah šneka, vadinai, Jis turi liežuvį ir burną.“ Tokia analogija yra draudžiama! Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Nieko nelyginkite su Allah! Iš tikrųjų Allah žino, o jūs nežinote.“( Koranas,16:74)

3.Palyginimas sakant „tuo labiau“

Aukščiausiasis Allah pasakė:
Allah apibūdinimas-pats aukščiausias ,nes Jis-Galingiausias,Išmintingas.“ (Koranas,16:60)
Kaip mums suprasti šį ajatą? Šiame ajate kalbama apie palyginimą teigiant „tuo labiau“(Kyijas al aūlia).
 Tokį palygino būda galima naudoti kalbant apie Aukščiausiąjį Allah. Kaip pavyzdį pateiksim sekantį palyginimą. Sakykim koks nors turtingas žmogus davė tau šimtą dolerių, kaip malonės ženklą. Tu apsidžiaugei taip stipriai, kad nežinai, kaip jam atsidėkoti. O Tas, Kuris tave maitina, girdo visą tavo gyvenimą, Kuris duoda tau žmoną, vaikus, argi Jis nėra vertas daugiau dėkingumo?! Kaip dažnai tu dėkoji Jam už visą tai?!
Šitas pavyzdys yra pateiktas apie Kyijas al aūlia kalbant apie Aukščiausiąjį Allah.

Žmogus, studijuojantis mokslą Usūl al fikh(islamo jurisprudencijos principus) būtinai turi žinoti šiuos tris palygino būdus. Pirmus du palyginimus (kyijas) naudoti yra draudžiama, kalbant apie Aukščiausiąjį Allah.

Kur yra mutazilitų paklydimas ir prie ko jis juos nuvedė?

Neišmanymas nuvedė juos į šiuos dalykus:

1.Pridėjimas (tašbih) -kai jie girdi kalbant apie Allah Vardus ir Jo atributus, pav.: „Ranka“, jie sako: „ Jeigu Allah turi Ranką, vadinasi, ji panaši į žmogaus ranką.“
2.Prideda išvaizdą (takiif) -sako: „Jeigu Jis turi Ranką, tai būtent kokia ji yra?!“ Po to baiminasi savo minčių ir iš to kyla sekantis punktas:
3.Atmetimas (matyl)-sako: „Ne, Allah negali turėti Rankos, nes jeigu ji yra, tai būtu panaši į mūsų, tačiau nėra nieko panašaus į Jį.“ Ir tada pereina prie sekančio punkto:
4.Iškraipymas šarijos tekstų (tahrif)-sako: „ Žodis „ Ranka“ reiškia „Galia“; Žodis „Veidas“ reiškia „apdovanojimą“ ir t.t
Ir to pasekoje jų paklydimo priežastimi tapo tai, kad jie kalbėdami apie Aukščiausiąjį Allah ėmė naudoti pirmus du palyginimo būdus, kurie paminėti pradžioje.

Visgi, mūsų teisingieji pirmtakai (salafu salih) patvirtino visus Aukščiausiojo Allah Vardus ir atributus, kurie atėjo iš Korano ir patikimos Sunos. Jie patvirtino visą tai be iškraipymo (tahrifa), be atmetimo (ta‘tylia), be pavidalo suteikimo (takyifa), be sulyginimo su kūriniais (tamsylia).

Kai kurie paklydimų būdai šioje temoje

Yra dvi sektos: ašaritai ir maturiditai. Ašarizmo įkūrėjas yra Abu Hasan Al Ašari, o maturidizmo - Abu Mansūr al Maturidi. Jie abu sekė vieno žmogaus idėjomis, kurį vadino Al Kuliab (Kuliabitų mokykla). Šios dvi tendensijos sekdamos savo pirmtakais džahmitais ir mutalizitais, iškraipo Aukščiausiojo Allah atributus.
Džahmitai neigia visus Aukščiausiojo Allah Vardus ir atributus. Jie sako :
 „Mes neturime teisės vadinti Allah –Maloningiausias, nes jeigu mes tai pasakysime,kad Allah-Gailestingiausias, vadinasi, Jis turi širdį, iš kurios Jis gailisi. O jeigu Jis turi širdį, vadinasi, Jis turi organą, reiškia, Jis-kaip žmogus. Ne! Ne! Taip mes Allah palyginsime. Dėl to mes neturime teisės kalbėti, kad Allah-Gailestingiausias. Allah-ne Gailestingiausias.“ Tai reiškia, jie neigia Šarijos argumentus, pateigdami šias savo logikos išvadas.

Po jų atsirado mutazilitai, kurie sako:
“ O ne ,džahmitai, mes neturime teisės neigti šių Vardų, nes jie atėjo iš Korano. Mes neturime teisės neigti Koraną. Visgi, mes sutinkame su jumis tame, kad Allah neturi atributų. Mes tvirtiname Vardus, bet neigiame atributus. Todėl sakome, kad Allah-Gailestingiausias, be gailesčio; Allah-Girdintis, bet negirdi; Allah –Matantis,bet nemato. Jeigu mes pasakysime, kad Jis girdi, mato, vadinasi, Jis turi galvą, plaukus, vadinasi,  Jis turi ausis,vadinasi, Jis turi kūną.“ Taigi, naudodami logiškus argumentus, jie neigia Aukščiausiojo Allah atributus.

Taip pat yra žmonės, kurie stengiasi Allah suteikti pavidalą (Mukayijafa). Jie sako: „Kokia yra Allah ranka? Kokia yra Allah pėda? Koks yra Allah veidas?“ Taip sakyti yra irgi draudžiama.
Kartą vienas žmogus uždavė klausimą imamui Malikui: „Aukščiausiasis Allah sako „Gailestingiausiasis iškilo virš Sosto.“ (Koranas,20:5). Kaip Jis iškilo?“ Imamas Malik nuleido galvą, užsidengė, o paskui pakėlė galvą ir pasakė: „Iškylimas nėra nežinomas, o štai „kaip?“, tai nepasiekiama. Tikėti į tai yra būtina, o klausti „kaip“ yra naujovės įvedimas“

Lialiakai „Šarh us suna“ 664;Baihaki „al asma va sifat“ 867.perdavė darimi „ar-rad al džahmyja“ 104;panašūs perdavimai ateina nuo šeicho imamo Maliko ir um Salam.

Taip pat yra žmonių, kurie sulygina Allah su kūriniais. Tai yra draudžiama, nes nėra nieko panašaus į Jį, kaip mes apie tai ir kalbėjome. Jie sako: „Allah Ranka, kaip mano ranka.“ Taip kalbėti yra griežtai draudžiama!

Suros "Ichlas" antras ajatas

Aukščiausiasis Allah sako:
„Allah Pilnavertis(As-Samad)“(Koranas,112:2)
Kodėl Allah pasakė „As-Samad“? Kodėl Jis paminėjo būtent šį Vardą? Kodėl nepaminėjo Vardo „As-Salam“(Taika) arba „Malik“(Valdytojas)? Arba netgi kodėl nepaminėjo vardų „Al Hayji“(Gyvas) ir „Kaijūmu“(Viską Laikantis)“- pačių didžiausių Aukščiausiojo Allah Vardų. Vis dėl to, Aukščiausiasis Allah paminėjo būtent „As Samad“.
Islamo mokslininkai –teisingieji pirmtakai pasakė, kad Aukščiausiasis Allah pastatė vardą „As Samad“ po žodžių: „Sakyk: Jis-Allah Vienintelis “ tam, kad dar kartą nurodytų į viendievystę (tauhydą).
Iš teisingųjų pirmtakų perdavimų atėjo paaiškinimas, kad „As Samad “-tai Tas, Kuris neturi vidaus. Taip pat, iš kitų aiškinimų atėjo perdavimas, kad „As Samad“-tai Tas, Kuris negimdė, nei Pats buvo pagimdytas, dėl to sekančiame ajate sakoma:
„Jis negimdė ir nebuvo pagimdytas.“(Koranas,112:3).
Jeigu mes gerai įsiklausysim,tai ir suprasim, kad Tas, Kuris neturi vidaus, tai Jis yra Tas, Kuris negimdė ir nebuvo pagimdytas.
Priežastis, dėl ko ši sura buvo atsiųsta, buvo ta, kad daugiadieviai paprašė Pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) apibūdinti Allah ir tada Aukščiausiasis Allah apreiškė šią surą.
Aukščiausiasis Allah, paminėdamas vardą „As Samad“, įrodo tiems, kurie garbina Jėzų, Uzair arba kokius nors paveikslus, šventuosius, mirusius šeichus ir t.t. ,kad visi tie kūriniai, kuriuos garbina žmonės, turi vidų. Visi jie buvo pagimdyti arba gimdė patys. Tas, kuris turi vidų, turi gerti, valgyti. Tas, kuris valgo ir geria, turi tuštintis,o tuštinimasis arba poreikis gerti, valgyti, įrodo šių kūrinių silpnumą ir bejėgiškumą.
Taip pat, kai kurie salafiai(past.teisingieji pirmtakai) pasakė, kad viena iš „ As Samad“ reikšmių tai Valdovas,turintis absoliučią Valdžią ir Tas, į Kurį kiekvienas turi poreikį (past. Jis yra kiekvienam būtinas). Remdamiesi šiuo aiškinimu, mes suprasime vieną dalyką -  Aukščiausiasis Allah sukūrė visus savo kūrinius, be išimties atitinkančius šią esmę. Kaip sako kai kurie islamo mokslininkai, žmogus sukurtas taip, kad viskas, kas yra aplink jį, ir viskas, kas yra jame, kviečia jį į viendievystę. Tačiau žmogus to nemato.

versta iš konspekto: "tauhyd al asmaji va sifat ir tafsyras suros Ichlas antras ajatas"
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk


2016-02-24

Iš kur sužinoti apie nematomą pasaulį?

