2016-02-24

Iš kur sužinoti apie nematomą pasaulį?

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Pasaulis susideda iš dviejų dalių: nematomas ir matomas.Nematomas pasaulis yra tas, kurio mes nematome, tačiau žinome apie jį iš Korano ir Sunos. Aukščiausiasis
Allah, angelai, džinai, Rojus, kapas, teismo diena - visa tai yra nematomas pasaulis. Negalima lyginti nematomo pasaulio su matomu. Apie nematomą pasaulį sužinome tik iš Korano ir patikimos sunos! Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie gauna tik tai iš Jo žinių, ką Jis panori.” (Koranas, 2:255)
Mes - žmonės, galime sužinoti tik tai, apie ką panorės Aukščiausiasis Allah. Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Nesek to, apie ką tu nežinai. Iš tikrųjų, klausa, regėjimas ir širdis - jie visi bus pašaukti atsiskaitymui.” (Koranas,17:36)
Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė:
“Sakyk: ”Mano Viešpats uždraudė šlykščiai elgtis - tiek viešai, tiek slaptai, daryti nuodėmes, piktadarystes be jokios teisės, priskirti Allah bendrininkus, apie ką Jis neatsiuntė jokio įrodymo, ir kalbėti apie Allah tai, ko jūs nežinote.” (Koranas, 7:33)
Aukščiausiasis Allah tau uždraudė kalbėti apie tai, ko tu nežinai. Mes galime žinoti tik tai, apie ką panorėjo, kad  žinotume Allah. Iš kur mes galime žinoti apie Sostą, apie tai kaip iškilo Aukščiausiasis Allah, apie rankas Aukščiausiojo Allah ir taip toliau? Aukščiausiasis Allah papasakojo mums apie visa tai Korane. Jis pasakė, kad jos yra ir mes tuo tikime, taip kaip tuo tikėjo teisingieji pirmtakai (past., pirmos trys kartos po pranašo, taika ir Allah palaiminimas jam, mirties).

Kartą vienas žmogus uždavė klausimą imamui Malikui: ”Aukščiausiasis Allah sako:
“Gailestingasis iškilo virš Sosto.” (Koranas, 20:5) Kaip Jis iškilo?”
Imamas Malik nuleido galvą, paskui užsidengė, o po to, pakėlęs galvą, pasakė: “Iškylimas nėra nežinomas, o štai “kaip” - tai nesuvokiama. Tikėti tuo yra būtina, o klausti “kaip” yra naujovės įvedimas.”
Šarh Suna”, 664; Baichaki “Asma va Sifat”, 867. Hafizas ibn Hadžr “Fath val Bari” 13/407; Isnad Džeiyd”. Perdavė Ad-Darami “ar-Rijad al-Džahmyja’’, 104; ibn Abd val Bar “At-Tamhid”, 7/151. Ir panašūs perdavimai yra nuo Rabi’a (Šeichas Malik) ir nuo Ummu Salamos.

Koks yra skirtumas tarp Muchkam ir Mutašabich ajatų?

Muchkam - tai yra reikšmė to, kas yra suprantama. Mutašabich - tai yra neaišku, kokiu būdu kas nors vyksta. Pavyzdžiui, mes pasakysime: “Atėjo Muchamedas.” Reikšmė šio sakinio aiški (muchkam). Visi supratome, kad Muchamedas atėjo. Išgirdę žodį “atėjo”, niekas iš mūsų nepagalvojo, kad jis, pavyzdžiui, išsimaudė arba pavalgė. Jeigu kas nors paklaus: ”Kokiu būdu Muchamedas atėjo?”, galima paprastai atsakyti: ”Atsikelk, eik ir pažiūrėk”. Arba galima pasakyti: “Pameni, vakar atėjo Mustafa, tai štai Muchamedas atėjo irgi lygiai taip pat.” Tai reikškia, galima palyginti Muchamedo atėjimą su Mustafos atėjimu.
Aukščiausiasis Allah sako:
“Ir tavo Viešpats ateis su angelais, išsirikiavusiais eilėmis.” (Koranas, 89:22)
Šio ajato reikšmė suprantama (muchkam). Kai kas gali pasakyti: ”Šis ajatas neturi reikšmės.” Tada, kodėl Aukščiausiasis Allah pasiuntė mums tai, apie ką mes nesuprantame? Ir kai tas ajatas buvo atsiūstas pranašui Muchamedui (taika ir Allah palaiminimas jam), jeigu jis jo nebūtų supratęs, argi nebūtų paklausęs reikšmės šio ajato? Ir kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) skaitė šį ajatą savo bendražygiams, jeigu jie nebūtų supratę, argi jie nebūtų paklausę apie tai pranašo (taika ir Allah palaiminimas jam)? O mes žinome iš sunos, jog kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) mokino savo bendražygius ir kai šie nesuprato nors vienos raidės, tai iš karto klausdavo. Kai pranašas (taika ir Allah palaiminimas jam) perskaitė jiems šį ajatą:
“Ir tavo Viešpats ateis su angelais, išsirikiavusiais eilėmis”.(Koranas, 89:22)
Bendražygiai neklausinėjo jo, nes jiems buvo aiški šio ajato reikšmė. Kita vertus, kai kas gali paklausti: ”O kokiu būdu ateis Aukščiausiasis Allah?”. Mes atsakysime: ”Mes nežinome apie tai, nes nematėme ir todėl neturime su kuo palyginti, o Jis mums apie tai nepasakė/nepranešė.” Aukščiausiasis Allah pranešė mums apie tai, kad Jis ateis Teismo Dieną, nors Jis ir nepasakojo,kaip tai įvyks. Toks yra įsitikinimas visų pranašų ir jų bendražygių! Toks įsitikinimas imamo Abu Hanifos, imamo Aš-Šafi, imamo Maliko, imamo Achmedo ir kitų ahlius suna val-džama mokslininkų.
Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Alif. Liam. Ra. Tai - Raštas, ajatai, kurie yra aiškiai išdėstyti (muchkam), o paskui išaiškinti Išmintingojo, Matančiojo.” (Koranas, 11:1)
Kitame ajate:
“Allah atsiuntė geriausius pasakojimus - Raštus, kurio ajatai sutampa (mutašabich) ir kartojasi.” (Koranas, 39:23)
Kitame ajate:
“Jis - Tas, Kuris atsiuntė tau Raštą, kuriame yra aiškiai išdėstyti ajatai (muchkam), sudarantys Rašto pagrindą, o taip pat ir kiti ajatai, kurie yra neaiškūs (mutašabich). Tie, kurių širdys krypsta į šalį, seka neaiškiais (mutašabich) ajatais, norėdami pasėti sąmyšį ir prisikasti prie paaiškinimo, nors aiškinimo nežino niekas, išskyrus Allah. O tie, kurie turi pagrindines žinias, sako: ”Mes patikėjome į Jį. Visa tai nuo mūsų Viešpaties.“ Bet pamokymus supranta tik tie, kurie turi proto.” (Koranas, 3:7)
Kaip susigaudyti tarp šių trijų ajatų? Visų pirma, visi Korano ajatai yra aiškiai išdėstyti (muchkam). Kita vertus, yra ajatų, kurių reikšmė yra aiški, bet kokiu būdu ir kas vyksta yra neaišku. Antra, būna taip, kad mes su jumis nežinome prasmės kokio nors ajato, bet vistiek šiame pasaulyje yra kas nors, kas žino tą reikšmę. Nėra taip, kad reikšmė kokio nors ajato būtų paslėpta nuo visų iš karto. Dėl to, Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jeigu jūs nežinote, tai paklauskite tų, kurie turi žinių.” (Koranas,16:43)

Žodis “Mutašabich” turi dvi reikšmes: pirma - sutapimas, antra - neaiškus. Pavyzdžiui, Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie pasakė: “ Pasimelsk už mus savo Viešpačiui, tam kad Jis paaiškintų mums, kokia ji, juk karvės atrodo mums panašios viena į kitą (mutašabich).” (Koranas, 2:70)
O kalbant apie antrąją prasmę žodžio “Mutašabich”, tai Allah sako:
“Jis yra Tas, Kuris atsiuntė tau Raštą, kuriame yra aiškiai išdėstyti ajatai (muchkam), sudarantys pagrindą rašto, o taip pat kiti ajatai, kurie yra neaiškūs (mutašabich).” (Koranas, 3:7)
Tai reiškia, kad pavidalas atributų mums yra neiškus. Mes paliekame šį klausimą, nesigilindami į jį. Aukščiausiasis Allah pasakė:
“Jie pasiekia žinias iš Jo tik tas, kurias Jis panori.” (Koranas, 2:255)
Aukščiausiasis Allah nepanorėjo, kad mes žinotume pavidalą. Jis panorėjo, kad mes žinotume tik reikšmę. Dėl to, mes galime sužinoti apie nematomą pasaulį tik per Šarijos (past., islamo teisės) tekstus, t.y. Koraną ir Suną, o tai reiškia, kad čia nėra vietos išvedžiojimams.

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk