2016-03-11

Kaip apibūdinti Allah?


بسمي اللة الرحمن الرحيم
Vardan Allah Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo

Kokius Aukščiausiojo Allah atributus ašaritai patvirtina , kokius paneigia ir kodėl?

Ašaritai, išsikraustydami iš savo proto, tvirtina septynis Aukščiausiojo Allah atributus:

1.Aukščiausiasis Allah yra Kūrėjas, vadinasi Jo atributas - Galia.
2.Aukščiausiasis Allah kam nors duoda, o kam nors - neduoda, vadinasi Jis turi Norą.
4.Jeigu Jis turi Galią, Norą, vadinasi Jis - Gyvas. O Gyvas turi dar tris atributus, kurie paminėti žemiau.
5.Klausa.
6.Regėjimas.
7.Kalba.

Likusių atributų jų protas nepriima, dėl to jie sako: “Jeigu kokiame nors ajate ar chadise, paminėtas Allah atributas ir tai tavo protas suvokia kaip Allah palyginimą su kūriniu, tai paneik tą atributą, tam kad išgryninti Aukščiausiąjį Allah.”
Ašaritai iškelia savo protą aukščiau nei Koraną ir Suną.
 Pavyzdžiui, jie neigia, kad Aukščiausiasis Allah ateis Teismo Dieną. Ašaritai sako: 
”Jeigu mes pasakysime, kad Aukščiausiasis Allah ateis, tai tokiu būdu mes sulyginsim Jį su žmogumi, kuris irgi ateis.” Taip pat ašaritai neigia Aukščiausiojo Allah iškylimą virš Sosto. Jie sako: “Jeigu mes pasakysime, kad Allah iškilo virš Sosto, tai mes sulyginsim Jį su karaliais, kurie taip pat yra ant Sosto.”
 Panašiai kalba apie likusius atributus. Jie pasikliauja labiau savo protu nei Koranu ir Suna. Tegul Allah apsaugo mus nuo to!
 Ašaritai galvoja, kad atributų patvirtinimas yra tolygus sulyginimui. Visgi, viskas iš tikrųjų yra ne taip. Iš tikrųjų, tai ką jie sako, yra Aukščiausiojo Allah  šmeižtas. Jie kalba apie Aukščiausiąjį Allah neturėdami jokių žinių, nors Jis sako:
“Sakyk: Mano Viešpats uždraudė šlykščiai elgtis, tiek aiškiai, tiek paslėptai, daryti nuodėmes, piktadarystes be jokios teisės, priskirti Allah bendrininkus, apie ką Jis nesiuntė jokio įrodymo, ir kalbėti apie Allah tai, ko jūs nežinote. (Koranas,7:33)
Mes galime žiūrėti vienas į kitą ir palyginti save su kitais. Tačiau, kalbėdami apie Allah mes turime sakyti:
“Nėra nieko lygaus Jam ir Jis - Girdintis, Matantis.” (Koranas,42:11)

Kokios yra Tauhydo Asma va Sifat taisyklės?

Aukščiausiasis Allah apibūdino Save Korane tam tikrais Vardais ir tam tikrais atributais. Lygiai taip pat, tam tikrais vardais ir atributais, Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) chadisuose apibūdino Aukščiausiąjį Allah. Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam), teisingieji bendražygiai, tabijūnai (past.sekančios kartos po pirmųjų trijų kartų einančių po Pranašo (taika ir ramybė jam) mirties) ir keturi imamai - jie visi buvo įsitikinę, kad apibūdinti Allah galima tik taip, kaip Jis Pats Save apibūdino arba taip, kaip Jį apibūdino Allah Pasiuntinys (taika ir Allah palaiminimas jam).
Pavyzdžiui, Aukščiausiasis Allah pasakė:
„O Iblis! Kas tau neleido nusilenkti prieš tą, kurį Aš sukūriau Savo Abiejomis Rankomis?“ (Koranas,38:75)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi dvi Rankas. Tokias, kurios prilygsta Jo Didybei. Kitame ajate sakoma:
„Pakentėk iki tavo Viešpaties sprendimo, juk tu – Mūsų Akyse. Aukštink savo Viešpatį, kai pabundi iš miego.“ (Koranas,52:48)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi dvi Akis.Tokias, kurios prilygsta Jo Didybei. Kitame ajate sakoma:
„Amžinas tik Veidas Viešpaties tavo, Kuriam priklauso šlovė ir garbė.“(Koranas,55:27)
Vadinasi, Aukščiausiasis Allah turi Veidą, tokį, kuris atitinka Jo Didybę. Taip pat Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
„Žmones mes į Ugnį, o ji vis kalbės: “Ar dar gali pridėti?“. Tai vyks iki tol, pakol neuždės Viešpats iš Savo Didybės  ant jos Savo Pėdą taip, kad viena dalis Ugnies sueis į kitą ir pasakys ji: “Pakanka, pakanka!“
Al Bukchari 6284,4568; Muslim2848,2847; Tirmidi 3272,2557, Ahmad 234/3,369/2.

Šiame chadise Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) apibūdino Allah tame, kad Jis turi Pėdą. Argi tai sakydamas Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pateikė, kad Allah turi kūną?! Mes patvirtiname visus šiuos atributus, lygiai taip pat, kaip apie juos pranešama Korane ir Sunoje. Visgi, kai kas gali paklausti:
 “ Kokios yra Allah Akys? Koks yra Allah Veidas, kokia Pėda?“ Mes atsakysime: 
“Mes nežinome, kadangi mes nematėme Allah, mes negalime Jo su niekuo palyginti ir Aukščiausiasis Allah mums nepranešė apie tai, kokie yra Jo atributai.“ Aukščiausiasis Allah pasakė:
 “Nieko nelyginkite su Allah! Iš tiesų, Allah žino, o jūs nežinote.“ (Koranas,16:74). O taip pat:
,,Allah apibūdinimas - pats aukščiausias, ir  Jis – Galingiausiasis,  Išmintingas.“ (Koranas,16:60)


Allah Vardų ir Atributų palyginimo taisyklės

Yra trys palyginimo būdai:

1.Palyginimas  per pateiktą pavyzdį.

Dabartiniais laikais atsirado musulmonai, kurie sako mums:
 „Jūs sakote, kad marihuana arba kiti narkotikai yra draudžiami religijoje. O iš kur jūs tai ėmėte? Pateikite įrodymą iš Korano  ir Sunos, kur būtų pasakyta, kad marihuana yra uždrausta.“

 SubhanAllah! (Past. Šlovė Allah) Iš kur mums paimti įrodymus iš Korano ir Sunos apie marihuanos draudimą? Yra žinoma, kad Aukščiausiasis Allah uždraudė vyną, tačiau nei Korane nei Sunoje nėra kalbama apie  marihuaną ir kitus narkotikus. Visgi Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) išmokė mus, kaip elgtis panašioje situacijoje. Jis išmokė mus palyginti pateikiant pavyzdį (kyijas at-tamsil). Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pasakė:
 „Viskas yra vynu, kas svaigina, o bet koks vynas yra draudžiamas!“ (Muslim 2002).

Pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) pateikė palyginimą (kyijas) duodamas pavyzdį. Ką su tavimi padaro vynas?! Kodėl vynas yra uždraustas?! Jis uždraustas dėl to, kad apsvaigina žmogų. Vadinasi, bet koks dalykas, kuris apsvaigina žmogų, taip pat yra uždraustas. Vadinasi, šiame klausime esminis yra vynas, nes jo uždraudimas atėjo iš Korano ir Sunos. O po to, viskas, kas apsvaigina - tai kas atsirado mūsų laikais po vyno – yra taip pat uždrausta.

Islamo mokslininkai naudoja šį palyginimo būdą daugelyje klausimų, kurių nebuvo iškilę Pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) laikais. Šį palyginimo būdą jūs naudojate nuo pat gimimo. Kai gimsta kūdikis, jis nieko nežino, jo protas švarus, tuščias kaip baltas popieriaus lapas. Kai tik vaikas ima matyti, jis visų pirma mato savo motiną. Jis tarsi padaro jos nuotrauką ir padeda savo smegenyse. Paskui jis girdi motinos balsą, girdi jos vardą ir viską susideda į savo smegenis. Jeigu jis išgirsta savo motinos vardą, jam iš karto prieš akis atsiranda jos atvaizdas. Paskui, po keleto dienų, jis mato savo tėvą, brolį ir taip toliau. Visą gyvenimą jis renka žinias ir deda jas į savo protą, viską įsimindamas.

Tačiau, kalbant apie Aukščiausiąjį Allah, yra draudžiama naudoti tokį palyginimo būdą. Aukščiausiasis Allah  sako Korane:
„ Amžinas yra tik tavo Viešpaties Veidas, jam priklauso didybė ir dosnumas.“ (Koranas,55:27)
Skaitydami šį ajatą, kai kurie žmonės ima įsivaizduoti „veidą“ ir ima sklaidyti visas nuotraukas, išlaikytas savo atminty. Veidas šito? Ne! Ir ima palyginti matytus savo gyvenime veidus su Aukščiausiuoju Allah. Toks palyginimas su Aukščiausiuoju Allah yra draudžiamas, nes mes nematėme Allah ir negalima jo su niekuo lyginti. Dėl to Allah Aukščiausiasis pasakė:
„ Nieko nelyginkite su Allah! Iš tiesų, Allah žino, o jūs nežinote.“ (Koranas,16:74)

O ką daro ašaritai?! Jie sako: ,,Ne, Allah neturi Veido, nes jeigu mes  pasakysime, kad Allah turi Veidą, vadinasi, Jis panašus į mano veidą, bet juk nieko negali būti panašaus į Allah.“ Štai tokiu būdu, jie nepripažįsta Allah atributų. Tačiau aukščiau pateiktas ajatas aiškiai nurodo į tokių palyginimų draudimą. Aukščiausiasis Allah turi Veidą, tokį, kuris atitinka Jo Didybę, o mes turim veidą, kuris atitinka mūsų silpnumą.

2.Palyginimas per apibendrinimą (Kyijas aš-šumul)

Šį palyginimo būdą taip pat naudoja naujagimiai. Naujagimis mato kažką, kas kalba, kad tas turi burną, mato liežuvį. Paskui jis sužino kažką, ką girdi, tada tas turi turėti ausis. Tas, kuris turi ausis, vadinasi, turi ir ausies būgnelį.
 Mes naudojame tokį palyginimo būdą kalbėdami apie žmones, apie jų sandarą. Visgi yra žmonių, kurie naudoja tokį pavyzdį tam, kad apibūdintų Aukščiausiąjį Allah, o tai yra griežtai draudžiama! Nesakyk: „Jeigu Aukščiausiasis Allah šneka, vadinai, Jis turi liežuvį ir burną.“ Tokia analogija yra draudžiama! Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Nieko nelyginkite su Allah! Iš tikrųjų Allah žino, o jūs nežinote.“( Koranas,16:74)

3.Palyginimas sakant „tuo labiau“

Aukščiausiasis Allah pasakė:
Allah apibūdinimas-pats aukščiausias ,nes Jis-Galingiausias,Išmintingas.“ (Koranas,16:60)
Kaip mums suprasti šį ajatą? Šiame ajate kalbama apie palyginimą teigiant „tuo labiau“(Kyijas al aūlia).
 Tokį palygino būda galima naudoti kalbant apie Aukščiausiąjį Allah. Kaip pavyzdį pateiksim sekantį palyginimą. Sakykim koks nors turtingas žmogus davė tau šimtą dolerių, kaip malonės ženklą. Tu apsidžiaugei taip stipriai, kad nežinai, kaip jam atsidėkoti. O Tas, Kuris tave maitina, girdo visą tavo gyvenimą, Kuris duoda tau žmoną, vaikus, argi Jis nėra vertas daugiau dėkingumo?! Kaip dažnai tu dėkoji Jam už visą tai?!
Šitas pavyzdys yra pateiktas apie Kyijas al aūlia kalbant apie Aukščiausiąjį Allah.

Žmogus, studijuojantis mokslą Usūl al fikh(islamo jurisprudencijos principus) būtinai turi žinoti šiuos tris palygino būdus. Pirmus du palyginimus (kyijas) naudoti yra draudžiama, kalbant apie Aukščiausiąjį Allah.

Kur yra mutazilitų paklydimas ir prie ko jis juos nuvedė?

Neišmanymas nuvedė juos į šiuos dalykus:

1.Pridėjimas (tašbih) -kai jie girdi kalbant apie Allah Vardus ir Jo atributus, pav.: „Ranka“, jie sako: „ Jeigu Allah turi Ranką, vadinasi, ji panaši į žmogaus ranką.“
2.Prideda išvaizdą (takiif) -sako: „Jeigu Jis turi Ranką, tai būtent kokia ji yra?!“ Po to baiminasi savo minčių ir iš to kyla sekantis punktas:
3.Atmetimas (matyl)-sako: „Ne, Allah negali turėti Rankos, nes jeigu ji yra, tai būtu panaši į mūsų, tačiau nėra nieko panašaus į Jį.“ Ir tada pereina prie sekančio punkto:
4.Iškraipymas šarijos tekstų (tahrif)-sako: „ Žodis „ Ranka“ reiškia „Galia“; Žodis „Veidas“ reiškia „apdovanojimą“ ir t.t
Ir to pasekoje jų paklydimo priežastimi tapo tai, kad jie kalbėdami apie Aukščiausiąjį Allah ėmė naudoti pirmus du palyginimo būdus, kurie paminėti pradžioje.

Visgi, mūsų teisingieji pirmtakai (salafu salih) patvirtino visus Aukščiausiojo Allah Vardus ir atributus, kurie atėjo iš Korano ir patikimos Sunos. Jie patvirtino visą tai be iškraipymo (tahrifa), be atmetimo (ta‘tylia), be pavidalo suteikimo (takyifa), be sulyginimo su kūriniais (tamsylia).

Kai kurie paklydimų būdai šioje temoje

Yra dvi sektos: ašaritai ir maturiditai. Ašarizmo įkūrėjas yra Abu Hasan Al Ašari, o maturidizmo - Abu Mansūr al Maturidi. Jie abu sekė vieno žmogaus idėjomis, kurį vadino Al Kuliab (Kuliabitų mokykla). Šios dvi tendensijos sekdamos savo pirmtakais džahmitais ir mutalizitais, iškraipo Aukščiausiojo Allah atributus.
Džahmitai neigia visus Aukščiausiojo Allah Vardus ir atributus. Jie sako :
 „Mes neturime teisės vadinti Allah –Maloningiausias, nes jeigu mes tai pasakysime,kad Allah-Gailestingiausias, vadinasi, Jis turi širdį, iš kurios Jis gailisi. O jeigu Jis turi širdį, vadinasi, Jis turi organą, reiškia, Jis-kaip žmogus. Ne! Ne! Taip mes Allah palyginsime. Dėl to mes neturime teisės kalbėti, kad Allah-Gailestingiausias. Allah-ne Gailestingiausias.“ Tai reiškia, jie neigia Šarijos argumentus, pateigdami šias savo logikos išvadas.

Po jų atsirado mutazilitai, kurie sako:
“ O ne ,džahmitai, mes neturime teisės neigti šių Vardų, nes jie atėjo iš Korano. Mes neturime teisės neigti Koraną. Visgi, mes sutinkame su jumis tame, kad Allah neturi atributų. Mes tvirtiname Vardus, bet neigiame atributus. Todėl sakome, kad Allah-Gailestingiausias, be gailesčio; Allah-Girdintis, bet negirdi; Allah –Matantis,bet nemato. Jeigu mes pasakysime, kad Jis girdi, mato, vadinasi, Jis turi galvą, plaukus, vadinasi,  Jis turi ausis,vadinasi, Jis turi kūną.“ Taigi, naudodami logiškus argumentus, jie neigia Aukščiausiojo Allah atributus.

Taip pat yra žmonės, kurie stengiasi Allah suteikti pavidalą (Mukayijafa). Jie sako: „Kokia yra Allah ranka? Kokia yra Allah pėda? Koks yra Allah veidas?“ Taip sakyti yra irgi draudžiama.
Kartą vienas žmogus uždavė klausimą imamui Malikui: „Aukščiausiasis Allah sako „Gailestingiausiasis iškilo virš Sosto.“ (Koranas,20:5). Kaip Jis iškilo?“ Imamas Malik nuleido galvą, užsidengė, o paskui pakėlė galvą ir pasakė: „Iškylimas nėra nežinomas, o štai „kaip?“, tai nepasiekiama. Tikėti į tai yra būtina, o klausti „kaip“ yra naujovės įvedimas“

Lialiakai „Šarh us suna“ 664;Baihaki „al asma va sifat“ 867.perdavė darimi „ar-rad al džahmyja“ 104;panašūs perdavimai ateina nuo šeicho imamo Maliko ir um Salam.

Taip pat yra žmonių, kurie sulygina Allah su kūriniais. Tai yra draudžiama, nes nėra nieko panašaus į Jį, kaip mes apie tai ir kalbėjome. Jie sako: „Allah Ranka, kaip mano ranka.“ Taip kalbėti yra griežtai draudžiama!

Suros "Ichlas" antras ajatas

Aukščiausiasis Allah sako:
„Allah Pilnavertis(As-Samad)“(Koranas,112:2)
Kodėl Allah pasakė „As-Samad“? Kodėl Jis paminėjo būtent šį Vardą? Kodėl nepaminėjo Vardo „As-Salam“(Taika) arba „Malik“(Valdytojas)? Arba netgi kodėl nepaminėjo vardų „Al Hayji“(Gyvas) ir „Kaijūmu“(Viską Laikantis)“- pačių didžiausių Aukščiausiojo Allah Vardų. Vis dėl to, Aukščiausiasis Allah paminėjo būtent „As Samad“.
Islamo mokslininkai –teisingieji pirmtakai pasakė, kad Aukščiausiasis Allah pastatė vardą „As Samad“ po žodžių: „Sakyk: Jis-Allah Vienintelis “ tam, kad dar kartą nurodytų į viendievystę (tauhydą).
Iš teisingųjų pirmtakų perdavimų atėjo paaiškinimas, kad „As Samad “-tai Tas, Kuris neturi vidaus. Taip pat, iš kitų aiškinimų atėjo perdavimas, kad „As Samad“-tai Tas, Kuris negimdė, nei Pats buvo pagimdytas, dėl to sekančiame ajate sakoma:
„Jis negimdė ir nebuvo pagimdytas.“(Koranas,112:3).
Jeigu mes gerai įsiklausysim,tai ir suprasim, kad Tas, Kuris neturi vidaus, tai Jis yra Tas, Kuris negimdė ir nebuvo pagimdytas.
Priežastis, dėl ko ši sura buvo atsiųsta, buvo ta, kad daugiadieviai paprašė Pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam) apibūdinti Allah ir tada Aukščiausiasis Allah apreiškė šią surą.
Aukščiausiasis Allah, paminėdamas vardą „As Samad“, įrodo tiems, kurie garbina Jėzų, Uzair arba kokius nors paveikslus, šventuosius, mirusius šeichus ir t.t. ,kad visi tie kūriniai, kuriuos garbina žmonės, turi vidų. Visi jie buvo pagimdyti arba gimdė patys. Tas, kuris turi vidų, turi gerti, valgyti. Tas, kuris valgo ir geria, turi tuštintis,o tuštinimasis arba poreikis gerti, valgyti, įrodo šių kūrinių silpnumą ir bejėgiškumą.
Taip pat, kai kurie salafiai(past.teisingieji pirmtakai) pasakė, kad viena iš „ As Samad“ reikšmių tai Valdovas,turintis absoliučią Valdžią ir Tas, į Kurį kiekvienas turi poreikį (past. Jis yra kiekvienam būtinas). Remdamiesi šiuo aiškinimu, mes suprasime vieną dalyką -  Aukščiausiasis Allah sukūrė visus savo kūrinius, be išimties atitinkančius šią esmę. Kaip sako kai kurie islamo mokslininkai, žmogus sukurtas taip, kad viskas, kas yra aplink jį, ir viskas, kas yra jame, kviečia jį į viendievystę. Tačiau žmogus to nemato.

versta iš konspekto: "tauhyd al asmaji va sifat ir tafsyras suros Ichlas antras ajatas"
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk