2015-12-15

Kas užtars prieš Allah?


 بسمي الله الرحمن الرحيم

Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo

Tauhydas Rububyja susideda iš dvieju stulpų, apie kuriuos Aukščiausiasis Allah pasakė Korane, papasakodamas apie Mozės (taika jam) pokalbį su Faraonu. Kai Mozė atėjo su savo broliu Harūnu pas Faraoną ir jo palydą, šie du pranašai ėmė kviesti juos link Aukščiausiojo Allah. Faraonas savo širdyje pripažino, kad Allah egzistuoja, tačiau vadindamas save dievu, jis atmetė Allah dėl savo arogancijos. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Faraonas tarė: “Kas tas jūsų Dievas, o Mūsa?“ (Koranas,20:49)
Mozė (taika jam) davė jam tokį atsaką, kurio nei papildysi, nei atmesi:
„Mozė atsakė: „Viešpats mūsų - Tas, Kuris suteikė kiekvienam daiktui išvaizdą, o po to nurodė viskam kelią.“ ( Koranas,20:50)
Taigi, Tauhydas Rububyja susideda iš dviejų stulpų:

Pirmas stulpas.

Tik vienintelis Allah yra Kūrėjas.
Niekas kitas nebuvo liudininku, kai buvo kuriama žemė bei dangus ir viso kito, kas yra tarp jų. Kaip apie tai ir pasakė Allah:
„Aš nepadariau jų liudininkais, kai buvo kuriama žemė ir dangus, ir jų pačių kūrimo.“ (Koranas,18:51)
Kai Aukščiausiasis Allah visą tai sukūrė, nebuvo nieko, išskyrus Jį. Šis ajatas, kurį pateikė Allah yra stiprus įrodymas prieš tai, kas drįsta sau priskirti valdžią ir galią. Dėl ko kalbama apie valdžią ir galią? Jeigu kažkas ką nors sukūrė, tai tas yra savininkas ir valdytojas sukurto  dalyko. Tai reiškia, kad Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis Kūrėjas, Karalius ir visa valdžia priklauso Jam. Aukščiausiasis Allah neturi bendrininkų. Niekas neturi teisės sakyti, juk kas nors iš kūrinių turi galią šiame pasaulyje. Dauguma musulmonų Kazachstane, Tatarstane, Vidurinėj Azijoje ir kitur eina pas mirusiuosius, gulinčius kapuose, ir sako apie juos: „Mūsų šeichas, kuris yra čia palaidotas, valdo ketvirtį šio pasaulio“ arba „mūsų šeichas valdo trečdalį šio pasaulio“ arba „yra lietaus valdovas“ arba „mūsų šeichas yra visų ligų valdovas! Jeigu tu į jį kreipsiesi, tai jis tave išgydis!“ ir panašiai. Tai reiškia, kad jie priskiria galią kažkam kitam, nei Aukščiausiajam Allah. Į tokius musulmonų pasakymus Allah atsako konkrečiu įrodymu esančiu Korane, sakydamas:
„Sakyk: “Pašaukite tuos, kuriuos jūs laikote dievais šalia Allah.“ Jie neturi nei menkiausios dalelės valdžios danguje ir žemėje ir nėra valdytojai jų ir nėra jų tarpe padėjėjų Jam.‘‘ (Koranas,34:22)
O jeigu jie tik susimąstytų apie Koraną! Iš šio ajato mes suprantame,kad valdžia absoliučiai priklausotik Vieninteliam Aukščiausiajam Allah. Tik Jis – Kūrėjas žemės ir dangaus ir visko, kas yra tarp jų.
Iš kur toks įsitikinimas (past. neteisingas) atsirado tarp musulmonų? Kaip mes visi žinome, kažkada gyveno graikų filosofai. Jie ėmė galvoti ir pasakė: „Šis pasaulis atsirado, nes jis turi Kūrėją, tačiau mes nematome to Kūrėjo. Kur gi Jis?.“ Jie ieškojo, ieškojo, bet nerado Kūrėjo, nes žvilgsnis negali pasiekt Aukščiausiojo Allah.
Tada jie pasakė: “Taip, šis pasaulis turi Kūrėją, kuris jį sukūrė ir paskui paliko. Iš tikrųjų, Jis paliko po savęs tą ir aną, valdyti šį pasaulį.“ Iš čia jie ėmė ieškoti pačių didžiausių, pačių galingiausių kūrinių iš visos kūrinijos ir po to priskyrė jiems valdžią. Pažiūrėjo į saulę ir pasakė: „Tai didžiulis kūrinys, tikriausiai, ji turi dieviškos galios.“ Pažiūrėjo į perkūniją ir pasakė: „Šis griausmas turi baisią jėgą, vadinasi, jis taip pat turi dievišką galią.“ Štai dėl ko jie kalba savo mitologijoje, kad Dzeusas yra perkūnijos dievas, o kitas – saulės, ir taip toliau. Paskui, atsirado ugnies garbintojai (madžusai), kurie lenkėsi ugniai. Jie pasakė, kad ugnis turi didelę jėgą, kuri gali sunaikinti  per kelias valandas daugybę miškų ir laukų. Jų nuomone, reiškia ji turi dievišką galią.
Šiais laikais tokį įsitikinimą perėmė kai kurie musulmonai, tegul Allah jiems atleidžia ir veda tiesiu keliu. Kai kurie iš jų ėmė manyti, kad mirusieji gali juos užtarti, dėl to eina prie kapų ir prašo jų užtarimo. Ir koks neišmanėlis yra toks musulmonas! Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Niekam neatneš naudos joks užtarimas, iškyrus tų, kuriems bus leista.“ (Koranas,34:23)
Tokie musulmonai paprasčiausiai nežino, koks gali būti užtarimas. Jie nežino, kaip vyks šis užtarimas. Užtarimas Teismo Dieną turės tris sąlygas:
1. Aukščiausiasis Allah turės leisti užtarėjui užtarti. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Kas drįs užtartį prieš Jį be Jo Paties leidimo?“ (Koranas,2:255)
2. Aukščiausiasis Allah turės leisti užtarti konkretų asmenį. Tai reiškia, kad Allah neleis užtarti visų iš eilės. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Jie užtars tik tuos, kuriais Jis patenkintas.“ (Koranas,21:28)
3. Yra skirtingi užtarimo būdai.

Kartą, Allah pasiuntiniui (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas) atnešė dovanų mėsos. Praėjus kuriam laikui, jam padovanojo avienos mentį, kurią jis mėgo ir pranašas (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas) atsikando gabalėlį, o po to pasakė:
„Prikėlimo Dieną, aš tapsiu vadu visų žmonių. Ar žinote kodėl? Prikėlimo Dieną, Allah surinks pirmus ir paskutinius ant vieno pakylėjimo taip, kad šauklys galės kreiptis į visus žmones iš karto, ir vienu žvilgsniu juos visus aprėpti. Tą dieną, saulė priartės prie žmonių ir juos apims toks baisus sielvartas ir liudesys, kad jiems neužteks nei jėgų, nei kantrybės tai iškęsti. Tada žmonės ims sakyti vienas kitam:
„Argi jūs nematote kokioje situacijoje mes atsidūrėme?! Argi nematote iki kokio lygio jūs priėjote ?! Ar nepaieškoti jums to, kuris užtars jus prieš Viešpatį jūsų?“
Kai kurie iš jų tars:
„Eikite pas Adomą!” (taika jam). Jie ateis pas jį ir pasakys:
 “O Adomai, tu - žmonių tėvas. Allah sukūrė tave Savo Ranka ir įkvėpė tau dvasią, ir pagal Jo valią, angelai nusilenkė tau iki žemės, tai užtark mus prieš Viešpatį tavo! Argi nematai, kokioje mes padėtyje ir argi nematai iki ko mes priėjome?!“ Bet Adomas pasakys:
 “Iš tikrųjų, šiandieną Viešpats mano taip užsirūstino, kaip  niekada anksčiau ir kaip niekada daugiau nebus rūstus! Iš tikrųjų Jis uždraudė man valgyti vaisius to medžio, bet aš nepaklausiau Jo! Man pačiam reikia užtarėjo, o jūs eikite pas kitą, eikite pas Nojų (taika jam)“. Tada jie ateis pas Nojų ir pasakys:
„O Nojau, iš tikųjų tu - pirmas iš Allah pasiuntinių, gyvenusių žemėje, ir Allah pavadino tave dėkinguoju vergu.Užstok mus prieš tavo Viešpatį! Argi  tu nematai, kokioje padėtyje mes atsidūrėme, iki ko mes priėjome?!‘‘ Ir atsakys jis jiems:
 “Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino taip, kaip niekada anksčiau nebuvo toks rūstus ir niekada daugiau nebus! Iš tikrųjų, žemiškajame gyvenime man buvo duota galimybė kreiptis į Allah tik vieną kartą savo maldomis ir aš jau tai padariau, prašydamas padėti man prieš mano žmones. Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas Ibrahymą!“. (taika jam)
Tada jie ateis pas Ibrahymą (past. Abraomą) ir pasakys jam:
 „O Ibrahymai, tu - Aukščiausiojo Allah pasiuntinys iš tarpo tų, kurie gyveno žemėje, užstok mus prieš Viešpatį tavo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme, iki ko priėjome?!‘‘ Atsakydamas jiems, jis pasakys:
 „Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino taip, kaip niekada anksčiau ir niekada daugiau nebus  rūstus!“ 
Po to, jis paminės tai, kad yra tris kartus pamelavęs ir pasakys: 
„Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas kitą, eikite pas Mozę!“. (taika jam). Tada jie ateis pas Mozę ir pasakys:
 “O Moze, tu - Allah pasiuntinys ir Aukščiausiasis Allah padarė tave  viršesniu virš kitų žmonių, nes Jis davė tau pirmenybę ir kalbėjo su tavim be tarpininkų, užstok mus prieš Viešpatį tavo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme ir iki ko mes priėjome?!“ Atsakydamas jiems jis pasakys:
 “Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino kaip niekada anksčiau ir niekada daugiau nebus rūstus! Kalbant apie mane, tai aš užmušiau žmogų, neturėdamas tam leidimo iš aukščiau! Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas Isa (past. Jėzų)!“ (taika jam).
 Tada jie ateis pas Isa (Jėzų) ir pasakys:
 “O Isa, tu - Allah pasiuntinys ir tu kalbėjai su žmonėms jau tada, kai dar gulėjai lopšyje ir tu - Jo žodis, kurį Jis dovanojo Marijam (Marijai) ir dvasia nuo Jo, užstok mus prieš Viešpatį savo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme ir iki ko priėjome?!“ Atsakydamas Isa jiems pasakys: 
„Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino kaip niekada anksčiau ir niekada daugiau nebus rūstus!“.
 Visgi, jis nepaminės kokių nors savo nuodėmių, bet taip pat pasakys:
 “Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas kitą, eikite pas Muhamedą.“ Po to jie ateis pas mane ir pasakys:
 „O Muhamedai, tu - Allah pasiuntinys (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas), paskutinis iš pasiuntinių ir Allah atleido tau visas buvusias ir būsimas nuodėmes, užstok mus prieš Viešpatį savo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme iki ko mes priėjome?!“.
 Ir tada aš prieisiu prie Allah Sosto kojų ir nusilenksiu savo Viešpačiui kakta paliesdamas žemę, ir po viso to, Aukščiausiasis Allah įkvėps man tokius garbinančius žodžius apie Save, kokių dar niekam kitam iki manęs nebuvo įkvėpęs, paskui pasakys:
 “O Muhamedai, pakelk galvą! Prašyk ir bus tau dovanota, užstok ir tavo užtarimas bus priimtas“. 
Tada aš pakelsiu galvą ir pasakysiu: “O Viešpatie mano, mano bendruomenė, mano bendruomenė!“. Man bus pasakyta:
 ‘‘Ö Muhamedai, vesk į Rojų tuos ,tavo bendruomenės narius, kurie išlaisvinti nuo atsiskaitymo, per dešiniuosius Rojaus vartus, bet jie gali įeiti kartu su kitais žmonėmis ir per kitus vartus.“ (Al Bukchari 4712, Muslim 194)

Taigi užtarimas būna skirtingų rūšių:
a) Didysis užtarimas - tai bus stovėjimo laiko metu, kai žmonės stovės 50 tūkstančių metų, laukdami, kada juos nuteis ir pranašas Muhamedas (taika ir Allah palaiminimas jam) užtars prieš savo Viešpatį ir prašys juos nuteisti. Toks užtarimas bus suteiktas tik mūsų pranašui Muhamedui (taika ir Allah palaiminimas jam)! Tai vadinasi „Pagirtoji Vieta“, kuri yra jam pažadėta.
b) Prašymas atidaryti Rojaus vartus - pirmas, kuris paprašys atidaryti vartus, bus mūsų pranašas Muhamedas (taika ir Allah palaiminimas jam) ir jo bendruomenė bus pirmoji, kuri įeis į Rojų.
c) Užtarimas už žmones, kuriems bus liepta įeiti į Ugnį, tam kad jie neįeitų į ją.
d) Užtarimas už įėjusius į Ugnį nusidėjėlius, pripažįstančius viendievystę, tam kad jie išeitų iš Ugnies.
e) Užtarimas už konkrečius žmones tam, kad jie įeitų į Rojų be teismo.
f) Užtarimas už kai kuriuos netikinčiuosius, kad palengvinti jų bausmę - šios rūšies užtarimas susijęs išskirtinai su mūsų pranašu Muhamedu (taika ir Allah palaiminimas jam), kurį jis panaudos savo dėdei Abu Talib, tam kad palengvinti jo bausmę.

Antras stulpas.

Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis, Kuris valdo.
Aukščiausiasis Allah nepaliko savo kūrinių šiaip sau, nes Jis sukūrė juos ir vedė kiekvieną iš jų savo keliu. Aukščiausiasis Allah sako Korane:
„Allah - Kūrėjas visų dalykų. Jis - Vienintelis, Visagalis.“ (Koranas,13:16)
Jis vedė kiekvieną savo keliu ir valdė kiekvieną, po to kai Jis juos sukūrė. Aukščiausiasis Allah sako:
„Šlovink tavo Aukščiausiojo Viešpaties vardą, Kuris sukūrė visus dalykus ir visam kam davė proporcingumą.‘‘ (Koranas,87: 1-2)
Sukūrimas visų dalykų, tai - pirmas stulpas, o po to Jis tęsia:
„Tas, Kuris nustatė kūrinijos lemtį ir nurodė kelią.“ (Koranas,87:3)
Taip pat Allah sako:
„Iš tikrųjų, Allah sulaiko padanges ir žemę, kad jie nepajudėtų. O jeigu jie pajudės, tai niekas kitas, nei Jis, jų nesulaikys.“ (Koranas,35:41)
Aukščiausiasis Allah sukūrė padanges ir žemę, sukūrė planetas, sukūrė galaktikas, sukūrė kiekvienai žvaigždei jos orbitas ir kiekviena planeta juda savo trajektorija. Jeigu Aukščiausiasis Allah būtu palikęs visą tai šiaip sau, t.y. sukūręs ir palikęs, tai kas tada būtų?! Kaip sakoma šiais laikais, jeigu žemė penkiais centimetrais išeis iš savo orbitos, tai bus katastrofa ir visa žmonija žus. Todėl Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Be abejonės, Jis kuria ir paliepia. Palaimintas Allah, pasaulių Valdovas.“ (Koranas,7:54)
Jeigu Aukščiausiasis Allah būtų sukūręs mus ir šiaip sau palikęs, tai mes būtumę tarsi kokie stabai.
Visgi ne! Argi kraujas teka mūmyse pats savaime?! Kas leidžia tam kraujui tekėti? Kas verčia kepenis, inkstus ir plaučius dirbti? Kas duoda regėjimą ir klausą? Žinoma, tai Aukščiausiasis Allah. Tai kaip gi žmonės eina ir prašo pas kažką kitą, nei Aukščiausiajį Allah?!

versta iš konspekto:"Iš kokių stulpų susideda Tauhydas Rububyja"
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk

2015-12-11

Kas įrodo Aukščiausiojo Allah egzistavimą?


بسم الله الرحمن الرحيم

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo

Pats geriausias Allah  egzistavimo įrodymas tai - Koranas. Juk jis verčia mus mąstyti apie  Aukščiausiojo Allah ženklus. Aukščiausiasis Allah duoda patį stipriausią argumentą nurodantį Kūrėjo egzistavimą, pasakydamas tik vieną ają:

„Nejaugi jie patys iš savęs susikūrė? Arba jie yra kūrėjai?“ (Koranas 52: 35)

Perduota, kad Džubair bin Mut‘im, tegul bus Allah juo patenkintas, pasakė: „Kartą aš girdėjau, kaip saulėlydžio maldos (magrib) metu, pranašas, tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas, skaito sura „At-Tur‘‘ ir kai jis pasiekė tuos ajatus, kuriuose sakoma:
„Nejaugi jie patys iš savęs susikūrė? Arba jie patys yra kūrėjai? Arba jie sukūrė padanges ir žemę? O ne! Jie yra tik netekę įsitikinimo. Nejaugi jie turi savo Viešpaties turtus? Arba jie patys yra viešpačiai?“ (Koranas 52:35-37) - mano širdis buvo pasiruošus iššokt.“
(Al Bukchari 4854).
Šie ajatai taip paveikė Džubairą, tegul bus Allah juo patenkintas, kad jų paveiktas jis priėmė islamą.
Kodėl islamo mokslininkai šį ajatą  pavadino  pačiu stipriausiu argumentu, kurį pateikė Allah Aukščiausiasis Savo egzistavimo įrodymui? Mes - žmonės, o žmonės skiriasi nuo gyvūnų savo protu. Mes pasakome taisykles, kurias išgirdęs žmogus, nors truputėlį turėdamas proto, iš karto paliudija, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Aukščiausiąjį Allah.

Tauhyde Rububyja yra trys taisyklės:
1. Kiekvienas veiksmas turi tą, kuris tą veiksmą atlieka.
2. Tas, kuris veikia, turi nenusakomą jėgą ir kai kurias savybes.
3. Negalima priskirti kokius nors veiksmus tam, kuris yra nepajėgus atlikti tuos veiksmus.

Pirmiausia, kiekvienas veiksmas turi tą, kuris ta veiksmą atlieka.
 Pavyzdžiui, kas nors jums pareikš, jog yra  įmanoma, kad prieš žmogų nei iš šio nei iš to atsiras šimtas apelsinų. Išgirdę tai, jūs apkaltinsite tą žmogų esant silpnapročiu. Juk apelsinai negali atsirasti patys iš savęs. Būtent dėl to Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Nejaugi jie susikūrė patys iš savęs? Arba jie patys yra kūrėjai?“ (Koranas 52:35)
Dėl to, jeigu kas nors pasakys, kad žmonės atsirado patys iš savęs, mes atsakysime, kad tai neįmanoma. Taip pat neįmanoma yra tai, kad žmonės sukūrė patys save. Žmonės turi Kūrėją, Kuris juos sukūrė, nes pats iš savęs niekas neatsiranda.
Antra, veikiantysis turi nenusakomą jėgą ir kai kurias savybes.
 Pavyzdžiui, prieš mus yra šimtas kilogramų apelsinų ir iš tiesų turi būti tas, kuris juos atnešė. Remdamiesi tuo, mes galime nustatyti  jėgą to, kuris juos atnešė. Žmogui nėra lengva pakelti šimtą kilogramų apelsinų, remdamiesi tuo, mes suprantame, kad tas žmogus turėjo mašiną. Taip pat tas žmogus turėjo pakankamai pinigų, už kuriuos jis nupirko tuos apelsinus. Taip pat žmogus žinojo, kur parduodami tie apelsinai.
Trečia, negalima priskirti kokį nors veiksmą tam, kuris nėra pajėgus atlikti tuos veiksmus. Pavyzdžiui, kas nors pasakys, kad šimtą kilogramų apelsinų atnešė dvimetis berniukas. Mes iš karto suvoksime, kad tai neįmanoma. Dvimetis vaikas niekaip negali atnešti tiek apelsinų.

Pagal šias taisykles, Allah kreipiasi į žmones. Pirmiausia, Aukščiausiasis Allah sako:
„Sakyk: „Šlovė Allah ir taika Jo išrinktiesiems vergams! Ar geriau yra Allah ar tie, kuriuos jūs pridedate Jam į bendrininkus? Kas sukūrė padanges ir žemę ir pasiuntė jums iš dangaus vandenį? To pasekoje Mes išauginome puikius sodus. Jūs nebūtumėte galėję išauginti medžius juose. Tai ar yra dievas, vertas garbinimo, išskyrus Allah? Nėra, bet jie - žmonės, kurie nusisuka nuo tiesos.“ (Koranas 27:59-60)

Kalbant apie antrą taisyklę, Aukščiausiasis Allah pasakė:
„..Kas sukūrė padanges ir žemę ir pasiuntė jums iš dangaus vandenį? To pasekoje Mes išauginome puikius sodus. Jūs nebūtumėte galėję išauginti medžius juose.“ (Koranas 27:60)
Žmonės nėra pajėgūs išauginti netgi vieną medį. Nesvarbu, kas jie tokie bebūtų: ar tai būtų pranašas, Isa - Marijam sūnus, ar koks stabas pavyzdžiui Buda. Ar jie gali išauginti medį? Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Ar matėte jūs tai, ką sėjate? Ar jūs priverčiate jį išaugti ar Mes?“ (Koranas 56:63-64)
Kai kas gali pasakyti, kad medžiai auga tik todėl, kad mes pasėjome sėklas. Ne, jūs tik pasėjote sėklas, bet kas jas išaugino?! Kas ištraukė iš tų sėklų ūglį? Nejaugi tu įlindai į žemę, savo rankomis iškasei grūdelį ir ištraukei iš jo ūglį? Ar visgi jį sudaigino Allah Aukščiausiasis? Susimąstykite apie tai, nes Aukščiausiasis Allah sako:
„Iš tikrųjų, žemės ir padangių kūrime ir taip pat nakties ir dienos kaitoje yra ženklai tiems, kurie turi proto.‘‘ (Koranas 3:190)
Susimąstykite, Aukščiausiasis Allah sako:
„Nejaugi jie nemąsto apie Koraną? Ar ant jų širdžių uždėtos spynos?“ (Koranas 47:24)
Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė, nurodymamas į tas taisykles:
„Kas padarė žemę tvirtu pagrindu, kad būtų galima ant jos gyvent, padėjo jos plyšiuose upes, pastatė ant jos tvirtai stovinčius kalnus ir nustatė ribas tarp jūrų? Ar tai padarė koks nors kitas dievas nei Allah? Ne, bet dauguma iš jų nežino to. Kas atsako į maldą susikrimtusio, kai jis šaukiasi Jo, pašalina blogį ir padaro jus vietininkais žemėje? Ar tai daro koks kitas dievas nei Allah? Mažai jūs prisimenate! Kas veda jus tiesiu keliu per sausumos ir jūros tamsą ir atsiunčia vėjus su džiaugsminga žinia apie Savajį Gailestingumą? Ar tai daro koks kitas dievas, išskyrus Allah? Allah yra aukščiau visų tų, kas priskiria Jam bendrininkus! Kas sukūrė nuo pradžios kūriniją, o paskui prikels ją iš naujo ir aprūpina jus maistu iš dangaus ir žemės? Ar tai daro koks kitas dievas, išskyrus Allah? Sakyk: Duokite savo įrodymus, jeigu jūs sakote tiesą.“( Koranas 27:61-64)

Taip pat, argumentuojant Kūrėjo egzistavimą, priskiriami stebinantys periodai, kuriuos praeina žmogus. Iš pradžių žmogus buvo lašeliu sėklos, po to tapo kraujo krešuliu, po to gabalėliu kūno, o po to į jį ieina siela. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Iš tiesų, Mes sukūrėme žmogų iš molio esencijos. Paskui Mes įdėjome ją lašelio pavidalu į patikimą vietą. Paskui Mes sukūrėme iš lašelio kraujo krešulėlį, paskui sukūrėm iš kraujo krešulėlio tarsi kramtytos mėsos gabalėlį, paskui sukūrėmė iš to gabalėlio kaulus, o paskui aptraukėm kaulus mėsa. Paskui Mes išauginome jį kitu kūriniu. Palaimintas yra Allah, Geriausias iš kūrėjų!“ (Koranas 23:12-14)
Po to žmogus auga, pradeda statyti miestus, vairuoja traukinius,lėktuvus ir daro daugelį kitų dalykų. Žmogus, sukurtas iš lašelio skysčio, gali sugriauti ištisą šalį, bet gali ir pastatyti miestą. Tai - Aukščiausiojo Allah kūrinys!

Aukščiausiasis Allah sukūrė visus kūrinius poromis ir tai taip pat nurodo į  Aukščiausiojo Allah galią. Netgi toks mažas elementas kaip atomas, susideda iš dviejų dalelių: protono ir neutrono. Aukščiausiasis Allah sukūrė dieną ir naktį, o paros visada lygios viena kitai. Niekada nėra buvę to, kad viena para truktų dvidešimt penkias valandas, o kita - dvidešimt tris. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Iš tiesų, danguje ir žemėje yra ženklai tikintiesiems. Jūsų ir gyvūnų sutvėrime, kuriuos Jis paskleidė, yra ženklai žmonėms, kurie yra įsitikinę. Nakties ir dienos kaitoje ir tame, ką Allah atsiunčia iš dangaus prasimaitinimui ir dėl to atgaivina žemę po jos mirties, ir vėjų kaitoje yra ženklai žmonėms protaujantiems. Štai ajatai Allah, kuriuos Mes skaitome tau teisingai. Tad kokiu pasakojimu, po pasakojimo apie Allah ir Jo ženklus, jie tiki?“ (Koranas 45:3-6)


Aukščiausiasis Allah privertė gamtą paklusti žmogui. Jis sukūrė skirtingas kalbas. Žmonės turi dvi kojas, dvi rankas, vieną galvą, dvi akis, dvi ausis, vieną burną ir vieną nosį, bet tuo pačiu jie yra skirtingų odos spalvų, akių formos bei spalvos ir taip toliau. Ar gi visa tai neparodo Aukščiausiojo Allah didybės?!
Nežiūrint į visa tai, yra žmonių, kurie neigia Aukščiausiojo Allah egzistavimą. Ir tuo pačiu jie puikiai žino apie Allah savo širdyse, kaip Allah pasakė:
„Jie (faraonas ir jo pasekėjai) atmetė (tai ką kalbėjo Mūsa) neteisingai ir išdidžiai, nors širdyje jie buvo įsitikinę jo žodžių teisingumu. Pažiūrėk, kokio galo sulaukė neteisybės skleidėjai!“
Pranašai nurodė Allah egzistavimą remdamiesi ta pačia taisykle. Pranašai sakė:
„Nejaugi jūs abejojate Allah egzistavimu - Kūrėju padangių ir žemės?“
(Koranas14:10)

Aukščiausiasis Allah pasakojo apie tai, kaip Ibrahimas (taika jam) kalbėjo su Namrudu:
„Nejaugi tu  nežinai  apie tą, kas ginčijosi su Ibrahimu apie  jo Viešpatį, kad Allah davė jam valdžią? Ibrahimas atsakė jam: “Mano Viešpats – Tas, Kuris dovanoja gyvenimą ir numarina.“ Jis pasakė: „Aš dovanoju gyvenimą ir numarinu.“ Ibrahimas atsakė: “Allah priverčia saulę patekėti rytuose. Priversk ją tekėti vakaruose.“ Ir tada tas, kuris neįtikėjo, pasimetė. Allah neveda tiesiu keliu neteisingų žmonių.“ (Koranas 2:258)

Tokios paties krypties laikėsi ir didieji imamai. Vieną kartą ateistai iš Indijos atvyko pas Abu Hanifa (tegul bus jam Allah maloningas) tam, kad pasiginčyti su juo apie Aukščiausiojo Allah egzistavimą. Abu Hanifa buvo labai protingas žmogus. Jis paprašė jų ateiti pas jį po poros dienų ir jie sutiko. Po to jie atėjo ir pasakė: 
Na ir ką jūs mums pasakysite?“ Jis atsakė: 
“Aš buvau užsiėmęs mąstymu apie vieną laivą, kuris buvo perpildytas prekėmis. Tas laivas plaukė per jūros erdvę pakol nesustojo pakrantėj ir neišėjo iš jo prekės. O laive nebuvo nei kapitono, nei nešikų.“ Jie pasakė:
 „Tu iš tikrųjų taip galvoji?“ Abu Hanifa atsakė:
 “ Taip!“ Tada jie pasakė:
 „Tu esi beprotis! Kaip gali laivas pats plaukti be vairininko, o prekės išeiti be nešikų?“ Jis atsakė: 
“O kur yra jūsų protas? Šitie debesys, šita saulė, mėnulis, žvaigždės, kalnai ir žmonės egzistuoja be Kūrėjo?“
Tada tie žmonės suprato, kad imamas kreipėsi į juos pagal jų suvokimą ir negalėjo jam paprieštarauti.

Imamo Maliko (tegul bus Allah jam maloningas) paklausė apie įrodymus dėl Kūrėjo  ir egzistavimo ir jis atsakė:
 “Pažiūrėkite į skirtingus balsus ir tonus, ir kalbas ir jūs suprasite, kad visą tai turi Kūrėją.“

Kartą imamo Šafi (tegul bus Allah jam maloningas) paklausė: ,,O imamai, kuo tu įrodysi Allah egzistavimą?“ Jis atsakė: “Lapelis šilkmedžio įrodo Aukščiausiojo Allah egzistavimą. Kai vikšras jį ėda, iš jo susikuria šilkas. Bitė surenka žiedadulkes nuo to lapelio ir duoda mums medų. O karvė ėsdama tą lapelį, duoda pieną.“

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk

2015-11-29

Kokią priesaiką davė žmonės?


بسم الله الرحمن الرحيم

Vardan  Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo

Aukščiausiasis Allah - Vienintelis, Išsiskiriantis trijuose dalykuose:

1. Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis Kūrėjas (past., apie tai aiškina mokslas Tauhyd ar - Rububyja).
2. Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis, kuris yra vertas garbinimo (past., apie tai aiškina mokslas Tauhyd al - Uliuchyja).
3. Aukščiausiasis Allah yra Vienas Savo Vardais ir savybėmis (past., apie tai aiškina mokslas  al - Asma ua - Sifat). 
Tauhyd Ar – Rububyja - Allah Vienintelio viešpatavimo pripažinimas. Tai reiškia pripažinimą Allah veiksmų, pripažinimas to, kad Jis yra Tas, Kuris Numarina, Dovanojantis tai, kas yra būtina egzistavimui; Valdytojas, Valdantis gerovę, Nešantis ne naudą ir t. t.
Tauhyd al – Uliuchyja -  Allah Vienintelo pripažinimas Jo vergų elgesiu, kitaip tariant, tai yra pripažinimas, kad Allah yra Vienintelis Dievas, Kuris yra vertas garbinimo ir tuo pačiu pripažinimas, kad niekas kitas šito garbinimo nenusipelno.
Tauhyd al Asma ua – Sifat - vienintelio Allah pripažinimas Jo Varduose ir savybėse. Šitas pripažinimas turi pasireikšti tame, kad apibūdinti Allah galima tik taip, kaip Jis Pats Save apibūdino arba taip, kaip Jį apibūdino Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) nesuteikiant savybėms atvaizdo, nei pridedant, nei sumažinant, nei paneigiant.

Kokias  sutartis su žmonėmis sutvirtino Allah?

Visų pirma, Aukščiausiasis Allah kažkada sukūrė Adomą (taika jam) ir po to sukūrė iš jo strėnų visą žmoniją, kuri bus iki Teismo Dienos. Mes nežinome, kokiu būdu Jis išvedė juos,bet Aukščiausiasis Allah pranešė mums apie tai.Aukščiausiasis Allah pasakė:
 Tavo Viešpats sukūrė iš Adamo sūnų strėnų jų palikuonis ir privertė juos paliūdyti patiems prieš save:  ,,Ar aš ne jūsų Viešpats?”. Jie pasakė: “Taip, mes liudijame”. Tai dėl to, kad Prikėlimo Dieną jūs nesakytumėt: “Mes šito nežinojome”. (Koranas 7:172)
 Aukščiausiasis Allah paėmė iš kūrinijos šią priesaiką. Visgi, kai kurie žmonės gali pasakyti, kad jie nepamena šio susitarimo. Būtent dėl to, Aukščiausiasis Allah paėmė antrąją priesaiką. Aukščiausiasis Allah sukūrė mumyse viendievystės jausmą. Aukščiausiasis Allah pasakė:
Nukreipk savo žvilgsnį į religiją, išpažindamas viendievystę. Tokia yra įgimta savybė, su kuria Allah sukūrė žmones. Allah kūryboje nėra  pakeitimų. Toks yra teisingas tikėjimas, bet dauguma žmonių nežino šito.” (Koranas 30 :30)

Perduota nuo Abu Hureiros, kad Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
Kiekvienas kūdikis gimsta musulmonu, o po to tėvai padaro iš jo žydą, krikščionį arba ugnies garbintoją! Juk ir gyvūnai atsiveda savo vaikiukus sveikus ir nepažeistus. Ar jums teko matyti, kad kas nors iš jų būtų gimęs su nupjauta nosimi?  (al - Bukchari 1359, Muslim 2658).
Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) taip pat pasakė:
„Aukščiausiasis Allah pasakė:
  tiesų, Aš sukūriau Savo vergus išpažįstančius viendievystę (hanifais), bet atėjo pas juos šėtonai, tam kad išvestų juos iš jų religijos. Šėtonai ėmė drausti jiems tai, ką Aš esu jiems leidęs  ir pradėjo jiems nurodinėti priskirti Man bendrininkus tame, kame Aš neatsiunčiau jokio įrodymo tam.“ (Muslim 2865)
Trečia, Aukščiausiasis Allah atsiuntė savo pasiuntinius tam, kad užtvirtini tas dvi sutartis. Aukščiausiasis Allah pasakė:

Mes pasiuntėme Savo pasiuntinius, kurie nešė gerą žinią ir įspėdavo, tam kad po pasiuntinių atėjimo pas žmones neliktų jokio argumentų prieš Allah. Allah - Visagalis, Išmintingas.‘‘ (Koranas 4:165)

Aukščiausiasis Allah pasiuntė savo pasiuntinius, tam kad priminti apie tas dvi sutartis. Aukščiausiasis Allah atsiuntė juos su stebuklais, kurie patvirtino juos esant pranašais. Tokių stebuklų negalėjo atlikti niekas kitas, išskyrus Allah pasiuntinius.
Ketvirta sutartis buvo sudaryta tik su pasiuntiniais. Visų pirma, pranašai turėjo paskleisti Allah religiją. Antra, kiekvienas pranašas privalėjo tikėti kitais pranašais ir tomis knygomis, su kuriomis atėjo kiti pranašai. Aukščiausiasis Allah pasakė:
 Štai mes sudarėme sandora su pranašais, su tavimi, su Nojumi, Ibrahimu, Mūsa ir Isa - Marijam sūnumi. Mes sudarėme su jais griežtą sandorą.‘‘ (Koranas 33:7)
Aukščiausiasis Allah sudarė sandorą su visais pranašais, kad jeigu pas juos ateis Muhamedas (taika ir Allah palaiminimas jam), jie privalo juo įtikėti, jį palaikyti ir paskelbti savo pasekėju tame, kad jis yra tiesos kelyje. Ir apie tai Aukščiausiasis Allah pasakė:
Štai Allah sudarė sandorą su pranašais sakydamas: „Imkite bet ką, ką Aš daviau jums iš Knygos ir Išminties (supratimo apie Allah įstatymus). Ir jeigu po šito pas jus ateis Pranašas, patvirtinantis teisingumą to, kas jau su jumis, tai jūs be abejonės įtikėsite juo ir padėsite jam.“ Jis pasakė: „Ar sutinkate jūs su tuo ir priimate Mano sandorą?“ Jie atsakė: „Mes sutinkame.“ Jis pasakė: “ Būkite liudininkais ir Aš Pats paliudysiu kartu su jumis.“ (Koranas 3:81)

Kokie žmonės neįeina į trečią sandorą?

Paaiškinimas apie tuos, pas kuriuos neatėjo pranašai. Pavyzdžiui, mažas vaikas galėjo numirti ir nesusidurti su pranašais. Jeigu jis buvo iš musulmonų tarpo vaikų, tai jis įeis į Rojų kartu su savo tėvais. Jeigu jis buvo iš tarpo daugiadievių vaikų, tai Aukščiausiasis Allah žino, ką jis būtų daręs išaugęs. Pranešama, kad Ibn Abbas (tegul bus Allah patenkintas juo ir jo tėvu) pasakė:
Kartą Allah Pasiuntinio (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas) paklausė apie daugiadievių vaikus ir jis atsakė: “Kadangi Allah juos sukūrė, tai Jis geriausiai žino apie tai, ką jie būtu darę.“  (Al Bukchari 1383, Muslim 2660).

Mes taip pat privalome žinoti, kas yra tie žmonės, kurių nepasiekė kvietimas į islamą. Apie juos Allah pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
Teismo dieną keturi ims teisintis! Kurčias, kuris nieko negirdėjo; beprotis; nusenęs senis; ir tas, kuris mirė būdamas iš tarpo tų, iki kurių neatėjo kvietimas. Kurčias pasakys: „O Viešpatie, islamas atėjo, bet aš nieko negirdėjau!“ Beprotis pasakys: „O Viešpatie, kai atėjo islamas, vaikai mėtė į mane mėšlu!“ Sukriošęs senis pasakys: ,,Atėjo islamas, bet aš nieko nesupratau!” O tas, kurio nepasiekė kvietimas, pasakys: „O Viešpatie, iki manęs Tavo pasiuntinys neatėjo!“ Po šito, nuo šių žmonių nuims sandoros priesaiką ir bus atsiųstas jiems pasiuntinys, kuris lieps jiems eiti į Pragarą. Ir prisiekiu Tuo, Kurio rankoje mano siela, jeigu jie įeis į Pragarą, tai jis taps jiems šalta užuovėja ir išsigelbėjimu, o tas, kuris neįeis, bus imestas į jį!
(Ahmad 4/24, ibn Hiban 1827, At Tabarani 1/841, Al bazar 3/217 ir kt. Taip pat žiūrėti  „Silsilia as sahiha“ 1434)

Kas seks šiuo pranašu Tą Dieną, tas būtų sekęs šiuo pasiuntiniu ir šiame pasaulyje. O tas, kuris atsisakys sekti, tas būtų atsisakęs ir šiame pasaulyje. Jeigu kalbėti apie vaikus, kurie mirė prieš sulaukdami pilnametystės, tai musulmonų vaikai įeis į Rojų. Šiuo klausimu sutapo nuomonės visų islamo mokslininkų. O kalbant apie daugiadievių vaikus, tai islamo mokslininkų nuomonės apie tai išsiskyrė. Vieni teigė, kad vaikai taip pat įeis į Rojų, remdamiesi šiais Allah žodžiais:
"Mes niekada nenubaudėme žmonių,prieš tai nepasiųntę jiems pasiuntinio" (Koranas 17:15)
Islamo mokslininkai argumentavo tuo,kad vaikai yra tie,kurie neišgyveno iki trečiojo sandorio.Kiti sakė,kad daugiadievių vaikai taip pat bus išbandyti, panašiai kaip tie keturi,apie kuriuos kalbama aukščiau paminėtame chadise.

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk

2015-10-29

Iš kur ir kodėl reikia žinoti apie Allah?بسم الله الرحمن الرحيم

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Vardan Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo

Tęsinys temos "Kas tavo Viešpats?"

Viskas prasideda nuo trijų klausimų, pirmas iš jų: „Kas tavo Viešpats?“.Dauguma žmonių mano, kad po mirties ramiai galės pasakyti„Allah“, nes jie tiki į Allah.Aš pasakysiu tiems žmonėms:"Argi Pranašas, taika jam ir Allah palaiminimas, melavo?".Jūs atsakysite: „Ne“.Visi žmonės ant žemės patvirtins, kad mūsų Viešpats - Visagalis Allah.Visgi,vieni sako,kad Jis turi sūnus,kiti - dukteris,treti – priskiria Jam bendrininkus.Kita vertus, bendrai paėmus šioje žemėje nėra nei vieno žmogaus, kuris netikėtų į Aukščiausiąjį Allah,išskyrus ateistus. Nors ir jie  pripažįsta,kad Aukščiausiasis Allah egzistuoja, tik vadina Jį kitais vardais.
Tada mes suprantame, kad kiekvienam žmogui, tuo labiau musulmonui,privaloma žinoti, kas yra mūsų Viešpats?

1.Iš kur mes galime sužinoti apie tai, kas yra mūsų Viešpats?

Tai yra vadinama At -Tauhyd studijavimu (mokymasis apie monoteizmą).Viename iš Pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, bendražygių perdavimų yra sakoma,kai Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasiuntė Muazą į Jemeną, pasakė jam:
 „Iš tiesų, tu nueisi pas žmones, kurie yra iš Rašto žmonių tarpo. Tai tegul pirmas dalykas, į kurį tu juos pakviesi, būna liudijimas apie tai, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah.‘‘ (Muslim chadisas, nr.19).
Argi krikščionys ir žydai nežinojo,kad yra Dievas?Žinoma, kad žinojo. Visgi, nežiūrint į tai, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:"Tegul pirmas dalykas,į kurį tu juos pakviesi, būna liudijimas apie tai, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah.“
Ir kaip gi Muazas turėjo į tai kviesti?Pavyzdžiu Muazui ir mums buvo Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.Visagalis Allah pasakė:

„Allah Pasiuntinys buvo jums gražiausiu pavyzdžiu.“ (Koranas 33:21)

O dabar supratę tai, pažiūrėsime kaip Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kvietė paliudyti apie tai, kad nėra kitos dievybės, vertos garbinti, išskyrus Allah.Muhamedas, taika ir Allah palaiminimas jam, tapo pranašu būdamas 40-ies metų amžiaus.Visagalis Allah pasakė mums, su kuo Jis atsiuntė Pranašą, taika ir Allah palaiminimas jam.

„Mes atsiuntėm į kiekvieną bendruomenę pasiuntinį su paliepimu: „Garbinkite Allah ir venkite Tagūto“ (Koranas 16:36)

2. Kada musulmonams tapo privalomas maldų atlikimas, pasninkas, zakat mokestis ir hadž?

Po 10 metų, kai Pranašui taika ir Allah palaiminimas jam, buvo 50 metų, Aukščiausiajam Allah panorėjus, mūsų Pranašas, taika jam ir Allah palaiminimas, pasikėlė į Septintąjį Dangų. Šis įvykis vadinasi „Al Isra val-Muradž‘‘.Korane yra apie tai sura, kuri vadinasi Al Isra (Naktinė Kelionė).
Kartą, kai Pranašas, taika jam ir Allah palaiminimas, dar buvo Mekoje, Aukščiausiasis Allah per angelą Džibril (Gabrielių)atsiuntė žirgą Burak.Šitas žirgas pernešė jį į Al-Kuds (dabartinė Palestinos teritorija).Po viso to, Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasikėlė į Septintą Dangų.Tenai Aukščiausiasis Allah įvedė maldą į Pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam, bendruomenės įsipareigojimus.
Malda tapo privaloma mūsų bendruomenei po dešimties metų po to, kai Muhamedas,taika ir Allah palaiminimas jam, tapo Pranašu.
Pasninkavimas tapo privalomu antrais metais po Hidžros, t.y. po dviejų metų, kai Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, persikėlė iš Mekos į Medyną.Aukščiausiasis Allah pasakė:

„O tie, kurie įtikėjote!Jums paskirtas pasninkas, lygiai toks pat,kaip jis buvo paskirtas prieš jus buvusiems, - ir galbūt jūs tapsite dievobaimingais.“

(Koranas 2:183)

Zakat tapo privalomu tuo pat metu arba iškart po to.
Hadž(past.piligriminė kelionė į Meką) tapo privalomu devintais metais po Hidžros.Aukščiausiasis Allah padarė privalomą Hadž tam, kas turi galimybę ją atlikti.

3. Kuo užsiėmė Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, iki to laiko, pakol Allah įpareigojo šią bendruomenę malda, pasninku, zakat ir hadž? 


Visą tą laiką, Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam, kvietė žmones į viendievystę -Tauhydą.Jis dešimt metų aiškino žmonėms,kas tai yra vienas Dievas ir kaip gyventi pagal tai! Ir tai yra puikus pavyzdys, kad mes pradėtume nuo to, nuo ko pradėjo Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.

4.Nuo ko mes turime pradėti kvietimą?

Pradėti reikia nuo Tauhydo, tai yra nuo viendievystės, taip kaip pradėjo Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam.Aukščiausiasis Allah pasakė:

„Allah Pasiuntinys buvo jums geriausiu pavyzdžiu.“ (Koranas 33:21)

Pradėkite nuo to, jog jūs pažindinsite žmones su Aukščiausiuoju Allah! Žmones reikia supažindint su tuo, kuo jie yra įsipareigoję prieš Allah, tai yra - kokią teisę turi Allah į Savo vergus.

5. Kokios yra Tauhydo mokymosi vertybės?


a) Įėjimas į Rojų.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

„Iš tiesų, tas, kuris priskiria Allah bendrininkus, tam Jis uždraudė  Rojų.‘‘ (Koranas 5:72)

Abu Hureira pasakojo, kad Allah Pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė jam: 
„Eik ir nesvarbu ką tu besutiktum liudijantį, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah, esantį įsitikinusį tuo savo širdimi, pradžiugink jį Rojumi!“ (Muslim, nr. 31)
Taip pat Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
„Neįeis į Rojų niekas, išskyrus tikinčiuosius."(Muslim, nr. 114)

b) Išsigelbėjimas nuo Ugnies.

Muad ibn Džabal pasakojo, juk Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė jam:
„Bet kas, kas paliudys, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah ir kad Muhamedas-Allah Pasiuntinys,būdamas  nuoširdus, tą Allah būtinai apsaugos nuo Ugnies!” (Bukchari,nr.128;Muslim nr.32)

c) Nuodėmių atleidimas.

Aukščiausiasis Allah sako:

„Iš tikrųjų, Allah neatleidžia, kai Jam priskiria bendrininkus, bet atleidžia visas likusias nuodėmes tam, kam panori.“ (Koranas 4:48)

Žmogui, kuris gyvena laikydamasis viendievystės, nepastatydamas šalia Allah bendrininkų, gali būti atleistos visos nuodėmės, netgi tos, už kurias jis neatgailavo.Tai yra mūsų įsitikinimas(akyda).Jeigu žmogus padaro nuodėmę mažesnę už širk (daugiadievystę), tai jis tada priklauso nuo Allah Valios.Jeigu Aukščiausiasis Allah panorės-atleis, jeigu nepanorės-nubaus.
Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
„Aukščiausiasis Allah tarė: „O Adomo sūnau, jeigu tu ateisi pas Mane su nuodėmėmis, kurios savo didžiu prilygsta žemei ir stosi prieš Mane nepriskirdamas Man bendrininkų, tai Aš padovanosiu tau tiek pat atleidimų.“ (patikimas chadisas, patvirtino Munziri, Sujuti ir Albani. Žr. Silsiliah Sahiha 127)

d) Viendievystė - geriausia iš darbų.

Pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, paklausė:„Koks darbas yra geriausias?“ Jis atsakė: “Tikėjimas Allah ir Jo Pasiuntiniu.“(Bukchari, nr. 26)

e) Viendievystė – yra tai, dėl ko buvo pasiųsti pranašai.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

„Mes pasiuntėme į kiekvieną bendruomenę pasiuntinį su paliepimu: „Garbinkite Allah ir venkite Tagūto!“ (Koranas 16:36)

f) Viendievystė bus sunkumo Svarstyklėse priežastis,Teismo Dieną.

Allah Pasiuntinys, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
 “Mozė tarė: “O  mano Viešpatie,išmokink mane to, kame aš Tave pastoviai prisiminčiau ir šaukčiausi Tavęs savo maldomis!“.Viešpats atsakė: “Sakyk, o Moze, nėra kitos dievybės vertos garbinti,išskyrus Allah!“.Mozė sušuko: “Bet juk visi Tavo vergai, tai sako!“.Viešpats pasakė: „O Moze, netgi jeigu visi septyni dangūs kartu su tuo, kas juose yra,išskyrus Mane; ir taip pat visos septynios žemės būtu ant vienos svarstyklių pusės, o žodžiai “ nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Allah"- ant kitos, tai nusvertų juos tie žodžiai.“ (Perduota Nasai „Suna al Kubra‘‘, 10670, 10980; Baihaki „Asma va sifat“  ir kt.)
Abdullah ibn Amr pasakojo, kad Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, sakė:
 „Kai prie Allah Pasiuntinio Nuh (Nojaus), taika jam, prisiartino mirtis, jis tarė savo sūnui: „Aš įsakau tau pakartoti žodžius: “lia iliaha illaAllah“, netgi jeigu septynias žemes padėti ant vienos svarstyklių pusės, o žodžius „lia iliaha illaAllah“- ant kitos, tai persvers jas tie žodžiai.O jeigu septynis dangus ir septynias žemes sudėtų į žiedą, tai tie žodžiai nutrauktų jį.“ (Albani ir Mukbil patvirtino patikimumą chadiso, žr. Ahmad 2/169, Hakim 1/148; “silsilia sahih“, Sahih al Musnad nr. 809)
Perduota nuo Abdullah ibn Amr, juk Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė: 
„Prikėlimo Dieną prieš visus kūrinius pakvies vieną žmogų iš mano bendruomenės ir bus atversta prieš jį devyniasdešimt devynios knygos su jo nuodėmėmis, žvilgsnis neaprėbs kiekvienos iš tų knygų.Po to, jo paklaus:
“Ar tu neigi ką nors iš viso šito?Ar pasielgė su tavimi neteisingai du Rašytojai(past. angelai užrašantys darbus)?“
Jis atsakys:
“Ne, mano Viešpatie!“
Jo paklaus:“Ar turi pasiteisinimą ar padarytą gerą darbą?“
Tas žmogus pasimes ir sakys:
 „Ne, mano Viešpatie.“
Tada jam bus pasakyta: “Tu turi!Mes turime vieną tavo padarytą gerą darbą ir su tavimi šiandien nebus pasielgta neteisingai!“
Tada jam atneš lapelį su žodžiais : „ Aš liudiju, kad nėra kitos dievybės, vertos garbinti, išskyrus Allah ir Muhamedas-Jo vergas ir pranašas.“
Tada jis pasakys: „O Viešpatie!Kokia vertė šio lapelio, palyginus su visomis šiomis knygomis?!“.
Jam bus pasakyta: “Šiandien kartu su tavimi nebus neteisingieji“.Tada padės knygas ant vienos svarstyklių pusės, o lapelį-ant kitos ir lengvos bus knygos, o lapelis-sunkus.Ir niekas negali būti sunkesnis už Allah Vardą!“.(Tirmizi2639,Ibn Manhadž4300,Ahmad4/213.Chadiso patikimumą patvirtino šeichas Albani,imamas Abu Isa Tirmizi,al Hakim,hafizas Zahabi.)

g)Viendievystė-tai yra tai, dėl ko sutverti visi kūriniai.

Aukščiausiasis Allah pasakė: “Aš sukūriau džinus ir žmones tam, kad Mane garbintų“(Koranas 51:56)

h)Atlikti darbai priimami tik esant viendievystei.

„Iš tiesų, Allah priima tik iš dievobaimingų.“(Koranas 5:27)
Islamo mokslininkai pasakė, kad "dievobaimingieji"-tai tikintys vienu Dievu,tie- kurie bijo nukrypti į daugiadievystę, bijo suteikti Allah bendrininkus, atlikdami savo darbus.
Aukščiausiasis Allah pasakė:


„Jeigu tu pradėsi Man priskirti bendrininkus, tai netikę bus tavo darbai“
(Koranas 39:65)
„Tas, kuris tikisi susitikti su savo Viešpačiu, tegul atlieka teisingus darbus ir nieko kito negarbina, šalia savo Viešpaties.“(Koranas 18:110)

i)Aukščiausiasis Allah atsako į maldavimus to, kuris išpažįsta viendievystę.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Iš tikrųjų, netikinčiųjų maldavimai yra tik paklydimas.“(Koranas 13:14)

Kartą,Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, girdėjo,kaip koks tai žmogus šaukiasi Allah tokiais žodžiais:
“O Allah, iš tikrųjų aš prašau Tavęs, kad Tu-Allah,Vienintelis,Nepriklausomas, Kuris negimė ir nebuvo pagimdytas ir nėra nieko panašaus į Tave!“.Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
“Iš tikrųjų, jis paprašė Allah užtarimo, Jo Didžiaisiais Vardais.Jeigu žmogus prašo ko nors Allah šiais Vardais, tai gauna tai, o jeigu šaukiasi Jo šiais Vardais-gauna atsaką į savo maldavimą.“(Patikimas chadisas.Žr.Tahridž Miškat al Masabih“ 2229)


j)Viendievystė gelbsti nuo liūdesio ir kančių.

Kartą,pranašą Jūnus(Jonas)prarijo žuvis ir jis patekoį jos pilvą.Atsidūręs tokioje padėtyje,jis šaukėsi Allah:

„Nėra kitos dievybės, vertos garbinti,išskyrus Tave!Garbė Tau!Iš tikrųjų, aš buvau vienas iš nepaklusniųjų!“(Koranas 21:87)
Po to Aukščiausiasis Allah atsakė:

Mes atsakėme į jo maldavimą ir išgelbėjome jį nuo liūdesio.Taip Mes gelbstime tikinčiuosius.“(Koranas 21:88)
Yra perduota, kad Ibn Umar, tegul bus Allah juo ir jo tėvu, patenkintas,pasakojo, juk girdėjo kaip Allah Pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam, kalbėjo:
Kartą trys žmonės, gyvenę tuomet dar iki jums atsirandant, išsiruošė į kelią ir ėjo iki tol,pakol priėjo olą, kurioje susiruošė nakvoti.Tačiau, kai jie įėjo į ją, nuo kalno atitrūko didžiulis akmuo ir nukritęs aklinai uždarė išėjimą.Tada jie tarė vienas kitam:
"Iš tikrųjų, nuo šito akmens jus gali išgelbėti tik maldavimas Allah, kad Jis išgelbėtų  jus nuo jo, už jūsų gerus darbus!“
Po to, vienas iš jų pasakė:
“O Allah, aš turėjau senus tėvus ir vakarais aš niekada neduodavau gerti pieno nei namiškiams nei vergams, pakol nenunešdavau pieno jiems.Kartą medienos ieškotojai nuvedė mane toli nuo namų ir kai aš grįžau, jie jau miegojo.Aš pripyliau jiems pieno ir sužinojęs, kad jie jau užmigo, nepanorau jų žadinti nei panorau girdyti pienu savo namiškius nei vergus, o iki pat aušros laukiau su taure  jų pabudimo.O Allah, jeigu aš padariau tai norėdamas priartėti link Tavęs, tai išvaduok mus iš šios padėties, kurioje mes atsidūrėme už šio akmens!“.
Ir po to akmuo pajudėjo iš savo vietos atidarydamas išėjimą, bet ne tiek, kad jie būtų galėję iš ten ištrūkti.
Tada kitas pasakė:
“O Allah, iš tikrųjų, mano dėdė turėjo dukterį, kurią aš mylėjau labiausiai iš visų žmonių ir troškau jos, bet ji mane atstumdavo.Taip tęsėsi iki tol, pakol neatėjo sausros metai.Atsidūrusi sunkioje padėtyje, ji atėjo pas mane ir aš daviau jai šimtą dvidešimt dinarų, tam, kad ji leistų man ja pasinaudoti; ir ji sutiko su tuo.Kai aš turėjau proga ją užvaldyti, ji pasakė:
“Neleistina tau nuimti šio antspaudo kitaip nei teisėtai!“.
Ir tada aš suvokiau, kad padarysiu nuodėmę,jeigu užvaldysiu ją, todėl palikau ją, nežiūrint į tai, kad mylėjau ją labiausiai už visus, palikdamas jai tą auksą, kurį buvau jai davęs.O Allah, jeigu aš padariau tai, norėdamas priartėti link Tavęs, tai išvaduok mus iš šios padėties, kurioje mes atsidūrėme!“.
Ir po to akmuo pajudėjo iš savo vietos, bet išėjimas buvo nepakankamai platus, kad jie būtų galėję ištrūkti iš ten.
Tada trečiasis pasakė:
“O Allah, iš tikrųjų,kartą aš pasamdžiau darbininkus ir sumokėjau jiems visiems, išskyrus vieną žmogų, kuris paliko tai, kas jam priklausė ir išėjo.Aš išnaudojau jo pinigus ir gavau pelną iš jų.O po kurio laiko, jis pasirodė pas mane ir pasakė:
“O Allah verge, atiduok man mano uždarbį.“
Tada aš pasakiau jam:
“Tavo uždarbis yra visi šie kupranugariai, karvės,avys ir vergai, kuriuos tu matai.“
Jis pasakė:
“O Allah verge, tu tyčiojiesi iš manęs!“.
Aš pasakiau:
“Iš tikrųjų, aš nesityčioju iš tavęs!“- jis pasiėmė visą tai ir dingo nieko nepalikdamas.O Allah, jeigu aš padariau tai tam, kad priartėti link Tavęs, tai išvaduok mus iš šios padėties, kurioje mes atsidūrėme!“-po to akmuo pajudėjo tiek, kad jie galėjo prasibrauti į lauką ir išeiti.“( Chadisą perdavė Bukchari3465.Muslim2743.)
Jų išsigelbėjimo priežastis buvo viendievystė.Šiame chadise tai pat parodoma draugystės su teisingaisiais,vertė.Tie žmonės buvo tryse ir visi jie buvo teisuoliai, pasiremdami tuo, jie išsigelbėjo.Jeigu vienas iš jų būtu buvęs nedoras, tai jie nebūtų galėję ištrūkti iš olos.
Abu Huraira pranešė, kad Allah Pasiuntinys, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:
“Žmogus išpažįsta tą pačią religija, kaip ir jo draugas.Todėl tegul kiekvienas iš jūsų pažiūri, kas yra jūsų artimas draugas!“(Abu Davud 4833,Tirmizi 2378.Imamas Navavi, hafizas ibn Hadžr, imamas ibn Muflik,hafizas Sujūti ir šeichas Albani patvirtino chadiso patikimumą.)

6.Kokios turi būti salygos, kad Allah priimtu mūsų darbus?

Aukščiausiasis Allah pasakė:
"Tas, kuris tikisi susitikti su savo Viešpačiu, tegul daro gerus darbus ir nieko kito negarbina šalia savo Viešpats."(Koranas 18:110)
Korano aiškintojas, Jahja ibn Kathyr pasakė, kad šiame ajate Allah paminėjo dvi salygas, kurias turi atitikti mūsų ketinimai.Visų pirma, reikalas turi būti atliktas tik vardan Aukščiausiojo Allah, nurodymas tame yra Jo žodžiuose:“...nieko negarbina šalia savo Viešpats.“
Antra, ketinimai turi atitikti Pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam, suną, o nurodymas į tai yra Allah žodžiai: “tegul atlieka gerus darbus.“

7.Ką atsakė Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, kai daugiadieviai paklausė jo apie Allah?

Kas geriau už visus gali papasakoti apie Allah?Žinoma,juk pats Allah!Aukščiausiasis Allah atsako tiems daugiadieviams:

"Sakyk:Allah-Vienintelis, Amžinas.Jis negimė ir nebuvo pagimdytas ir nėra nieko lygaus Jam."(Koranas 112:1-4)
Perduodama, juk Pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam, žmona Aiša, tegul bus Allah ja patenkintas, pasakojo:
“Kartą Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, išleido į žygį karinę grupę, kuriai vadovavo vienas žmogus, kuris maldų atlikimo metu, būdavo imamu savo bendražygiams ir visada užbaigdavo Korano recitavimą sura Al Ihlas(Visiškas atsidavimas).Kai jie grįžo, apie jį papasakojo Pranašui, taika ir Allah palaiminimas jam, kuris atsakė:
"Paklauskite jo, kodėl jis tai daro?“.Jam uždavė klausimą ir jis atsakė: “Joje minimos  Maloningiausiojo savybės, dėl to,aš mėgstu ją recituoti.“

Sužinojęs apie tai, Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam, paliepė jiems: “Pasakykite jam, kad Allah myli jį.“
(Bukchari 7375,Muslim 813.)
Kartą Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, paklausė savo bendražygių:
"Ar gali kas nors iš jūsų perskaityti Koraną per trečdalį nakties?".Jiems tai atrodė sunkiai įmanoma, todėl jie ėmė kalbėti:
"Kuris iš mūsų pajėgus tai padaryti?".Tada Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė:
"Allah-Vienintelis,Amžinas...(sura al Ihlas)-tai yra trečdalis Korano!"

(Bukchari 5015.Muslim 811)


Versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk