2015-12-15

Kas užtars prieš Allah?


 بسمي الله الرحمن الرحيم

Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo

Tauhydas Rububyja susideda iš dvieju stulpų, apie kuriuos Aukščiausiasis Allah pasakė Korane, papasakodamas apie Mozės (taika jam) pokalbį su Faraonu. Kai Mozė atėjo su savo broliu Harūnu pas Faraoną ir jo palydą, šie du pranašai ėmė kviesti juos link Aukščiausiojo Allah. Faraonas savo širdyje pripažino, kad Allah egzistuoja, tačiau vadindamas save dievu, jis atmetė Allah dėl savo arogancijos. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Faraonas tarė: “Kas tas jūsų Dievas, o Mūsa?“ (Koranas,20:49)
Mozė (taika jam) davė jam tokį atsaką, kurio nei papildysi, nei atmesi:
„Mozė atsakė: „Viešpats mūsų - Tas, Kuris suteikė kiekvienam daiktui išvaizdą, o po to nurodė viskam kelią.“ ( Koranas,20:50)
Taigi, Tauhydas Rububyja susideda iš dviejų stulpų:

Pirmas stulpas.

Tik vienintelis Allah yra Kūrėjas.
Niekas kitas nebuvo liudininku, kai buvo kuriama žemė bei dangus ir viso kito, kas yra tarp jų. Kaip apie tai ir pasakė Allah:
„Aš nepadariau jų liudininkais, kai buvo kuriama žemė ir dangus, ir jų pačių kūrimo.“ (Koranas,18:51)
Kai Aukščiausiasis Allah visą tai sukūrė, nebuvo nieko, išskyrus Jį. Šis ajatas, kurį pateikė Allah yra stiprus įrodymas prieš tai, kas drįsta sau priskirti valdžią ir galią. Dėl ko kalbama apie valdžią ir galią? Jeigu kažkas ką nors sukūrė, tai tas yra savininkas ir valdytojas sukurto  dalyko. Tai reiškia, kad Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis Kūrėjas, Karalius ir visa valdžia priklauso Jam. Aukščiausiasis Allah neturi bendrininkų. Niekas neturi teisės sakyti, juk kas nors iš kūrinių turi galią šiame pasaulyje. Dauguma musulmonų Kazachstane, Tatarstane, Vidurinėj Azijoje ir kitur eina pas mirusiuosius, gulinčius kapuose, ir sako apie juos: „Mūsų šeichas, kuris yra čia palaidotas, valdo ketvirtį šio pasaulio“ arba „mūsų šeichas valdo trečdalį šio pasaulio“ arba „yra lietaus valdovas“ arba „mūsų šeichas yra visų ligų valdovas! Jeigu tu į jį kreipsiesi, tai jis tave išgydis!“ ir panašiai. Tai reiškia, kad jie priskiria galią kažkam kitam, nei Aukščiausiajam Allah. Į tokius musulmonų pasakymus Allah atsako konkrečiu įrodymu esančiu Korane, sakydamas:
„Sakyk: “Pašaukite tuos, kuriuos jūs laikote dievais šalia Allah.“ Jie neturi nei menkiausios dalelės valdžios danguje ir žemėje ir nėra valdytojai jų ir nėra jų tarpe padėjėjų Jam.‘‘ (Koranas,34:22)
O jeigu jie tik susimąstytų apie Koraną! Iš šio ajato mes suprantame,kad valdžia absoliučiai priklausotik Vieninteliam Aukščiausiajam Allah. Tik Jis – Kūrėjas žemės ir dangaus ir visko, kas yra tarp jų.
Iš kur toks įsitikinimas (past. neteisingas) atsirado tarp musulmonų? Kaip mes visi žinome, kažkada gyveno graikų filosofai. Jie ėmė galvoti ir pasakė: „Šis pasaulis atsirado, nes jis turi Kūrėją, tačiau mes nematome to Kūrėjo. Kur gi Jis?.“ Jie ieškojo, ieškojo, bet nerado Kūrėjo, nes žvilgsnis negali pasiekt Aukščiausiojo Allah.
Tada jie pasakė: “Taip, šis pasaulis turi Kūrėją, kuris jį sukūrė ir paskui paliko. Iš tikrųjų, Jis paliko po savęs tą ir aną, valdyti šį pasaulį.“ Iš čia jie ėmė ieškoti pačių didžiausių, pačių galingiausių kūrinių iš visos kūrinijos ir po to priskyrė jiems valdžią. Pažiūrėjo į saulę ir pasakė: „Tai didžiulis kūrinys, tikriausiai, ji turi dieviškos galios.“ Pažiūrėjo į perkūniją ir pasakė: „Šis griausmas turi baisią jėgą, vadinasi, jis taip pat turi dievišką galią.“ Štai dėl ko jie kalba savo mitologijoje, kad Dzeusas yra perkūnijos dievas, o kitas – saulės, ir taip toliau. Paskui, atsirado ugnies garbintojai (madžusai), kurie lenkėsi ugniai. Jie pasakė, kad ugnis turi didelę jėgą, kuri gali sunaikinti  per kelias valandas daugybę miškų ir laukų. Jų nuomone, reiškia ji turi dievišką galią.
Šiais laikais tokį įsitikinimą perėmė kai kurie musulmonai, tegul Allah jiems atleidžia ir veda tiesiu keliu. Kai kurie iš jų ėmė manyti, kad mirusieji gali juos užtarti, dėl to eina prie kapų ir prašo jų užtarimo. Ir koks neišmanėlis yra toks musulmonas! Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Niekam neatneš naudos joks užtarimas, iškyrus tų, kuriems bus leista.“ (Koranas,34:23)
Tokie musulmonai paprasčiausiai nežino, koks gali būti užtarimas. Jie nežino, kaip vyks šis užtarimas. Užtarimas Teismo Dieną turės tris sąlygas:
1. Aukščiausiasis Allah turės leisti užtarėjui užtarti. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Kas drįs užtartį prieš Jį be Jo Paties leidimo?“ (Koranas,2:255)
2. Aukščiausiasis Allah turės leisti užtarti konkretų asmenį. Tai reiškia, kad Allah neleis užtarti visų iš eilės. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Jie užtars tik tuos, kuriais Jis patenkintas.“ (Koranas,21:28)
3. Yra skirtingi užtarimo būdai.

Kartą, Allah pasiuntiniui (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas) atnešė dovanų mėsos. Praėjus kuriam laikui, jam padovanojo avienos mentį, kurią jis mėgo ir pranašas (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas) atsikando gabalėlį, o po to pasakė:
„Prikėlimo Dieną, aš tapsiu vadu visų žmonių. Ar žinote kodėl? Prikėlimo Dieną, Allah surinks pirmus ir paskutinius ant vieno pakylėjimo taip, kad šauklys galės kreiptis į visus žmones iš karto, ir vienu žvilgsniu juos visus aprėpti. Tą dieną, saulė priartės prie žmonių ir juos apims toks baisus sielvartas ir liudesys, kad jiems neužteks nei jėgų, nei kantrybės tai iškęsti. Tada žmonės ims sakyti vienas kitam:
„Argi jūs nematote kokioje situacijoje mes atsidūrėme?! Argi nematote iki kokio lygio jūs priėjote ?! Ar nepaieškoti jums to, kuris užtars jus prieš Viešpatį jūsų?“
Kai kurie iš jų tars:
„Eikite pas Adomą!” (taika jam). Jie ateis pas jį ir pasakys:
 “O Adomai, tu - žmonių tėvas. Allah sukūrė tave Savo Ranka ir įkvėpė tau dvasią, ir pagal Jo valią, angelai nusilenkė tau iki žemės, tai užtark mus prieš Viešpatį tavo! Argi nematai, kokioje mes padėtyje ir argi nematai iki ko mes priėjome?!“ Bet Adomas pasakys:
 “Iš tikrųjų, šiandieną Viešpats mano taip užsirūstino, kaip  niekada anksčiau ir kaip niekada daugiau nebus rūstus! Iš tikrųjų Jis uždraudė man valgyti vaisius to medžio, bet aš nepaklausiau Jo! Man pačiam reikia užtarėjo, o jūs eikite pas kitą, eikite pas Nojų (taika jam)“. Tada jie ateis pas Nojų ir pasakys:
„O Nojau, iš tikųjų tu - pirmas iš Allah pasiuntinių, gyvenusių žemėje, ir Allah pavadino tave dėkinguoju vergu.Užstok mus prieš tavo Viešpatį! Argi  tu nematai, kokioje padėtyje mes atsidūrėme, iki ko mes priėjome?!‘‘ Ir atsakys jis jiems:
 “Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino taip, kaip niekada anksčiau nebuvo toks rūstus ir niekada daugiau nebus! Iš tikrųjų, žemiškajame gyvenime man buvo duota galimybė kreiptis į Allah tik vieną kartą savo maldomis ir aš jau tai padariau, prašydamas padėti man prieš mano žmones. Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas Ibrahymą!“. (taika jam)
Tada jie ateis pas Ibrahymą (past. Abraomą) ir pasakys jam:
 „O Ibrahymai, tu - Aukščiausiojo Allah pasiuntinys iš tarpo tų, kurie gyveno žemėje, užstok mus prieš Viešpatį tavo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme, iki ko priėjome?!‘‘ Atsakydamas jiems, jis pasakys:
 „Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino taip, kaip niekada anksčiau ir niekada daugiau nebus  rūstus!“ 
Po to, jis paminės tai, kad yra tris kartus pamelavęs ir pasakys: 
„Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas kitą, eikite pas Mozę!“. (taika jam). Tada jie ateis pas Mozę ir pasakys:
 “O Moze, tu - Allah pasiuntinys ir Aukščiausiasis Allah padarė tave  viršesniu virš kitų žmonių, nes Jis davė tau pirmenybę ir kalbėjo su tavim be tarpininkų, užstok mus prieš Viešpatį tavo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme ir iki ko mes priėjome?!“ Atsakydamas jiems jis pasakys:
 “Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino kaip niekada anksčiau ir niekada daugiau nebus rūstus! Kalbant apie mane, tai aš užmušiau žmogų, neturėdamas tam leidimo iš aukščiau! Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas Isa (past. Jėzų)!“ (taika jam).
 Tada jie ateis pas Isa (Jėzų) ir pasakys:
 “O Isa, tu - Allah pasiuntinys ir tu kalbėjai su žmonėms jau tada, kai dar gulėjai lopšyje ir tu - Jo žodis, kurį Jis dovanojo Marijam (Marijai) ir dvasia nuo Jo, užstok mus prieš Viešpatį savo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme ir iki ko priėjome?!“ Atsakydamas Isa jiems pasakys: 
„Iš tikrųjų, Viešpats mano šiandien užsirūstino kaip niekada anksčiau ir niekada daugiau nebus rūstus!“.
 Visgi, jis nepaminės kokių nors savo nuodėmių, bet taip pat pasakys:
 “Man pačiam reikia užtarimo, o jūs eikite pas kitą, eikite pas Muhamedą.“ Po to jie ateis pas mane ir pasakys:
 „O Muhamedai, tu - Allah pasiuntinys (tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas), paskutinis iš pasiuntinių ir Allah atleido tau visas buvusias ir būsimas nuodėmes, užstok mus prieš Viešpatį savo! Argi nematai kokioje padėtyje mes atsidūrėme iki ko mes priėjome?!“.
 Ir tada aš prieisiu prie Allah Sosto kojų ir nusilenksiu savo Viešpačiui kakta paliesdamas žemę, ir po viso to, Aukščiausiasis Allah įkvėps man tokius garbinančius žodžius apie Save, kokių dar niekam kitam iki manęs nebuvo įkvėpęs, paskui pasakys:
 “O Muhamedai, pakelk galvą! Prašyk ir bus tau dovanota, užstok ir tavo užtarimas bus priimtas“. 
Tada aš pakelsiu galvą ir pasakysiu: “O Viešpatie mano, mano bendruomenė, mano bendruomenė!“. Man bus pasakyta:
 ‘‘Ö Muhamedai, vesk į Rojų tuos ,tavo bendruomenės narius, kurie išlaisvinti nuo atsiskaitymo, per dešiniuosius Rojaus vartus, bet jie gali įeiti kartu su kitais žmonėmis ir per kitus vartus.“ (Al Bukchari 4712, Muslim 194)