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Pasaulis susideda iš dviejų dalių: nematomas ir matomas.Nematomas pasaulis yra tas, kurio mes nematome, tačiau žinome apie jį iš Korano ir Sunos. Aukščiausiasis
Allah, angelai, džinai, Rojus, kapas, teismo diena - visa tai yra nematomas pasaulis. Negalima lyginti nematomo pasaulio su matomu. Apie nematomą pasaulį sužinome tik iš Korano ir patikimos sunos! Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie gauna tik tai iš Jo žinių, ką Jis panori.” (Koranas, 2:255)
Mes - žmonės, galime sužinoti tik tai, apie ką panorės Aukščiausiasis Allah. Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Nesek to, apie ką tu nežinai. Iš tikrųjų, klausa, regėjimas ir širdis - jie visi bus pašaukti atsiskaitymui.” (Koranas,17:36)
Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė:
“Sakyk: ”Mano Viešpats uždraudė šlykščiai elgtis - tiek viešai, tiek slaptai, daryti nuodėmes, piktadarystes be jokios teisės, priskirti Allah bendrininkus, apie ką Jis neatsiuntė jokio įrodymo, ir kalbėti apie Allah tai, ko jūs nežinote.” (Koranas, 7:33)
Aukščiausiasis Allah tau uždraudė kalbėti apie tai, ko tu nežinai. Mes galime žinoti tik tai, apie ką panorėjo, kad  žinotume Allah. Iš kur mes galime žinoti apie Sostą, apie tai kaip iškilo Aukščiausiasis Allah, apie rankas Aukščiausiojo Allah ir taip toliau? Aukščiausiasis Allah papasakojo mums apie visa tai Korane. Jis pasakė, kad jos yra ir mes tuo tikime, taip kaip tuo tikėjo teisingieji pirmtakai (past., pirmos trys kartos po pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, mirties).

Kartą vienas žmogus uždavė klausimą imamui Malikui: ”Aukščiausiasis Allah sako:
“Gailestingasis iškilo virš Sosto.” (Koranas, 20:5) Kaip Jis iškilo?”
Imamas Malik nuleido galvą, paskui užsidengė, o po to, pakėlęs galvą, pasakė: “Iškylimas nėra nežinomas, o štai “kaip” - tai nesuvokiama. Tikėti tuo yra būtina, o klausti “kaip” yra naujovės įvedimas.”
Šarh Suna”, 664; Baichaki “Asma va Sifat”, 867. Hafizas ibn Hadžr “Fath val Bari” 13/407; Isnad Džeiyd”. Perdavė Ad-Darami “ar-Rijad al-Džahmyja’’, 104; ibn Abd val Bar “At-Tamhid”, 7/151. Ir panašūs perdavimai yra nuo Rabi’a (Šeichas Malik) ir nuo Ummu Salamos.

Koks yra skirtumas tarp Muchkam ir Mutašabich ajatų?

Muchkam - tai yra reikšmė to, kas yra suprantama. Mutašabich - tai yra neaišku, kokiu būdu kas nors vyksta. Pavyzdžiui, mes pasakysime: “Atėjo Muchamedas.” Reikšmė šio sakinio aiški (muchkam). Visi supratome, kad Muchamedas atėjo. Išgirdę žodį “atėjo”, niekas iš mūsų nepagalvojo, kad jis, pavyzdžiui, išsimaudė arba pavalgė. Jeigu kas nors paklaus: ”Kokiu būdu Muchamedas atėjo?”, galima paprastai atsakyti: ”Atsikelk, eik ir pažiūrėk”. Arba galima pasakyti: “Pameni, vakar atėjo Mustafa, tai štai Muchamedas atėjo irgi lygiai taip pat.” Tai reikškia, galima palyginti Muchamedo atėjimą su Mustafos atėjimu.
Aukščiausiasis Allah sako:
“Ir tavo Viešpats ateis su angelais, išsirikiavusiais eilėmis.” (Koranas, 89:22)
Šio ajato reikšmė suprantama (muchkam). Kai kas gali pasakyti: ”Šis ajatas neturi reikšmės.” Tada, kodėl Aukščiausiasis Allah pasiuntė mums tai, apie ką mes nesuprantame? Ir kai tas ajatas buvo atsiūstas pranašui Muchamedui (taika ir Allah palaiminimas jam), jeigu jis jo nebūtų supratęs, argi nebūtų paklausęs reikšmės šio ajato? Ir kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) skaitė šį ajatą savo bendražygiams, jeigu jie nebūtų supratę, argi jie nebūtų paklausę apie tai pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam)? O mes žinome iš sunos, jog kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) mokino savo bendražygius ir kai šie nesuprato nors vienos raidės, tai iš karto klausdavo. Kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) perskaitė jiems šį ajatą:
“Ir tavo Viešpats ateis su angelais, išsirikiavusiais eilėmis”.(Koranas, 89:22)
Bendražygiai neklausinėjo jo, nes jiems buvo aiški šio ajato reikšmė. Kita vertus, kai kas gali paklausti: ”O kokiu būdu ateis Aukščiausiasis Allah?”. Mes atsakysime: ”Mes nežinome apie tai, nes nematėme ir todėl neturime su kuo palyginti, o Jis mums apie tai nepasakė/nepranešė.” Aukščiausiasis Allah pranešė mums apie tai, kad Jis ateis Teismo Dieną, nors Jis ir nepasakojo,kaip tai įvyks. Toks yra įsitikinimas visų pranašų ir jų bendražygių! Toks įsitikinimas imamo Abu Hanifos, imamo Aš-Šafi, imamo Maliko, imamo Achmedo ir kitų ahlius suna val-džama mokslininkų.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Alif. Liam. Ra. Tai - Raštas, ajatai, kurie yra aiškiai išdėstyti (muchkam), o paskui išaiškinti Išmintingojo, Matančiojo.” (Koranas, 11:1)
Kitame ajate:
“Allah atsiuntė geriausius pasakojimus - Raštus, kurio ajatai sutampa (mutašabich) ir kartojasi.” (Koranas, 39:23)
Kitame ajate:
“Jis - Tas, Kuris atsiuntė tau Raštą, kuriame yra aiškiai išdėstyti ajatai (muchkam), sudarantys Rašto pagrindą, o taip pat ir kiti ajatai, kurie yra neaiškūs (mutašabich). Tie, kurių širdys krypsta į šalį, seka neaiškiais (mutašabich) ajatais, norėdami pasėti sąmyšį ir prisikasti prie paaiškinimo, nors aiškinimo nežino niekas, išskyrus Allah. O tie, kurie turi pagrindines žinias, sako: ”Mes patikėjome į Jį. Visa tai nuo mūsų Viešpaties.“ Bet pamokymus supranta tik tie, kurie turi proto.” (Koranas, 3:7)
Kaip susigaudyti tarp šių trijų ajatų? Visų pirma, visi Korano ajatai yra aiškiai išdėstyti (muchkam). Kita vertus, yra ajatų, kurių reikšmė yra aiški, bet kokiu būdu ir kas vyksta yra neaišku. Antra, būna taip, kad mes su jumis nežinome prasmės kokio nors ajato, bet vistiek šiame pasaulyje yra kas nors, kas žino tą reikšmę. Nėra taip, kad reikšmė kokio nors ajato būtų paslėpta nuo visų iš karto. Dėl to, Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jeigu jūs nežinote, tai paklauskite tų, kurie turi žinių.” (Koranas,16:43)

Žodis “Mutašabich” turi dvi reikšmes: pirma - sutapimas, antra - neaiškus. Pavyzdžiui, Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie pasakė: “ Pasimelsk už mus savo Viešpačiui, tam kad Jis paaiškintų mums, kokia ji, juk karvės atrodo mums panašios viena į kitą (mutašabich).” (Koranas, 2:70)
O kalbant apie antrąją prasmę žodžio “Mutašabich”, tai Allah sako:
“Jis yra Tas, Kuris atsiuntė tau Raštą, kuriame yra aiškiai išdėstyti ajatai (muchkam), sudarantys pagrindą rašto, o taip pat kiti ajatai, kurie yra neaiškūs (mutašabich).” (Koranas, 3:7)
Tai reiškia, kad pavidalas atributų mums yra neiškus. Mes paliekame šį klausimą, nesigilindami į jį. Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie pasiekia žinias iš Jo tik tas, kurias Jis panori.” (Koranas, 2:255)
Aukščiausiasis Allah nepanorėjo, kad mes žinotume pavidalą. Jis panorėjo, kad mes žinotume tik reikšmę. Dėl to, mes galime sužinoti apie nematomą pasaulį tik per Šarijos (past., islamo teisės) tekstus, t.y. Koraną ir Suną, o tai reiškia, kad čia nėra vietos išvedžiojimams.

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk


Viendievystė-tikėjimo malonumas


Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo


Tauhydas al Asma va sifat-tai toks viendievystės išpažinimo būdas, kurios pagalba tikintysis jaučia viendievystės malonumą.Aukščiausiasis Allah pasakė Korane:
„Allah bijosi tik tie iš Jo vergų tarpo, kurie turi žinių.“(Koranas,35:28)
Štai čia kyla klausimas: “ Apie ką konkrečiai tie žmonės turi turėti žinių?“
Apie fiziką, matematiką, chemija, astronomija, geografija?Ne!Jie-žinantys apie Aukščiausiąjį Allah.Bet kokios žinios, kurias kažkas turi ir jeigu tos žinios nedaro jo daugiau dievobaimingu, iš tikrųjų visiškai neatspindi jo(žmogaus )išminties.Tokiu atveju, kuomet žmonės, nors juos ir laiko žinančiais, negarbina Allah, mes galime pasakyti, kad jie - kvailiai.
Apie tai mums pranešė Aukščiausiasis Allah:
„Tiems, kurie neįtikėjo į savo Viešpatį, paruošti kankinimai Pragare.Kokia bloga ši vieta .Kai juos įmes ten, jie išgirs,kaip ji šniokščia kai verda.Ji pasiruošusi pratrūkti iš pykčio.Kas kartą, kai ten įmes grupę, jos sargai paklaus jų: “ Argi pas jus neatėjo įspėjantis pranešėjas?“. Jie atsakys:“Žinoma, įspėjantis pranešėjas atėjo pas mus, bet mes palaikėme jį melagiu ir pasakėme: “Allah nieko nesiuntė, o jūs tik vedate į didelį paklydimą“.Jie pasakys: „ Jeigu tik mes būtume paklausę ir turėję proto, tai nebūtume Liepsnos gyventojai.“(Koranas,67:6-10)

Tai reiškia , kad patys protingiausi žmonės šioje žemėje yra tie, kurie garbina Aukščiausiąjį Allah.O pačiu protingiausiu iš visų žmonių buvo Muchamedas(taika ir Allah palaiminimas jam).Dėl to, tas kuris turi proto, ruošiasi susitikti su Aukščiausiuoju Allah, išpažindamas viendievystę.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Niekas nėra Jam lygus, ir Jis-Girdintis,Matantis.“(Koranas,42:11)
Aukščiausiasis Allah aprašo Save šiame ajate, kad Jis-Girdintis, Matantis.O kitame ajate Aukščiausiasis Allah sako: 
„ Mes sukūrėme žmogų iš sumaišyto lašelio, paleisdami jį išbandymams ir padarėme jį girdinčiu ir matančiu.“(Koranas,76:2)
Aukščiausiasis Allah pasakė, kad Jis-Girdintis, Matantis ir pasakė apie žmogui , kad tas, taip pat yra girdintis, matantis.Kaip mums tada suprasti Jo Išskirtinumą varduose ir savybėse?Yra būtina pažiūrėti į skirtumą tarp žmogaus regėjimo ir klausos; ir Allah Regėjimo ir Klausos.
Kalbant apie žmogaus girdėjimą, tai kaip sako medikai, pats tolimiausias garsas,kurį gali išgirsti žmogus, tai yra laikrodžio tiksėjimas už 30 metrų atstumo.O ka sakyti apie Aukščiausiąjį Allah?Aukščiausiasis Allah,Kuris yra virš Sosto!Sostas aprėpia Jo Krėslą(Kursi), o Jo Krėslas aprėpia dausas ir žemę.
Kaip pasakė Aukščiausiasis:
„Jo Sostas apima padanges ir žemę.“(Koranas,2:255)
Allah pasiuntinys(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė: “Iš tikrųjų, palyginus septynias padanges ir septynios žemes su Al Kursi, (Krėslą) tai yra tarsi mažas žiedelis didžiulėje dykumoje.O Arša(Sostą)palyginus su Al Kursi(Krėslo)tai yra , kaip Al Kursi(Krėslas)prieš tą žiedelį.“ Perdavė ibn Abi Šeiba „Arš“,58;Al Baihaki „Al asmavu va sifat“ 862,Šeichas Albani pavadino chadisą patikimu.Žiūrėti „Silsilia as Sahiha“,109.

Kalbant apie pirmąjį dangų, tai Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Iš tikrųjų mes papuošėme artimiausią dangų šviestuvais“.(Koranas,67:5)
Vadinasi visos žvaigždės, kurios egzistuoja, yra tik pirmasis dangus.O ką tada kalbėti apie antrąjį, trečiąjį ir taip toliau,dangų?!O ką tada sakyti apie Krėslą(Al Kursi)?O ką sakyti apie Sostą(Arš)?Ir po viso to, ką mes sužinojome, mes matome Allah žodžius:
„Allah jau išgirdo moters žodžius, kuri ėmė su tavim ginčytis apie savo vyrą ir pasiskundė Allah.Allah girdėjo jūsų ginčą, nes Allah-Girdintis, Matantis.“(Koranas,58:1)
Aiša(tegul bus Allah ja patenkintas)pasakė apie šį įvykį: “Visos šlovės yra vertas tik Allah, kurio klausa aprėpia visus garsus!Prisiekiu Allah, aš buvau su juo viename kambaryje, tačiau jo žodžiai buvo paslėpti nuo manęs.“ Perdavė Al Bukchari „Al Mu‘aliak“ žr.“Fath ul Bari“ 13/372.Taip pat perdavė imamas Ahmad 6/46.

Aukščiausiasis Allah išgirdo iš septynerių padangių aukščio ir Didžiojo Sosto, ką kalbėjo toji moteris.Iš tikrųjų, mes kartais drovimės kalbėti apie ką nors negero prieš žmones.Tai kodėl mes nesigėdyjame To, Kuris girdi mus iš septynerių padangiu aukščio?Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Saugojate savo kalbas paslaptyje arba kalbate jas garsiai, Jis mato tai, kas širdyje.“(Koranas,67:13)
Kaip mes nesigėdyjame Allah,kalbėdami nešvankius dalykus apie ką nors, leisdami apkalbas?!Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
„Tegul tas, kuris tiki Allah ir Paskutiniąja diena, kalba tik gėrį arba tyli.“Al Bukchari 6018,Muslim 47.
Kodėl jis pasakė būtent „tiki Allah ir Paskutiniąja diena“?Todėl kad tas, kuris tiki į Allah,tiki, kad Aukščiausiasis Allah girdi iš septynerių padangių aukščio, niekada nepasakys ko nors blogo, neapkalbės savo brolio, nemeluos,neleis paskalų ir nekalbės nešvankių dalykų.Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
 
„Iš tikrųjų, koks nors žmogus gali pasakyti žodį, netgi nesuteikdamas tam jokios reikšmės, bet dėl kurio, jis bus įmestas į ugnį septyniasdešimčiai metų.“Tirmidi 2314
Allah pasiuntinys(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
"Iš tikrųjų, Allah turi devyniasdešimt devynis vardus-šimtas, be vieno- ir tas, kuris juos įsimins, įžengs į Rojų“. Al Bukchari 2736,Muslim 2677.

Čia aš užduosiu klausimą: ar Aukščiausiasis Allah turi tik devyniasdešimt devynis vardus?Ne!Aukščiausiasis Allah turi tiek vardų, kiek nei vienas apie tai nežino, visgi Jis pranešė mums tik devyniasdešimt devynis.Juk pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
“Jeigu tas, kurį apims nerimas arba liudesys,pasakys: “ O Allah, iš tikrųjų, aš-Tavo vergas, sūnus Tavo vergo ir sūnus Tavo vergės.Aš esu Tavo valdžioje, Tavo sprendimai man privalomi, o Tavo pateiktas nuosprendis-teisingas.Aš maldauju Tavęs, kiekvienu iš Tavo vardų, kuriais Tu pavadinai Save arba atsiuntei Savo Knygoje arba apreiškei kam nors tai iš savo kūrinių arba palikai jį  paslėptu nuo visų, išskyrus Tave; maldauju padaryti Koraną mano širdies pavasariu, šviesa mano krūtinėje ir priežastim panaikinančia mano liūdesį ir nutraukiančią mano nerimą!“, - tai Didysis ir Visagalis Allah būtinai išlaisvins jį nuo graudulio  ir pakeis jo liūdesį pakeis džiaugsmu.“ Žmonės pasakė: „ O Allah pasiuntinį!Ar mums reikia išmokti tuos žodžius?“ Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė: „ Žinoma.Tam, kuris juos išgirs, reikia juos išmokti.“Ahmad 1/391,ibn Hiban 3/972,At Tabarani 10352.Chadiso patikimumą patvirtino imamas al Hakim,Al Bagavi,hafizas Abdul Fadal Al Bagdadi,šeichul Islam ibn Taimyja,šeichas ibn Kajym ir šeichas Albani.

Kas yra pats turtingiausias?!Kas dovanoja išgyjimą?!Kas yra pats stipriausias?!Argi ne Aukščiausiasis Allah?!Dėl to yra perduodama, kad pranašo(taika ir Allah palaiminimas jam)bendražygiai bet kuriame savo veiksme, pirmiausia pasikliaudavo Aukščiausiuoju Allah, o paskui juos atlikdavo ir tai pasitarnaudavo gero rezultato gavimui.Netgi tada , kai jų sandalai suplyšdavo, jie pirmiausia sakydavo:“O Allah, padėk man pataisyti mano sandalus“ ir po to eidavo ieškoti ieškoti meistrų taisančių apavą.Mūsu laikais daroma visiškai atvirkščiai!Iš pradžių žmonės ieško kaip išspręsti problemą, o tik paskui kreipiasi į Aukščiausiąjį Allah.Iš tiesų tikrieji tikintieji yra tie, kurie pirmiausia kreipiasi į Allah, o paskui ieško problemos sprendimo būdų.
Visi pranašai buvo teisingieji ir pirmiausia kreipdavosi į Allah , o tik  paskui ieškojo sprendimų.Ibrahymas(taika jam)pasakė:
„Jis išgydo mane, kai aš susergu.“(Koranas,26:80)
Pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pranešė mums apie devyniasdešimt devynis vardus, kadangi žmonių poreikiai,nesvarbu kokie jie bebūtų,neviršyja poreikio ribos devyniasdešimt devynių vardų.Dėl to, pranašas(taika ir Allah palaiminimas jam)pasakė:
„Iš tiesu, Allah turi devyniasdešimt devynis vardus-šimtas, be vieno, ir tas, kuris įsimins juos, įžengs į Rojų.“Al Bukchari 2736,Muslim 2677.
Islamo mokslininkai sako, kad pats didžiausias Aukščiausiojo Allah vardas yra tas, kurį tu vartoji, kokiu nors konkrečiu momentu.Jeigu tu neturtingas ir tau labai reikia paramos, tai didysis vardas tau bus „Turtingasis“.Tai reikškia, tu šaukiesi Allah šiuo vardu, kurio tau šiuo metu labiausiai reikia.Dėl to Aukščiausiasis Allah sako:
„Allah turi pačius gražiausius vardus.Dėl to šaukitės Jo, juos sakydami.“(Koranas,7:180)
Jeigu žmogus serga, tai jam pačiu didžiausiu vardu bus „Gydantysis“.Kita vertus, islamo mokslininkai sako, kad pačiais didžiausiais vardais yra „Gyvas“ ir „Esantis“(Al Hayju ir Al Kajūm).Kodėl būtent jie?Todėl kad šie du vardai nurodo į visus likusius vardus.Pavyzdžiui,Turtingas turi būti Gyvas ir taip toliau.Esantis(Kaijūm), tai-Tas , Kuris valdo savo atributus nepaliaujamai.Aukščiausiasis Allah sako:
„Allah-nėra kitos dievybės, išskyrus Jį, Gyvojo, Esančiojo.Jo neapima nei snaudulys, nei miegas.“(Koranas,2:255)

Islamo mokslininkai pasakė: “ Mieguistumas yra panašus į mažąją mirtį".Aukščiausiasis Allah nei miega nei snaudžia ir niekada nemirs.Pavyzdžiui, žmogus yra gyvas, bet jis miega, miršta ir negyvena amžinai.O Aukščiausiasis Allah-Gyvas, bet ne miega ir nesnaudžia ir niekada nemirs.Žmogus girdi,bet jis sensta ir jo klausa tampa silpnesne.O Aukščiausiasis Allah pastoviai girdi ir Jo klausa nesilpnėja.Žmogus mato, bet kai jis sensta,jo regėjimas tampa silpnu ir jis užsideda akinius.O Aukščiausiasis Allah mato visada ir Jo regėjimas niekada nesilpnėja.

versta iš konspekto tauhydas al asma va sifat
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk

2016-01-14

Aukščiausiasis Allah - tik Jis vertas garbinimo!


بسمي اللة الرحمن الرحيم

Vardan Allah Maloningiausiojo,GailestingiausiojoAukščiausiasis Allah nepriima garbinimo, jeigu šiame garbinime yra priskyriami Jam bendrininkai. Garbinimas susideda iš dviejų dalykų: meilės ir nuolankumo. Aukščiausiasis Allah neleidžia žmogui mylėti kažką arba būti nuolankiu kažkam, lygiai taip pat, kaip žmogus myli ir yra nuolankus Allah. Visi žmonės, be jokių išimčių, yra Allah vergai! O vergovė gali būti arba savanoriška arba priverstine. Kai kas gali pasakyti: “Aš nesu Allah vergas.“
Gerai! Jeigu tu nesi Allah vergas, tai padaryk taip, kad mes nemirtume!
Jeigu tu nesi Allah vergas, tai padaryk taip, kad tu nesirgtum!
Jeigu tu nesi Allah vergas, tai padaryk taip, kad niekada nejaustum alkio!
Ne, negalėsi, nes tu - Allah vergas! Aukščiausiasis Allah yra tavo Viešpats!
Jeigu tu nepereisi į savanorišką vergovę Jam, tai amžiams įeisi į Ugnį! Kalbant apie savanorišką vergystę, tai jinai užima pačia aukščiausia vietą prieš Aukščiausiajį Allah. Dėl to, kai Aukščiausiasis Allah nori pagirti ką nors, Jis vadina jį savo vergu. Jis sako:
“Šlovė Tam, Kuris perkėlė naktį Savo vergą tam, kad parodytų jam kai ką iš Mūsų ženklų, iš Uždraustos mečetės į Al Aksą mečetę.(Koranas, 17:1)
Pavadindamas pranašą (taika ir Allah palaiminimas jam) ”Savo vergu”, Aukščiausiasis Allah jį pagyrė.

Dėl ko pranašai (nuo Nojaus iki Muhamedo, taika ir Allah palaiminimas jam) atėjo pas žmones?

Yra didelis skirtumas tarp garbinimo ir Allah išskyrimo garbinime. Garbinimas tai - viena, o išskyrimas Allah pačiame garbinime - kita. Visi pranašai, pradedant Nojum (taika jam) iki pat Muchamedo, taika ir Allah palaiminimas jam, atėjo pas žmones būtent kviesdami išskirti Allah Jo garbinime. Jie nekvietė žmonių į tai, kad jie garbintų Allah, jie kvietė žmones tam, kad jie garbintų tik Vienintelį Allah. Daugiadieviai dar iki Muchamedo (taika ir Allah palaiminimas jam) garbino Allah. Jie pareiškė, kad myli Aukščiausiąjį Allah, jie maitino piligrimus, jie demonstravo svetingumą svečiui ir visą tai darė vardan Aukščiausiojo Allah. Vis dėlto, kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pakvietė garbinti tik Vienintelį Allah, jie labai nustebo. Jie pasakė:
Nejaugi jis paverčia dievus į Vienintelį Dievą? Iš tikrųjų, tai - stebina!(Koranas, 38:5)

Dėl šios priežasties, problema yra ne tame, kad jie negarbino Allah, o tame, kad jie priskyrė bendrininkus Allah garbinime. Žmogus tampa išpažįstančiu viendievystę tik tada, kai aukština tik vienintelį Aukščiausiąjį Allah, myli tik vienintelį Aukščiausiąjį Allah, bijo tik vienintelio Aukščiausiojo Allah, maldauja pagalbos tik vienintelio Aukščiausiojo Allah, ieško prieglaudos pas Jį.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
Mečetės (masadžid) priklauso Allah. Nesišaukite pagalbos pas nieką šalia Allah.(Koranas, 72:18)
Korano aiškintojai sako, kad žodis „al-masadžid“ turi dvi reikšmes:
1. - „al–masadžid“ - tai mečetės.
2. - „al–masadžid“ - tai žmogaus kūno vieta, kuria jis liečia žemę, atlikdamas nusilenkimą ant žemės (past., sudžiūd - maldos veiksmas).

Maldavimo rūšys

Aukščiausiasis Allah pasakė:
Nesišaukite pagalbos pas nieką šalia Allah.(Koranas, 72:18)
Ahlus - suna mokslininkai pasakė, kad maldavimas (du‘a) dalijasi į dvi rūšis:
1. - „Du‘a Al–Masalia“ - kai žmogus ko nors prašo pas Aukščiausiąjį Allah.
2. - „Du‘a Al–Ibada“ - tai bet kokie Aukščiausiojo Allah garbinimo būdai.
 Atlikdamas bet kokį garbinimą, žmogus tuo pačiu prašo Allah apdovanoti jį už garbinimą. Kodėl mes meldžiamės? Argi melsdamiesi, stodamiesi atlikti maldą, mes tuo veiksmu neprašom Allah malonės? Kodėl mes pasninkaujame? Argi mes tai darydami nesitikime Allah malonės?
Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė:
„Jūsų Viešpats pasakė: “Šaukitės manęs ir Aš atsakysiu jums.(Koranas, 40:60)
Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) taip pat pasakė: “Maldavimas (du‘a) - tai garbinimas.“ (Abu Davud 1479, At Tirmidi 2969).

Meilė, baimė, pagalbos prašymas, ieškojimas prieglaudos pas kažką, pasikliovimas kažkuo -visa tai yra garbinimas. Kai kas gali paklausti: „Jeigu aš mylėsiu mamą, žmoną, vaikus tai nejaugi tuo priskirsiu Allah bendrininkus?“ Ne, mes kalbame būtent apie tą meilę, kuria tu privalai mylėti tik Aukščiausiąjį Allah! Pavyzdžiui, žmogus bijo ugnies, laukinio žvėries, priešo, piktadario ir t.t. Visgi, mes pasakėmė, kad bijoti reikia tik Allah Aukščiausiojo. Ar bus ugnies, laukinio žvėries ir t.t. bijojimas tolygus priskyrimui Allah bendrininkus? Ne,kalba eina būtent apie tą baimę, kuria reikia bijoti tik Aukščiausiojo Allah. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės eina prie kapų ir laiko šventais mirusiuosius, prašo jų pagalbos, bijo jų taip, kaip turėtų bijoti Aukščiausiojo Allah. Jie prašo tų numirėlių to, ką jiems gali duoti tik Aukščiausiasis Allah. Tai vadinama daugiadievyste (Širk).

Ar mes galime prašyti žmonių pagalbos? Jeigu galime, tai kokiomis salygomis?

Taip, mes galima prašyti žmonių pagalbos, nustatytomis salygomis: visų pirma - tas žmogus turi būti gyvu, o antra - jis turi būti gabus padėti. Jokiu būdu negalima prašyti pagalbos pas mirusiuosius. Juk mirusieji negirdi tų, kas jų šaukiasi ir negali niekuo padėti. Pavyzdžiui, žmogus skęsta ir prašo žmonių esančių pakrantėje jam padėti išsigelbėti. Tai nėra daugiadievystė (Širk), nes tie žmonės girdi jį ir gali padėti jam išsigelbėti, pavyzdžiui numesdami gelbėjimo ratą ir pan. Jeigu tokioje situacijoje kas nors pagalvos: „Ne! Pagalbos prašymas, tai – garbinimas, dėl to neprašysiu žmonių pagalbos.“, o po to numirs, tai numirs kaip savižudis. Juk pateiktoje situacijoje, žmonės būtų galėję jam padėti, dėl to jis turėjo prašyti jų pagalbos. Bet jokiu būdu negalima prašyti mirusiųjų! Aukščiausiasis Allah pasakė:
Kai jūs šaukiatės jų, jie negirdi jūsų maldavimų, o jeigu netgi išgirstų, tai neatsakytų jums. Prikėlimo Dieną jie atstums jūsų garbinimą. Niekas kitas tau neduos žinios taip,kaip Žinantysis!(Koranas, 35:14)
Aukščiausiasis Allah pavadino tokį kvietimą, mirusiųjų garbinimu. Dėl to, tas, kuris šaukiasi mirusiųjų pagalbos, puola į daugiadievystę (Širk). Aukščiausiasis Allah kreipiasi į tokius žmones sakydamas:
O žmonės! Pateikiamas pasakojimas, įsiklausykite. Iš tikrųjų, tie, kuriuos jūs garbinate šalia Allah nesukurs nei musės, netgi jei jie visi susivienytų dėl to. Jeigu musė atims ką nors iš jų, tai jie nesugebės atimti atgal iš jos. Silpnas tas, kuris prašo ir tas, kurio prašoma!(Koranas, 22:73)

Dėl ko Aukščiausiasis Allah sukūrė džinus ir žmones?

Aukščiausiasis Allah pasakė:

Aš sukūriau džinus ir žmones tik tam, kad jie Mane garbintų.(Koranas, 51:56)

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk