2015-11-29

Kokią priesaiką davė žmonės?


بسم الله الرحمن الرحيم

Vardan  Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo

Aukščiausiasis Allah - Vienintelis, Išsiskiriantis trijuose dalykuose:

1. Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis Kūrėjas (past., apie tai aiškina mokslas Tauhyd ar - Rububyja).
2. Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis, kuris yra vertas garbinimo (past., apie tai aiškina mokslas Tauhyd al - Uliuchyja).
3. Aukščiausiasis Allah yra Vienas Savo Vardais ir savybėmis (past., apie tai aiškina mokslas  al - Asma ua - Sifat). 
Tauhyd Ar – Rububyja - Allah Vienintelio viešpatavimo pripažinimas. Tai reiškia pripažinimą Allah veiksmų, pripažinimas to, kad Jis yra Tas, Kuris Numarina, Dovanojantis tai, kas yra būtina egzistavimui; Valdytojas, Valdantis gerovę, Nešantis ne naudą ir t. t.
Tauhyd al – Uliuchyja -  Allah Vienintelo pripažinimas Jo vergų elgesiu, kitaip tariant, tai yra pripažinimas, kad Allah yra Vienintelis Dievas, Kuris yra vertas garbinimo ir tuo pačiu pripažinimas, kad niekas kitas šito garbinimo nenusipelno.
Tauhyd al Asma ua – Sifat - vienintelio Allah pripažinimas Jo Varduose ir savybėse. Šitas pripažinimas turi pasireikšti tame, kad apibūdinti Allah galima tik taip, kaip Jis Pats Save apibūdino arba taip, kaip Jį apibūdino Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) nesuteikiant savybėms atvaizdo, nei pridedant, nei sumažinant, nei paneigiant.

Kokias  sutartis su žmonėmis sutvirtino Allah?

Visų pirma, Aukščiausiasis Allah kažkada sukūrė Adomą (taika jam) ir po to sukūrė iš jo strėnų visą žmoniją, kuri bus iki Teismo Dienos. Mes nežinome, kokiu būdu Jis išvedė juos,bet Aukščiausiasis Allah pranešė mums apie tai.Aukščiausiasis Allah pasakė:
 Tavo Viešpats sukūrė iš Adamo sūnų strėnų jų palikuonis ir privertė juos paliūdyti patiems prieš save:  ,,Ar aš ne jūsų Viešpats?”. Jie pasakė: “Taip, mes liudijame”. Tai dėl to, kad Prikėlimo Dieną jūs nesakytumėt: “Mes šito nežinojome”. (Koranas 7:172)
 Aukščiausiasis Allah paėmė iš kūrinijos šią priesaiką. Visgi, kai kurie žmonės gali pasakyti, kad jie nepamena šio susitarimo. Būtent dėl to, Aukščiausiasis Allah paėmė antrąją priesaiką. Aukščiausiasis Allah sukūrė mumyse viendievystės jausmą. Aukščiausiasis Allah pasakė:
Nukreipk savo žvilgsnį į religiją, išpažindamas viendievystę. Tokia yra įgimta savybė, su kuria Allah sukūrė žmones. Allah kūryboje nėra  pakeitimų. Toks yra teisingas tikėjimas, bet dauguma žmonių nežino šito.” (Koranas 30 :30)

Perduota nuo Abu Hureiros, kad Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
Kiekvienas kūdikis gimsta musulmonu, o po to tėvai padaro iš jo žydą, krikščionį arba ugnies garbintoją! Juk ir gyvūnai atsiveda savo vaikiukus sveikus ir nepažeistus. Ar jums teko matyti, kad kas nors iš jų būtų gimęs su nupjauta nosimi?  (al - Bukchari 1359, Muslim 2658).
Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) taip pat pasakė:
„Aukščiausiasis Allah pasakė:
  tiesų, Aš sukūriau Savo vergus išpažįstančius viendievystę (hanifais), bet atėjo pas juos šėtonai, tam kad išvestų juos iš jų religijos. Šėtonai ėmė drausti jiems tai, ką Aš esu jiems leidęs  ir pradėjo jiems nurodinėti priskirti Man bendrininkus tame, kame Aš neatsiunčiau jokio įrodymo tam.“ (Muslim 2865)
Trečia, Aukščiausiasis Allah atsiuntė savo pasiuntinius tam, kad užtvirtini tas dvi sutartis. Aukščiausiasis Allah pasakė:

Mes pasiuntėme Savo pasiuntinius, kurie nešė gerą žinią ir įspėdavo, tam kad po pasiuntinių atėjimo pas žmones neliktų jokio argumentų prieš Allah. Allah - Visagalis, Išmintingas.‘‘ (Koranas 4:165)

Aukščiausiasis Allah pasiuntė savo pasiuntinius, tam kad priminti apie tas dvi sutartis. Aukščiausiasis Allah atsiuntė juos su stebuklais, kurie patvirtino juos esant pranašais. Tokių stebuklų negalėjo atlikti niekas kitas, išskyrus Allah pasiuntinius.
Ketvirta sutartis buvo sudaryta tik su pasiuntiniais. Visų pirma, pranašai turėjo paskleisti Allah religiją. Antra, kiekvienas pranašas privalėjo tikėti kitais pranašais ir tomis knygomis, su kuriomis atėjo kiti pranašai. Aukščiausiasis Allah pasakė:
 Štai mes sudarėme sandora su pranašais, su tavimi, su Nojumi, Ibrahimu, Mūsa ir Isa - Marijam sūnumi. Mes sudarėme su jais griežtą sandorą.‘‘ (Koranas 33:7)
Aukščiausiasis Allah sudarė sandorą su visais pranašais, kad jeigu pas juos ateis Muhamedas (taika ir Allah palaiminimas jam), jie privalo juo įtikėti, jį palaikyti ir paskelbti savo pasekėju tame, kad jis yra tiesos kelyje. Ir apie tai Aukščiausiasis Allah pasakė:
Štai Allah sudarė sandorą su pranašais sakydamas: „Imkite bet ką, ką Aš daviau jums iš Knygos ir Išminties (supratimo apie Allah įstatymus). Ir jeigu po šito pas jus ateis Pranašas, patvirtinantis teisingumą to, kas jau su jumis, tai jūs be abejonės įtikėsite juo ir padėsite jam.“ Jis pasakė: „Ar sutinkate jūs su tuo ir priimate Mano sandorą?“ Jie atsakė: „Mes sutinkame.“ Jis pasakė: “ Būkite liudininkais ir Aš Pats paliudysiu kartu su jumis.“ (Koranas 3:81)

Kokie žmonės neįeina į trečią sandorą?

Paaiškinimas apie tuos, pas kuriuos neatėjo pranašai. Pavyzdžiui, mažas vaikas galėjo numirti ir nesusidurti su pranašais. Jeigu jis buvo iš musulmonų tarpo vaikų, tai jis įeis į Rojų kartu su savo tėvais. Jeigu jis buvo iš tarpo daugiadievių vaikų, tai Aukščiausiasis Allah žino, ką jis būtų daręs išaugęs. Pranešama, kad Ibn Abbas (tegul bus Allah patenkintas juo ir jo tėvu) pasakė:
Kartą Allah Pasiuntinio (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas) paklausė apie daugiadievių vaikus ir jis atsakė: “Kadangi Allah juos sukūrė, tai Jis geriausiai žino apie tai, ką jie būtu darę.“  (Al Bukchari 1383, Muslim 2660).

Mes taip pat privalome žinoti, kas yra tie žmonės, kurių nepasiekė kvietimas į islamą. Apie juos Allah pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
Teismo dieną keturi ims teisintis! Kurčias, kuris nieko negirdėjo; beprotis; nusenęs senis; ir tas, kuris mirė būdamas iš tarpo tų, iki kurių neatėjo kvietimas. Kurčias pasakys: „O Viešpatie, islamas atėjo, bet aš nieko negirdėjau!“ Beprotis pasakys: „O Viešpatie, kai atėjo islamas, vaikai mėtė į mane mėšlu!“ Sukriošęs senis pasakys: ,,Atėjo islamas, bet aš nieko nesupratau!” O tas, kurio nepasiekė kvietimas, pasakys: „O Viešpatie, iki manęs Tavo pasiuntinys neatėjo!“ Po šito, nuo šių žmonių nuims sandoros priesaiką ir bus atsiųstas jiems pasiuntinys, kuris lieps jiems eiti į Pragarą. Ir prisiekiu Tuo, Kurio rankoje mano siela, jeigu jie įeis į Pragarą, tai jis taps jiems šalta užuovėja ir išsigelbėjimu, o tas, kuris neįeis, bus imestas į jį!
(Ahmad 4/24, ibn Hiban 1827, At Tabarani 1/841, Al bazar 3/217 ir kt. Taip pat žiūrėti  „Silsilia as sahiha“ 1434)

Kas seks šiuo pranašu Tą Dieną, tas būtų sekęs šiuo pasiuntiniu ir šiame pasaulyje. O tas, kuris atsisakys sekti, tas būtų atsisakęs ir šiame pasaulyje. Jeigu kalbėti apie vaikus, kurie mirė prieš sulaukdami pilnametystės, tai musulmonų vaikai įeis į Rojų. Šiuo klausimu sutapo nuomonės visų islamo mokslininkų. O kalbant apie daugiadievių vaikus, tai islamo mokslininkų nuomonės apie tai išsiskyrė. Vieni teigė, kad vaikai taip pat įeis į Rojų, remdamiesi šiais Allah žodžiais:
"Mes niekada nenubaudėme žmonių,prieš tai nepasiųntę jiems pasiuntinio" (Koranas 17:15)
Islamo mokslininkai argumentavo tuo,kad vaikai yra tie,kurie neišgyveno iki trečiojo sandorio.Kiti sakė,kad daugiadievių vaikai taip pat bus išbandyti, panašiai kaip tie keturi,apie kuriuos kalbama aukščiau paminėtame chadise.

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk