2021-09-20

Tikėjimo pagrindai 2 dalies,2 poskyris


Viendievystė viešpatavime (Tauhydas ar-rububyja)

Tai įsitikinimas visa širdimi, kad tik Allah  atlieka dieviškus veiksmus: 
kūrimas, paveldėjimo paskirstymas, valdymas, malonės parodymas, viešpatavimas, išvaizdos suteikimas, dovanojimas ir atėmimas, naudos ir žalos atnešimas, atgaivinimas, numarinimas, absoliutus valdymas, nulėmimas ir daugelis kitų veiksmų, kuriuos atlieka tik vienintelis Allah ir niekas kitas.

Arabiškas žodis "rububyja" kyla iš veiksmažodžio "raba", tai reiškia "auklėti". Iš šio žodžio išvestinis yra kitas žodis "rab", reiškia "viešpats,valdovas".
Viešpatavimas - tai Aukščiausiojo ir Visagalio Allah atributas. Tokiu būdu žodis "rububyja" yra kilęs iš vardo "rab", arabų kalboje šis žodis turi eilę reikšmių, iš kurių keleta yra šios:
 valdantis; valdovas, kuriam paklūsta; pertvarkantis, nustatantis veiksmų eigą.

Bet kas, kas turi proto, mąstantis apie pasaulio dalis ir dangų, apie žemę, žvaigždes, saulę, mėnulį, kalnus, medžius, jūras, upes; apie dieną ir naktį, kuri apgaubia, apie absoliučią ir visą apimančią tvarką, kuri yra nustatyta Visatoj, kuriai paklūsta absoliučiai viskas, tas nedviprasmiškai suvoks, kad Visata turi Visagalį ir Galingąjį Allah, Kuris sukūrė ir valdo ją.
Ir kuo giliau išmintingas žmogus mąsto apie visus tuos kūrinius, tuo daugiau jo prote atsiranda minčių  ir tuo aiškiau jis supranta, kad visa tai sukurta dėl tiesos ir iš tikros tiesos. Tai, kad Visata yra tarsi spiralė, kurioje yra surinktos žinios, knygos, kurios pateikia išvadas ir liudijimai, patvirtinantys tiesą. Visą tai ką Allah pranešė apie Save ir tai patvirtinana Jo vientisumą.

Mums nežinomi jokie šios viendievystės neigimo faktai iš kokių nors religinių bendruomenių. Taip kaip ir nežinomi jokie teiginiai, kad pasaulis yra sukurtas dviejų kūrėjų, kurie turėtų vienas į kitą panašius atributus ir sugebėtų  atlikti vieną ir tą patį veiksmą, nes tai neįmanoma pagal apibrėžimą. Apie tai mes kalbėsime vėliau.


Taip pat nėra jokių pranešimų, kuriuose kas nors iš žmonių tvirtintų, kad kas nors dalyvavo kūrimo procese kartu su Allah arba sakytų, kad yra kažkas, kuris turi tokius pats atributus, kaip Allah.

Daugiadievių tvirtinimų esmę  atspindi jų  įsitikinimai tame, kad bet koks Allah bendrininkas t.y angelas, pranašas, kokia nors planeta ar stabas, visi paklūsta Allah.

Viename Muslim Sahih  chadise, perduotame Ibn Abas žodžiais, tegul bus Allah juo patenkintas, pranešama, kad daugiadieviai  iš arabų tarpo,s akydami talbyja (vert.past.maldos žodžiai daug kartų kartojami hadž(piligrimystės)metu )žodžius, sakydavo:

"Štai aš prieš Tave, neturi Tu bendrininkų, išskyrus to, kuris Tau priklauso, kaip ir tai, kuo jis valdo, priklauso Tau."

 Allah pasiuntinys ėmė liudyti apie gryną viendievystę ir jis sakė:

"Štai aš prieš Tave, o Allah, štai aš prieš Tave, štai aš prieš Tave ir neturi Tu bendrininkų, štai aš prieš Tave, iš tiesų garbė ir malonė ir valdžia-viskas priklauso Tau ir neturi Tu bendrininkų! "


Aukščiausiasis Allah pranešė mums, kad daugiadieviai iš arabų tarpo, kuriems buvo atsiųstas Allah pasiuntinys, pripažino Allah esant Vieninteliu Kūrėju, apie tai minima Korano eilutėse.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Jeigu tu paklausi jų: "Kas sukūrė padanges ir žemę? "-, tai jie neabejotinai atsakys: "Allah".
Sakyk jiems: "Garbė Allah!". Tačiau dauguma iš jų nesupranta." (Koranas,sura Lukman, 25 ajatas)

Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė:


"Jeigu tu jų paklausi: "Kas sukūrė padanges ir žemę ir Jo valdžiai paklūsta saulė ir mėnulis? ", jie neabejotinai atsakys : "Allah". Kad ir kiek jie paklydę būtų ! " (Koranas, sura Voras,61 ajatas)


Aukščiausiasis Allah  taip pat pasakė:


"Jeigu tu jų paklausi : " Kas išveda iš dangaus vandenį ir atgaivina žemę, po tai kai ji numirė? ", jie neabejotinai atsakys : " Allah" . Sakyk : " Garbė Allah! ". Bet dauguma iš jų nesuvokia ". (Koranas sura voras ,63 ajatas.)


"Paklausk : "Kas jums duoda naudą iš dangaus ir žemės? " Arba " Kas valdo klausą ir regėjimą? Kas atgaivina gyvą iš mirusio ir išveda mirusį iš gyvo?Kas valdo visą tai? " Ir jie atsakys : "Allah" (Koranas,sura Junus, 31 ajatas)


"Sakyk: "Kam priklauso žemė ir tai, kas joje, jeigu jūs tai žinote?Jie tars: " Allah". Sakyk: Nejaugi jūs neprisiminsite?" Sakyk: "Kieno Dešinėj Rankoj valdžia kiekvienam daiktui?Kas gina, o prieš Jo valią neįmanoma gintis, jeigu tik žinote?"Jie tars: "Allah". Sakyk : "Kaipgi jūs užkerėti!"

(Koranas, sura Tikintieji, 84-89 ajatai)

Neskaitant to, kad kurie žmonės mano, kad yra dalykai, kuriuos sukūrė ne Allah, pavyzdžiui, ugniagarbiai-dualistai mano, kad ne Allah sukūrė tamsą, kadaristai mano, kad Allah nėra gyvūnų elgesio Kūrėjas, o kai kurie daugiadieviai iš arabų tarpo ir kitų tautų manė, kad jų dievai atneša jiems naudą arba kenkia ir Allah nekuria viso šito.


Dėl tokio pobūdžio daugiadievystės būvimo, Korane buvo nurodytas jų nemokšiškumas:


"Allah neėmė Sau nieko į sūnus ir nebuvo šalia Jo kito dievo. Priešingu atveju, kiekvienas dievas atneštų su savimi tai, ką jis sukūrė ir kai kurie iš jų išsiaukštintų save prieš kitus dievus ". (Koranas, sura Tikintieji, 91 ajatas)


Aukščiausiojo žodžiai šiuo pateiktu pavyzdžiu yra ne kas kitas, kaip teorinės išvados pavyzdys, kurios esmė yra paneigimas to, kad gali egzistuoti du kūrėjai ir paaiškinimas, kad Tikras Dievas būtinai turi būti Kūrėju:turintis galybę ir sugebėjimą atlikti veiksmus. O jeigu kartu su juo egzistuotų koks nors kitas dievas turintis tokią pat galią, tai jis būtų valdytojas atskiros kūrinijos ir taip pat išskirtų savo valdžia ir galia. Visgi, valdymas kartu, nepatenkintų kito dievo, kuris pasistengtų prisversti paklusti sau  pagalbininką ir pabandytų valdyti visus iki vieno. Ir jeigu jis galėtų, tai padarytų tai, o jeigu negalėtų, tai atsiskirtų  su savo kūrinija, išsivesdamas ją kažkur kitur.


Tokiu būdu, jeigu egzistuotų du kūrėjai, neišvengiamai būtų vienas iš dviejų dalykų:
-arba kiekvienas dievas išsineštų tai, ką jis sukūrė;
-arba vienas dievas užvaldytų kitą.


Visgi ,viso to, ko mes esme liudininkai, prieštarauja pačiai minčiai apie keletos kūrėjų egzistavimo galimybę , nes eiliškumas, harmonija ir ryšys tarp visų kūrinijos dalių: dangaus, žemės, to kas jos viršuje ir to kas jos apačioje, nurodo į tai, kad visą pasaulį valdo Vienintelis Dievas, Didysis ,Visagalis.


Kuo pasireiškia žmogaus nuklydimas nuo viendievystės?

Nežiūrint į tai, kad į  žmogaus esybę  yra įdėtas nesąmoningas viendievystės pripažinimas, kuris yra žmogaus prigimtyje,( tam yra daugybė įrodymų) visgi atsiranda tokių, kurie vistiek nukysta nuo tiesos. Iškraipytą žmonių įsitikinimą apie Allah Viešpatavimo pripažinimą galima trumpai apibūdinti žemiau paminėtais punktais:

1.Pirmas nuklydimas: absoliutus netikėjimas į Allah ir Jo egzistavimo neigimas. Šis įsitikinimas priskiriamas bedieviams: ateistams,kurie mano ,kad viskas kas egzistuoja yra atsiradę iš gamtos, laiko tėkmės arba atsirado pats iš savo stichijos ir t.t.

"Jie pasakė: "Yra tik mūsų pasaulinis gyvenimas. Mes mirštame ir gimstame. Ir mūsų nepražudo niekas, išskyrus tik laiką."
(Koranas, 45 sura, 24 ajatas.)

2 .Antras nuklydimas. Tai nepripažinimas kai kurių Aukščiausiojo   Viešpaties sąvybių ir neigimas, kai kurių Jo viešpatystės apsireiškimų. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės laikosi nuomonės neigdami, kad Allah  numarina arba atgaivina po mirties, atneša naudą arba atvirkščiai  atneša žalą, nenaudą.

3.Trečias nuklydimas: priskyrimas kai kurių dieviškų sąvybių kam nors kitam, išskyrus Aukščiausiąjį Allah. Jeigu žmogus savo įsitikinimuose mano, kad kas nors, išskyrus Visagalį  ir Aukščiausiąjį Viešpatį, gali valdyti tokius Visatos įvykius, kaip pavyzdžiui sukūrimas, sunaikinimas, atgaivinimas, malonės parodymas, apsauga nuo blogio ir panašius procesus(kurie yra priskiriami viešpatavimo pasireiškimui), tai jis priskiria bendrininkus Aukščiausiajam Allah.

versta iš rusų k.
šaltinis:
"Второй курс по изучению Единобожия"

https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_2/

2018-03-14

Tikėjimo pagrindai 2 dalis,1 poskyris


Tikėjimas Į Allah

Tikėjimas į Didijį ir Visagalį Allah yra pats pirmiausias ir pats svarbiausias Tikėjimo(Iman) stulpas.Jis turi svarbiausią reikšmę ir yra pagrindas visiems kitiems likusiems stulpams t.y tikėjimą į Angelus,Dieviškas Knygas,Pranašus,Teismo Dieną ir gėrio bei blogio lemtį.Visi šie stulpai yra ištakos iš tikėjimo į Allah.Jie remiasi į šį tikėjimą ir yra jo pagrindas.


Tikėjimo į Allah esmė yra absoliutus širdies įsitikinimas,kad:


        **** Tik Allah yra Vienintelis Viešpats ****
        **** Tik Allah yra Vienintelis,kuris yra vertas garbinimo ****
        **** Tik Allah yra Vienintelis,kuris turi Dieviškus vardus ir Savybes ****


Šie trys pagrindiniai širdies įsitikinimai, kartu sudaro Viendievystės esmę-Tauhydą,būtent jis yra pagrindas, kuriuo paremtas yra visas tikėjimas.
Islamas-tai yra grynos (švarios)Viendievystės religija,kadangi ji remiasi tuo,kad Allah valdo viską kas egzistuoja ir atlieka Savo sumanymus Vienas,be jokių kitokių partnerių ir padėjėjų.Taip pat ,kad Jis Vienas turi Dievišką Esybę ir Dieviškus Vardus ir Savybes ir neturi Sau lygių ir taip pat tuo,kad tik Jis Vienas vertas garbinimo ir idealizavimo ir neturi į Save panašių.
Iš viso to,kas auksčiau paminėta,tampa aišku ,kad Viendievystė-Tauhydas,su kuriuo atėjo pranašai ir Allah pasiuntiniai,susideda iš trijų dalių:


1.Viendievystė viešpatavime(Tauhydas Rububyja)-tai pripažįnimas,kad tik Aukščiausiasis Allah yra Viešpats,Karalius,Kūrėjas ir Valdytojas viso ko, kas egzistuoja.Jis dovanoja gyvenimą ir numarina,atneša naudą ir kenkia,yra Vienintelis,kuris atsako į maldas sunkiomis minutėm,turi absoliučią valdžią viskam ,pilnai valdo gėrį ir tik nuo Jo priklauso visi reikalai ir niekas nesidalina su Juo šia valdžia.


2.Viendievystė dieviškume(Tauhydas Uliuchyja)-tai pašventimas visų garbinimo būdų,tokių kaip nusižeminimas(zul),nuolankumas(hudu),meilė(mahaba),susitaikymas(hušu),garbinamieji nusilenkimai(ruku) ir žemiškieji nusilenkimai(sudžiūd),gyvulio aukojimas(zabh) ir įžadai(nazr) tik vieninteliam Allah,nepridedant Jam jokių partnerių.


3.Viendievystė Dieviškų Vardų ir Savybių turėjime(Tauhydas asma va syfat)-tai reiškia pripažinimas visų Aukščiausiojo Allah Vardų ir Savybių,kuriomis Jis apibūdino Save Korane arba žodžiais Savo pranašo,taika ir Allah palaiminimas jam,patikimoje Sunoje.

Tai yra, bet koks Jo trūkumų neigimas ir neigimas, bet koks Jo kūrinių ar pranašų panašumo į tai,kas tik Jam yra būdinga.
Tai yra pripažįnimas,kad tik Allah žino apie viską ir sugeba bet ką,kad Jis-Gyvas ir Palaiko gyvenimą ir kad Jo neapima nei snaudulys ,nei miegas.Jo Valia nepaveikiamai įvykdoma ir Jo Išmintis yra begalinė.

Jis -Girdintis,Matantis,Gailestingas,Atleidžiantis.Jis iškilo virš Sosto ir valdo Savo karalyste.

Jis-Valdovas,Šventas,Tyras,Globojantis,Saugantis,
Visagalis,Galingas,Išdidus.

Kilnus yra Allah ir nutolęs nuo visko,kas priskiriama Jam į pagalbininkus.Tai yra tik keletas iš Jo gražiųjų Vardų ir aukščiausiųjų Savybių.
Kiekviena iš šių trijų dalių yra patvirtinta su daugybę įrodymų Korane ir Sunoje.


Koranas yra pilnai pašvęstas Viendievystėj ir kalba apie Jo reikalavimus ir pažadėta už tai atlygį,o taip pat apie daugiadievystę, jos pasekėjus ir jiems paruoštus atlyginimus.


Šias tris viendievystės dalis islamo mokslininkai išvedė iš Korano tekstų ir Sunos.Kruopšti ir daugiapusė  Šarijos tekstų analizė leido įsisąmoninti religijos tiesą,kurios esmė yra tame,kad Viendievystė,kurios yra reikalaujama iš vergų,tai -tikėjimas į tai,kad Allah yra Vienintelis Viešpats,Vienintelis vertas garbinimo ir Vienintelis,Kuris turi Dieviškus Vardus ir Savybes.

Tas,kuris viso to  nepripažįsta ,tas- nėra tikintysis.

šaltinis:
https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_2/

Tikėjimo pagrindai 1-os dalies pabaiga


TIKĖJIMAS IŠ ŠIRDIES


Mes jau paminėjome apie tai,kad Allah garbinimas pasireiškia žodžiuose,darbuose ir įsitikinimuose.Pradėsime nuo paaiškinimo,ką Allah įsakė kiekvienam žmogui būti įsitikinusiu.
Aukščiausiasis Allah įsakė mums įtikėti Juo:

" O tie,kurie įtikėjote!Tikėkite Allah..." (Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

"Nėra palaimos tame,kad jūs atsuktumėte savo veidus į rytus ir vakarus,bet palaimintas tas,kuris įtikėjo Allah,Jo angelus,Jo Raštu ir Jo pasiuntiniais ..." (Koranas,sura Karvė,177 ajatas)

"Pranašas ir tikintieji patikėjo tuo,kas buvo pasiųsta jam nuo Viešpties.Visi įtikėjo Allah, Jo angelais, Jo Raštu ir Jo Pasiuntiniais...." (Koranas,sura Karvė,285 ajatas)

"Tas,kuris netiki  Allah,Jo angelais,Jo Raštais,Jo pasiuntiniais ir Paskutine Diena,yra papuolęs į gilų paklydimą."(Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

 Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam,pranešė mums apie tai,juk Tikėjimo(Iman)esmė yra tame,kad žmogus iš širdies tiki į šešetą dalykų.

Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė:
"Tikėjimo esmė susideda iš to,kad tu tikėtum Allah ir Jo angelais ir Jo Raštu ir Jo pranašais ir Paskutine Diena,o taip pat,kad  tu tikėtum lemtimi tiek gera, tiek bloga."

Tokiu būdu,įsitikinusi širdis susideda iš sekančių dalykų:
1.Tikėjimas Allah
2.Tikėjimas Jo angelais
3.Tikėjimas Jo Raštu
4.Tikėjimas Jo pasiuntiniais
5.Tikėjimas Teismo diena
6.Tikėjimas lemtimi su jos gėriu ir blogiu.

Arabų kalboje veiksmažodis "akada",šaknis kurio susideda iš raidės "ain","kaf" ir "dal" ,perduoda skirtingas reikšmes,turinčias sąsajas su tokiais dalykais,kaip "apsisprendimas","užsispyrimas" ir "tvirtumas".
Kalbant apie bendrašaknį su juo žodį "akyda" ,tai - specialus terminas,kuris reiškia viską ,kas susiję su religija,tai kas yra žmogui žinoma ir kuo jis yra įsitikinęs.
Visų šių žinių  ir širdies įsitikinimų ratas yra taip pat vadinamas "religijos pagrindais".
Tai  vadinama "religijos pagrindais" dar ir dėl to,kad atsakydamas į angelo Džibrylio(Gabrieliaus),taika jam,klausimus apie tikėjimą,Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,paminėjo šiuos šešius jos pagrindus,būtent:tikėjimas Allah,Jo angelais,Jo Raštu,Jo pranašais,Paskutine diena ir gėrio bei blogio lemtimi.

šaltinis:
https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_1/

2018-01-16

Tikėjimo pagrindai 1 dalisALLAH RELIGIJA-ISLAMAS

Aukščiausiasis Allah-Kūrėjas,Sutvėrėjas,Žinantis ,Išmintingas-dėka visą Savo apimančio Žinojimo,Savo Išminties ir Savo Visagalybės,Jis sukūrė šitą didingą Visatą ir nustatė joje tvarką,tam kad suteikti  gyvenimui Savo dievišką sumanymą,o ne šiaip sau ir ne dėl pasilinksminimo.
Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Ne iš pasilinksminimo Mes sukūrėme Dangų,Žemę ir tai,kas tarp jų.Mes sukūrėmę juos tik dėl tiesos,bet dauguma jų nežino apie tai."(Koranas,44:38,39)

Aukščiausiasis sukūrė džinus ir žmones ir pranešė apie didžią išmintį ir kilnius jų sukūrimo tikslus.

" Aš sukūriau džinus ir žmones tik dėl to,kad jie Mane garbintų.Man nereikia iš  jų jokios dalies ir nereikia ,kad jie Mane maitintų ."(Koranas 51:56-58)

"O žmonės!Garbinkite savo Viešpatį-Kuris sukūrė jus iš tų,kurie gyveno iki jūsų atsiradimo ir galbūt,jūs tapsite dievobaimingi;Kuris sukūrė jums žemę guoliu, o dangų-gaubtu jums,Kuris išvedė iš dangaus vandenį ir užaugino žemėj vaisius jums maitintis.Nepriskirkite Allah Jam lygių,sąmoningai žinodami,kad nėra nieko Jam lygaus." (Koranas,2:21-22)

Viešpats parodė didžiausią malonę tame,kad palengvino ir padėjo žmogui suprasti tiesą.Tiesą ,kad  Allah yra -Kūrėjas visko kas egzistuoja.Tiesa ,kad žmogus sukurtas tik tam,kad garbintų vienintelį Allah.Šitas palengvinimas ir pagalba žmogui susideda iš sekančių punktų:

1.Allah sukūrė žmogų su įgimtomis sąvybėmis,kurių dėka jis pasirengęs priimti Allah religiją.Ir jeigu žmogus nebūtų kitų žmonių įtakoje,tai be abejonės jis sektų jame įdiegtu instinktu.Vis dėlto,koks nors žmogiškas trūkumas arba polinkis sekti  vienokius ar kitokius žmones,atskiria jį nuo to instinkto.

Aukščiausiais Allah pasakė:
"Atgręžk nuoširdžiai savo veidą į religiją.Tai yra įgimta savybė, kurią Allah sukūrė žmonėse.Nedera keisti to,ką sukūrė Allah.Toks yra tikras tikėjimas,tik dauguma žmonių to nežino."(Koranas,30:30)

Abu Huraira pasakojo,kad Pranašas,taika ir Allah palaiminimas Jam,pasakė:

"Kiekvienas žmogus gimsta su įgimtu jam polinkiu garbinti vienintelį Allah,o jo tėvai padaro jį žydu,krikščioniu arba ugnies garbintoju.Juk ir gyvūnai gimdo vaikelius nesugadintus ir nepažeistus.Ar matėte,kad kas nors iš jų gimtu su nupjauta nosimi?"
Po to Abu Hureira parecitavo Aukščiausiojo žodžius : " Tai savybė,kurią Allah davė žmonėms." (Al Bukhari 1359,1385,Muslim 2658.)

Pranašas pasakė: " Aukščiausiasis ir Visagalis Allah paliepė man išmokinti jus to,ką Jis šiandien išmokino mane ir to,ko jūs nežinote:

 " Visas turtas, kuriuo Aš apdovanojau Savo vergus,yra jiems leistinas.Aš sukūriau visus Savo vergus nuolankiais Man.Bet pas juos atėjo šėtonai ir atitolino juos nuo jų religijos,uždraudė jiems tai,ką Aš jiems leidau ir liepė jiems garbinti šalia Manęs netikras dievybes,neturėdami tam jokių įrodymų...." Muslim 4/2197

2.Allah apdovanojo žmogų protu.Žmogus sugeba proto dėka suvokti ir mąstyti apie supančius  jį ženklus.Bet kuris ,kas turi protą,tas kuris pamąsto apie šviesą ir dangų,apie žemę,kuri randasi visatoj,apie žvaigždes,planetas ir visą apimančią tvarką,kuri nustatyta visatoje,kuriai paklūsta visa kas egzistuoja,nedviprasmiškai supras,kad visata turi Visagalį ir Neprilygstama Kūrėją,Kuris sukūrė ir valdo ją.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Mes parodysim jiems Savo ženklus žemėje ir juose pačiuose,pakol jie nesupras,kad tai yra tiesa.Nejaugi,neužtenka to,kad tavo Viešpats yra Liudytojas, bet kurio dalyko?"
(Koranas 39:53)

3.Allah pasiuntė žmonėms pasiuntinius,kurie pasakojo žmonėms apie tai,koks yra Allah,tai kad tik Jis Vienas vertas garbinimo ir kokiu būdu reikia garbinti Aukščiausiąjį.Kitaip tariant jie išaiškino žmonėms religiją.

Aukščiausiasis Allah pasakė:

"Mes pasiuntėme į kiekvieną tautą pasiuntinį(tam, kad jie pasakytų jiems): "Garbinkite Allah ir venkite netikrų dievų." (Koranas,16:36)

Allah taip pat pasakė:

"Mes nepasiuntėm iki tavęs nei vieno pasiuntinio,neįdiegę jam: "Nėra kitos dievybės vertos garbinimo,išskyrus Mane.Taigi,garbinkite Mane." (Koranas,21:25)

Ir būtent per Savo pasiuntinius Aukščiausiasis Allah pranešė žmonėms, kokiu būdu Jo kūriniai privalo Jį garbinti.

Garbinimas-tai supratimas,apjungiantis visus žodžius ir darbus,tiek atvirus, tiek paslėptus ir taip pat įsitikinimus,kuriuos myli Allah ir yra jais patenkintas.Ir pranešė Allah mums apie tai,kokius žodžius,darbus ir įsitikinimus Jis myli,atsiūsdamas įsakymus ir draudimus pateiktus Korane ir Sunoje.
Religija-tai yra  garbinimo taisyklių rinkinys skirtas Vieninteliam Allah.

Ir pavadino Allah Savo religija- Islamu:

"Iš tiesų,Allah religija yra Islamas." (Koranas,3:19)

"Nei iš vieno,kuris ieško kitos religijos nei Islamas, niekada tai nebus priimta ir Paskutiniame gyvenime jis atsidurs nelaimėlių tarpe." (Koranas,3:85)

Allah Pasiuntinys pasakė:

" Islamo esmė yra tame,kad tu paliudytum,kad nėra kitos dievybės vertos garbinti,išskyrus Allah ir kad Muchamedas -Allah Pasiuntinys,atlik maldas,duok Zakatą,laikykis pasninko Ramadano mėnesį ir atlik Hadž į Namą-jeigu sugebėsi tai padaryti." (Muslim,8)(vertėjo past.Namą t.y Kabą)

Ir pavadino Allah Savo religija tikėjimu-Iman:

"O tie,kuri įtikėjote!Tikėkite Allah,Jo Pranašu ir Raštu,kurį Jis atsiuntė Savo Pasiuntiniui ir Raštais,kuriuos Jis atsiuntė prieš tai." (Koranas,4:136)

Ir pasakė Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam,:

" Tikėjimas susideda iš daugiau nei septyniasdešimt atšakų ir geriausi iš jų yra: liudijimas,kad nėra jokio kito dievo verto garbinimo išskyrus Allah(le iliaha illallah),o menkiausias :pašalinimas iš kelio tai,kas gali pakenkti žmonėms ir gėdijimasis kilęs iš tikėjimo."

Šį chadisą perdavė Al Bukhari 9,Muslim 35,Abu Davūd 4676,At Tirmizi 2614,An Nasai 8/110,Ibn Madžak 57.Šeichas Albani pavadino šį chadisą patikimu.Žiūrėti "Miškat al Masabih."


Paklausė  Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam, vieną iš savo genčių :

"Ar jūs žinote,kas yra tikėjimas tik į vieną Allah? " .Jie pasakė : " Allah ir Jo Pasiuntinys žino apie tai geriausiai."
Tada Pranašas ,taika ir Allah palaiminimas jam ,pasakė :

" Tai -liudijimas,kad nėra kito dievo verto garbinti,išskyrus Allah ir kad Muchamedas-Allah Pasiuntinys,Zakato mokėjimas,pasninkavimas Ramadano mėnesį ir mokėjimas penktosios dalies karinio grobio." Al Bukchari 53,Muslim 17.

versta iš rusų k.
šaltinis:daura.com/vtoroy kurs po izucheniu edinobojiya

2017-03-06

Dešimt dalykų anuliuojančių islamąMusulmonas turi žinoti, kad Allah įpareigojo visus Savo tarnus priimti islamą, tvirtai laikytis jo ir saugotis visų dalykų, kurie prieštarauja jam. Allah atsiuntė Savo pasiuntinį Muchamedą (taika ir Allah palaiminimas jam) kviesti visus žmones į islamą, pranešdamas mums, kad bet kuris, kuris seka juos yra palaimintas ir bet kuris, kuris nusisuka nuo jo, yra paklydęs. Allah įspėjo mus daugelyje Korano ajatų apie dalykus, kurie išveda iš islamo, taip pat kaip ir apie visas kitas poliateizmo (Širkas) ir netikėjimo (Kufr) rūšis.

Islamo mokslininkai, tegul Allah bus jais patenkintas, tai paminėjo savo veikalų skyriuose apie „Išstojimo taisyklės“, kad musulmonai gali išeiti iš savo religijos dėl skirtingų religiją anuliuojančių priežasčių, kurios padaro jo gyvybę ir turtą leistinais (atimti) bei kurios priverčia jį palikti islamą.
Vieni iš labiausiai pavojingų ir dažniausiai pasitaikančių dalykų, kurie anuliuoja islamą, yra šie dešimt (1), kurių santraupą paminesime dabar tam, kad galėtumėt jų vengti ir įspėti kitus, tikėdamiesi, kad Allah apsaugos ir apgins mus nuo jų. Mes taip pat paminėsime po to keletą trumpų paaiškinimų.

1. Širkas - partnerystės pridėjimas Allah garbinime.

Allah sako:

„Iš tiesų, Allah neatleidžia garbinime partnerių susiejimo su Juo (Širko), bet atleidžia tai, kas yra mažiau nei tai, tam kam Jis panori.“

                                              (Koranas, Sura Nora:116)

Ir Jis sako:

„Iš tiesų, tas kuris  garbinime sumaišė partnerius (atliko Širk) su Allah, tam Rojus bus uždraustas ir galutinė jo pribuvimo vieta bus Pragaro ugnis. Ir nusidėjėliai negaus jokios pagalbos Pragare.“

                                              (Koranas, Sura Al Maidah:72)

Šiam skyriui priklauso garbinimas ir šaukimasis mirusiųjų, ieškojimas jų pagalbos, prisiekimas jų vardu ir gyvulių aukojimas jiems.

2. Bet kuris, kas įterpia tarpininkus, tarp savęs ir Allah, prašydamas tarpininkauti jų vardu, pasikliaudamas jais, tas atliko netikėjimo aktą. Tokia yra vieninga islamo mokslininkų nuomonė.

3. Bet kas, kas nelaiko daugiadievių netikinčiaisiais arba abejoja dėl jų netikėjimo arba mano, kad jų tikėjimo būdas yra teisingas, tas atliko netikėjimo aktą.

4. Bet kas, kas tiki, kad kitas mokymas nei pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) yra labiau išbaigtas ir nuosprendžiai yra geresni nei jo (taika ir Allah palaiminimas jam) nuosprendžiai, t.y. taip kaip kad tokie, kurie išaukština Tahūd, netikras dievybes ir religijas, tada tas yra netikintysis.

5. Bet kuris, kas nekenčia to, su kuo Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam) atėjo, netgi jeigu jis tai ir praktikuoja, tapo netikinčiuoju, nes Allah tai patvirtina sakydamas:

„Tai yra dėl to, kad jie nemėgsta to, ką Allah atsiuntė, todėl Jis anuliavo jų gerus darbus.“

                                            (Koranas, Sura Muhamed:9)

6. Bet kas, kas juokiasi ar menkina/tyčiojasi iš bet kurios Pasiuntinio religijos dalies, iš jos apdovanojimų/atlygių ar bausmių, tas atliko netikėjimo aktą. Šito įrodymas yra Allah pareiškimas:„Sakyk: Ar tai buvo Allah ir Jo Suros ir Jo Pasiuntinys, kad tai jus privertė juoktis?Neatsiprašinėkite, jūs puolėte į netikėjimą po to, kai turėjote tikėjimą.“

                                            (Koranas, Sura Bakara:102)

7. Burtai/raganavimas, tam priklauso ir visos rūšies magiški žaidimai, kurie priverčia asmenį nekęsti (sarf) (2) arba mylėti (3) kažką arba ką nors. Taigi, tas kuris atlieka bet ką iš šių veiksmų arba mėgaujasi tai darydamas, tas atliko netikėjimo veiksmą. Tam įrodymas yra šis Allah pareiškimas:

„Ir nei vienas iš šių dviejų angelų, nieko nemokė prieš tai nesakydami: 'Mes - tik išbandymas, tad nebūk netikintis!'.“ 
     
                                            (Koranas, Sura Bakara:102)

8. Pagalbos ir rėmimo suteikimas daugiadieviams kovojantiems prieš musulmonus. Įrodymas yra Allah pareiškime:

„Ir bet kuris iš jūsų, kas paims juos (t.y. netikinčiuosius) sau į patarėjus ir ginėjus, tai iš tikrųjų tas yra toks pat kaip ir jie. Iš tiesų Allah neveda tiesos keliu neteisingų (4) žmonių.“
                                           
                                            (Koranas, Sura Maidah :51)

9.Bet kas, kuris tiki, kad kai kurie žmonės yra atleisti nuo Šarijos (Muchamedo nustatytų istatymu apie islamą), tai tas yra netikinysis, nes Allah sako:

„Ir bet kas, kas ieško kitos Religijos nei islamo, tai niekada nebus priimta iš jo ir  po mirties jis bus pralaimėjusiųjų tarpe.“
                                           
                                           (Koranas, Sura Al-Imran :85)

10.Nusisukimas nuo Allah Religijos, nesimokymas  arba nepraktikavimas jos, yra netikėjimo aktas. Šito įrodymas yra Allah pareiškimas:

"Kas yra neteisingesnis(5) už tą,kuriam buvo priminti(6) jo Viešpaties ženklai ,o jis nuo jų nusigręžė(7)?Iš tiesų Mes atkeršysim(8)nusidėjėliams!"

                                             (Koranas, Sura As-Sadžda:22)

Nėra jokio skirtumo, ar  vienas iš šių islamą anuliuojančių veiksmų yra atliekamas juokaujant, rimtai ar iš baimės. Tačiau tam, kuris atliko šiuos veiksmus per prievartą, yra atleistina. Visi šie dešimt punktų yra iš labiausiai pavojingų ir dažniausiai pasitaikančių. Todėl, musulmonai privalo baimintis ir laikytis atokiai nuo šių veiksmų, bijodami juos atlikti.

Ketvirtam islamą anuliuojančiam punktui priklauso ir tie, kurie tiki, kad žmonių sukurti įstatymai ir konstitucija  yra geresni nei Šarijos įstatymai islame.

Arba tie, kurie tiki, kad  dvidešimtajame amžiuje yra neteisinga įgyvendinti islamo įstatymus.

Arba, kad tai yra musulmonų atsilikimo priežastis.

Ketvirtam punktui taip pat priklauso ir tie, kurie mano, kad kai kurie Allah įstatymai, tokie kaip rankos nukirtimas vagiui arba užmėtymas akmenimis už svetimavimą, nėra tinkami šiai moderniai erai.

Šiai kategorijai priklauso ir tie, kurie tiki, kad yra leidžiama valdyti pagal kitus įstatymus nei Allah Įstatymai (Šarija) jų klausimuose ir sąveikose, baudžiamuosiuose įstatymuose ir taip toliau, netgi, jeigu jis ir netiki, kad tai yra geriau nei Šarijos valdymas. 
Tai tampa nuodėme nuo tada, kai jis padaro leidžiamu tai, ką Allah padarė draudžiamu, pagal vieningą islamo mokslininkų nuosprendį. Bet kas, kuris padaro leidžiamu tai, ką Allah uždraudė, tai ką kiekvienas būtinai turi žinoti, tokius dalykus kaip sanguliavimas, alkoholis, procentų ėmimas ir valdymas pagal kitus įstatymus nei Allah, tada tas yra netikintysis, remiantis vieningu islamo mokslininkų nuosprendžiu.

Mes ieškome prieglobsčio pas Allah nuo visų šių dalykų, kurie užtraukia Jo Pyktį ir skausmingą bausmę. Tegul būna taika ir Allah palaiminimas geriausiam iš Jo kūrinių, Muchamedui.

Šaltinis :Navakid ul Islam, imamas Abdul Azyz bin Baaz
anglų k." Things that invalidate islam " alifta.net

Paaiškinimai:

1. Tai paminėjo šeichas ir imamas Muchamedas bin Abdul Vahab ir kiti islamo mokslininkai, tegul bus Allah jais visais patenkintas.
2. Sarf: burtų atlikimo veiksmas, kuris daromas tam, kad atitraukti žmogų nuo jo aistros, pavyzdžiui, tokios kaip priversti vyrą paliktį jo mylimą žmoną ir mylėti kitą.
3. Atf: burtų veiksmas daromas tam, kad priversti žmogų daryti tai, ko jis netrokšta, naudojant šėtoniškus metodus.
4. Dalimūn (nusikaltėliai), čia kalbama apie netikinčiuosius.
5. Reiškia: “Nėra nieko kito, kas padarė daugiau blogio...“
6. Tadh-kyr (priminimas) reiškia: „Įspėti ir atkreipti kieno nors dėmesį į tai, kas turi būti priminta.“
7. Iraad (nusisukimas) reiškia: „Susilaikyti ir atsukti nugarą/nusigręžti.“
8. Intikaam (kerštas, atpildo ieškojimas) reiškia: „Griežtas/rūstus atsakas į tai, kas buvo prieš tai padaryta“.

2017-01-31

Pažink Allah gerovėj ir Jis pažins tave nelaimėjImamas Ibn Radžab Al Hanbali

Ištraukos paimtos iš Ibn Radžab Al Hanbali knygos „Žinių ir išminties rinkinys“ ir paaiškinimai „40-ies chadisu„ žymios chadisu kolekcijos imamo al Navavi. Paaiškinamas chadisas šiame straipsnelyje yra devynioliktas.

Pranašas, taika ir Allah palaiminimas jam, pasakė:

„Pažink Allah gerovėj ir Jis pažins tave nelaimėj“ (1)

Kai tikintysis žino ir baiminasi Allah gerovės ir pasitenkinimo metu, laikosi Allah nustatytų taisyklių ir atidžiai kreipia dėmesį į Allah turimą teisę į jį, tada jis pradeda pažinti Allah.
Tuomet tarp jo ir jo Viešpaties nusistovi ypatingas ryšys. Atsilygindamas jam, Viešpats atmins jį ir žinos apie savo garbintoją sunkiu jam laikotarpiu. Allah saugos ir rūpinsis šiuo žmogaus ryšiu su Juo sunkiais laikotarpiais, nes šio ryšio dėka, Allah apsaugo Savo garbintoją nuo sunkumų. Šis ypatingas ryšys priartina žmogų prie jo Viešpaties, užtikrina Jo meilę jam ir atsaką į jo maldas.

Asmens „žinojimas apie Allah“ būna dviejų rūšių:

1.Turėjimas bendrų žinių.
Kai žmogus žino apie Allah, jis paprasčiausiai priima tai, kad Allah egzistuoja, patvirtina teisingą tikėjimą į Jį ir tiki Juo. Bendrai paėmus, šiuo būdu visi tikintieji žino apie Allah.
2. Ypatingos žinios ir ryšys.
Kai žmogus iš tiesų žino apie Allah ir absoliučiai atveria širdį Jam, atsiduoda Jam ir jaučia palengvėjimą tikėdamas Juo. Jis jaučia paguodą, kai Allah yra paminimas, nors ir išlieka vistiek gėdlyvas prieš Allah ir bijosi Jo. Tie, kurie iš tiesų žino apie Allah, yra susikoncentravę į šį specifinį žinojimą apie Jį.


Analogiškai, Allah žinojimas apie savo „žinančius`` tarnus yra dviejų rūšių:

1. Bendras žinojimas.
Tai yra Allah žinojimas apie visus Savo tarnus, Jo stebėjimas apie visko, ką šie slepia ir daro atvirai, kadangi Jis sako:

„Iš tiesų, Mes sukūrėm žmoniją ir Mes žinom ką šnabžda jam siela ir Mes esam arčiau jo nei jo kaklo arterija.“ (2)
Kitas pavyzdys apie Allah žinojimą apie visus Savo kūrinius yra šis Jo teiginys:

„... Jis geriausiai jus pažino išvesdamas jus iš žemės ir kai jūs buvote gemalais savo motinų įsčiose...“ (3)

2. Ypatingas žinojimas ir ryšys.
Ši rūšis apie „žinantį Jo tarną“ yra tada, kai Allah myli savo garbintoją, priartina jį arčiau Savęs, atsako į Jo maldas ir padeda jam išeiti iš sunkumų. Šios rūšies ryšys, pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) yra nurodytas chadise, kai jis (taika ir ramybė jam) sako, kad Allah pasakė (Kudsi chadisas):

„Mano tarnas nepaliaujamai artėja link manęs su papildomais garbinimo veiksmais tol, pakol Aš jį myliu. Kai Aš jį myliu, aš tampu jo ausimis, kuriomis jis girdi; jo akimis, kuriomis jis mato; jo rankomis, kuriomis jis kovoja; jo kojomis, kuriomis jis eina. Visko, ko jis paprašytų manęs, Aš tikrai jam suteikčiau ir ten, kur jis ieško Mano pagalbos, Aš tikrai ją suteikčiau.“ (4)

Šį ypatingą Allah žinojimo apie Savo tarnus rūšį iliustruoja pranešimas, kai Al Hasanas, bėgdamas nuo Al Hadžadž priespaudos, atėjo į Habib ibn Muhamed namus. Habib pasakė jam: „Abu Said, ar nėra ryšio tarp tavęs ir tavo Viešpaties, kurio dėka tu gali melstis Jam ir pasislėpti nuo tų žmonių? Įeik i namus“. Al Hasanas įėjo į vidų ir Al Hažadž kareiviai įėjo paskui jį, bet negalėjo matyti jo. Kai tai buvo paminėta Al Hadžadžui, jis pasakė :
„Jis buvo name, tačiau Allah apakino jūsų akis taip, kad jūs negalėjote jo matyti.“

Apibendrinant galima pasakyti, kad bet kas, kas parodo pastoviai savo pagarbią baimę Allah ir paklusnumą, lengvumo ir gerovės metu, tai Allah parodys jam Savo malonę ir paramą sunkumų ir nelaimės metu.

At Tirmidi perdavė chadisą nuo Abu Hurairos (tegul bus Allah juo patenkintas), kad
pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
„Bet kuris, kuris nori, kad Allah atsakytų jam į jo maldas sunkumų ir rūpesčių metu, tegul pagausina meldimąsi savo gerovės metu.“ (5)

Pats sunkiausias išbandymas, su kuriuo susiduria tarnas savo gyvenime, yra mirtis. Tai, kas nutinka po to, yra netgi daug skaudžiau, jeigu tarnas nepasiekia geros galutinės paskirties vietos, t.y. Rojaus. Todėl, tikinčiajam yra būtina ruoštis mirčiai būnant gerovės ir pasitenkinimo laikotarpyje, nuolat prisiminti Allah ir bijotis Jo bei daryti gerus darbus savo gyvenimo metu.

Allah Visagalis sako:
„O tu, kuris tiki, bijokis Allah ir tegul kiekviena siela pažiūri, ką ji paruošė rytojui. Ir bijokitės Allah, juk Allah žino apie tai, ką jūs darote. Ir nebūkite tais, kurie pamiršo Allah ir Jis privertė pamiršti apie jų pačių sielas. Jie yra aiškiai nepaklūstantys.“ (6)

Bet kuris, kas prisimena Allah būdamas geros sveikatos, gerovės ir komforto laikotarpiu bei ruošia save susitikimui su Allah Visagaliu mirus ir po mirties, tai Allah prisimins jį sunkumų metu, t.y. sunkumų, susijusių su mirtimi, metu. Allah bus švelnus jam, nes Jis jį lydės, rūpinsis juo ir laikys tvirtai ant garbinimo Vienintelio Allah (po to kai jis mirs). Allah sutiks tokį žmogų, būdamas patenkintas juo.

Iš kitos pusės, tas, kuris užmiršta Allah savo gyvenimo metu lengvumo ir komforto laikotarpiu ir sužlugdo savo pasiruošimą susitikimui su Juo, Allah pamirš jį esant sunkumu laikotarpiui, t.y. mirties metu. „Pamiršimas“ čia reiškia tai, kad Allah apleis ir paniekins tokį žmogų. (7)

Bet kai mirtis ateis pas tikrą tikintįjį į Allah, kuris pasiruošė tam ir viliasi gero iš savo Viešpaties ir geros žinios pasieks jį nuo Allah, jis tada trokš sutikti Allah ir Allah trokš sutikti jį. Kita vertus, nedoras žmogus yra priešingybė tam, t.y. jis nekęs susitikimo su Allah ir Allah nekęs susitikimo su juo. (8)

Tikintysis yra tas, kurį užpildo laimė, nes jis investavo žemėje (t.y. darė gerus darbus) ir su šia investicija jis atvyks į Rojų. O tas, kuris apsileido (t.y. pamiršo savo sielą), yra žlugęs sakydamas:
„O koks aš žlugęs, kai aš atstūmiau Allah“ (9)

Pastabos:

(1) Tai yra ištrauka iš ilgo chadiso, perduoto Ahmad, Al Baihaki, Al Lalakai ir šeicho Nasir Al Dyn Al Albani, kuris pasakė, kad tai yra autentiška savo rinkinyje Al Džami al Sagir va Zyjadatuh

(2) Koranas, Sura Kaf (50:16);

(3) Koranas Sura Nadžm (53:32);

(4) Perduota per Al Bukchari;

(5) Perduota At Tirmidi, nr.: 3382, Albani pasakė, kad tai yra „hasan“ savo Sahih Suna At Tirmidi, nr.: 2693;

(6) Koranas, Sura Al Hasr (59:18-19);

(7) Apie šios rūšies jų „pamiršimą“ Allah sako suroje Al Araf:
„Taigi, šiandien Mes pamiršime juos lygiai taip pat, kaip jie pamiršo šią susitikimo dieną ir tai, kad jie neigė mūsų ženklus.“ (7:51)
Ir Jo (Subhana va Taallia) bauginančiam ajate Suroj Taha :
„Ir bet kas, kas nusigręš nuo Mano priminimo, jo gyvenimas bus tikrai sunkus. Ir
Prikėlimo Dieną Mes atvesime jį aklą. Jis pasakys: „Mano Viešpatie, kam prikėlei mane aklą, juk anksčiau aš galėjau matyti?„ Allah atsakys jam: „Taip, kaip Mūsų ženklai pasiekdavo tave, bet tu pamiršdavai juos, taip ir šiandien tu būsi pamirštas.“ (20:124-126);

(8) Bukchari chadisas, Allah pasiuntinys pasakė, jog Allah yra pasakęs: „Jeigu mano tarnas trokšta sutikti Mane, tai ir Aš trokšiu sutikti jį, o jeigu jis nekęs susitikimo su Manimi, tai ir Aš nekęsiu.“;

(9) Sura Zumar (39:56).


versta iš anglu k.
pavadinimas: Know Allah in Prosperity He will know you  in Adversity
originalus pavadinimas: جامع العلوم والحكم
originalus autorius :ibn Radžab al Hanbali

2016-03-11

Kaip apibūdinti Allah?


بسمي اللة الرحمن الرحيم
Vardan Allah Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo

Kokius Aukščiausiojo Allah atributus ašaritai patvirtina , kokius paneigia ir kodėl?

Ašaritai, išsikraustydami iš savo proto, tvirtina septynis Aukščiausiojo Allah atributus:

1.Aukščiausiasis Allah yra Kūrėjas, vadinasi Jo atributas - Galia.
2.Aukščiausiasis Allah kam nors duoda, o kam nors - neduoda, vadinasi Jis turi Norą.
4.Jeigu Jis turi Galią, Norą, vadinasi Jis - Gyvas. O Gyvas turi dar tris atributus, kurie paminėti žemiau.
5.Klausa.
6.Regėjimas.
7.Kalba.

Likusių atributų jų protas nepriima, dėl to jie sako: “Jeigu kokiame nors ajate ar chadise, paminėtas Allah atributas ir tai tavo protas suvokia kaip Allah palyginimą su kūriniu, tai paneik tą atributą, tam kad išgryninti Aukščiausiąjį Allah.”
Ašaritai iškelia savo protą aukščiau nei Koraną ir Suną.
 Pavyzdžiui, jie neigia, kad Aukščiausiasis Allah ateis Teismo Dieną. Ašaritai sako: 
”Jeigu mes pasakysime, kad Aukščiausiasis Allah ateis, tai tokiu būdu mes sulyginsim Jį su žmogumi, kuris irgi ateis.” Taip pat ašaritai neigia Aukščiausiojo Allah iškylimą virš Sosto. Jie sako: “Jeigu mes pasakysime, kad Allah iškilo virš Sosto, tai mes sulyginsim Jį su karaliais, kurie taip pat yra ant Sosto.”
 Panašiai kalba apie likusius atributus. Jie pasikliauja labiau savo protu nei Koranu ir Suna. Tegul Allah apsaugo mus nuo to!
 Ašaritai galvoja, kad atributų patvirtinimas yra tolygus sulyginimui. Visgi, viskas iš tikrųjų yra ne taip. Iš tikrųjų, tai ką jie sako, yra Aukščiausiojo Allah  šmeižtas. Jie kalba apie Aukščiausiąjį Allah neturėdami jokių žinių, nors Jis sako:
“Sakyk: Mano Viešpats uždraudė šlykščiai elgtis, tiek aiškiai, tiek paslėptai, daryti nuodėmes, piktadarystes be jokios teisės, priskirti Allah bendrininkus, apie ką Jis nesiuntė jokio įrodymo, ir kalbėti apie Allah tai, ko jūs nežinote. (Koranas,7:33)
Mes galime žiūrėti vienas į kitą ir palyginti save su kitais. Tačiau, kalbėdami apie Allah mes turime sakyti:
“Nėra nieko lygaus Jam ir Jis - Girdintis, Matantis.” (Koranas,42:11)

Kokios yra Tauhydo Asma va Sifat taisyklės?

Aukščiausiasis Allah apibūdino Save Korane tam tikrais Vardais ir tam tikrais atributais. Lygiai taip pat, tam tikrais vardais ir atributais, Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) chadisuose apibūdino Aukščiausiąjį Allah. Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam), teisingieji bendražygiai, tabijūnai (past.sekančios kartos po pirmųjų trijų kartų einančių po Pranašo (taika ir ramybė jam) mirties) ir keturi imamai - jie visi buvo įsitikinę, kad apibūdinti Allah galima tik taip, kaip Jis Pats Save apibūdino arba taip, kaip Jį apibūdino Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam).
Pavyzdžiui, Aukščiausiasis Allah pasakė:
„O Iblis! Kas tau neleido nusilenkti prieš tą, kurį Aš sukūriau Savo Abiejomis Rankomis?“ (Koranas,38:75)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi dvi Rankas. Tokias, kurios prilygsta Jo Didybei. Kitame ajate sakoma:
„Pakentėk iki tavo Viešpaties sprendimo, juk tu – Mūsų Akyse. Aukštink savo Viešpatį, kai pabundi iš miego.“ (Koranas,52:48)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi dvi Akis.Tokias, kurios prilygsta Jo Didybei. Kitame ajate sakoma:
„Amžinas tik Veidas Viešpaties tavo, Kuriam priklauso šlovė ir garbė.“(Koranas,55:27)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi Veidą, tokį, kuris atitinka Jo Didybę. Taip pat Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
„Žmones mes į Ugnį, o ji vis kalbės: “Ar dar gali pridėti?“. Tai vyks iki tol, pakol neuždės Viešpats iš Savo Didybės  ant jos Savo Pėdą taip, kad viena dalis Ugnies sueis į kitą ir pasakys ji: “Pakanka, pakanka!“
Al Bukchari 6284,4568; Muslim2848,2847; Tirmidi 3272,2557, Ahmad 234/3,369/2.

Šiame chadise Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) apibūdino Allah tame, kad Jis turi Pėdą. Argi tai sakydamas Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pateikė, kad Allah turi kūną?! Mes patvirtiname visus šiuos atributus, lygiai taip pat, kaip apie juos pranešama Korane ir Sunoje. Visgi, kai kas gali paklausti:
 “ Kokios yra Allah Akys? Koks yra Allah Veidas, kokia Pėda?“ Mes atsakysime: 
“Mes nežinome, kadangi mes nematėme Allah, mes negalime Jo su niekuo palyginti ir Aukščiausiasis Allah mums nepranešė apie tai, kokie yra Jo atributai.“ Aukščiausiasis Allah pasakė:
 “Nieko nelyginkite su Allah! Iš tiesų, Allah žino, o jūs nežinote.“ (Koranas,16:74). O taip pat:
,,Allah apibūdinimas - pats aukščiausias, ir  Jis – Galingiausiasis,  Išmintingas.“ (Koranas,16:60)


Allah Vardų ir Atributų palyginimo taisyklės

Yra trys palyginimo būdai:

1.Palyginimas  per pateiktą pavyzdį.

Dabartiniais laikais atsirado musulmonai, kurie sako mums:
 „Jūs sakote, kad marihuana arba kiti narkotikai yra draudžiami religijoje. O iš kur jūs tai ėmėte? Pateikite įrodymą iš Korano  ir Sunos, kur būtų pasakyta, kad marihuana yra uždrausta.“

 SubhanAllah! (Past. Šlovė Allah) Iš kur mums paimti įrodymus iš Korano ir Sunos apie marihuanos draudimą? Yra žinoma, kad Aukščiausiasis Allah uždraudė vyną, tačiau nei Korane nei Sunoje nėra kalbama apie  marihuaną ir kitus narkotikus. Visgi Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) išmokė mus, kaip elgtis panašioje situacijoje. Jis išmokė mus palyginti pateikiant pavyzdį (kyijas at-tamsil). Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
 „Viskas yra vynu, kas svaigina, o bet koks vynas yra draudžiamas!“ (Muslim 2002).

Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pateikė palyginimą (kyijas) duodamas pavyzdį. Ką su tavimi padaro vynas?! Kodėl vynas yra uždraustas?! Jis uždraustas dėl to, kad apsvaigina žmogų. Vadinasi, bet koks dalykas, kuris apsvaigina žmogų, taip pat yra uždraustas. Vadinasi, šiame klausime esminis yra vynas, nes jo uždraudimas atėjo iš Korano ir Sunos. O po to, viskas, kas apsvaigina - tai kas atsirado mūsų laikais po vyno – yra taip pat uždrausta.

Islamo mokslininkai naudoja šį palyginimo būdą daugelyje klausimų, kurių nebuvo iškilę Pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) laikais. Šį palyginimo būdą jūs naudojate nuo pat gimimo. Kai gimsta kūdikis, jis nieko nežino, jo protas švarus, tuščias kaip baltas popieriaus lapas. Kai tik vaikas ima matyti, jis visų pirma mato savo motiną. Jis tarsi padaro jos nuotrauką ir padeda savo smegenyse. Paskui jis girdi motinos balsą, girdi jos vardą ir viską susideda į savo smegenis. Jeigu jis išgirsta savo motinos vardą, jam iš karto prieš akis atsiranda jos atvaizdas. Paskui, po keleto dienų, jis mato savo tėvą, brolį ir taip toliau. Visą gyvenimą jis renka žinias ir deda jas į savo protą, viską įsimindamas.

Tačiau, kalbant apie Aukščiausiąjį Allah, yra draudžiama naudoti tokį palyginimo būdą. Aukščiausiasis Allah  sako Korane:
„ Amžinas yra tik tavo Viešpaties Veidas, jam priklauso didybė ir dosnumas.“ (Koranas,55:27)
Skaitydami šį ajatą, kai kurie žmonės ima įsivaizduoti „veidą“ ir ima sklaidyti visas nuotraukas, išlaikytas savo atminty. Veidas šito? Ne! Ir ima palyginti matytus savo gyvenime veidus su Aukščiausiuoju Allah. Toks palyginimas su Aukščiausiuoju Allah yra draudžiamas, nes mes nematėme Allah ir negalima jo su niekuo lyginti. Dėl to Allah Aukščiausiasis pasakė:
„ Nieko nelyginkite su Allah! Iš tiesų, Allah žino, o jūs nežinote.“ (Koranas,16:74)

O ką daro ašaritai?! Jie sako: ,,Ne, Allah neturi Veido, nes jeigu mes  pasakysime, kad Allah turi Veidą, vadinasi, Jis panašus į mano veidą, bet juk nieko negali būti panašaus į Allah.“ Štai tokiu būdu, jie nepripažįsta Allah atributų. Tačiau aukščiau pateiktas ajatas aiškiai nurodo į tokių palyginimų draudimą. Aukščiausiasis Allah turi Veidą, tokį, kuris atitinka Jo Didybę, o mes turim veidą, kuris atitinka mūsų silpnumą.

2.Palyginimas per apibendrinimą (Kyijas aš-šumul)

Šį palyginimo būdą taip pat naudoja naujagimiai. Naujagimis mato kažką, kas kalba, kad tas turi burną, mato liežuvį. Paskui jis sužino kažką, ką girdi, tada tas turi turėti ausis. Tas, kuris turi ausis, vadinasi, turi ir ausies būgnelį.
 Mes naudojame tokį palyginimo būdą kalbėdami apie žmones, apie jų sandarą. Visgi yra žmonių, kurie naudoja tokį pavyzdį tam, kad apibūdintų Aukščiausiąjį Allah, o tai yra griežtai draudžiama! Nesakyk: „Jeigu Aukščiausiasis Allah šneka, vadinai, Jis turi liežuvį ir burną.“ Tokia analogija yra draudžiama! Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Nieko nelyginkite su Allah! Iš tikrųjų Allah žino, o jūs nežinote.“( Koranas,16:74)

3.Palyginimas sakant „tuo labiau“

Aukščiausiasis Allah pasakė:
Allah apibūdinimas-pats aukščiausias ,nes Jis-Galingiausias,Išmintingas.“ (Koranas,16:60)
Kaip mums suprasti šį ajatą? Šiame ajate kalbama apie palyginimą teigiant „tuo labiau“(Kyijas al aūlia).
 Tokį palygino būda galima naudoti kalbant apie Aukščiausiąjį Allah. Kaip pavyzdį pateiksim sekantį palyginimą. Sakykim koks nors turtingas žmogus davė tau šimtą dolerių, kaip malonės ženklą. Tu apsidžiaugei taip stipriai, kad nežinai, kaip jam atsidėkoti. O Tas, Kuris tave maitina, girdo visą tavo gyvenimą, Kuris duoda tau žmoną, vaikus, argi Jis nėra vertas daugiau dėkingumo?! Kaip dažnai tu dėkoji Jam už visą tai?!
Šitas pavyzdys yra pateiktas apie Kyijas al aūlia kalbant apie Aukščiausiąjį Allah.

Žmogus, studijuojantis mokslą Usūl al fikh(islamo jurisprudencijos principus) būtinai turi žinoti šiuos tris palygino būdus. Pirmus du palyginimus (kyijas) naudoti yra draudžiama, kalbant apie Aukščiausiąjį Allah.

Kur yra mutazilitų paklydimas ir prie ko jis juos nuvedė?

Neišmanymas nuvedė juos į šiuos dalykus:

1.Pridėjimas (tašbih) -kai jie girdi kalbant apie Allah Vardus ir Jo atributus, pav.: „Ranka“, jie sako: „ Jeigu Allah turi Ranką, vadinasi, ji panaši į žmogaus ranką.“
2.Prideda išvaizdą (takiif) -sako: „Jeigu Jis turi Ranką, tai būtent kokia ji yra?!“ Po to baiminasi savo minčių ir iš to kyla sekantis punktas:
3.Atmetimas (matyl)-sako: „Ne, Allah negali turėti Rankos, nes jeigu ji yra, tai būtu panaši į mūsų, tačiau nėra nieko panašaus į Jį.“ Ir tada pereina prie sekančio punkto:
4.Iškraipymas šarijos tekstų (tahrif)-sako: „ Žodis „ Ranka“ reiškia „Galia“; Žodis „Veidas“ reiškia „apdovanojimą“ ir t.t
Ir to pasekoje jų paklydimo priežastimi tapo tai, kad jie kalbėdami apie Aukščiausiąjį Allah ėmė naudoti pirmus du palyginimo būdus, kurie paminėti pradžioje.

Visgi, mūsų teisingieji pirmtakai (salafu salih) patvirtino visus Aukščiausiojo Allah Vardus ir atributus, kurie atėjo iš Korano ir patikimos Sunos. Jie patvirtino visą tai be iškraipymo (tahrifa), be atmetimo (ta‘tylia), be pavidalo suteikimo (takyifa), be sulyginimo su kūriniais (tamsylia).

Kai kurie paklydimų būdai šioje temoje

Yra dvi sektos: ašaritai ir maturiditai. Ašarizmo įkūrėjas yra Abu Hasan Al Ašari, o maturidizmo - Abu Mansūr al Maturidi. Jie abu sekė vieno žmogaus idėjomis, kurį vadino Al Kuliab (Kuliabitų mokykla). Šios dvi tendensijos sekdamos savo pirmtakais džahmitais ir mutalizitais, iškraipo Aukščiausiojo Allah atributus.
Džahmitai neigia visus Aukščiausiojo Allah Vardus ir atributus. Jie sako :
 „Mes neturime teisės vadinti Allah –Maloningiausias, nes jeigu mes tai pasakysime,kad Allah-Gailestingiausias, vadinasi, Jis turi širdį, iš kurios Jis gailisi. O jeigu Jis turi širdį, vadinasi, Jis turi organą, reiškia, Jis-kaip žmogus. Ne! Ne! Taip mes Allah palyginsime. Dėl to mes neturime teisės kalbėti, kad Allah-Gailestingiausias. Allah-ne Gailestingiausias.“ Tai reiškia, jie neigia Šarijos argumentus, pateigdami šias savo logikos išvadas.

Po jų atsirado mutazilitai, kurie sako:
“ O ne ,džahmitai, mes neturime teisės neigti šių Vardų, nes jie atėjo iš Korano. Mes neturime teisės neigti Koraną. Visgi, mes sutinkame su jumis tame, kad Allah neturi atributų. Mes tvirtiname Vardus, bet neigiame atributus. Todėl sakome, kad Allah-Gailestingiausias, be gailesčio; Allah-Girdintis, bet negirdi; Allah –Matantis,bet nemato. Jeigu mes pasakysime, kad Jis girdi, mato, vadinasi, Jis turi galvą, plaukus, vadinasi,  Jis turi ausis,vadinasi, Jis turi kūną.“ Taigi, naudodami logiškus argumentus, jie neigia Aukščiausiojo Allah atributus.

Taip pat yra žmonės, kurie stengiasi Allah suteikti pavidalą (Mukayijafa). Jie sako: „Kokia yra Allah ranka? Kokia yra Allah pėda? Koks yra Allah veidas?“ Taip sakyti yra irgi draudžiama.
Kartą vienas žmogus uždavė klausimą imamui Malikui: „Aukščiausiasis Allah sako „Gailestingiausiasis iškilo virš Sosto.“ (Koranas,20:5). Kaip Jis iškilo?“ Imamas Malik nuleido galvą, užsidengė, o paskui pakėlė galvą ir pasakė: „Iškylimas nėra nežinomas, o štai „kaip?“, tai nepasiekiama. Tikėti į tai yra būtina, o klausti „kaip“ yra naujovės įvedimas“

Lialiakai „Šarh us suna“ 664;Baihaki „al asma va sifat“ 867.perdavė darimi „ar-rad al džahmyja“ 104;panašūs perdavimai ateina nuo šeicho imamo Maliko ir um Salam.

Taip pat yra žmonių, kurie sulygina Allah su kūriniais. Tai yra draudžiama, nes nėra nieko panašaus į Jį, kaip mes apie tai ir kalbėjome. Jie sako: „Allah Ranka, kaip mano ranka.“ Taip kalbėti yra griežtai draudžiama!

Suros "Ichlas" antras ajatas

Aukščiausiasis Allah sako:
„Allah Pilnavertis(As-Samad)“(Koranas,112:2)
Kodėl Allah pasakė „As-Samad“? Kodėl Jis paminėjo būtent šį Vardą? Kodėl nepaminėjo Vardo „As-Salam“(Taika) arba „Malik“(Valdytojas)? Arba netgi kodėl nepaminėjo vardų „Al Hayji“(Gyvas) ir „Kaijūmu“(Viską Laikantis)“- pačių didžiausių Aukščiausiojo Allah Vardų. Vis dėl to, Aukščiausiasis Allah paminėjo būtent „As Samad“.
Islamo mokslininkai –teisingieji pirmtakai pasakė, kad Aukščiausiasis Allah pastatė vardą „As Samad“ po žodžių: „Sakyk: Jis-Allah Vienintelis “ tam, kad dar kartą nurodytų į viendievystę (tauhydą).
Iš teisingųjų pirmtakų perdavimų atėjo paaiškinimas, kad „As Samad “-tai Tas, Kuris neturi vidaus. Taip pat, iš kitų aiškinimų atėjo perdavimas, kad „As Samad“-tai Tas, Kuris negimdė, nei Pats buvo pagimdytas, dėl to sekančiame ajate sakoma:
„Jis negimdė ir nebuvo pagimdytas.“(Koranas,112:3).
Jeigu mes gerai įsiklausysim,tai ir suprasim, kad Tas, Kuris neturi vidaus, tai Jis yra Tas, Kuris negimdė ir nebuvo pagimdytas.
Priežastis, dėl ko ši sura buvo atsiųsta, buvo ta, kad daugiadieviai paprašė Pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) apibūdinti Allah ir tada Aukščiausiasis Allah apreiškė šią surą.
Aukščiausiasis Allah, paminėdamas vardą „As Samad“, įrodo tiems, kurie garbina Jėzų, Uzair arba kokius nors paveikslus, šventuosius, mirusius šeichus ir t.t. ,kad visi tie kūriniai, kuriuos garbina žmonės, turi vidų. Visi jie buvo pagimdyti arba gimdė patys. Tas, kuris turi vidų, turi gerti, valgyti. Tas, kuris valgo ir geria, turi tuštintis,o tuštinimasis arba poreikis gerti, valgyti, įrodo šių kūrinių silpnumą ir bejėgiškumą.
Taip pat, kai kurie salafiai(past.teisingieji pirmtakai) pasakė, kad viena iš „ As Samad“ reikšmių tai Valdovas,turintis absoliučią Valdžią ir Tas, į Kurį kiekvienas turi poreikį (past. Jis yra kiekvienam būtinas). Remdamiesi šiuo aiškinimu, mes suprasime vieną dalyką -  Aukščiausiasis Allah sukūrė visus savo kūrinius, be išimties atitinkančius šią esmę. Kaip sako kai kurie islamo mokslininkai, žmogus sukurtas taip, kad viskas, kas yra aplink jį, ir viskas, kas yra jame, kviečia jį į viendievystę. Tačiau žmogus to nemato.

versta iš konspekto: "tauhyd al asmaji va sifat ir tafsyras suros Ichlas antras ajatas"
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk