2015-12-11

Kas įrodo Aukščiausiojo Allah egzistavimą?


بسم الله الرحمن الرحيم

Bismiliahi Rahmeni Rahym

Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo

Pats geriausias Allah  egzistavimo įrodymas tai - Koranas. Juk jis verčia mus mąstyti apie  Aukščiausiojo Allah ženklus. Aukščiausiasis Allah duoda patį stipriausią argumentą nurodantį Kūrėjo egzistavimą, pasakydamas tik vieną ają:

„Nejaugi jie patys iš savęs susikūrė? Arba jie yra kūrėjai?“ (Koranas 52: 35)

Perduota, kad Džubair bin Mut‘im, tegul bus Allah juo patenkintas, pasakė: „Kartą aš girdėjau, kaip saulėlydžio maldos (magrib) metu, pranašas, tegul bus jam taika ir Allah palaiminimas, skaito sura „At-Tur‘‘ ir kai jis pasiekė tuos ajatus, kuriuose sakoma:
„Nejaugi jie patys iš savęs susikūrė? Arba jie patys yra kūrėjai? Arba jie sukūrė padanges ir žemę? O ne! Jie yra tik netekę įsitikinimo. Nejaugi jie turi savo Viešpaties turtus? Arba jie patys yra viešpačiai?“ (Koranas 52:35-37) - mano širdis buvo pasiruošus iššokt.“
(Al Bukchari 4854).
Šie ajatai taip paveikė Džubairą, tegul bus Allah juo patenkintas, kad jų paveiktas jis priėmė islamą.
Kodėl islamo mokslininkai šį ajatą  pavadino  pačiu stipriausiu argumentu, kurį pateikė Allah Aukščiausiasis Savo egzistavimo įrodymui? Mes - žmonės, o žmonės skiriasi nuo gyvūnų savo protu. Mes pasakome taisykles, kurias išgirdęs žmogus, nors truputėlį turėdamas proto, iš karto paliudija, kad nėra kitos dievybės vertos garbinti, išskyrus Aukščiausiąjį Allah.

Tauhyde Rububyja yra trys taisyklės:
1. Kiekvienas veiksmas turi tą, kuris tą veiksmą atlieka.
2. Tas, kuris veikia, turi nenusakomą jėgą ir kai kurias savybes.
3. Negalima priskirti kokius nors veiksmus tam, kuris yra nepajėgus atlikti tuos veiksmus.

Pirmiausia, kiekvienas veiksmas turi tą, kuris ta veiksmą atlieka.
 Pavyzdžiui, kas nors jums pareikš, jog yra  įmanoma, kad prieš žmogų nei iš šio nei iš to atsiras šimtas apelsinų. Išgirdę tai, jūs apkaltinsite tą žmogų esant silpnapročiu. Juk apelsinai negali atsirasti patys iš savęs. Būtent dėl to Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Nejaugi jie susikūrė patys iš savęs? Arba jie patys yra kūrėjai?“ (Koranas 52:35)
Dėl to, jeigu kas nors pasakys, kad žmonės atsirado patys iš savęs, mes atsakysime, kad tai neįmanoma. Taip pat neįmanoma yra tai, kad žmonės sukūrė patys save. Žmonės turi Kūrėją, Kuris juos sukūrė, nes pats iš savęs niekas neatsiranda.
Antra, veikiantysis turi nenusakomą jėgą ir kai kurias savybes.
 Pavyzdžiui, prieš mus yra šimtas kilogramų apelsinų ir iš tiesų turi būti tas, kuris juos atnešė. Remdamiesi tuo, mes galime nustatyti  jėgą to, kuris juos atnešė. Žmogui nėra lengva pakelti šimtą kilogramų apelsinų, remdamiesi tuo, mes suprantame, kad tas žmogus turėjo mašiną. Taip pat tas žmogus turėjo pakankamai pinigų, už kuriuos jis nupirko tuos apelsinus. Taip pat žmogus žinojo, kur parduodami tie apelsinai.
Trečia, negalima priskirti kokį nors veiksmą tam, kuris nėra pajėgus atlikti tuos veiksmus. Pavyzdžiui, kas nors pasakys, kad šimtą kilogramų apelsinų atnešė dvimetis berniukas. Mes iš karto suvoksime, kad tai neįmanoma. Dvimetis vaikas niekaip negali atnešti tiek apelsinų.

Pagal šias taisykles, Allah kreipiasi į žmones. Pirmiausia, Aukščiausiasis Allah sako:
„Sakyk: „Šlovė Allah ir taika Jo išrinktiesiems vergams! Ar geriau yra Allah ar tie, kuriuos jūs pridedate Jam į bendrininkus? Kas sukūrė padanges ir žemę ir pasiuntė jums iš dangaus vandenį? To pasekoje Mes išauginome puikius sodus. Jūs nebūtumėte galėję išauginti medžius juose. Tai ar yra dievas, vertas garbinimo, išskyrus Allah? Nėra, bet jie - žmonės, kurie nusisuka nuo tiesos.“ (Koranas 27:59-60)

Kalbant apie antrą taisyklę, Aukščiausiasis Allah pasakė:
„..Kas sukūrė padanges ir žemę ir pasiuntė jums iš dangaus vandenį? To pasekoje Mes išauginome puikius sodus. Jūs nebūtumėte galėję išauginti medžius juose.“ (Koranas 27:60)
Žmonės nėra pajėgūs išauginti netgi vieną medį. Nesvarbu, kas jie tokie bebūtų: ar tai būtų pranašas, Isa - Marijam sūnus, ar koks stabas pavyzdžiui Buda. Ar jie gali išauginti medį? Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Ar matėte jūs tai, ką sėjate? Ar jūs priverčiate jį išaugti ar Mes?“ (Koranas 56:63-64)
Kai kas gali pasakyti, kad medžiai auga tik todėl, kad mes pasėjome sėklas. Ne, jūs tik pasėjote sėklas, bet kas jas išaugino?! Kas ištraukė iš tų sėklų ūglį? Nejaugi tu įlindai į žemę, savo rankomis iškasei grūdelį ir ištraukei iš jo ūglį? Ar visgi jį sudaigino Allah Aukščiausiasis? Susimąstykite apie tai, nes Aukščiausiasis Allah sako:
„Iš tikrųjų, žemės ir padangių kūrime ir taip pat nakties ir dienos kaitoje yra ženklai tiems, kurie turi proto.‘‘ (Koranas 3:190)
Susimąstykite, Aukščiausiasis Allah sako:
„Nejaugi jie nemąsto apie Koraną? Ar ant jų širdžių uždėtos spynos?“ (Koranas 47:24)
Aukščiausiasis Allah taip pat pasakė, nurodymamas į tas taisykles:
„Kas padarė žemę tvirtu pagrindu, kad būtų galima ant jos gyvent, padėjo jos plyšiuose upes, pastatė ant jos tvirtai stovinčius kalnus ir nustatė ribas tarp jūrų? Ar tai padarė koks nors kitas dievas nei Allah? Ne, bet dauguma iš jų nežino to. Kas atsako į maldą susikrimtusio, kai jis šaukiasi Jo, pašalina blogį ir padaro jus vietininkais žemėje? Ar tai daro koks kitas dievas nei Allah? Mažai jūs prisimenate! Kas veda jus tiesiu keliu per sausumos ir jūros tamsą ir atsiunčia vėjus su džiaugsminga žinia apie Savajį Gailestingumą? Ar tai daro koks kitas dievas, išskyrus Allah? Allah yra aukščiau visų tų, kas priskiria Jam bendrininkus! Kas sukūrė nuo pradžios kūriniją, o paskui prikels ją iš naujo ir aprūpina jus maistu iš dangaus ir žemės? Ar tai daro koks kitas dievas, išskyrus Allah? Sakyk: Duokite savo įrodymus, jeigu jūs sakote tiesą.“( Koranas 27:61-64)

Taip pat, argumentuojant Kūrėjo egzistavimą, priskiriami stebinantys periodai, kuriuos praeina žmogus. Iš pradžių žmogus buvo lašeliu sėklos, po to tapo kraujo krešuliu, po to gabalėliu kūno, o po to į jį ieina siela. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Iš tiesų, Mes sukūrėme žmogų iš molio esencijos. Paskui Mes įdėjome ją lašelio pavidalu į patikimą vietą. Paskui Mes sukūrėme iš lašelio kraujo krešulėlį, paskui sukūrėm iš kraujo krešulėlio tarsi kramtytos mėsos gabalėlį, paskui sukūrėmė iš to gabalėlio kaulus, o paskui aptraukėm kaulus mėsa. Paskui Mes išauginome jį kitu kūriniu. Palaimintas yra Allah, Geriausias iš kūrėjų!“ (Koranas 23:12-14)
Po to žmogus auga, pradeda statyti miestus, vairuoja traukinius,lėktuvus ir daro daugelį kitų dalykų. Žmogus, sukurtas iš lašelio skysčio, gali sugriauti ištisą šalį, bet gali ir pastatyti miestą. Tai - Aukščiausiojo Allah kūrinys!

Aukščiausiasis Allah sukūrė visus kūrinius poromis ir tai taip pat nurodo į  Aukščiausiojo Allah galią. Netgi toks mažas elementas kaip atomas, susideda iš dviejų dalelių: protono ir neutrono. Aukščiausiasis Allah sukūrė dieną ir naktį, o paros visada lygios viena kitai. Niekada nėra buvę to, kad viena para truktų dvidešimt penkias valandas, o kita - dvidešimt tris. Aukščiausiasis Allah pasakė:
„Iš tiesų, danguje ir žemėje yra ženklai tikintiesiems. Jūsų ir gyvūnų sutvėrime, kuriuos Jis paskleidė, yra ženklai žmonėms, kurie yra įsitikinę. Nakties ir dienos kaitoje ir tame, ką Allah atsiunčia iš dangaus prasimaitinimui ir dėl to atgaivina žemę po jos mirties, ir vėjų kaitoje yra ženklai žmonėms protaujantiems. Štai ajatai Allah, kuriuos Mes skaitome tau teisingai. Tad kokiu pasakojimu, po pasakojimo apie Allah ir Jo ženklus, jie tiki?“ (Koranas 45:3-6)


Aukščiausiasis Allah privertė gamtą paklusti žmogui. Jis sukūrė skirtingas kalbas. Žmonės turi dvi kojas, dvi rankas, vieną galvą, dvi akis, dvi ausis, vieną burną ir vieną nosį, bet tuo pačiu jie yra skirtingų odos spalvų, akių formos bei spalvos ir taip toliau. Ar gi visa tai neparodo Aukščiausiojo Allah didybės?!
Nežiūrint į visa tai, yra žmonių, kurie neigia Aukščiausiojo Allah egzistavimą. Ir tuo pačiu jie puikiai žino apie Allah savo širdyse, kaip Allah pasakė:
„Jie (faraonas ir jo pasekėjai) atmetė (tai ką kalbėjo Mūsa) neteisingai ir išdidžiai, nors širdyje jie buvo įsitikinę jo žodžių teisingumu. Pažiūrėk, kokio galo sulaukė neteisybės skleidėjai!“
Pranašai nurodė Allah egzistavimą remdamiesi ta pačia taisykle. Pranašai sakė:
„Nejaugi jūs abejojate Allah egzistavimu - Kūrėju padangių ir žemės?“
(Koranas14:10)

Aukščiausiasis Allah pasakojo apie tai, kaip Ibrahimas (taika jam) kalbėjo su Namrudu:
„Nejaugi tu  nežinai  apie tą, kas ginčijosi su Ibrahimu apie  jo Viešpatį, kad Allah davė jam valdžią? Ibrahimas atsakė jam: “Mano Viešpats – Tas, Kuris dovanoja gyvenimą ir numarina.“ Jis pasakė: „Aš dovanoju gyvenimą ir numarinu.“ Ibrahimas atsakė: “Allah priverčia saulę patekėti rytuose. Priversk ją tekėti vakaruose.“ Ir tada tas, kuris neįtikėjo, pasimetė. Allah neveda tiesiu keliu neteisingų žmonių.“ (Koranas 2:258)

Tokios paties krypties laikėsi ir didieji imamai. Vieną kartą ateistai iš Indijos atvyko pas Abu Hanifa (tegul bus jam Allah maloningas) tam, kad pasiginčyti su juo apie Aukščiausiojo Allah egzistavimą. Abu Hanifa buvo labai protingas žmogus. Jis paprašė jų ateiti pas jį po poros dienų ir jie sutiko. Po to jie atėjo ir pasakė: 
Na ir ką jūs mums pasakysite?“ Jis atsakė: 
“Aš buvau užsiėmęs mąstymu apie vieną laivą, kuris buvo perpildytas prekėmis. Tas laivas plaukė per jūros erdvę pakol nesustojo pakrantėj ir neišėjo iš jo prekės. O laive nebuvo nei kapitono, nei nešikų.“ Jie pasakė:
 „Tu iš tikrųjų taip galvoji?“ Abu Hanifa atsakė:
 “ Taip!“ Tada jie pasakė:
 „Tu esi beprotis! Kaip gali laivas pats plaukti be vairininko, o prekės išeiti be nešikų?“ Jis atsakė: 
“O kur yra jūsų protas? Šitie debesys, šita saulė, mėnulis, žvaigždės, kalnai ir žmonės egzistuoja be Kūrėjo?“
Tada tie žmonės suprato, kad imamas kreipėsi į juos pagal jų suvokimą ir negalėjo jam paprieštarauti.

Imamo Maliko (tegul bus Allah jam maloningas) paklausė apie įrodymus dėl Kūrėjo  ir egzistavimo ir jis atsakė:
 “Pažiūrėkite į skirtingus balsus ir tonus, ir kalbas ir jūs suprasite, kad visą tai turi Kūrėją.“

Kartą imamo Šafi (tegul bus Allah jam maloningas) paklausė: ,,O imamai, kuo tu įrodysi Allah egzistavimą?“ Jis atsakė: “Lapelis šilkmedžio įrodo Aukščiausiojo Allah egzistavimą. Kai vikšras jį ėda, iš jo susikuria šilkas. Bitė surenka žiedadulkes nuo to lapelio ir duoda mums medų. O karvė ėsdama tą lapelį, duoda pieną.“

versta iš konspekto:
http://toislam.ws/audio-aqidah/54-manrabbuk