2018-01-16

Tikėjimo pagrindai 1 dalisALLAH RELIGIJA-ISLAMAS

Aukščiausiasis Allah-Kūrėjas,Sutvėrėjas,Žinantis ,Išmintingas-dėka visą Savo apimančio Žinojimo,Savo Išminties ir Savo Visagalybės,Jis sukūrė šitą didingą Visatą ir nustatė joje tvarką,tam kad suteikti  gyvenimui Savo dievišką sumanymą,o ne šiaip sau ir ne dėl pasilinksminimo.
Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Ne iš pasilinksminimo Mes sukūrėme Dangų,Žemę ir tai,kas tarp jų.Mes sukūrėmę juos tik dėl tiesos,bet dauguma jų nežino apie tai."(Koranas,44:38,39)

Aukščiausiasis sukūrė džinus ir žmones ir pranešė apie didžią išmintį ir kilnius jų sukūrimo tikslus.

" Aš sukūriau džinus ir žmones tik dėl to,kad jie Mane garbintų.Man nereikia iš  jų jokios dalies ir nereikia ,kad jie Mane maitintų ."(Koranas 51:56-58)

"O žmonės!Garbinkite savo Viešpatį-Kuris sukūrė jus iš tų,kurie gyveno iki jūsų atsiradimo ir galbūt,jūs tapsite dievobaimingi;Kuris sukūrė jums žemę guoliu, o dangų-gaubtu jums,Kuris išvedė iš dangaus vandenį ir užaugino žemėj vaisius jums maitintis.Nepriskirkite Allah Jam lygių,sąmoningai žinodami,kad nėra nieko Jam lygaus." (Koranas,2:21-22)

Viešpats parodė didžiausią malonę tame,kad palengvino ir padėjo žmogui suprasti tiesą.Tiesą ,kad  Allah yra -Kūrėjas visko kas egzistuoja.Tiesa ,kad žmogus sukurtas tik tam,kad garbintų vienintelį Allah.Šitas palengvinimas ir pagalba žmogui susideda iš sekančių punktų:

1.Allah sukūrė žmogų su įgimtomis sąvybėmis,kurių dėka jis pasirengęs priimti Allah religiją.Ir jeigu žmogus nebūtų kitų žmonių įtakoje,tai be abejonės jis sektų jame įdiegtu instinktu.Vis dėlto,koks nors žmogiškas trūkumas arba polinkis sekti  vienokius ar kitokius žmones,atskiria jį nuo to instinkto.

Aukščiausiais Allah pasakė:
"Atgręžk nuoširdžiai savo veidą į religiją.Tai yra įgimta savybė, kurią Allah sukūrė žmonėse.Nedera keisti to,ką sukūrė Allah.Toks yra tikras tikėjimas,tik dauguma žmonių to nežino."(Koranas,30:30)

Abu Huraira pasakojo,kad Pranašas,taika ir Allah palaiminimas Jam,pasakė:

"Kiekvienas žmogus gimsta su įgimtu jam polinkiu garbinti vienintelį Allah,o jo tėvai padaro jį žydu,krikščioniu arba ugnies garbintoju.Juk ir gyvūnai gimdo vaikelius nesugadintus ir nepažeistus.Ar matėte,kad kas nors iš jų gimtu su nupjauta nosimi?"
Po to Abu Hureira parecitavo Aukščiausiojo žodžius : " Tai savybė,kurią Allah davė žmonėms." (Al Bukhari 1359,1385,Muslim 2658.)

Pranašas pasakė: " Aukščiausiasis ir Visagalis Allah paliepė man išmokinti jus to,ką Jis šiandien išmokino mane ir to,ko jūs nežinote:

 " Visas turtas, kuriuo Aš apdovanojau Savo vergus,yra jiems leistinas.Aš sukūriau visus Savo vergus nuolankiais Man.Bet pas juos atėjo šėtonai ir atitolino juos nuo jų religijos,uždraudė jiems tai,ką Aš jiems leidau ir liepė jiems garbinti šalia Manęs netikras dievybes,neturėdami tam jokių įrodymų...." Muslim 4/2197

2.Allah apdovanojo žmogų protu.Žmogus sugeba proto dėka suvokti ir mąstyti apie supančius  jį ženklus.Bet kuris ,kas turi protą,tas kuris pamąsto apie šviesą ir dangų,apie žemę,kuri randasi visatoj,apie žvaigždes,planetas ir visą apimančią tvarką,kuri nustatyta visatoje,kuriai paklūsta visa kas egzistuoja,nedviprasmiškai supras,kad visata turi Visagalį ir Neprilygstama Kūrėją,Kuris sukūrė ir valdo ją.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Mes parodysim jiems Savo ženklus žemėje ir juose pačiuose,pakol jie nesupras,kad tai yra tiesa.Nejaugi,neužtenka to,kad tavo Viešpats yra Liudytojas, bet kurio dalyko?"
(Koranas 39:53)

3.Allah pasiuntė žmonėms pasiuntinius,kurie pasakojo žmonėms apie tai,koks yra Allah,tai kad tik Jis Vienas vertas garbinimo ir kokiu būdu reikia garbinti Aukščiausiąjį.Kitaip tariant jie išaiškino žmonėms religiją.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Mes pasiuntėme į kiekvieną tautą pasiuntinį(tam, kad jie pasakytų jiems): "Garbinkite Allah ir venkite netikrų dievų." (Koranas,16:36)

Allah taip pat pasakė:

"Mes nepasiuntėm iki tavęs nei vieno pasiuntinio,neįdiegę jam: "Nėra kitos dievybės vertos garbinimo,išskyrus Mane.Taigi,garbinkite Mane." (Koranas,21:25)

Ir būtent per Savo pasiuntinius Aukščiausiasis Allah pranešė žmonėms, kokiu būdu Jo kūriniai privalo Jį garbinti.

Garbinimas-tai supratimas,apjungiantis visus žodžius ir darbus,tiek atvirus, tiek paslėptus ir taip pat įsitikinimus,kuriuos myli Allah ir yra jais patenkintas.Ir pranešė Allah mums apie tai,kokius žodžius,darbus ir įsitikinimus Jis myli,atsiūsdamas įsakymus ir draudimus pateiktus Korane ir Sunoje.
Religija-tai yra  garbinimo taisyklių rinkinys skirtas Vieninteliam Allah.

Ir pavadino Allah Savo religija- Islamu:

"Iš tiesų,Allah religija yra Islamas." (Koranas,3:19)

"Nei iš vieno,kuris ieško kitos religijos nei Islamas, niekada tai nebus priimta ir Paskutiniame gyvenime jis atsidurs nelaimėlių tarpe." (Koranas,3:85)

Allah Pasiuntinys pasakė:

" Islamo esmė yra tame,kad tu paliudytum,kad nėra kitos dievybės vertos garbinti,išskyrus Allah ir kad Muchamedas -Allah Pasiuntinys,atlik maldas,duok Zakatą,laikykis pasninko Ramadano mėnesį ir atlik Hadž į Namą-jeigu sugebėsi tai padaryti." (Muslim,8)(vertėjo past.Namą t.y Kabą)

Ir pavadino Allah Savo religija tikėjimu-Iman:

"O tie,kuri įtikėjote!Tikėkite Allah,Jo Pranašu ir Raštu,kurį Jis atsiuntė Savo Pasiuntiniui ir Raštais,kuriuos Jis atsiuntė prieš tai." (Koranas,4:136)

Ir pasakė Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam,:

" Tikėjimas susideda iš daugiau nei septyniasdešimt atšakų ir geriausi iš jų yra: liudijimas,kad nėra jokio kito dievo verto garbinimo išskyrus Allah(le iliaha illallah),o menkiausias :pašalinimas iš kelio tai,kas gali pakenkti žmonėms ir gėdijimasis kilęs iš tikėjimo."

Šį chadisą perdavė Al Bukhari 9,Muslim 35,Abu Davūd 4676,At Tirmizi 2614,An Nasai 8/110,Ibn Madžak 57.Šeichas Albani pavadino šį chadisą patikimu.Žiūrėti "Miškat al Masabih."


Paklausė  Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam, vieną iš savo genčių :

"Ar jūs žinote,kas yra tikėjimas tik į vieną Allah? " .Jie pasakė : " Allah ir Jo Pasiuntinys žino apie tai geriausiai."
Tada Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam ,pasakė :

" Tai -liudijimas,kad nėra kito dievo verto garbinti,išskyrus Allah ir kad Muchamedas-Allah Pasiuntinys,Zakato mokėjimas,pasninkavimas Ramadano mėnesį ir mokėjimas penktosios dalies karinio grobio." Al Bukchari 53,Muslim 17.

versta iš rusų k.
šaltinis:daura.com/vtoroy kurs po izucheniu edinobojiya