Taigi užtarimas būna skirtingų rūšių:
a) Didysis užtarimas - tai bus stovėjimo laiko metu, kai žmonės stovės 50 tūkstančių metų, laukdami, kada juos nuteis ir pranašas Muhamedas (taika ir Allah palaiminimas jam) užtars prieš savo Viešpatį ir prašys juos nuteisti. Toks užtarimas bus suteiktas tik mūsų pranašui Muhamedui (taika ir Allah palaiminimas jam)! Tai vadinasi „Pagirtoji Vieta“, kuri yra jam pažadėta.
b) Prašymas atidaryti Rojaus vartus - pirmas, kuris paprašys atidaryti vartus, bus mūsų pranašas Muhamedas (taika ir Allah palaiminimas jam) ir jo bendruomenė bus pirmoji, kuri įeis į Rojų.
c) Užtarimas už žmones, kuriems bus liepta įeiti į Ugnį, tam kad jie neįeitų į ją.
d) Užtarimas už įėjusius į Ugnį nusidėjėlius, pripažįstančius viendievystę, tam kad jie išeitų iš Ugnies.
e) Užtarimas už konkrečius žmones tam, kad jie įeitų į Rojų be teismo.
f) Užtarimas už kai kuriuos netikinčiuosius, kad palengvinti jų bausmę - šios rūšies užtarimas susijęs išskirtinai su mūsų pranašu Muhamedu (taika ir Allah palaiminimas jam), kurį jis panaudos savo dėdei Abu Talib, tam kad palengvinti jo bausmę.

Antras stulpas.

Aukščiausiasis Allah yra Vienintelis, Kuris valdo.
Aukščiausiasis Allah nepaliko savo kūrinių šiaip sau, nes Jis sukūrė juos ir vedė kiekvieną iš jų savo keliu. Aukščiausiasis Allah sako Korane:
„Allah - Kūrėjas visų dalykų. Jis - Vienintelis, Visagalis.“ (Koranas,13:16)
Jis vedė kiekvieną savo keliu ir valdė kiekvieną, po to kai Jis juos sukūrė. Aukščiausiasis Allah sako:
„Šlovink tavo Aukščiausiojo Viešpaties vardą, Kuris sukūrė visus dalykus ir visam kam davė proporcingumą.‘‘ (Koranas,87: 1-2)
Sukūrimas visų dalykų, tai - pirmas stulpas, o po to Jis tęsia:
„Tas, Kuris nustatė kūrinijos lemtį ir nurodė kelią.“ (Koranas,87:3)
Taip pat Allah sako:
„Iš tikrųjų, Allah sulaiko padanges ir žemę, kad jie nepajudėtų. O jeigu jie pajudės, tai niekas kitas, nei Jis, jų nesulaikys.“ (Koranas,35:41)
Aukščiausiasis Allah sukūrė padanges ir žemę, sukūrė planetas, sukūrė galaktikas, sukūrė kiekvienai žvaigždei jos orbitas ir kiekviena planeta juda savo trajektorija. Jeigu Aukščiausiasis Allah būtu palikęs visą tai šiaip sau, t.y. sukūręs ir palikęs, tai kas tada būtų?! Kaip sakoma šiais laikais, jeigu žemė penkiais centimetrais išeis iš savo orbitos, tai bus katastrofa ir visa žmonija žus. Todėl Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Be abejonės, Jis kuria ir paliepia. Palaimintas Allah, pasaulių Valdovas.“ (Koranas,7:54)
Jeigu Aukščiausiasis Allah būtų sukūręs mus ir šiaip sau palikęs, tai mes būtumę tarsi kokie stabai.
Visgi ne! Argi kraujas teka mūmyse pats savaime?! Kas leidžia tam kraujui tekėti? Kas verčia kepenis, inkstus ir plaučius dirbti? Kas duoda regėjimą ir klausą? Žinoma, tai Aukščiausiasis Allah. Tai kaip gi žmonės eina ir prašo pas kažką kitą, nei Aukščiausiajį Allah?!

versta iš konspekto:"Iš kokių stulpų susideda Tauhydas Rububyja"
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk